Instillet til fyring

  Rektor for Nordisk Journalistcenter i Århus bliver om få uger afskediget. Fusk med bilag, rejseafregninger, diæter og restaurationsbesøg – parret med et belastende alkoholforbrug – har fået rektors bestyrelse og arbejdsgiver til at sige stop.  

Rektor for Nordisk Journalistcenter i Århus bliver om få uger afskediget. Fusk med bilag, rejseafregninger, diæter og restaurationsbesøg – parret med et belastende alkoholforbrug – har fået rektors bestyrelse og arbejdsgiver til at sige stop.

AFBRÆNDER. Birgir Kruse, den færøske rektor for efteruddannelses-institutionen Nordisk Journalistcenter (NJC) i Århus, står til fyring. Det fremgår af et anbefalet brev, som Birgir Kruse modtog den 15. februar i år, afsendt fra Kruses arbejdsgiver, Nordisk Ministerråd.

Brevet, som Journalisten er i besiddelse af, er samtidig en detaljeret oprulning af kritisable forhold omkring Birgir Kruses embedsførelse og hans person. I brevet udtrykker både Nordisk Ministerråd og NJCs bestyrelse mistillid til ham. Desuden finder Mi-nisterrådet, at Birgir Kruses håndtering af NJC-kursisternes kritik gør ham uegnet til leder af institutionen.

NJC har hvert år cirka 800 journa-lister fra Norden, Baltikum og Nord-vestrusland på efteruddannelseskurser. Rektor Birgir Kruse fungerer selv som kursusleder på en del af kurserne, og det er i den forbindelse, at Kruses kreative forhold til økonomi kritiseres.

Kritikpunkterne baserer sig især på en rapport, som Rigsrevisionen afleverede til Ministerrådet den 7. oktober sidste år. Af Rigsrevisionens rapport fremgår det, at:

Birgir Kruse pludselig konverterede et ferieophold på Færøerne i august 2004 til et arbejdsophold. Under opholdet hævede han diæter og kompensation for overnatning, selv om han boede privat. Rigsrevisionen underkendte, at der overhovedet var tale om en tjenesterejse, og Kruse har efterfølgende måttet betale pengene tilbage.

Et arrangement kaldet ’Rektors aften’, som var planlagt til at finde sted på kursusstedet, blev i stedet afviklet i rektors eget hjem. Dermed steg udgiften ifølge Rigsrevisionen med cirka 100 procent til 9.000 danske kroner. Birgir Kruse har siden »tilbagebetalt et beløb svarende til to kuverter«, idet hans »to hjemmeboende sønner uretmæssigt havde deltaget i spisningen på Nordisk Journalistcenters regning.«

I forbindelse med en kulturweekend i Århus i september 2004 lod Birgir Kruse NJC betale middage på restauranter for personer, som ikke var kursister, herunder sin ægtefælle.

Under et kursusophold i Sankt Petersborg i maj 2004 har Birgir Kruse selv attesteret en række bilag og restaurationsregninger. Om dem står der, at Kruses »angivelse af formålene med disse restaurationsbesøg samt angivelsen af, hvilke personer der deltog i restaurationsbesøgene, ikke er korrekt«. Blandt andet har rektor skrevet personer på regningen, som slet ikke deltog i måltiderne, mens han har undladt at skrive sin hustru på, selv om hun spiste med.

Birgir Kruse har i sin rejseafregning for turen til Sankt Petersborg både
hævet diæter og fået sine udgifter dækket.

Rigsrevisionens kritik fik på et krisemøde i Nordisk Ministerråd den 8. februar i år Birgir Kruse til at erkende, at hans »behandling af bilagene havde været lemfældig«. Til gengæld var der ingen indrømmelser, da Ministerrådet præsenterede ham for beskyldninger om druk.

Det fremgår nemlig også af brevet fra Nordisk Ministerråd, at en række kursister i deres evalueringer af det store sommerkursus 2004 har fremhævet, at Kruse ved adskillige lejligheder var beruset under studierejsen til Rusland:

»Flere kursister har endvidere haft den oplevelse, at De i de efterfølgende dage har været så påvirket af aftenens beruselse, at De har sovet under flere af de officielle besøg,« står der i brevet.

På krisemødet for tre uger siden i Nordisk Ministerråd bestred Birgir Kruse, at han havde været fuld, og tilbød at fremlægge sine egne fotografier af de russiske festligheder. Om han gjorde det, vides ikke.

Til gengæld ligger det fast, at Rigsrevisionen ikke har behøvet foto-dokumentation for at se problemet. Rigsrevisionens skriver for eksempel i sin rapport, at kursusevalueringerne »indeholder en kritik af det generelle daglige alkoholforbrug, herunder for kursusledelsen. I betragtning af Nordisk Journalistcenters status som en fællesnordisk institution med væsentlig berøringsflade til de nordiske nyhedsmedier har vi anbefalet, at der bliver etableret en alkoholpolitik ved projektafvikling for at imødegå eventuel negativ omtale.«

Nordisk Ministerråd finder, at rektors dømmekraft har svigtet, og betegner hans adfærd som uacceptabel. Samtidig hudflettes Birgir Kruse for, at han har reageret meget negativt på sine kursisters kritik. I brevet, der er underskrevet Ministerrådets generalsekretær, Per Unckel, står der, at rådet finder Kruse uegnet som leder:

»Nordisk Ministerråd finder det ikke tilfredsstillende, at De som rektor for Nordisk Journalistcenter og som institutionens øverste pædagogiske kapacitet ikke har formået at tackle evalueringssituationen med kursis-terne på en professionel måde. Deres håndtering af evalueringen har efter Nordisk Ministerråds opfattelse været egnet til at skade Nordisk Journalistcenters renommé som en professionel institution.«

Brevet slutter med at konstatere, at alt omkring Birgir Kruse er gået i hårdknude. Der er ingen vej tilbage, tilliden til ham er væk, og Ministerrådet agter at følge indstillingen fra NJCs bestyrelse: Birgir Kruse skal fyres med det kontraktmæssige varsel på seks måneder.

Det har trods gentagne beskeder på Birgir Kruses telefonsvarer ikke været muligt at få en kommentar fra den fyringstruede rektor.

  • Nordisk Journalistcenter

    Nordisk Journalistcenter (NJC) er en efteruddannelses-institution beliggende i Århus. Centrets hovedopgave er at sætte journalistfaglige, politiske, økonomiske og sociale spørgsmål i et nordisk perspektiv. Der er cirka 800 kursister om året.

    NJC er delvist finansieret af Nordisk Ministerråd, som også ansætter rektor. En uafhængig bestyrelse med fem repræsentanter fra henholdsvis Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island har ansvaret for institutionens faglige indhold.

    Bestyrelsesmedlemmerne indstilles af de fem nordiske journalistforbund og arbejdsgiverorganisationer i fællesskab, og de udpeges formelt af Nordisk Ministerråd. Det danske medlem er fælles-udpeget af Dansk Journalistforbund og Danske Dagblades Forening – det er for tiden redaktør Aksel Evin Olesen fra Midtjyllands Avis.

Skandaløst sagsforløb

Fem måneders tavshedspligt har forhindret Nordisk Journalistcenters bestyrelse i at fortælle, hvor grelt det stod til med rektor Birgir Kruse.

MUNDKURV. Sagen om Nordisk Journalistcenters rektor, Birgir Kruse, begyndte at rulle, da Rigsrevisionen i sin rapport kritiserede Kruses bilags-fusk og druk. Allerede dagen efter, den 8. oktober sidste år, indstillede den fem mand store fællesnordiske bestyrelse for NJC, at rektor skulle fyres. De gjorde det samtidig klart for Nordisk Ministerråd, at hvis ikke rektor blev afskediget, ville hele bestyrelsen tage sit tøj og gå.

Nordisk Ministerråd var dog længe indstillet på at beholde Kruse som rektor. Ministerrådet satte derfor gang i en høringsrunde blandt alle involverede – en proces, hvor alle blev indskærpet en tavshedspligt, som endnu ikke er afsluttet her næsten fem måneder senere.

På grund af tavshedspligten har Kruse-sagen i måneder været omgærdet af mystik og mørke rygter. Ingen af NJCs bestyrelsesmedlemmer har kunnet sige noget. Og i Nordisk Mi-nisterråd afviser såvel generalsekretær Per Unckel som personalechef Anna Nisses stadig over for Journalisten at kommentere sagen, mens den løber.

Flere af NJCs bestyrelsesmedlemmer giver dog nu udtryk for, at sagen har været utåleligt håndteret af Ministerrådet.

»I et halvt år har vi som bestyrelsesmedlemmer levet med den situation at skulle tie stille over for både medier og bagland. Det er komplet uholdbart,« siger Aksel Evin Olesen fra Midtjyllands Avis og NJCs bestyrelse.

Han finder det særlig svært at acceptere et pålæg om tavshed, når man i hvert fald fra danske mediers side kræver åbenhed i forvaltningen.

»Derfor må konsekvensen af det lange sagsforløb, vi har oplevet omkring sekretariats behandling af rektorsagen, nok være, at der bliver set på hele spørgsmålet om en højere grad af informationspligt fra Nordisk Ministerråd. Det anser jeg for mere væsentligt end spørgsmålet om, hvem der i grunden skal sidde i rektorstolen,« siger Aksel Evin Olesen.

Også næstformand i Dansk Journalistforbund, Fred Jacobsen, der er suppleant i NJCs bestyrelse, er træt af sagsforløbet:

»Det er skandaløst, at processen omkring rektor har taget så lang tid. Men det er glædeligt, at Nordisk Ministerråd endelig har lyttet til bestyrelsen, at bestyrelsen er intakt, og at vi nu kan se frem og komme i gang med at gøre NJC til en attraktiv og kompetencegivende institution,« siger Fred Jacobsen.

Sagens hovedperson, rektor Birgir Kruse, har ikke været at finde på NJC, siden affæren tog fart i oktober sidste år. Han er ikke opsagt, han er ikke suspenderet. Som Ministerrådets personalechef Anna Nisses forklarer:

»Birgir Kruse arbejder hjemme og står til rådighed for bestyrelsen«.

Kruse, der blev ansat som rektor den 1. februar 2004, forlod sit kontor for fem måneder siden. Han har fået løn siden oktober, og kan efter Journalis-tens oplysninger fortsat hæve sin hyre i de seks måneder, hans opsigelsesvarsel løber. Han kommer med andre ord til at få løn for at være hjemme i en længere periode, end han har fået for at gå på arbejde.

Og som fuldendelsen af festen erfarer Journalisten, at Birgir Kruse omkring årsskiftet fik tildelt et beløb på 10.000 kroner af Nordisk Ministerråd til dækning af tort, svie og smerte, fordi det norske Journalisten og en færøsk avis i december 2004 skrev om sagen – uden dog at nævne de ting, som Journalisten i dag kan fortælle.

Embedsmandskomitéen for nordisk kulturelt samarbejde under Nordisk Ministerråd ventes officielt at afskedige rektor Birgir Kruse i løbet af en til to uger.

0 Kommentarer