Bloggerne i DJ tæt på nedsmeltning

Bloggerne i DJ stemte mandag aften om sin egen opløsning. Gruppen overlevede, men fremtiden er uvis. Den nuværende bestyrelse vil ikke genvælges, men et forslag om en ny mini-bestyrelse faldt. DJ’s satsning på bloggere er i krise

”Dirigenten står i et limbo!”

Sådan sammenfattede dirigent Hans Jørgen Dybro mandag aften situationen i specialgruppen Danske Bloggere i DJ.

Situationen så kort som muligt:

  • Ingen i den nuværende bestyrelse ønsker at fortsætte. Det meddelte de for to uger siden på den ordinære generalforsamling.
  • Tre andre medlemmer i gruppen sagde mandag på den ekstraordinære generalforsamling, at de godt vil samle stumperne og overtage bestyrelsesarbejdet i en midlertidig bestyrelse.
  • Men den nuværende formand, Lisbeth Kiel, der har taget initiativ til gruppen, stemte sammen med næstformanden imod at ændre reglerne, så bestyrelsen kun behøver bestå af tre personer.
  • Baggrund: Formand og næstformand i Danske Bloggere i DJ er efter to års samarbejde med DJ i tvivl om, om DJ er det rette forbund for dem. De oplever DJ som tung at samarbejde med, ikke mindst hvad angår implementering af etiske regler.
  • Den ekstraordinære generalforsamling skulle i aftes også forholde sig til, om gruppen skulle opløses. Det blev afvist. Dirigenten konkluderede, at den nuværende bestyrelse derfor bliver siddende.
  • Fremtiden for gruppen er uvis, men indebærer måske et møde med DJ’s formand, Lars Werge.

Og så den noget længere version:

Tre mand stillede op

Otte medlemmer var mandag aften mødt frem til gruppens ekstraordinære generalforsamling i DJ’s lokaler på Gammel Strand i København i forsøget på at få valgt en ny bestyrelse i den kun to år gamle gruppe.

Det lykkedes ikke at få en bestyrelse valgt på den ordinære generalforsamling i forrige uge, hvor ingen stillede op – og hvor hele den oprindelige bestyrelse trak sig ledsaget af massiv kritik af DJ.

Formand Lisbeth Kiel gav på den ordinære generalforsamling udtryk for, at hun var dybt frustreret over samarbejdet med DJ på Gammel Strand:

”Det er demotiverende at skulle rykke DJ-ansatte både tre, fire og fem gange på mail, når de sidder og får en velbetalt timeløn for deres arbejde, mens vi udfører vores helt uden betaling.”

En melding, der ikke i sig selv trak nye kandidater frem.

”Med den overlevering, I har givet, sidder jeg ikke med lyst til at køre det videre,” sagde Anne Mette Voss, et af de fremmødte medlemmer på den ordinære generalforsamling.

Tre nye meldte sig

Men mandag aften havde flere medlemmer af gruppen sundet sig og samlet mod. De meldte sig efter nogen tøven til en ny og mindre bestyrelse, hvor de i en periode skulle have udvidet støtte fra DJ, i form af blandt andet flere penge til frikøb af arbejdskraft, for at komme i gang.

Det var en løsning, faglig konsulent i DJ Hans Jørgen Dybro, der er en del af det politiske sekretariat i DJ, præsenterede for bloggerne undervejs på mødet, hvor han var dirigent.

Katrine Lund Løje meldte sig som mulig ny formand.

”Jeg vil gerne give det en chance som formand,” sagde hun og tilføjede: ”Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, men det er ikke sikkert, jeg kan løfte det.”

Rasmus Lind: ”Det er vigtigt, at vi har et netværk for bloggere. Jeg stiller op, hvis vi kan stille en hel bestyrelse,” sagde han.

Christina Melchiors: ”Hjælper det, hvis vi er tre?”

Katrine Lund Løje sagde med appel: ”Ja!”

Christina Melchiors meldte sig derpå. "Med den erfaring, jeg har, både med politisk og fagforeningsmæssigt arbejde, giver det kun mening for mig, at kaste mig ind i arbejdet som formand eller næstformand og det gør jeg gerne."

Der kræves fem

Vedtægterne siger, at der skal være mindst fem medlemmer i bestyrelsen. Derfor kræver en bestyrelse på kun tre mand en ændring af reglerne. De otte fremmødte skulle stemme om, hvorvidt de tre opstillede i en periode kunne udgøre bestyrelsen, mens den med støtte fra DJ forsøgte at samle en større bestyrelse senere.

På generalforsamlingen opstod den opsigtsvækkende situation, at både den siddende formand og næstformand stemte imod at ændre reglerne som foreslået, så de tre nye kandidater kunne overtage ledelsen af specialgruppen.

Dorte Bak, nuværende næstformand:

”Sidste år skar vi ned til minimum: Formand, næstformand og tre bestyrelsesmedlemmer. Hvis fem mand løber panden mod muren, så tror jeg ikke, at færre kan gøre det,” sagde hun med tydelig frustration.

”Jeg er ikke i stand til at stemme for. Jeg er i tvivl om, om DJ er det sted, mit engagement skal ligge. De seneste par måneder har DJ gravet en grav dybere og dybere,” forklarede hun.

Lisbeth Kiel kritiserede, at forslaget fra DJ stillet via Hans Jørgen Dybro faldt umiddelbart før generalforsamlingen.

”Det forpligter at sige ja. Jeg kan ikke sige ja med så kort varsel. Det bliver et nej fra mig.”

Tre stemte imod

De meldinger vakte modspørgsmål fra dirigenten og to af de øvrige fremmødte.

Hans Jørgen Dybro spurgte ind til, om afgående formand og næstformand ikke blot kunne lade de tre nye fortsætte arbejdet. Og Christina Melchiors, næstformandskandidat, sagde: ”Jeg har svært ved at forstå, hvorfor det arbejde, I har lavet, skal være spildt og hældes ud.”

Lisbeth Kiel, afgående formand, forklarede uddybende: ”Jeg kan ikke stemme for, at vi går ned i antal bestyrelsesmedlemmer.”

Katrine Lund Løje, formandskandidat: ”Men det er kun midlertidigt.”

Dorte Bak, afgående næstformand, troede ikke, situationen ville ændre sig med forslaget: ”Vi risikerer, at I sidder tre mand frem til februar 2020.”

Også medlem Cecilie Falgren Rubini stemte imod en regelændring, hvor de tre opstillede kunne danne bestyrelse.

Fire stemte imod

Omvendt: Alle tre nyopstillede stemte for at ændre reglerne, så de kunne danne ny midlertidig tremandsbestyrelse. Det gjorde også nuværende medlem af bestyrelsen Toke Hanghøj, der rakte hånden ud:

”I det tilfælde, at der er en ny bestyrelse, vil jeg gerne lave en god overlevering, så I ikke får de samme børnesygdomme,” sagde han og understregede, at det absolut var ment som en uofficiel overdragelse.

En undlod at stemme.

Det gav et flertal på 4 mod 3 for at ændre reglerne – men der kræves to tredjedeles flertal af de fremmødte. Og dermed kunne de tre, der ville føre arbejdet videre i en mindre og midlertidig bestyrelse, ikke vælges.

Det efterlod dirigent Hans Jørgen Dybro i den situation, han døbte ”limbo”.

Og hvis man nærlæser bloggernes historik i DJ, står det tydeligt, at situationen har ulmet i noget tid.

DJ vælger bloggerne

Vi skal godt fire år tilbage for at forstå, hvordan kritikken fra bloggerne er opstået. Den handler ikke mindst om følelsen af et frugtesløst arbejde med udformningen af etiske retningslinjer, herunder lange svartider fra DJ på henvendelser fra bloggernes bestyrelse.

Det begyndte ellers lovende i november 2015, hvor en enig hovedbestyrelse i Dansk Journalistforbund dispenserede fra optagelseskriterierne og optog 15 bloggere kollektivt, på trods af at ikke alle kunne leve op til DJ’s krav om minimumsindtægt.

”Det er en medieform i fremgang, og de mest populære blogs har langt flere læsere end dagblade og magasiner. Blogs er blevet en magtfaktor i mediebilledet,” fastslog DJ i indstillingen.

Desuden kæmpede bloggerne for en vigtig sag, som også DJ gerne ville have på dagsordenen:

”Forbrugerombudsmanden har varslet en revidering af markedsføringsloven, og i den forbindelse vil bloggerne gerne inddrages i høringsprocessen. Det skønner de bedst kan ske ved at have en stærk organisation i ryggen,” hed det i 2015.

I marts 2017 blev fællesskabet bekræftet af næstformand i DJ Tine Johansen. Det samme gjorde vigtigheden af det etiske arbejde.

Bloggerne vælger DJ

Fællesskabet blev genbekræftet af bloggerne i maj 2017, hvor bloggerne definitivt fravalgte HK og forbundet Kommunikation og Sprog og holdt stiftende generalforsamling i DJ på et velbesøgt møde, hvor optimismen boblede.

Så sent som sidste år, februar 2018, var der stadigvæk begejstring omkring gruppens centrale arbejde – de etiske regler.

”Snart får de presseetiske regler en lillesøster, fortæller den nye specialgruppe Danske Bloggere i DJ. Gruppen vil – som navnet antyder – være den førende faglige gruppe for bloggere i Danmark,” lød det i indledningen af Journalistens dækning af gruppens generalforsamling.

”Vi er i gang med at udforme nogle etiske retningslinjer for bloggere. En pendant til de presseetiske regler,” forklarede formand for bloggerne Lisbeth Kiel på mødet.

Men netop den ambition skulle vise sig at blive et sammenstødspunkt.

De første ridser i lakken

For det stod klart i februar 2018, at noget murrede under overfladen.

”Vi har brugt en del ekstra arbejde på administrative og lavpraktiske ting, hvor vi egentlig hellere har villet bruge vores energi på fagligt arbejde,” fortalte Lisbeth Kiel på generalforsamlingen sidste år.

Og præcis den konflikt eksploderede på den ordinære generalforsamling i Danske Bloggere i DJ midt i marts 2019, cirka fire år efter at DJ oprindeligt bød bloggerne velkomne. 9 ud af cirka 55 medlemmer var mødt op.

Her stod det klart, at bestyrelsen oplever at løbe panden mod en mur. I så høj grad, at bloggerne har overvejet helt at forlade DJ. Og ingen i bestyrelsen ville genopstille.

Formand Lisbeth Kiel pegede blandt andet på, at arbejdet med netop kernemissionen, de etiske retningslinjer, trak ud.

”Planen var, at de skulle lanceres på Folkemødet i sommeren 2018. Den er dog strandet hos DJ, hvor vi har måttet opleve at skulle rykke for svar helt op til fem gange per mail. Status er derfor, at de er køreklar, men stadig afventer godkendelse fra DJ,” sagde Lisbeth Kiel.

Den ordinære generalforsamling endte med, at den nuværende bestyrelse skulle fortsætte frem til den ekstraordinære generalforsamling mandag aften.

Løfte om frikøb

Samtidigt varslede DJ's formand, Lars Werge, at lave aftale med bestyrelsen om honorar eller frikøb af bestyrelsesmedlemmer.

”Jeg vil gøre, hvad jeg kan, for, at vi følger op i forhold til bedre samarbejde. Det skal ikke være et mønster, der gentager sig,” sagde han.

DJ erkendte efter den ordinære generalforsamling, at forbundets respons på bloggernes politiske arbejde var gået for langsomt.

”Noget af det er gået for langsomt, og det skal jeg være den første til at beklage, for jeg har selv været involveret i det,” forklarede Hans Jørgen Dybro i den forbindelse.

Han understregede, at det også handlede om konkret uenighed om, hvordan de etiske retningslinjer for bloggerne skal implementeres.

Uenighed om etiske regler

Kort fortalt: Bloggerne ønsker, at der skal laves et egentligt etisk nævn på linje med Pressenævnet, hvilket DJ’s mediepolitiske udvalg har afvist. Udvalget har i stedet foreslået, at det nærmere skal være et råd, der kan tage initiativ til etiske debatter, har Hans Jørgen Dybro, der er sekretær for mediepolitisk udvalg, forklaret Journalisten.

Her er vi inde ved det, der ligner kernen i uenigheden mellem ledelsen i Danske Bloggere i DJ og forbundet. For Lisbeth Kiel har over for Journalisten afvist Hans Jørgen Dybros forklaring om, at bloggerne ikke har fået deres vilje.

”Jeg er meget forundret over, at Hans Jørgen er af den opfattelse, at vores utilfredshed bunder i, at vi nærmere føler os forsmåede over ikke at have fået vores vilje,” svarede Lisbeth Kiel.

”Faktum er nemlig, at vi slet ikke er nået så langt i processen, at vi overhovedet har fået svar på, hvorvidt vi kan få et nævn tilknyttet vores etiske retningslinjer. Derfor er jeg som sagt meget uforstående over for hans svar, men jeg vil da meget gerne høre nærmere, såfremt DJ officielt har valgt, at de ikke kan bakke op om vores forslag vedrørende et nævn, dette er vi nemlig ikke blevet orienteret om på nuværende tidspunkt,” uddybede hun.

Godt møde med Lars Werge

Og så er vi tilbage på den ekstraordinære generalforsamling mandag aften, hvor det hurtigt stod klart, at problemet med dårlig kommunikation havde vist sig igen.

Lisbeth Kiel understregede ganske vist indledningsvist, at gruppens bestyrelse i forlængelse af den ordinære generalforsamling havde haft et godt og løfterigt møde med DJ-formand Lars Werge, der pegede fremad.

Men derpå gik der kludder i kommunikationen, forklarede hun. For hun havde forventet et konkret udspil fra DJ efter mødet, men det kom aldrig, sagde hun.

”Vi vil rigtig gerne. Jeg tror også, at DJ gerne vil. Det kommer bare ikke i mål,” sagde hun og eksemplificerede med, at faglig konsulent og dirigent Hans Jørgen Dybro kort før den ekstraordinære generalforsamling havde forklaret hende, hvad DJ kunne tilbyde, men ikke særlig konkret.

”Jeg synes, vi bliver sat i en træls situation, når I seks minutter før generalforsamlingen siger, hvad DJ kan byde ind med. Der er ikke nogen af os, der har haft mulighed for at drøfte det.”

Vi vil jer gerne

Hans Jørgen Dybro, der blev valgt som aftenens dirigent, forklarede, at det var skæbnens ironi, at parterne havde talt forbi hinanden.

Han sagde, at der var økonomisk opbakning til at understøtte bestyrelsen med penge til fagligt frikøb og mandskab.

”DJ vil gerne have bloggerne. Vi er glade for, at I kiggede denne vej, da I skulle vælge organisation,” sagde Hans Jørgen Dybro.

”Bloggerne er et område, der er vigtigt for DJ. Vi kan hjælpe jer, og I kan hjælpe os,” sagde han, før gruppen gik til afstemning om de tre nye kandidater.

Ikke stemning for at opløse gruppen

Efter afstemningen om, hvorvidt tre mand kunne udgøre bestyrelsen i en periode, fulgte en længere debat, hvor dirigenten forsøgte at tegne forskellige fremtidsscenarier. Det skete, uden at næstformand og formand ændrede position. Tværtimod gentog de den.

Slutningen blev, at forsamlingen på dirigentens foranledning stemte om gruppens opløsning. Det kunne ingen stemme for.

Dirigent Hans Jørgen Dybro konkluderede:

”Generalforsamlingen slutter uden at kunne vælge en bestyrelse, og den siddende bestyrelse bliver siddende!”

Han sluttede:

”Det er en ekstraordinær situation at være i som dirigent. Det første, vi kan gøre, er at aftale et møde, hvor I kan mødes igen.”

Mediepolitisk udvalg går ind i sagen

Journalisten har spurgt DJ's formand, Lars Werge, hvad der nu skal ske.

Lars Werge forklarer, at Mediepolitisk Udvalg har besluttet at sætte spørgsmålet om de etiske regler på dagsordenen igen. Det sker efter Journalistens beskrivelse af den ordinære generalforsamling i Danske Bloggere i DJ.
Lars Werge rækker også hånden ud:
”Jeg tager gerne et møde med bloggerne,” siger Lars Werge og understreger, at hans generelle erfaring er, at DJ i dagligdagen er god til at løse de problemer, som bloggerne henvender sig med på medlemsplan.

Hvad er din samlede læring af forløbet – hvad skal DJ gøre anderledes, næste gang man optager en gruppe, der ikke udskiller sig fra andre grupper i DJ, men er helt nye i organisationen?

”Jeg tror, at min læring netop er, at vi skal blive bedre til at afstemme vores forventninger til hinanden. Vi skulle have været tydeligere, da vi optog dem. Især når vi optager en gruppe, der ikke har erfaring med DJ i forvejen. Hvad vil de, og hvad vil vi?”

 

Præciseret klokken 19.17 den. 19. marts 2019. Chistina Melchiors citat er udvidet med, at hun også gerne stille op som formand ikke kun næstformand, som det tidligere lød.

0 Kommentarer