Debat: Hvad vil DJ med ytringsfriheden?

DJ’s sag mod kunstner Uwe Max Jensen viser, at DJ kæmper for at indskrænke ytringsfriheden – stik imod forbundets formål, skriver Uffe Gardel. Formand Lars Werge afviser kritikken

Må en tegner – for at vise en pointe – tage andres billedkomposition og bygge videre på den, lave lidt om på den, og måske sætte stumper af andre værker ind i sit eget billede?

Med andre ord: Må man referere og parafrasere?

Det jeg spørger om her er i virkeligheden, om man må lave satire. Det skulle man da mene, at man ubetinget måtte i et demokrati.

Overraskende nok mener Dansk Journalistforbund noget andet. DJ har i hvert fald brugt lang tid og mange timers advokatarbejde på at ramme billedkunstneren Uwe Max Jensen, som har malet et billede med samme komposition som et berømt pressefoto – det med betjenten og den lille flygtningepige på motorvejen. I sit maleri har Uwe Max Jensen imidlertid skiftet pigens hoved ud med Kurt Westergaards endnu mere berømte tegnede profethoved.

DJ har på vegne af sine medlemmer anlagt en ophavsretssag mod Uwe Max Jensen for at krænke ophavsretten til både Muhammed-tegningen og billedet af betjenten og pigen. Ved byretten i Aalborg blev Uwe Max Jensen dømt, fordi han ikke mødte op.

Mange vil føle sig frastødt af Uwe Max Jensens pointe, men få vil misforstå den. Og færre vil formentlig se hans maleri som et pointeløst plagiat af et fotografi.

Og det må stå ganske klart, at kan Uwe Max Jensen dømmes, risikerer man, at mange satiretegnere vil kunne dømmes.

Jeg har tidligere i et blogindlæg her på Journalisten beskæftiget mig lidt mere detaljeret med den juridiske side af sagen. I dette indlæg vil jeg se på det politiske aspekt:

DJ har nemlig hele vejen igennem nægtet, at der overhovedet er et politisk aspekt. Man har hævdet, at sagen var en ren ophavsretssag, man førte på vegne af to krænkede medlemmer – pressefotografen og bladtegneren. Og man har konsekvent sendt en embedsmand i byen for at udtale sig om sagen; ikke én gang har DJ’s formand eller næstformand haft lyst til at sige noget.

Én ting er, at man ikke har villet tage stilling til mine advarsler i min blog – ud over at indrømme, at mine synspunkter var ”interessante”. Det lever jeg nok med. Jeg synes det er tungere, at DJ’s egen specialgruppe Danske Bladtegneres alvorlige advarsler er blevet fejet af bordet.

”DJ bør vel kæmpe for, at vi kan ytre os frit som satirikere og kommenterende tegnere. Vi kan slet ikke undvære den slags referencer i vores satire,” har bladtegnerformanden, Lars Refn, skrevet – se kommentarerne til denne artikel – og et bestyrelsesmedlem i Danske Bladtegnere, tegneren Erik Petri, har peget på noget tilsvarende:

”For mig at se laver Uwe Max en satirisk kommentar i form af et maleri. Jeg kan på ingen måde se, hvorledes det her værk skiller sig ud fra så mange andre værker, ligesom andre satirikere har Uwe Max refereret til kendte værker… som man jo gør som satiriker,” skrev Erik Petri.

Lars Refns advarsel blev besvaret med en uændret gentagelse af DJ’s synspunkt, altså som trætte forældre taler til et plagende og plagsomt barn. Erik Petri fik slet ikke svar.

Men nu bør DJ svare, mener jeg. Og svarene bør komme fra DJ’s politiske ledelse, for hele forløbet giver indtryk af, at sagen aldrig har været behandlet politisk, men har ligget i DJ’s juridiske afdeling – hvor man til gengæld har anvendt en rasende energi på at omsætte den til et 150 sider langt processkrift.

Uwe Max Jensen har offentligt oplyst, at der forhandles om et forlig i sagen, så det er på højeste tid med en politisk udtalelse fra DJ.

For Lars Refn har jo fuldstændig ret: DJ skal kæmpe for bladtegnernes ret til at lave satire, ikke for det modsatte. DJ har, som noget enestående i fagbevægelsen, hele tre formål, man skal kæmpe for: Medlemmerne, faget – og ytringsfriheden.

”Forbundets formål er at varetage medlemmernes faglige interesser, særligt at fremme fagets uddannelsesforhold, økonomiske og sociale vilkår og at arbejde aktivt for fagets interesser og en udvidelse af presse- og ytringsfriheden over for arbejdsgiverne, lovgivningsmagten og myndighederne,” lyder forbundslovenes paragraf 1.

Læg vel mærke til formuleringen: DJ skal ikke bare forsvare ytringsfriheden. DJ skal udvide den, altså konstant prøve at flytte grænserne udad. Og aldrig den modsatte vej.

Alligevel er ytringsfrihed ikke noget, der optager en stor del af DJ’s tid, selv om den står for en tredjedel af formålsparagraffen. I Hovedbestyrelsens beretning til seneste delegeretmøde bruges en enkelt side på at fortælle om DJ’s arbejde for ytringsfrihed – og den handler kun om offentligt ansattes ytringsfrihed.

 

På den baggrund har jeg en række spørgsmål til DJ’s ledelse:

1) Hvad har DJ i den konkrete sag gjort for at opfylde sin formålsparagraf og arbejde for en udvidelse af ytringsfriheden?

2) Er DJ opmærksom på den usikre retlige stilling for parodier? Har man indhentet en juridisk vurdering af risikoen for, at en dom vil kunne indskrænke satirikeres muligheder for at parafrasere andre værker eller lade dem indgå i kollager? Har man talt med eksperter i ytringsfrihed, eventuelt uden for DJ?

3) Har Hovedbestyrelsen foretaget en politisk vurdering af denne risiko, altså vejet den op mod de to medlemmers ophavsretlige interesser? Har sagen overhovedet været behandlet politisk, eller har den været kørt som en ”ren” ophavsretssag i juridisk afdeling?

4) Hvilke konklusioner har disse vurderinger og afvejninger – om de er foretaget – ført frem til i den konkrete sag?

5) Giver sagen anledning til ændringer i DJ’s arbejdsgange? DJ har allerede en fast arbejdsgang for det tilfælde, at to medlemmer havner i en konflikt med hinanden: DJ hjælper selv det ene medlem, og hyrer en ekstern advokat til at hjælpe det andet. Kunne man gøre noget lignende, hvis to led i DJ’s formålsparagraf kommer i konflikt med hinanden – sådan som det åbenlyst er sket her?

6) Er der i øvrigt andet, DJ har lært af sagen? Vil man se på, om retten til satire bør beskyttes bedre i dansk lovgivning?

7) Eller måske var det nemmere, om DJ bare ændrede sin formålsparagraf? Det kan jo være, at DJ faktisk synes, at ytringsfriheden er rigeligt stor, som den er i dag.

Jeg glæder mig til svarene. Jeg forventer som nævnt, at de denne gang vil komme fra en politiker, ikke fra en embedsmand.

 

 

Journalisten har forelagt Dansk Journalistforbunds ledelse kritikken. Formand Lars Werge har fremsendt dette svar:

Kære Uffe Gardel.

I dine indledende sætninger i dit debatindlæg spørger du retorisk: ”Må man referere og parafrasere?” Opfølgende fastslår du, at det må man naturligvis i et demokrati – men at det mener vi i DJ ikke. På trods af, at hensynet til ytringsfriheden for DJ er så vigtigt, at vi har det indskrevet i vores formålsparagraf, som du formulerer det.

Nu skal retten jo tage stilling i den konkrete sag til, om kunstneren har forbrudt sig mod ophavsretten. Byrettens dom skal efterprøves, og ophavsretsmæssigt er der efter DJ’s opfattelse en klar sag, jf. blandt andet vores advokat Liselotte Lindberg Olsens udtalelser i en artikel på journalisten.test fra 21. november sidste år:

”Han ytrer sig efter vores opfattelse i en form, hvor han kopierer to ophavsretslige værker.”

I respekt for, at sagen fortsat ikke er afgjort ved domstolene, vil jeg tillade mig ikke at gå yderligere i detaljer på nuværende tidspunkt. Men det er klart, at når der er faldet dom, skal vi også politisk i DJ vurdere konsekvenserne.

Men de relevante udvalg – Mediepolitisk Udvalg og Ophavsretsudvalget – har drøftet sagen hele vejen, og begge steder er der nikket til, at DJ selvfølgelig skal tage sagen på vegne af de to medlemmer. Den samme opbakning mødte sagen, da Hovedbestyrelsen i december 2017 blev orienteret om den.

Det er så heller ikke min opfattelse, at ytringsfriheden bliver indskrænket, hvis denne dom går DJ-medlemmernes vej. Det er heller ikke min opfattelse, at ophavsretten blokerer for eller indskrænker ytringsfriheden. Den er, sammen med øvrig lovgivning i dette land, med til at rammesætte ytringsfriheden.

Og hvad dét angår, vil jeg gerne garantere, at DJ fortsat lever op til vores formålsparagraf. Du nævner arbejdet med de offentligt ansattes ytringsfrihed, som vi redegjorde for i den seneste HB-beretning til delegeretmøde 2017. Dertil kommer det fortsatte arbejde med at forbedre den lovgivning, der lægger stramme lænker rundt om ytringsfriheden.

Med venlig hilsen

Lars Werge

Formand, DJ

0 Kommentarer