DJ afviser klage over DJ Kommunikations kampvalg

Det er ikke et anliggende for DJ's hovedbestyrelse, om vedtægterne i DJ Kommunikation er overtrådt på generalforsamling. ”DJ Kommunikation har nogle klokkeklare vedtægter, der ikke er blevet fulgt. Men det er ikke vores opgave at skulle tage stilling til det,” lød det blandt andet

Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse har afvist en klage fra medlem Finn Arne Hansen, der mener, at weekendens kampvalg på generalforsamlingen i DJ Kommunikation var ulovlig. Han ønsker, at resultatet af generalforsamlingen skal annulleres.

Finn Arne Hansen mener, at det er i strid med DJ’s vedtægter, at specialgruppen DJ Kommunikation ændrede vedtægterne, så Tina Mellergaard kunne stille op som formandskandidat. Ifølge Finn Arne Hansen skulle DJ’s hovedbestyrelse godkende vedtægterne, før de kunne træde i kraft.

Klagen blev afvist enstemmigt af DJ’s hovedbestyrelse onsdag eftermiddag.

Indstillingen, der blev vedtaget

Begrundelsen, der er formuleret af forhandlingschef Claus Iwersen og vedtaget af DJ’s hovedbestyrelse, lyder:

“Hovedbestyrelsen har på sit møde den 6. marts afvist at annullere resultatet af generalforsamlingen i DJ Kommunikation og indkalde til en ny generalforsamling,” lyder det.

Og videre:

“Vedtægtsændringers godkendelse i HB har til formål at sikre, at minimumskravene til specialforeningens virke og rammer er overholdt. Generelt er der i DJ’s love ikke et krav om, at vedtægtsændringer først kan træde i kraft efter godkendelse i HB,” lød det videre.

“Hvorvidt vedtægterne i DJ Kommunikation i en konkret sag er overtrådt eller ej, er et internt anliggende i specialgruppen, som kan behandles og afgøres på den ordinære eller en ekstraordinær generalforsamling,” slutter den vedtagne tekst.

Medlem Finn Arne Hansen tager afvisningen til efterretning.

“Jeg kan på sin vis godt forstå, den er tilbageholdende med at tage part i en strid i en specialgruppes interne affærer,“ siger Finn Arne Hansen.

“Nu vil jeg bare opfordre til, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling under delegeretmødet, så der kan foretages et fair formands- og bestyrelsesvalg uden fuldmagter. Vi skal ikke have stedfortræderdemokrati i DJ,“ siger han.

Nyt bestyrelsesmedlem afviste kup

Før behandlingen af punktet havde hovedbestyrelsen stemt om, hvorvidt klagen overhovedet skulle behandles. Eller om den skulle afvises.

Et flertal besluttede, at hovedbestyrelsen skulle behandle klagen.

Karen Hedegaard, der havde været dirigent på generalforsamlingen i DJ Kommunikation, erklærede derpå sig selv inhabil og forlod hovedbestyrelsens møde under behandlingen.

Den første, der tog ordet i behandlingen af klagen, var formand Lars Werge.

“Jeg mener, vi skal afvise klagen: Der er ikke grund til, at hovedbestyrelsen skal være smagsdommer,” sagde han.

Hovedbestyrelsesmedlem Thilde Høybye, der påpegede, at hun netop er blevet valgt ind som bestyrelsesmedlem i DJ Kommunikation, afviste Finn Arne Hansens kritik af, at der skulle være foregået et kup på generalforsamlingen, som det var beskrevet i klagen – og på journalisten.dk.

”Mange af de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer kendte ikke Tina (ny formand, Tina Mellergaard, red.). Og vi kender heller ikke til nogen forhåndsaftaler. Vi vil bare ind og gøre en forskel for medlemmerne,” sagde hun.

Hvornår træder vedtægter i kraft?

Formand for Journalisterne i DJ Rasmus Mark Pedersen var enig med Lars Werge i, at klagen skulle afvises.

“Det er ret tankevækkende, at regelændringer skal godkendes i hovedbestyrelsen, for hvornår træder de så i kraft,” spurgte han retorisk. 

Han mener, der er præcedens for, at vedtægtsændringer i kredse og specialgrupper kan træde umiddelbart i kraft.

“Alle generalforsamlinger under Journalisterne i DJ ville være afviklet ulovligt, hvis vedtægterne først skulle godkendes i HB,” sagde han.

Både Peter Thornvig, formand i DJ:Fotograferne, hovedbestyrelsesmedlem Per Schultz-Knudsen og formand for Pressefotografforbundet Lars Lindskov mente også, klagen skulle afvises.

Peter Thornvig: “Vi skal behandle og afvise klagen. Der er visse ting, der gør, at man kunne sige, generalforsamlingen ikke var godkendt. Men præcedens siger noget andet.”

Per Schultz-Knudsen tog ikke stilling til, om generalforsamlingen var afholdt efter bogen.

“Vi skal afvise klagen. Folk må tage en ekstraordinær generalforsamling i gruppen. Vi skal som hovedbestyrelsen ikke efterse, om generalforsamlingen i specialgruppen overholder vedtægterne. Vi skal se, om vedtægterne er i strid med at være med i DJ,” sagde Per Schultz-Knudsen.

Lars Lindskov var bekymret over afviklingen af generalforsamlingen i DJ Kommunikation.

“Jeg vil gerne afvise klagen, men jeg har det virkelig skidt med det. DJ Kommunikation har nogle klokkeklare vedtægter, der ikke er blevet fulgt. Men det er ikke vores opgave at skulle tage stilling til det. De utilfredse medlemmer må i stedet finde opbakning til en ekstraordinær generalforsamling.”

“Jeg får ondt i maven”

Hovedbestyrelsesmedlem Henrik Friis Vilmar, der også er tillidsrepræsentant i DR, var bekymret over, at DJ skulle afvise klagen med den begrundelse, at der er præcedens for, at vedtægtsændringer kan træde umiddelbart i kraft.

“Jeg får ondt i maven, når vi siger, at præcedens er vigtigere end vedtægterne. Vi kan afvise det, fordi det er et internt anliggende,” mente han.

Lars Werge bød ind:

“Vedtægterne siger, at hovedbestyrelsen skal godkende vedtægtsændringer. Men vi kan ikke forhindre dem i at udføre deres arbejde. Det har ikke opsættende virkning,” sagde formanden.

Dorthe Kildegaard, formand i Kreds 2, mente, hovedbestyrelsen var i gang med at godkende, at DJ’s vedtægter blev brudt.

Her brød Claus Iwersen, forhandlingschef i DJ, ind. Han har skrevet sagsfremstillingen til hovedbestyrelsen.

“Det, vi diskuterer om DJ Kommunikation, kan ikke danne præcedens i nogen andre foreninger. Deres vedtægter er meget anderledes. Den måde, DJ Kommunikations vedtægter er skrevet på, er unik,” sagde han.

Den udlægning fik opbakning fra Per Schultz-Knudsen, der som den sidste tog ordet og afviste, at DJ’s hovedbestyrelse forholdt sig til, om der skulle være foregået noget forkert på DJ Kommunikations generalforsamling.

“Vi forholder os ikke til det, der er sket på DJ Kommunikations generalforsamling,” sagde han.

Derefter blev der holdt en pause, hvor Claus Iwersen skrev begrundelsen for hovedbestyrelsens afvisning.

Herefter blev klagen afvist i enstemmighed. På det efterfølgende punkt godkendte DJ’s hovedbestyrelse selve vedtægtsændringerne fra DJ Kommunikation.

Opfordrer kredse til regler om fuldmagter

Et andet kritikpunkt i klagen fra Finn Arne Hansen går på, at der er afgivet stemmer under generalforsamlingen i DJ Kommunikation via fuldmagter. Det blev også debatteret af hovedbestyrelsen.

Thilde Høybye opfordrede til, at der blev kigget på det punkt i DJ.

”Efter min bedste opfattelse er det vigtigste, hvordan der bliver talt til hinanden i det her forbund. Og at man fremadrettet diskuterer, hvordan vi håndterer fuldmagter.”

Sus Falch, formand i Freelancegruppen, mente, at det ikke skulle være muligt at stemme via fuldmagt: “Her skal man møde op, hvis man vil stemme.”

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer opfordrede til, at man i kredse og specialgrupper skulle gennemgå vedtægterne for at beslutte, hvorvidt der må bruges fuldmagter til stemmeafgivelse.

Rasmus Mark Pedersen, formand for Journalisterne i DJ, sagde, at det var noget, de burde gennemgå i hans specialgruppe: “Det er en god idé at gøre i fredstid,” mente han.

4 Kommentarer

Øjvind Hesselager
7. MARTS 2019
Kære Sus

Kære Sus
Jeg ser på det.
KH Øjvind
Sus Falch
7. MARTS 2019
Kære Øjvind.

Kære Øjvind.
Du har fejlciteret mig. Jeg sagde, at i FreelanceGruppen (hvor jeg er formand) kan man IKKE stemme ved fuldmagt, men man kan godt stille op til bestyrelsen ved fuldmagt. Og det synes jeg er en god skik, som vi har gode erfaringer med. Hvad andre gør, er deres valg. Venligst Sus.
Finn Arne Hansen
7. MARTS 2019
Vi må konstatere, at HB er
Vi må konstatere, at HB er ved at undergrave det grundlæggende princip om O- og I-medlemsskab. Så kan vi lige så godt gøre, som flere af os har sagt i lang tid: Afskaf det. Lad os holde valg til delegeretmødet i geografiske kredse, suppleret med et digitalt valg. Og lad medlemmerne organisere sig lige præcis der, hvor de føler, de hører hjemme. Lad os få enhedskontingent, lad os holde op med at bruge løs af strejkekassen og strejkekontingentet til driften, lad os smide alle vore formuer i en fælles arrangementkasse, giv kredse og grupper en sum penge at drive bestyrelse for, lad os vælge en uafhængig bestyrelse uden HB-medlemmer til at at styre denne, lad os få et repræsentantskab, en fusion med KS, Bibliotekarforbundet og måske Forfatterforeningen, lad DJ være en selvstændig specialgruppe i denne sammenslutning, kun for journalister med ansvar overfor presseansvarsloven, så de 3.000-4.000 journalister kan føle sig hjemme i deres egen forening, lad os skære delegeretmødet ned, og lad os afskaffe fuldmagter. Bare til at starte med. Vi trænger i den grad til reformer i DJ Medier & kommunikation.
Michael Kjærgård
7. MARTS 2019
'Lars Lindskov var bekymret
'Lars Lindskov var bekymret over afviklingen af generalforsamlingen i DJ Kommunikation. 'Jeg vil gerne afvise klagen, men jeg har det virkelig skidt med det. DJ Kommunikation har nogle klokkeklare vedtægter, der ikke er blevet fulgt.' Lars Lindskov! Af alle