Palaver om regnskabet og ros til underskud i Kreds 1

Det ligner en tendens: Der er problemer med bilagene, når revisorerne skal godkende regnskaber i DJ's kredse og grupper. På Kreds 1’s generalforsamling måtte forsamlingen igennem regnskabet to gange. Og så var der debat om DJ’s udspil til kredsenes rolle i fremtidens DJ. Simmelprisen blev også uddelt på generalforsamlingen

“Vil du gennemgå det igen. Jeg kunne slet ikke følge med.”

Den kritiske røst fra Gitte Merrild brød i går hurtigt ind, da regnskabet for 2018 i Kreds 1 var blevet gennemgået på årets generalforsamling, hvor der var cirka 100 fremmødte.

Regnskabet og dets fremlæggelse var det mest markante debatpunkt på generalforsamlingen.

“Jeg vil have, at du nævner beløbene, og det vi har gjort. Jeg har aldrig oplevet en gennemgang af regnskabet på den måde,” lød det videre fra Gitte Merrild.

“Jeg er ikke helt med,” lød svaret tilbage fra kasserer Jens Berg Thomsen. Spredte udbrød fra salen rettede kritik mod Jens Berg Thomsen – hans gennemgang af regnskabet havde været utilstrækkeligt, kunne man forstå, at flere mente.

En ny gennemgang

Herefter overtog kredsformand Frederik Monrad Juel og gennemgik for anden gang hele regnskabet i Kreds 1. Noget, der affødte klapsavler fra de fremmødte.

Begge gange blev regnskabet dog fremlagt, uden at passiverne i regnskabet fremgik. Det fik Per Mathiessen, journalist på Ekstra Bladet, til at indtage talerstolen med ny kritik.

“Jeg er forbløffet over, at man ikke kan se det fulde regnskab. Har vi betalt Gammel Strand for at lave det regnskab, må vi bede om at få pengene igen. Jeg har aldrig oplevet noget lignende,” sagde han.

Herefter bekræftede kredsformand Frederik Monrad Juel, at der havde været problemer med at få lavet regnskabet hos Dansk Journalistforbund.

“Der har været problemer med at få det tids nok til, at vi kan godkende det. Men vi har fået det og har godkendt det,” sagde kredsformanden.

Også fra DJ:Fotografernes og DJ Kommunikations generalforsamlinger i weekenden lød der kritik af DJ's håndtering af regnskabet.

Først herefter fik kasserer Jens Berg Thomsen fisket det korrekte regnskab frem fra et usb-stik, der blev smækket i en computer, så medlemmerne af Kreds 1 kunne se det fulde regnskab inklusive passiver – mens han beklagede fejlen.

Det viste i alt et underskud på 154.302 for regnskabsåret 2018. Det betyder, at Kreds 1 nu har en likvid beholdning på 778.111 kroner. Et fald fra cirka 2,1 millioner kroner i 2012.

Først herefter blev regnskabet via afstemning godkendt på generalforsamlingen.

Ros til underskuddet

Festsalen var godt fyldt på Arbejdermuseet, da generalforsamlingen gik i gang. Valgt til dirigent via klapsalver blev Linda Garlov, den nu afgåede direktør for DJ og nuværende direktør for AJKS.

På første del af generalforsamlingen fyldte kredsformand Frederik Monrad Juels beretning.

Han kunne fortælle om et godt år i Kreds 1. For første gang nogensinde har kredsen rundet 10.000 medlemmer – hvilket gør den til DJ’s suverænt største kreds. Derudover roste han, at kredsen havde afholdt 35 faglige arrengmenter – blandt andet havde kredsen holdt fyraftensmøder med inspiration fra korrespondent Asger Røjle Christensen, der har base i Tokoy, samt oplæg med 2018’s Cavling-nominerede i samarbejde med FUJ.

I alt har Kreds 1 i 2018 brugt 295.209 kroner på medlemsmøder, 145.755 kroner på KredsKino, hvor medlemmerne tager i biografen, og 111.085 kroner på Drink og Debat-arrangementer.

“Vi mener, når det gælder vores brede udsnit af arrangementer, så tilbyder vi noget, som medlemmerne ikke kan få ret mange andre steder,” lød det fra Frederik Monrad Juel.

Og så roste han i sin beretning, der var underskud i regnskabet for 2018.

“Det er endda lidt større, end vi havde budgetteret med,” sagde han.

“Vi er jo i den situation, at vi helst skal have et underskud, så vi kan få bragt kredsens formue ned,” som han forklarede. Sådan lød det også på Kreds 1’s generalforsamling sidste år. Her var der kritik af, at Kreds 1 havde et lille overskud. Det er bestyrelsens mål, at formuen skal mindskes ved blandt andet give støtte til studerende, der skal på studierejser. Noget, kredsen brugte over 220.000 kroner på i 2018.

“Det er vores største post med tilskud i kredsens økonomi, og det er vi meget glade for,” sagde formanden.

Debat om kredsenes økonomi

I beretningen kom Frederik Monrad Juel også ind på et emne, der efterfølgende affødte debat.

Et arbejdsudvalg under DJ har udformet rapporten Fremtidens Forbund, hvor der bliver foreslået ændringer for blandt andet forbundets kredse – noget, der skal til debat og afstemning igen på DJ’s delegeretmøde i slutningen af april.

Her bliver der blandt andet foreslået, at kredsene fremover skal søge et bloktilskud til afholdelese af arrangementer frem for at opkræve kontigent.

“Det forslag kan jeg bestemt ikke tilslutte mig. Det vil være et meget bureaukratisk system. Det giver altid de bedste resultater, når dem, som bruger pengene – her Kreds 1 – også er dem, som fastsætter kontingentet,” sagde kredsformanden.

“Det er en alt for tung proces og meget bremsende for kredsens arbejde, hvis vi skal søge bloktilskud. Og det vil være meget svært for kredsene at planlægge på længere sigt,” sagde han videre.

Den kritik blev han bakket op i af næstformanden, Per Janus Böhme.

“Vi har en omsætning på to millioner kroner om året. Det er meget svært at se, hvordan forbundet vil løse opgaven for mindre, end det vi gør,” sagde næstformanden.

“Hvis vi fortsat skal være et fagligt og socialt bindeled mellem forbund og medlemmer, kræver det en form for økonomi. Men vi har slet ikke hørt et oplæg til, hvordan det skal se ud med satser eller beløb fremover. Jeg synes, vi debatterer på et uoplyst grundlag,” sagde han.

Stiller med ni ud af 72 mulige delegerede

Da næstformanden var gået af talerstolen til klapsalver, lød der også kritik af, at Fremtidens Forbund også vil pille demokrati ud af kredsene – blandt andet, fordi det bliver foreslået, at kredsene i DJ fremover ikke kan sende delegerede til delegeretmøde.

“Lad os for alt i verden bevare kredsene stort set i den form, vi har nu. Vi kan godt undvære nogle af de delegerede pladser – fordi, og I hørte det godt, I ikke melder jer som delegerede. Men lad os bevare kredsene,” sagde mangeårigt bestyrelsesmedlem Niels Peter Arskog – en pointe, der blev bekræftet, da ni personer på generalforsamlingen meldte sig som delegerede fra Kreds 1. I alt havde kredsen mulighed for at sende 72 delegerede af sted.

Herefter greb DJ’s formand, Lars Werge, ordet. Han afviste, at der på nogen måde skulle være tale om, at DJ eksempelvis ville nedlægge kredsene.

“I januar var jeg til nytårskur i kredsen i Kolding. Der havde de trykt små, gule badges, hvor der stod, at vi skulle bevare kredsene. Så sagde jeg, at dem vil jeg da gerne gå med. Vi skal bevare kredsene og styrke kredsenes arbejde med solidaritet og fælleskab,” sagde Lars Werge.

Herefter fastholdt han, at han tror, at et bloktilskud kan give mening. Han pegede eksempelvis på, at kredse for de studerende i DJ får penge hver måned efter, hvor mange medlemmer de har.

“Der har vi allerede en god løsning uden at fratage dem økonomi. De får økonomi til deres egne aktiviteter, og det er direkte aflæseligt i forhold til deres medlemstal. Jeg er ikke med i arbejdsgruppen, men jeg tror, en model med bloktilskud giver mening,” sagde han.

Han fastholdt, at der er brug for, at DJ hele tiden fornyer sig.

“Den her debat har ét fokus: at gøre det nemmere for medlemmerne. Og billigere for medlemmerne. Har medlemmerne ikke lyst til at være her, så forsvinder de.”

Simmelprisen blev uddelt

Derudover blev der ved Kreds 1’s generalforsamling også uddelt Simmelprisen. 

Prisen er oprettet til ære for Kreds 1s tidligere formand René Simmel, der var journalist på Ekstra Bladet og aktiv i DJs hovedbestyrelse. Prisen gives til en kollega, “der har udmærket sig ved at gøre noget ekstraordinært for sine kollegaer og løfte arbejdsglæden,” som det står på Kreds 1’s hjemmeside.

Prisen gik i år til Henrik Flødstrup, der er redaktionssekretær og arbejdsmiljørepræsentant på Ekstra Bladet.

“I Renés ånd har han en flair for at mødes med nye kolleger over en bid brød og en øl,” lød begrundelsen skrevet af Henrik Simmels enke, Anne-Mette Gregers Simmel.

På generalforsamlingen blev Per Janus Böhme genvalgt som næstformand uden modkandidater.

Bestyrelsen i Kreds 1 består efter generalforsamlingen foruden formand Frederik Juel Monrad og Per Janus Böhme af Deniz Serinci, Maj Munk Nielsen, Charlotte Pardorf, Niels Peter Arskog, Ole Sønderby og Hannah Paludan Kristensen. Karin Bech blev valgt som suppleant.

Regnskabets sidste krølle

Efter vedtagelsen af årsregnskabet indtog Kreds 1’s faglige revisor, Elon Ulf Cohn, talerstolen. Hans kommentar til regnskabet var blevet glemt, forklarede dirigent Linda Garlov.

“I år er det blevet sværere at kontrollere bilagene. Det er ikke, fordi den siddende bestyrelse forsøger at skjule pengene. Næh, de skyldes omlægninger i forbundet. Tidligere stod alle bilag kronologisk i støvede ringbind. Nu er de moderne tider kommet: man digitaliserer,” sagde han.

“Tidligere kunne jeg finde bilag, der viste, at bestyrelsen havde købt saltlakridser for 68 kroner. Det var en vedkommende og rar oplysning. Nu bliver vi præsenteret for en liste med 360 forskellige koder og en overskrift som blomster til MME. Jeg overvejede at få alle bilag udskrevet, men i stedet lavede jeg en stikprøve,” sagde Elon Ulf Cohn.

Så remsede han resultaterne af stikprøverne op. Han havde kunnet set, at der var uddelt 15.000 til Kravlingprisen, at nogle praktikanter havde fået 10.500 til studierejser, og at bestyrelsen havde soldet for 205 kroner under et møde. Blandt meget andet.

“Alle beløb er rimelige,” sagde han og sluttede af med en lille krølle.

“Der var engang en kinesisk journalist, der gik ind på et hospital og bad om at se en øjen- og ørelæge. Det findes ikke, sagde sygeplejersken. Men han ville se en øjen- og ørelæge alligevel, sagde han. Men hvis der ikke findes sådan én, hvorfor vil du se tale med personen, sagde sygeplejersken. Fordi jeg ser én ting, men hører noget andet, svarede journalisten,” lød det fra Elon Ulf Cohn, imens Kreds 1 ventede i spænding på pointen.

“Sådan er det ikke i Kreds 1. Jeg har ikke fundet nogle uregelmæssigheder, og jeg anbefaler, at vi godkender regnskabet. Men det har vi jo allerede gjort,” sagde han – til stor latter og aftenens største applaus.

0 Kommentarer