Ny forening for ledere i DJ

DJ-medlemmer med overordnet personaleansvar skal i fremtiden organiseres i specialforeningen Ledere i DJ, har delegeretmødet besluttet. Foreningens medlemmer står uden for dele af DJ-demokratiet. De kan ikke vælges til delegeretmødet eller være observatører i hovedbestyrelsen
”Nu skal vi have pulsen lidt op. Skal vi til at have chefer ind i fagforeningen?” lød det fra talerstolen på delegeretmødet i Kolding mandag middag, da næstformand i DJ Tine Johansen slog punktet om ledere i fagforeningen an.
 
Og hun fortsatte:
 
”De er her allerede. Men mange af dem flyver under radaren. Nu har vi brug for klare linjer. Vi har brug for at sige, hvem vi kan være noget for, og hvem vi ikke kan være noget for.”
 
En gammel traver
 
Spørgsmålet om ledere i DJ er en gammel traver, der altid sætter sindene i bevægelse, blandt andet fordi de nuværende regler ikke altid er blevet håndhævet lige nidkært.
 
Indtil delegeretmødet var reglen, at folk med overordnet personaleansvar – forstået som ansættende, afskedigende og lønforhandlende myndighed – ikke kunne være medlem af DJ. Men i praksis har DJ en lang række medlemmer med cheftitler. Og flere af dem har også kunnet både ansætte og fyre DJ-medlemmer, har de fortalt Journalisten.
 
Kun hyre – ikke fyre
 
Op til delegeretmødet havde et flertal af politikerne i DJ’s hovedbestyrelse stillet forslag om at ændre reglerne, så flere ledere og chefer kan være lovlige medlemmer af DJ, og altså ikke skal afvises eller smides ud.
 
Som det lyder i motiveringen:
 
"DJ kan ikke i længden holde til at være uklar i forståelsen af, hvem der er så meget chef, at de ikke kan være medlemmer af DJ. På den ene side har DJ et organisatorisk og strategisk behov for, at så mange som muligt inden for organisationsområdet er medlemmer af DJ."
 
Og:
 
"På den anden side skal lovene også klart afspejle, at DJ er en fagforening, og at der er ledere, som i kraft af deres vidtrækkende beføjelser ikke kan være medlem af den samme forening som andre."
 
Kort fortalt kan det forslag, som ni medlemmer af hovedbestyrelsen bragte til debat, sammenfattes således:
 
* Ret til medlemskab tilkommer ikke ansøgere i egentlige chefstillinger med formelle beføjelser til at kunne afskedige ansatte inden for DJ’s organisationsområde.
* Undtaget for dette er freelancere og selvstændige, som i kortere tids- eller opgavebestemte perioder har op til svarende til to fuldtidsansatte medarbejdere inden for DJ’s organisationsområde.
* Der skal oprettes en ny specialforening ’Ledere i DJ’, som chef-medlemmerne i DJ skal være medlem af.
* Medlemmer af ’Ledere i DJ’ vil ikke få stemmeret eller være valgbare til delegeretmøde og hovedbestyrelsen, men kan deltage som observatører.
 
Sådan var tankerne – men så tog delegeretmødet fat.
 
Flere ændringsforslag
 
Og pulsen kom, som Tine Johansen varslede, op. Men i modsætning til seneste delegeretmøde, hvor forslaget om ledere i DJ ret hurtigt blev trukket af forslagsstillerne, fordi dele af kritikken var entydigt massiv, var der denne gang større tendens til at manøvrere forslaget, så det blev ændret, men ikke fældet.
 
Per Schultz-Knudsen, Randers Amtsavis, proklamerede således, at han i princippet er imod, at ledere er medlem af en fagforening – men tilføjede pragmatisk:
 
”Vi har en gruppe medlemmer, som har personaleansvar og dermed kan svinge ud og ind af vores forbund.”
 
Og med ændringer kunne han godt stemme for, at ledere kunne være i DJ, forklarede han.
 
”Jeg er imod, at de skal have en observatør til hovedbestyrelsesmøderne. Ellers kan jeg godt leve med det, fordi de parkeres et sted, hvor de ikke har direkte indflydelse på vores forbund.”
 
Denne kritik blev favnet af det nedsatte redaktionsudvalg, der skrev den del af forslaget ud, der ville give de medlemmer, der skal stå i Ledere i DJ, ret til at deltage på hovedbestyrelsens møder som observatører med taleret, men uden stemmeret.
 
Freelanceskepsis også favnet
 
Karen Hedegaard, medlem af Visuelt Forum og hovedbestyrelsen, var medforslagsstiller, men tog afstand fra den måde, forslaget blev præsenteret på af næstformand Tine Johansen:
 
”Det gav et spjæt i mig, da jeg hørte Tines fremlæggelse af forslaget. Skal jeg over i Ledere i DJ, hvis jeg hyrer en i fem timer? Sådan opfattede jeg oprindeligt ikke forslaget,” sagde Karen Hedegaard.
 
Som selvstændig grafiker er Karen Hedegaards pointe, at hun personligt tolkede forslaget således, at freelancere og selvstændige, som i kort tid har op til to DJ-medlemmer fuldtidsansat, kunne fortsætte som medlemmer af DJ uden at skulle tvangsoverføres til Ledere i DJ.
 
Men at hun hørte Tine Johansens præsentation af forslaget således, at hun – Karen Hedegaard – i en sådan situation, skulle overføres til den nye specialforening for ledere i DJ.
 
Og dermed kunne hun ikke også være fuldgyldigt medlem af Visuelt Forum eller sidde i hovedbestyrelsen og vælges til delegeretmødet.
 
Det er en vidtrækkende konsekvens, og dermed var forslaget udfordret. Men den udfordring blev pareret af Lars Lindskov, formand for Pressefotografforbundet og medlem af hovedbestyrelsen og forretningsudvalget. Han gik på talerstolen og sagde i forlængelse af Karen Hedegaards kritik:
 
”Jeg synes ikke om freelancedelen. Den åbner op for mere rod.”
 
Han proklamerede derpå et ændringsforslag, som Karen Hedegaard tilsluttede sig, og som redaktionsudvalget derpå gennemførte. Det betyder ganske enkelt, at freelancere og selvstændige nu ikke længere er en del af forslaget, hvorfor de heller ikke skal overføres til Ledere i DJ, hvis de i kortere perioder ansætter andre DJ-medlemmer.
 
De samlede ændringer af lovene
 
Først vedtog delegeretmødet med stort flertal det forslag, som dirigenterne fandt mest vidtrækkende. Det er forslaget fra Lars Lindskov, redigeret af Redaktionsudvalget, hvor det nedenfor fremhævede fjernes fra det oprindelige forslag, stillet af ni medlemmer af hovedbestyrelsen, herunder formandskabet.
 
"Ret til medlemskab tilkommer ikke ansøgere i egentlige chefstillinger, dvs. chefer med formelle beføjelser til at kunne afskedige ansatte inden for DJ’s organisationsområde. 

Undtaget for dette er freelancere og selvstændige, som i kortere tids- eller opgave- bestemte perioder har op til svarende til to fuldtidsansatte medarbejdere inden for DJ’s organisationsområde."

Derpå vedtog delegeretmødet med stort flertal næste del af forslaget fra de ni medlemmer af hovedbestyrelsen:
 
"Overenskomstansatte medlemmer af forbundet med overordnet personaleansvar og formelle ansættende og lønforhandlende beføjelser kan ikke være medlemmer af medarbejderforeningen.
De skal i stedet for være medlemmer af specialforeningen Ledere i DJ"
 
Og: 
 
"Tvivlstilfælde afgøres af hovedbestyrelsen efter indstilling fra medarbejderforeningens bestyrelse og det berørte medlem."
 
Endelig vedtog delegeretmødet med stort flertal den version af forslaget fra hovedbestyrelsen, som Redaktionsudvalget havde ændret på baggrund af debatten. Ændringen er, at der nu ikke længere står, at de pågældende medlemmer af Ledere i DJ har ret til en observatørpost i hovedbestyrelsen:
 
"Medlemmer af forbundet, der har overordnet personaleansvar samt formelle ansættende og lønforhandlende beføjelser (herunder overens­komstansatte medlemmer jf. § 19 stk. 7), skal være medlemmer af specialforeningen Ledere i DJ.
Øvrige medlemmer af forbundet med ledelsesmæssige beføjelser kan anmode om medlemskab af Ledere i DJ.
Medlemmer af Ledere i DJ har ikke stemmeret til og er ikke valgbare til delegeretmøde og hovedbestyrelse.
Specialforeningen Ledere i DJ ledes af en bestyrelse, der har ret til en observatørpost til DJ’s delegeretmøder.
Specialforeningens vedtægter skal godkendes af hovedbestyrelsen."

0 Kommentarer