Højesteret stadfæster dom mod pressefotograf

Højesteret stadfæster landsrettens dom mod pressefotograf, hvor han er dømt for ikke at flytte sig, da politiet på et ulykkessted bad ham om det. En dom, som DJ-formand tidligere har kaldt ’brandærgerlig’ (rettet 01.10 12.55)

Først blev han frifundet i byretten. Så blev han dømt for det mindst alvorlige af anklagepunkterne i landsretten. Siden fik DJ ekstraordinært lov til også at tage sagen i Højesteret, og i dag er afgørelsen faldet fra landets øverste retsinstans.

I en meget omtalt sag mod pressefotograf Morten Brandbort stadfæster Højesteret dommen fra landsretten.

Morten Brandborg skal betale en bøde på 3.000 kroner.

”Landsretten har efter bevisførelsen lagt til grund, at tiltalte på skadestedet var i vejen for redningsmandskabet, der var i færd med at forsøge at redde den tilskadekomnes liv. Der er ikke oplyst om omstændigheder, som gjorde, at han ikke kunne udføre sit arbejde som fotojournalist fra placeringer uden for det afspærrede område,” står der i dommen fra Højesteret.

”Højesteret tiltræder på denne baggrund, at tiltalte – når bortses fra domfældelsen for at have undladt at efterkomme opfordringer fra redningsmandskabet til at flytte sig – er fundet skyldig i overtrædelse af beredskabslovens § 41, stk. 2,” står der videre.

Statskassen betaler sagens omkostninger ved alle tre retsinstanser, fordi sagen er så principiel. Ifølge landsrettens dom skulle Morten Brandborg have betalt sagsomkostningerne.

’En hård belastning’

Morten Brandborg er dermed dømt skyldig for ikke at flytte sig, da politiet bad ham om det ved et ulykkessted på Bornholm i december 2017. Han fotograferede ved et alvorligt færdselsuheld på Bornholm for ekstrabladet.dk og bornholm.nu.

Anklagemyndigheden mente, han hindrede redningstjenesten i at gøre sit arbejde, da han fotograferede, og krævede fængselsstraf. Det var derfor en meget lettet Morten Brandborg, som i november 2018 blev pure frifundet i byretten på Bornholm.

”Det har været en hård belastning for mig og min familie. Og for min nattesøvn,” lød det dengang fra Morten Brandborg, som også kaldte afgørelsen ’en sejr for ytringsfriheden’.

’En rigtigt hård bedømmelse’

Men anklagemyndigheden ankede dommen, og i januar i år måtte Morten Brandborg i Østre Landsret.

Her blev han frifundet for det alvorligste af anklagepunkterne – nemlig anklagen om, at han havde hindret redningsfolkene i at passe deres arbejde på ulykkesstedet. Den kunne have givet op til halvandet års fængsel.

Men han blev dømt efter Beredskabsloven for ikke at have flyttet sig, da redningsfolk og politi på stedet bad ham om det. Det er den dom, som Højesteret netop har stadfæstet, dog har Højesteret ændret landsrettens dom, så Morten Brandborg kun er dømt for ikke at efterkomme politiets anvisninger.

Forsvarsadvokat Tyge Trier udtalte i forbindelse med landsretsdommen, at landsretten havde foretaget ’en rigtigt hård bedømmelse’af Morten Brandborg.

”Det er en uhensigtsmæssig dom, fordi den skaber tvivl om, hvordan journalister og fotografer kan arbejde bag politiafspærringer,” sagde Tyge Trier.

DJ-formand Tine Johansen sagde, at hun var ’brandærgerlig over dommen’.

Rettet 01.10 12.55: Det har tidligere fremgået, at Morten Brandborg skulle afholde sagens omkostninger, men det er derimod staten, som betaler sagens omkostninger ved alle tre retsinstanser.

Præciseret 1.10 13.02: Det fremgik tidligere, at Morten Brandborg er dømt for ikke at efterkomme redningsfolkenes anvisninger på ulykkesstedet. Højesteret har imidlertid omgjort landsretsdommen, så han er dømt for ikke at efterkomme politiets anvisninger, men ikke længere er dømt for ikke at efterkomme redningsfolkenes anvisninger.

0 Kommentarer

Læs også

Fotograf dømt for ikke at efterkomme opfordringer fra politi og redningsfolk

Fotograf dømt for ikke at flytte sig, da redningsfolk bad ham om det

08. JANUAR 2020

Fotograf tiltalt for at stå i vejen ved færdselsuheld – nu frifundet

23. NOVEMBER 2018