Q&A: Radio- og tv-nævnet vil ikke stille op til interview om DAB – her er nævnets fulde mailsvar

Journalisten har stillet en række kritiske spørgsmål til Radio- og tv-nævnet om afgørelsen af DAB-udbuddet. Nævnet har kun ønsket at svare på mail. Vi lægger her det fulde svar frem

Radio- og tv-nævnets afgørelse om DAB-udbuddet ”ligner en nedbrændt landsby”.

Sådan har den skarpe kritik fra direktør på Radio24syv, Jørgen Ramskov, lydt på Journalisten, efter at det stod klart, at Radio24syv ikke ville fortsætte som DAB.

”Ingen har kunnet gennemskue, hvad der er realistisk. Det er skørt, at det afgørende ikke bliver erfaring, men drømme.”

Kulturminister Rasmus Prehn har i en pressemeddelelse meldt ud, at der skal svares på de kritiske spørgsmål, offentligheden har til Radio- og tv-nævnet. Derfor indkalder han nu Radio- og tv-nævnets formandskab til et møde, hvor Folketingets medieordførere er inviteret med og kan spørge.

Generel praksis at sige nej

Journalisten har siden tirsdag forsøgt at få et interview med formand for Radio- og tv-nævnet Caroline Heide-Jørgensen. Det har formanden ikke ønsket. En presserådgiver i Slots- og Kulturstyrelsen har oplyst, at det er formandens generelle praksis ikke at give interview.

Vi har fået lov til at sende en række spørgsmål på mail.

Denne mail har formanden nu besvaret. Vi har efterfølgende spurgt Slots- og Kulturstyrelsen, om vi må stille opfølgende spørgsmål i et interview over telefonen. Vi har fået at vide, at vi kan sende opfølgende spørgsmål på mail. Dette har Journalisten ikke ønsket.

Vi lægger spørgsmålene og svarene frem her nedenfor. Mailen er sendt fra en presserådgiver i Slots- og Kulturstyrelsen.

I evalueringsrapporten skriver I, at der er fejl for cirka 16 millioner kroner i Radio24syvs budget i pengestrømsopgørelsen. Jørgen Ramskov forklarer, at det skyldes, at Radio24syv i sit bud har lavet sit budget efter, hvordan pengene rent faktisk er blevet udbetalt de sidste otte år, som er en dag, før kvartalet skifter – ikke den første dag i kvartalet, som udbuddet fastslår. Derfor går pengene op, forklarer han.

Jeg vil gerne spørge: Hvis det er tilfældet, har Radio- og tv-nævnet så ikke været klar over det?

”Radio24syvs budget er blevet gennemgået af revisionsselskabet KPMG, som har konkluderet, at Radio24syvs budget har væsentlige mangler, og det indgår naturligvis i Nævnets vurdering af budgettets kvalitet. Der skal budgetteres i forhold til udbudsmaterialet, hvoraf det fremgår under punkt 13, at ”det årlige tilskud til programvirksomheden udbetales forskudsvis med en fjerdedel hvert kvartal hver den 1. i den første måned af hvert kvartal”. Det samme står i bekendtgørelsens § 37, stk. 1, der ligger til grund for udbudsmaterialet.”

Og hvorfor har det så markant betydning for ansøgningen?

”Det har det, fordi budgettet indgår i kriteriet om ”Kvaliteten og realismen i ansøgers plan for driften”, der vægter 35 procent i den samlede vurdering. Hvis man ser på den samlede pointtildeling for lige netop dette kriterium, så scorer Radio24syv samlet set det bedste resultat for dette kriterium. Så på den måde kan man sige, at budgettets væsentlige mangler ikke har haft markant indflydelse på den samlede score for dette kriterium.”

Han siger ligeledes, at udbetalingen af licensmidlerne til 24syv i så fald har været i strid med reglerne de sidste otte år – altså har Radio- og tv-nævnet overtrådt loven.

Er det rigtigt? Og hvordan vil Radio- og tv-nævnet forklare, at man har udbetalt midler til Radio24syv i strid med reglerne i otte år?

”Uanset udbetalingspraksis, så fremgår det tydeligt af udbudsmaterialet, at ”det årlige tilskud til programvirksomheden udbetales forskudsvis med en fjerdedel hvert kvartal hver den 1. i den første måned af hvert kvartal”. Vurderingen af budgettet har været et underkriterie til dette kriterie, og det har ikke haft afgørende betydning.”

Han kritiserer ligeledes, at det ikke har nogen vægtning, at Radio24syv vil byde ind på en DAB-kanal, der rent faktisk når ud til hele landet, hvor Loud kun vil nå cirka 80 procent af landet. Han anerkender, at det teknisk set lever op til udbuddet, men siger: ”Så forstår jeg ikke, hvad landsdækkende egentlig vil sige.

Hvad er din kommentar til det?

”I udbudsmaterialet står der, at både DAB-blok 1 og DAB-blok 2 regnes for at være landsdækkende. Det er politisk besluttet, at der i DAB-blok 1 stilles krav om en dækning på minimum 80 procent af landet, hvilket også fremgår af tillægsaftalen til medieaftalen for 2015-2018, der blandt andet omhandler digital radio. Der er tale om et minimumskrav i udbudsmaterialet og ikke et af de tre skønhedskriterier, og alle tre ansøgere opfylder minimumskravet. Da der ikke er tale om et skønhedskriterie, er der ikke mulighed for at opnå et højere pointtal ved at tilbyde en udvidet geografisk dækning, som Radio24syv har gjort.”

Derudover kritiserer han vurderingerne af programplanerne skarpt. Han kritiserer, at nævnet har vurderet, at Radio24syv ikke har konkrete forslag til lytterinddragelse. Han påpeger, at det i Radio24syvs bud står, at det er et krav for samtlige liveprogrammer på Radio24syv, at de skal lytterinddrage via telefon, sms og Facebook. ”Hvis ikke det er lytterinddragelse, så ved jeg ikke, hvad det er,” siger han.

Er Radio- og tv-nævnets vurdering her ikke fejlagtig?

”I evalueringsrapporten står der, at Nævnet har lagt positiv vægt på Radio24syvs fokus på lytterinddragelse, og at de redegør for, hvordan lytterne generelt vil blive inddraget. Det, de får en mindre reduktion i point for, er, at der mangler en beskrivelse af, hvordan de i de enkelte programmer konkret vil sikre lytterinddragelse. Samlet set får de en tildeling af point, der ligger over tilfredsstillende.”

Han kritiserer desuden, at Loud får én karakter bedre end Radio24syv på nyheder og aktualitet. Han påpeger, at der i Louds bud kun er lagt op til konstruktive og positive nyheder. Dermed mener han, at Loud mangler det kritiske og undersøgende ben, der er rygmarven i enhver nyhedsredaktion. Han påpeger blandt andet, at Loud ikke har en graverredaktion i modsætning til 24syvs bud.

”Som det fremgår af evalueringsrapporten, så tildeles der point for kvaliteten af ansøgers planer om en selvstændig nyheds- og aktualitetsredaktion, der kan producere originale nyheder og aktualitetsudsendelser fra hele Danmark og fra udlandet. Der stilles ikke krav om en decideret graverredaktion.”

Ligeledes kritiserer han, at Loud bliver vurderet højere på forslag til udlandsdækning, fordi Loud har et forslag til en udlandsredaktør. Jørgen Ramskov påpeger, at der i Radio24syvs bud er ansat flere konkrete værter, der har ekspertise i udlandsstof – blandt andre David Trads, Mads Fuglede og mellemøstkorrespondent Nagieb Khaja – ligesom Radio24syv har seks freelancekorrespondenter tilknyttet i hovedstæder verden over, allerede har stringere rundt over i verden og allerede har kontakt til og har gjort brug af flere såkaldte ”verdensborgere”, som Loud også foreslår at bruge i deres dækning.

Hvordan kan det i det lys være, at Loud bliver vurderet bedre på nyheder og aktualitet end Radio24syvs bud?

”Radio24syv har fået en lille reduktion i tildelingen af point, idet det i ansøgningen var uklart, hvordan de rent organisatorisk og redaktionelt havde kapacitet til at producere originale nyheder og aktualitetsudsendelser fra udlandet. Og derfor opnår Radio24syv den næsthøjeste karakter 7, som kun er 1 karakter under den højeste karakter. LOUD har fremlagt en plan, der detaljeret beskriver udenrigsredaktionen og en meget detaljeret beskrivelse af redaktionens sammensætning i øvrigt, og derfor opnår de i den samlede vurdering karakteren 8.”

Han kritiserer også, at Loud og Radio24syv får samme karakter på satire. Det er kommet frem i Berlingske, at Louds bud på satire skal ledes af Sebastian Dorset, som Loud har kontaktet, to dage før ansøgningen skulle sendes. Sebastian Dorset siger selv, at han ikke kan være med i Louds forslag til et satireprogram i det tidsrum, det skal ligge. Samtidig har Radio24syv brugt et halvt år på at udvikle konkrete satireprogrammer, der er beskrevet i ansøgningen, ligesom de har lavet en konkret aftale med to navngivne satirikere, der påviseligt har sat dagsorden i Danmark.

Hvordan kan vurderingen i det lys være ens?

”Både Radio24syv og LOUD får tildelt 5 point, fordi de begge fremlægger konkrete eksempler på programmer, de vil byde på i fremtiden. Begge ansøgere har fået en reduktion i deres pointtildeling, fordi de ikke tilstrækkeligt har redegjort for, hvordan satire fremstår som et ”markant element” i deres programprofiler. Karakteren 5 er over tilfredsstillende.”

Samlet set kritiserer han Radio- og tv-nævnets vurdering af buddene. Han mener, at det er et udtryk for, at nævnet ikke har reel medieindsigt, og at man ikke har undersøgt, om programplanerne for de to radioer rent faktisk var realistiske. Har Radio- og tv-nævnet foretaget en vurdering af, hvor realistiske de to bud på programplaner var?

”Som det fremgår af udbudsmaterialet, så er det kun bindende tilsagn uden forbehold, der indgår i vurderingen, så man kan altså ikke få point for oplysninger eller overvejelser om mulige eller eventuelle tiltag. Det vil de også blive holdt op på i deres programtilladelse i tilladelsesperioden.”

Har Radio- og tv-nævnet på nogen måde inddraget personer, der reelt arbejder med at lave radio, til at understøtte afgørelsen?

”Det er en politisk beslutning, hvordan Radio- og tv-nævnet er sammensat. Nævnet er uafhængigt og sammensat, så det repræsenterer forskellige kundskaber, herunder ikke blot juridisk, men også økonomisk/administrativ, erhvervsmæssig og mediefaglig/kulturel sagkundskab. Flere af medlemmerne har været medlemmer af nævnet i mere end én periode og er udnævnt af skiftende regeringer.”

Hvad siger nævnet til kritik af, at Jørgen Ramskov samlet set mener, at vurderingen af programplanerne er helt hen i vejret?

”Udbuddet har fulgt samme spilleregler som andre udbud, og Nævnet har betydelig erfaring med at afholde sådanne udbud. Der har været fastsat en række kriterier fra politisk side, og de ansøgninger, der er kommet ind, er blevet bedømt i forhold til de opstillede kriterier. Der har været allokeret adskillige medarbejdere i Slots-og Kulturstyrelsen til arbejdet, siden ansøgningerne kom ind, og der er lagt et betydeligt antal arbejdstimer i behandlingen og vurderingen af de indkomne ansøgninger. Ansøgningerne er behandlet meget grundigt, og det er Nævnets vurdering, at LOUDs ansøgning samlet set bedst lever op til kriterierne i udbudsmaterialet.”

12 Kommentarer

Emil Jensen
28. OKTOBER 2019
Regnearkstyper som Caroline Heide-Jørgensen bør holdes langt væk fra udbudsbeslutninger om kultur.

Nu har vi fået et klart indblik i den skandaløse sag om 24syv - man frygter hvad der ellers tages af elendige beslutninger i udbudssager grundet alt for stor magt til dødsyge djøftyper, der aldrig har bedrevet noget journalistisk eller kulturelt i deres liv.

Jeg har med stor glæde lyttet til 24syv i timevis hver uge. Dette tages nu væk grundet ømskindede antidemokratiske politikere (S+df hovedsagligt) og et elendigt udbudssystem - med kryptiske matematiske formler - hvor amatører med beslutningskompetencer kan finde på at sidestille satire såsom Den korte Radioavis med Sebastian Dorset, der måske kan finde tid til at producere noget indhold en fredag aften, hvis han ikke har et stand-up-job. GROTESK!
Niels Riis Ebbesen
28. OKTOBER 2019
@ Jan Eskildsen, kommentarsystemet her på Journalisten er under al kritik, og der er adskillige funktionsfejl, som ikke er blevet rettet.
Jan Eskildsen
28. OKTOBER 2019
Når systemet er så længe om at godkende indlæg, kunne man i det mindste give mulighed for at slette.
Jan Eskildsen
28. OKTOBER 2019
Efter at have hørt Lasse Jensen i dagens Q&A er jeg ikke i tvivl om, at Radio- og TV-nævnet har båret sig korrekt ad i forhold til udbuddet.
At et par politikere, der lefler for sympati i 11. time mener, at der nok er noget galt, er ikke andet end populistisk selvpromovering.
Pil op til Lasse Jensen.
Jan Eskildsen
28. OKTOBER 2019
Efter at have hørt Lasse Jensen i dagens Q&A er jeg ikke i tvivl om, at Radio- og TV-nævnet har båret sig korrekt ad i forhold til udbuddet.
At nogle politikere har fået ondt i maven, herunder en radiovært, nu mener, at der nok er noget galt, er intet andet end populisme.
Sjovt, at man har så travlt med interviewe dem, når man ellers taler om armslængdeprincip. Pil op til Lasse Jensen.

Flere

Læs også

Jørgen Ramskov

Rasende radiodirektør åbner for 24syvs planer: ”Altså. Er der ikke en person med medieindsigt til stede?”

24. OKTOBER 2019
<span class=Q&A: ”Nu må vi ud og bevise vores værd”">

Q&A med Louds direktør: ”Nu må vi ud og bevise vores værd”

23. OKTOBER 2019
De ansatte på Radio24syv, da beskede om lukningen lander.

Den originale taleradio skal dø: ”Kniven er blevet ført helt ind”

23. OKTOBER 2019
data_usage
chevron_left
chevron_right