search

Magtskifte i DJ Kommunikation – ny formand og ny bestyrelse

Både formanden og bestyrelsen blev skiftet ud, da DJ Kommunikation holdt generalforsamling på en pub på Frederiksberg. Det var dog først på selve dagen, at den nye formand Tina Mellergaard overhovedet blev valgbar. Og så var der kritik af et uigennemskueligt regnskab

Da cirka 40 kommunikationsfolk forlod et værtshus på Frederiksberg efter generalforsamling i DJ Kommunikation lørdag, var hele ledelsen skiftet ud. Formanden var en anden, næstformanden havde tabt et kampvalg, og alle bestyrelsesmedlemmer var nye.

Generalforsamlingen foregik på London Pub, et af Frederiksbergs brunere værtshuse, hvor denne skribent aldrig har set så mange mennesker i det smalle lokale i mange nuancer af brun.

Dagens vigtigste beslutning var formandsvalget. Her var der tre kandidater: Siddende formand Per Roholt, siddende næstformand Kir Klysner og tidligere bestyrelsesmedlem Tina Mellergaard. 

Der var dog kun to kandidater tilbage, da valgtalerne var overstået. Per Roholt brugte nemlig sin valgtale til at trække sit kandidatur.

”Der er to stærke og dygtige kolleger, som gerne vil være jeres nye formand. Det er en fantastisk situation!” sagde Per Roholt.

Han gav i samme ombæring sin støtte til Kir Klysner, som han opfordrede forsamlingen til at stemme på.

”DJ er mit DNA”

Så gik de to andre kandidater på med hver sin valgtale.

”Jeg er uddannet kommunikatør, jeg har aldrig været journalist – men jeg har aldrig været i tvivl om, at DJ er mit DNA,” indledte Tina Mellergaard, som har været DJ-medlem i otte år og er tidligere næstformand i DJ Kommunikation.

”Jeg har selv arbejdet i bureaubranchen, NGO-verdenen, det private og nu i fagbevægelsen. Min erfaring er, at vi er mange kommunikatører, som har flydende arbejdstider. Vi går til lønforhandlingerne selv. Forbundet havde ingen lønkategori for mig, så jeg måtte lave min egen. Jeg stiftede en Facebook-gruppe, hvor vi delte vores løn – vi hævede den med 20 procent på et år. Vi skal hjælpe med at finde hinanden på tværs,” sagde hun.

”Min nøglesag er netværk”

Derefter kom Kir Klysners valgtale:

”Jeg er uddannet journalist med en diplomuddannelse i kommunikation. Mit speciale er medlemskommunikation, og det tænker jeg, at I medlemmer skal kunne mærke, hvis jeg bliver formand,” sagde Kir Klysner, som også er tidligere formand for Kreds Fyn.

”Min nøglesag er netværk. Alle vores medlemmer skal have mindst fem andre, som de kan gå til og ”hvad gør I, hvis arbejdstiden flyder mere ud, end den skal?” Jeg er god til at indsamle viden, jeg er målrettet, effektiv og samtidig diplomatisk. Det behøver ikke være modsætninger,” fortsatte Kir Klysner.

Efter valgtalerne stemte de fremmødte skriftligt. Resultatet blev en valgsejr til Tina Mellergaard Jensen med 31 stemmer mod 18 stemmer til Kir Klysner.

Seks nye i bestyrelsen

Efter formandsvalget var der valg til bestyrelsen. Og her fortsatte vagtskiftet. Der var ni kandidater i alt, og seks skulle vælges. Peter Lundblad og Andrea Hoffmann genopstillede. Nuværende suppleant Paul Brasso stillede også op, og det samme gjorde seks nye kræfter: Thilde Høybye, Troels Gadegaard Frølich, Line Lund Hebbelstrup, Nikolaj Søndergaard, Peter Pishai Storgaard og Grazielle Aaholm.

De seks nye blev valgt.

Efterfølgende blev Maya Schott, Lars Aaes, Stine Bjerre Herdel, Paul Brasso og Peter Lundblad valgt som suppleanter.

Magtskiftet var komplet. Men et par timer før valget var det slet ikke sikkert, at den nye formand kunne stille op. Tina Mellergaard Jensen er nemlig I-medlem af DJ Kommunikation. Man kan ikke være O-medlem af DJ Kommunikation, hvis man har stemmeret i et andet forum i DJ, fx hvis man er i en medarbejderforening eller obligatorisk medlem i en anden specialgruppe. Disse mange medlemmer uden stemmeret er I-medlemmerne.

Men på generalforsamlingen blev det foreslået at ændre vedtægterne, så I-medlemmer får mulighed for både at stemme og blive valgt til bestyrelsen og formandsposten. Et forslag, som blev bakket op af både afgående formand Per Roholt og begge de to modkandidater til formandsposten. Forslaget blev vedtaget.

Strid om fuldmagter

Generalforsamlingen var præget af debatter om formalia og jura. Det viste sig blandt andet, da man skulle diskutere fuldmagter: Kan et medlem, som ikke er til stede, deltage i afstemningen? Det står der intet om i DJ Kommunikations vedtægter.

Her forklarede dirigent Karen Hedegaard indledningsvis, at hun efter dialog med Dansk Journalistforbunds juridiske afdeling havde forstået, at det følger af almen foreningspraksis, at man kan bruge fuldmagter, medmindre det udelukkes i vedtægterne. Karen Hedegaard tilføjede, at hun som dirigent ville overveje at afvise brug af fuldmagter, hvis det efter hendes vurdering ”ikke er repræsentativt, for eksempel hvis der er flere fuldmagter end fremmødte”. Men da der var 12 fuldmagter og over 30 fremmødte O-medlemmer, ville hun ikke afvise fuldmagterne.

Det fik dog Finn Arne Hansen til at opponere. Han gjorde det klart, at han var imod brug af fuldmagter. Der var efterfølgende uenighed i lokalet om, hvad praksis er i DJ Kommunikation, men dirigent Karen Hedegaard satte spørgsmålet til afstemning, hvor et stort flertal bakkede op om, at fuldmagter kunne bruges.

Næste stridspunkt var, at hovedbestyrelsen i DJ skal godkende en vedtægtsændring i kredse eller grupper, før den er gyldig. Dermed mente Finn Arne Hansen ikke, at man kunne gennemføre et valg, hvor I-medlemmer havde stemmeret, eller hvor I-medlemmer – som Tina Mellergaard Jensen – kunne vælges. Dette var dirigenten ikke enig i, og generalforsamlingen fortsatte.

Efter generalforsamlingen har Finn Arne Hansen indsendt en klage til DJ's hovedbestyrelse og forretningsudvalg.

Kritik af uigennemsigtigt regnskab

Under gennemgangen af DJ Kommunikations økonomi var der også anledning til debat. Her udtalte de to faglige revisorer kritik af manglende gennemsigtighed i regnskaberne.

Faglig revisor Nikolaj Søndergaard kunne ikke være til stede, men revisorsuppleant Peter Skautrup fremsatte kritikken på begges vegne. Revisorerne hæftede sig blandt andet ved, at det regnskab, som blev præsenteret på generalforsamlingen, havde få og overordnede poster. Blandt andet ”diverse arrangementer”, som har kostet over 100.000 kroner uden at blive udspecificeret. Bestyrelsens drift blev desuden præsenteret på generalforsamlingen som en udgiftspost på 73.000 kroner, men ifølge de to faglige revisorer er beløbet snarere 100.000 kroner.

Peter Skautrup fortalte, at han og Nikolaj Søndergaard har besøgt forbundshuset, hvor regnskaberne var mere specificerede end dem, som blev præsenteret på generalforsamlingen. De gennemså også kvitteringer på flere poster.

”Vi synes ikke, det er tilfredsstillende, at man – igen – ikke kan forelægge generalforsamlingen et mere gennemskueligt regnskab,” lød kritikken, som Peter Skautrup læste op fra en fælles udtalelse.

”På sidste års generalforsamling var der kritik af et helt uigennemskueligt regnskab, men det har åbenbart ikke hjulpet,” sagde han også.

Kasserer Jeppe Locht fortalte, at han selv først så regnskabet dagen før generalforsamlingen, fordi han har været i et uheld. Afgående formand Per Roholt tog ordet:

”Vi har været ramt af forskellige omstændigheder, herunder sygdom i forbundet, og derfor tog DJ ansvar for at gøre regnskabet færdigt,” sagde han og fortsatte:

”Det er svært at lave et gennemskueligt regnskab. Det, vi har gjort for at få et ordentligt regnskab, er, at alt er lagt ind til forbundet. Man tager sit bilag, skriver, hvor det skal konteres, og sender ind til forbundet. Det her er, hvad vi får tilbage. Det giver problemer, og det skal jeg beklage. Men jeg kan ikke lige sige, hvordan det bliver bedre. Måske en bedre dialog med DJ's økonomiafdeling.”

Regnskabet blev dog godkendt uden modstemmer, selv om en del undlod at stemme.

Kommentarer
23
Michael Kjærgård
04.03.19 08:29
En uspecificeret post på over
En uspecificeret post på over 100.000 kr. for 'diverse arrangementer'. Er der overhovedet styr på noget som helst i nogen af DJ's forgreninger?
Fremhævet af Journalisten
Finn Arne Hansen
04.03.19 18:02
Hvis Kir havde taget
Hvis Kir havde taget fuldmagter med, havde hun vundet. Men hun stolede på en gentlemanaftale om at de tre formandskandidat er ikke ville aflevere fuldmagter til dirigenten. Men så brugte kupmagere bare det fif, at andre afleverede 10 til fordel for Tina Jensen. Råddent. Jeg håber, at hovedbestyrelsen på dit kommende møde annullerer generalforsamlingen, da I-medlemmer midt under mødet fik stemmesedler, selv om vedtægtsændringer ifølge lovene først kan træde i kraft, når hovedbestyrelsen har godkendt dem. Så kan vi få en fair, ekstraordinær generalforsamling under delegeretmødet, for eksempel.
Fremhævet af Journalisten
Troels Gadegaard Frølich
04.03.19 19:52
Finn Arne, det giver ikke
Finn Arne, det giver ikke mening. Med mindre man har indsigt i, hvordan hver enkelt deltager har stemt, er det jo trukket ud af blå luft, hvad udfaldet kunne have været. Og det er simpelthen for skørt at snakke om 'kupmagere', fordi der endelig - efter at yngre kræfter er blevet tryglet om at stille op ved den ene generalforsamling efter den næste - var nye folk, der stillede op. Der var et kampvalg om formandsposten, hvor alle kandidater havde meldt sig god tid i forvejen. Vedtægtsændringerne, der bl.a. gav I-medlemmer stemmeret, var foreslået af den siddende bestyrelse. Og bestyrelsesvalget foregik på præcis samme måde som ved den ekstraordinære generalforsamling under delegeretmødet i 2017, hvor du som en del af den daværende bestyrelse var med til at ændre antallet af bestyrelsesmedlemmer, hvorefter der blev valgt nye folk ind. Hvilket der heller ikke dengang var noget problem i.

Jeg har aldrig været til en generalforsamling, hvor grundlaget for alle vedtagne beslutninger har været så grundigt belyst og diskuteret forud for de enkelte afstemninger som i lørdags. Derfor kan man godt ønske, at de beslutninger var faldet anderledes ud - og det er fair nok. Men der er ikke meget respekt for medlemsdemokratiet i at kræve både dirigentens og generalforsamlingens myndighed tilsidesat med henvisning til nogle til lejligheden opfundne nyfortolkninger af vedtægterne, der hverken har opbakning i juristernes vurderinger eller den hidtidige praksis.

Mvh Troels
Fremhævet af Journalisten
Finn Arne Hansen
04.03.19 21:52
Ja, jeg har personligt for et
Ja, jeg har personligt for et år siden bedt om, at yngre kræfter stillede op, og jeg roste det i år. Og lod selv som 60-årig være med at stille op. Men jeg synes, det er trist, at Kir, som valgte at lægge to år i bestyrelsen med os gamle høveder og har gjort et kæmpearbejde i bestyrelsen, skal kuppes af en flok unge københavnere, der ikke gad at overtage glidende og lovligt.
På den ekstraordinære generalforsamling i Kolding protesterede ingen over ændringen i antallet af bestyrelsesmedlemmer. Havde der været det, var jeg da gladeligt gået med til en ekstra-ekstra efter en HB-blåstempli g. Denne gang var der langt større konsekvenser ved pludselig at tage stedfortræderdemokrati og lovbrud i brug, derfor protesterer jeg. Hvis du var til stede i Kolding, hvilket jeg ikke husker, kunne du jo have råbt op. Så havde jeg da støttet dig.
Og det var i øvrigt nemt at se, at det var kupmagere, der sad med hænderne fulde af stemmesedler. Kir havde fået tilbudt et hav fra sit bagland, men jeg fik desværre overbevist hende om, at den slags metoder kun hører hjemme i en kaninavlerforening. Jeg vil på delegeretmøde foreslå et forbud, så jeres metoder ikke kan genbruges. Og jeg håber, at hovedbestyrelsen beslutter at annullere generalforsamlingen.
Fremhævet af Journalisten
Finn Arne Hansen
04.03.19 22:06
Var det forresten seks eller
Var det forresten seks eller syv stemmesedler, du sad og jonglerede med?
Fremhævet af Journalisten
Peter Storgaard
05.03.19 07:24
Bare lige for at have
Bare lige for at have matematikken på plads.
Der var i alt 12 godkendte fuldmagter. Tina Mellergaard modtog 13 stemmer mere end Kir Klysner. Selv hvis alle 12 fuldmagter har stemt på Tina (hvilket ingen kan vide med sikkerhed), havde hun stadig vundet valget uden.
Fremhævet af Journalisten
Finn Arne Hansen
05.03.19 08:46
Peter. Kir undlod at tage
Peter. Kir undlod at tage sine med. Og vi bruger ikke fuldmagter.
Fremhævet af Journalisten
Karsten Himmelstrup
05.03.19 09:00
Jeg forsøgte at give fuldmagt
Jeg forsøgte at give fuldmagt, men fik at vide, at det ikke var muligt. Selvfølgelig ville fuldmagter have kunnet ændret resultatet, hvis alle medlemmer var klar over muligheden - inden generalforsamlingen.
Fremhævet af Journalisten
Troels Gadegaard Frølich
05.03.19 10:04
Finn Arne, du får ikke mere
Finn Arne, du får ikke mere ret af at gentage ting, der ikke er rigtige. Ja, jeg var til stede i Kolding - ligesom jeg har været der ved de øvrige generalforsamlinger siden 2015 - og der var ikke noget at protestere over ved valget dengang, ligesom der efter min bedste overbevisning ikke er noget at protestere over i år.

Og ja, jeg havde fuldmagter med. Det var hverken seks eller syv, og det var absolut ikke noget, jeg 'jonglerede' med, for jeg tager det ret alvorligt, at nogen har betroet mig deres stemme. Men ok, det kommer efterhånden ikke som en overraskelse, når du på et fordrejet grundlag forsøger at mistænkeliggøre og kriminalisere et udfald, du ikke er enig i. Selv om det da er lidt sært, at jeg nu skal have at vide, at jeg er en del af et 'kup', og at det åbenbart også er inkriminerende at bo i København, fordi jeg har fulgt talrige opfordringer over flere års generalforsamlinger om at melde mig på banen. Og fordi andre medlemmer gerne vil støtte op om det og derfor har givet mig en fuldmagt.

Der er også noget skørt i at skulle forsvare sig mod anklager om, hvordan der er blevet stemt ved en hemmelig afstemning. Der var to gode formandskandidater på valg, som jeg med glæde ville være i bestyrelse med. Den ene af dem vandt med flere stemmer, end der var fuldmagter, og alligevel forsøger du at påstå, at fuldmagterne afgjorde valget. Og det kommer så oveni, at du insisterer på en udlægning af vedtægterne, som hverken DJ's jurister, dirigenten, generalforsamlingen eller den hidtidige praksis i foreningen understøtter.

Så jeg er i tvivl om, hvad vi får ud af at diskutere videre her, når du er så villig til at påstå ting, som ikke passer. Du har sendt din klage, og nu må vi se, hvordan den falder ud.

Mvh Troels
Fremhævet af Journalisten
Jørn Albertus
05.03.19 10:34
Hvis jeg var i K-gruppens
Hvis jeg var i K-gruppens bestyrelse, ville jeg nok overveje rigtigt grundigt om jeg ikke skulle arbejde for at indkalde til ny generalforsamling snarest, så man kan få vasket tavlen ren.

De beskyldninger om kup, som Finn Arne fremsætter, er meget alvorlige og går jo ikke væk. Det er klart, at det er en 'formildende omstændighed', at den tidligere bestyrelse selv har foreslået, at I-medlemmer skulle være valgbare til bestyrelsen.

Det kunne være rigtig interessant at vide, hvad der står i de fuldmagter og hvad de gav fuldmagt til? Blev der anvendt fuldmagt også til de punkter som handlede om, at i-medlemmer skulle kunne stille op til bestyrelsen? Blev der opnået to tredjedels flertal vha. fuldmagter?

Nu står der ikke noget i K-gruppens vedtægter om fuldmagter ved valg, som jeg har forstået det. Det nærmeste vi finder om fuldmagter, finder vi i standardvedtægterne for specialgrupper i forbundets vedtægter. Her står:

"Medlemmer, der på grund af arbejde eller personlige forhold er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan opstille til valg ved fuldmagt, der afleveres til dirigenten ved mødets begyndelse."

Det kunne være interessant at få at vide, hvad der stod i de fuldmagter om 'personlige forhold', er det, at man bor langt væk? Hvilket jeg vil mene, det ikke er eller er det sygdom? Hvilket vil være plausibelt. Det er nok de færreste, der kan forklare deres fuldmagt med arbejde på en lørdag aften.

Under alle omstændigheder, hvis der har været indgået en aftale mellem kandidaterne til formandsvalget om, at man ikke anvendte fuldmagter, og en kandidat, så har gjort det alligevel, så er det urent trav. Hvis man har kunnet anvende fuldmagter, går jeg stærkt ud fra, at almindelige medlemmer er blevet gjort opmærksomme på det i nyhedsbrev eller lignende?

Kære HB, som sagerne står, mener jeg, at I skal beslutte, at der skal afholdes en ny generalforsamling til i K-gruppen alene på baggrund af, at der har været anvendt fuldmagter i valgene ved generalforsamlingen, hvis ikke K-gruppens bestyrelse vælger selv at gøre det.

De bedste hilsner

Jørn Albertus, tidligere formand for Organisationsgruppen i 10 år med mere
Fremhævet af Journalisten
Troels Gadegaard Frølich
05.03.19 11:13
Hej Jørn, det er selvfølgelig
Hej Jørn, det er selvfølgelig relevant, om proceduren er blevet overholdt, som du påpeger med dine spørgsmål. Og det er den efter min allerbedste overbevisning.

Både spørgsmålet om fuldmagter og forskellen på O- og I-medlemmer var diskuteret på forhånd, og derfor var der både grundig kontrol af de fremmødte medlemmers status og af fuldmagterne. Spørgsmålet om fuldmagter blev afklaret som det allerførste af dirigenten og de fremmødte O-medlemmer, og der blev selvfølgelig først uddelt stemmekort til I-medlemmer, da de fik stemmeret gennem vedtægtsændringen.

Beskyldningerne kommer fra én person, der ikke vil acceptere, at hans læmandsfortolkning af vedtægterne ikke fik lov til at trumfe den juridiske vurdering. Nu må vi se, hvad der kommer ud af klagen. Men jeg synes oprigtigt, at det er mangel på respekt for medlemsdemokratiet at kræve, at generalforsamlingens myndighed skal tilsidesættes, fordi man fortolker vedtægterne og dansk foreningsret anderledes end fagfolkene og flertallet på generalforsamlingen og derfor ikke vil acceptere generalforsamlingens beslutninger.

Mvh Troels
Fremhævet af Journalisten
Andreas Marckmann Andreassen
05.03.19 12:10
Kære debattører

Kære debattører

Tak for jeres engagement i Journalistens debatfelt! Desværre har vi netop måttet fjerne de tre seneste kommentarer, som tilsyneladende var lagt under falsk navn.

Journalistens debatregler kræver, at man lægger korrekt fuldt navn til sine bidrag i vores debatfelt. Man kan læse vores debatregler her:
https://journalisten.dk/retningslinjer_for_debat

Med ønsket om en god debat!

Andreas, digital redaktør, Journalisten
Fremhævet af Journalisten
Jørn Albertus
05.03.19 12:49
Kære Troels, tak for
Kære Troels, tak for uddybning. Der er mange af de spørgsmål, jeg stiller, som du ikke svarer på, og det er fint nok, hvis bare HB kigger på dem. Det er heller ikke alle mine spørgsmål, som du kan svare på, vil jeg tro. Det kunne være rart at få nogen andre på banen.

Tilbage står, at Karsten Himmelstrup skriver længere oppe, at han ikke har kunnet aflevere sin fuldmagt. Hvis man tillader, at der anvendes fuldmagter ved et valg, så skal der være åbenhed om det. Alle skal vide det og det skal være muligt at overbringe fuldmagter og til hvem. Alt andet er noget rod.

Jeg kunne godt tænke mig at høre dit syn på om, der eksisterede en gentleman-aftale mellem kandidaterne om ikke at anvende fuldmagter?

Det kan sagtens være, at det er den afgående bestyrelse, der har lavet nogle fodfejl, men jeg synes, at det er lidt for nemt at lave det til en 'Finn Arne'. Jeg mener faktisk, at det er principiel sag, og det er derfor jeg blander mig.

Jeg læste jeres vedtægter. Her står:

"Vedtægtsændringer er først gyldige, når de har været forelagt Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse til godkendelse." (jeg bemærkede det i et nu slettet indlæg, men det var ikke mig, der kaldte mig Hans et eller andet :))

Så klage eller ej, så er det noget HB bør se alvorligt på.
Fremhævet af Journalisten
Finn Arne Hansen
05.03.19 12:57
Troels, efter
Troels, efter generalforsamlingen spurgte jeg Peter Kay, om der blev brugt fuldmagter i 2018, da han var dirigent. Han oplyste, de blev afvist. Desværre kom han ikke på banen med denne oplysning under debatten. Men det er under al kritik, at kup-fløjen trodsede en aftale om ikke at bruge fuldmagter. Kir kunne sagtens have skaffet mange flere end Tina. Men jeg håber, vi på delegeretmødet kan blive enige om, at dette stedfortræderdemokrati er noget, der skal afskaffes. Det er jo netop kun gavnligt ved kup. Jeg har i øvrigt ingen fine fornemmelser med at kuppe en generalforsamling, hvis man for eksempel skal af med en flok pampere. Man skal så bare mobilisere og gøre tingene lovligt. I det her tilfælde, så ville kup-fløjen ikke have et glidende generationsskifte, og det kommer til at skade DJ Kommunikation. Slut herfra, lad HB tale.
Fremhævet af Journalisten
Troels Gadegaard Frølich
05.03.19 14:55
Hej Finn Arne, der blev brugt
Hej Finn Arne, der blev brugt fuldmagter sidste år.

Jeg ved ikke, hvad Peter Kay har sagt efter generalforsamlingen i år, men jeg husker selv meget klart spørgsmålet om fuldmagter sidste år. Jeg var nemlig den eneste, der spurgte til brugen af dem, da det kom op under selve generalforsamlingen. Og ved mit bord undrede vi os over, at det åbenbart var dirigentens beslutning, om de kunne bruges. Men han godtog dem, og det viste sig, at det var i overensstemmelse med dansk foreningsret - selv om ingen rigtig vidste det dengang.

Derudover bliver du ved med at trække påstande ud af den blå luft, og det begynder at blive lidt træls at bruge tid på. Der er ikke blevet 'trodset en aftale' af en 'kupfløj' - det er igen en beskyldning, du bare slynger ud. Det er selvfølgelig smart, for så er jeg nødt til at understrege, at det ikke er rigtigt. Men jeg har ikke haft noget at gøre med aftalen mellem formandskandidaterne, og det tror jeg heller ikke, at andre har - og det havde heller ikke noget med sådan aftale at gøre, at nogle medlemmer havde valgt at give en fuldmagt videre. Det er deres demokratiske ret, når vedtægterne ikke har fjernet den.

Så for lige at slå et par ting fast: Ingen aner, hvor mange fuldmagter de to kandidater hver især kunne have fået. Ingen ved, hvem fuldmagterne blev brugt til at stemme på. Ingen ved hvor mange medlemmer, der var mødt op i stedet, hvis vedtægterne havde udelukket brugen af fuldmagter.

Og det kræver kun meget basale matematiske evner at regne ud, at selv hvis samtlige fuldmagter er blevet brugt til at stemme på Tina, så havde hun stadig vundet uden fuldmagter.

Mvh Troels
Fremhævet af Journalisten
Troels Gadegaard Frølich
05.03.19 15:03
Hej Jørn, jeg skylder også
Hej Jørn, jeg skylder også lige dig et svar, selv om jeg efterhånden har brugt alt for meget tid på det her kommentarspor.

Du har ret i, at jeg nok ikke kan svare på alle spørgsmål. Jeg kender selvfølgelig ikke formuleringerne på alle fuldmagter, men de blev gennemgået af et sekretariat af ansatte i forbundet. Og jeg har svært ved at forestille mig, at der ikke er blevet taget stilling til, hvad fuldmagterne har dækket.

Jeg skal ikke kunne sige, hvad Karsten Himmelstrup præcis har oplevet. Jeg er overrasket, hvis han mener, at en fuldmagt er blevet afvist på selve generalforsamlingen. Mit bedste bud er, at han har afstået fra at afgive en fuldmagt, fordi han har fået at vide eller troet, at den ikke ville være gyldig. Men det ved jeg ikke.

Til gengæld er jeg uenig i, at der er blevet begået fodfejl i forbindelse med afviklingen af generalforsamlingen. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvordan HB fortolker paragraffen om deres godkendelse, men der har mig bekendt aldrig været praksis at fortolke det krav anderledes end på den måde, som generalforsamlingen i lørdags blev gennemført på.

Jeg håber, du kan finde svar på dit spørgsmål om en aftale mellem formandskandidater om fuldmagter i mit svar til Finn Arne herover. Jeg synes i øvrigt, at det ville være en rigtig god ide at beskrive brugen af fuldmagter og fx lave en fuldmagtsbegrænsning, så der ikke kan gives mere x fuldmagter til hver fremmødte. Hvor stor x skal være, har jeg ikke tænkt så meget over.

Mvh Troels
Fremhævet af Journalisten
Jan Hillers
05.03.19 16:19
Det er godt nok ikke rar
Det er godt nok ikke rar læsning det her. Jeg håber gode kræfter i Hovedbestyrelsen undersøger det nærmere og om nødvendigt underkender generalforsamlings vedtægtsændring, brug af fuldmagt og dermed også valgene.
At generalforsamlingen fik et så udfuldstændigt regnskab tilsyneladende fra forbundet, bør også undersøges.
Og hvis konklusionen bliver, at valget skal gøres om - og det virker sandsynligt - skal DJ/DJ-Kommunikation have fundet en løsning, så de medlemmer, der ikke lige kan indfinde sig på en brunt værtshus på Frederiksberg, kan få lov til at deltage i valg af formand og bestyrelse.
I øvrigt ville det være relevant at læse de to vragede bestyrelsesmedlemmers oplevelse af forløbet.
Fremhævet af Journalisten
Finn Arne Hansen
05.03.19 16:21
Hej Troels, du får hermed en
Hej Troels, du får hermed en undskyldning. Jeg troede på den forklaring, jeg fik i lørdags, men referatet, som jeg sikkert har skrevet under på, viser, at der blev accepteret fuldmagter.
Det ændrer dog ikke på, at I løb fra aftalen om nul fuldmagter, og at der blev delt stemmesedler ud til I-medlemmer, selv om HB ikke har godkendt de nye vedtægter.
Fremhævet af Journalisten
Finn Arne Hansen
05.03.19 16:32
Jan, det var et røgfrit
Jan, det var et røgfrit værtshus, men vi skulle nok have fundet et bedre lokale. Det passede bare så fint til Brexit-temaet. Og langt de fleste DJ K-medlemmer bor i København, så det ville formentlig blive udlagt som chikane, hvis vi havde lagt det i Vejle, for eksempel.
Regnskabet var ikke ufuldstændigt, det var helt i orden, en meget erfaren kredskasserer hjalp os på grund af vor kasserers hjernerystelse efter hans bilulykke. At en post kaldes diverse arrangementer kan selvfølgelig godt lyde lidt nonchalant, som antydet længere oppe i tråden. Posten burde have heddet medlemsarrangementer. Der kommer i øvrigt snart et i Flensborg, som blandt andet handler om Fleggaards kommunikationsarbejde - i samarbejde med Kreds 3. Hvis der er ledige pladser, kunne man jo håbe på at nogle fynboer kunne få glæde af dette. Hilsen fra en af dem, der har lavet "diverse arrangementer".
Fremhævet af Journalisten
Kir Klysner
05.03.19 19:17
Tina har vundet og fortjent
Tina har vundet og fortjent at vinde valget. Jeg har ønsket hende tillykke med et kram, og jeg gør det gerne igen!

***
Jeg er stor fortaler for, at både i- og o-medlemmer har opstillings- og stemmeret til bestyrelsen i DJ Kommunikation. Det er jeg, fordi jeg ser det som en styrke, at også medlemmer af medarbejderforeninger er repræsenteret i bestyrelsen. Desuden er der generelt høj frekvens på jobskift i disse år, og jeg synes ikke, det er holdbart, at vi mister bestyrelsesmedlemmer, hvis/når de skifter job til en kommunikationsstilling med en medarbejderforening. For mig personligt kunne det betyde, at hvis jeg havde vundet formandsvalget, og ændringen ikke var stemt igennem, så måtte jeg træde af igen, hvis jeg fik dannet en medarbejderforening på den arbejdsplads, hvor jeg er nu – hvilket slet ikke er usandsynligt.
Derfor stillede jeg forslaget sammen med flertallet af bestyrelsen, og derfor stemte jeg ja til vedtægtsændringen til generalforsamlingen.
***
Jeg er glad for, at Troels skriver, at han mener, at medlemmerne var velinformerede om de forskellige afstemninger under generalforsamlingen (citat fra @Troels: "Jeg har aldrig været til en generalforsamling, hvor grundlaget for alle vedtagne beslutninger har været så grundigt belyst og diskuteret forud for de enkelte afstemninger som i lørdags."). Jeg kan godt tænke, at vi kunne have gjort det bedre både før og under, men jeg er også en hård selvkritiker.
***
Ang. brugen af fuldmagter.
Det er ganske korrekt, at vi tre formandskandidater indgik en gentlemens agreement om, at vi ikke ville bringe fuldmagter til bordet.
Vi havde en diskussion om, hvorvidt vi skulle melde noget ud om dette, men jeg ønskede ikke at fratage nogen en demokratisk mulighed for at komme med en fuldmagt.
Da jeg hørte, at der var 11 fuldmagter (eller var det 12 – sorry jeg husker det ikke præcist - den dag var meget travl for mig som næstformand – og referatet er ikke offentliggjort endnu), så tænkte jeg, det er acceptabelt i forhold til antallet af fremmødte medlemmer, og derfor stemte jeg ja til brugen af disse.
Men jeg var ked af at se, at en så stor del af fuldmagterne lå på de samme to medlemmers borde – medlemmer, som i dag er stemt ind i bestyrelsen. Det synes jeg er ufint. Det er ikke forkert, men i min bog er det lidt at spille roulette med demokratiet. Og det vil jeg have lov at mene.

Fuldmagter eller ej. Tina den seje pige havde vundet alligevel, så jeg slutter, hvor jeg startede. Tillykke Tina – og kram!
Fremhævet af Journalisten
Troels Gadegaard Frølich
05.03.19 21:05
Hej Kir (og efterfølgende
Hej Kir (og efterfølgende Finn Arne),

Først og fremmest mange tak for, at du deler dine tanker om det hele herind. Som jeg vist også fik sagt til dig i lørdags, er jeg ærgerlig over, at du ikke stillede op til bestyrelsen - selv om jeg godt forstår dine overvejelser om, hvor du gerne vil bruge dine kræfter. Men både du og Tina var gode kandidater, og det var ikke afgørende for min optimisme og lyst til at være en del af en bestyrelse, hvem af jer der blev formand.

Det var en reel udfordring for os på generalforsamlingen, at vedtægterne ikke siger noget specifikt om fuldmagter, og de derfor skulle fortolkes. Og uanset den endelige beslutning ville der kunne sidde medlemmer og føle sig snydt, fordi de måske havde disponeret anderledes, hvis vedtægterne havde taget eksplicit stilling til fuldmagter.

Det er heller ikke nogen hemmelighed, at jeg var blevet betroet fuldmagter. Jeg er selvfølgelig ikke enig i, at der var noget ufint i det - tværtimod synes jeg faktisk, at det ikke er helt fair at mene det. Men frem for at diskutere det, så synes jeg, det er reelt nok at ønske en fuldmagtsbegrænsning, hvis vi skriver fuldmagter eksplicit ind i vedtægterne. Og det er jeg umiddelbart tilhænger af: Om det så skal være 2, 5 eller 7 fuldmagter, hver deltager max kan sidde med, har jeg ikke taget stilling til.

***
Og Finn Arne, tak. Jeg ville ønske, at jeg også kunne overbevise dig om, at der altså ikke har været nogen plan om at indgå en aftale og bryde den. Og jeg deler i øvrigt Kirs opfattelse af, at det ikke ville være rimeligt at fratage andre medlemmer muligheden for give en fuldmagt, fordi tre formandskandidater laver en aftale. Men jeg ved ikke, om det er muligt, og jeg har ellers forsøgt.

Jeg forstår dog ikke, hvorfor det giver mening at fremsætte det som en anklage, når fuldmagterne ikke engang kan have haft betydning for udfaldet af formandsvalget. Jeg forstår heller ikke, hvorfor du holder fast i, at din egen fortolkning af vedtægterne nødvendigvis må være mere rigtig end juristernes og den måde, generalforsamlingen valgte at fortolke dem. Men måske er det bare mig, der er langsom.

Mvh Troels
Fremhævet af Journalisten
Finn Arne Hansen
06.03.19 06:37
Troels, lad os standse kampen
Troels, lad os standse kampen og se fremad. Hvis HB dømmer omkamp, så lad os få en god og konstruktiv ekstraordinær generalforsamling med klare aftaler, gode kandidater fra øst og vest og en magtfordeling, alle kan se sig selv i. Jeg stiller ikke op mere, men jeg stiller mig gerne til rådighed som dirigent. Søren Wormslev kunne også være et godt bud på en dirigent. God dag.
Fremhævet af Journalisten
Signe Richter
06.03.19 09:17
Hvis en fuldmagt er givet af
Hvis en fuldmagt er givet af et stemmeberettiget medlem og udfærdiget efter reglerne, så KAN det da ikke komme nogen ved, hvorfor man ikke har mulighed for at møde op. Jeg har personligt svært ved at gå fra to små børn en lørdag kl 12, og jeg er næppe den eneste.
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen