Jes Dorph får medhold i klage: Advokatfirma skal betale 20.000 kroner i bøde

Den tidligere vært på TV 2 får medhold i et af tre klagepunkter i forbindelse med stationens advokatundersøgelse. Advokatfirma overvejer at gå til domstolene. (Rettet klokken 18:12)

Advokatfirmaet Norrbom Vinding skal betale en bøde på 20.000 kroner for brud på god advokatskik i forbindelse med sagen om tidligere TV 2-vært Jes Dorph-Petersen.

Det fremgår af en kendelse fra Advokatnævnet.

Det har Advokatnævnet afgjort, efter at Jes Dorph-Petersen har klaget over advokatfirmaets undersøgelse, som TV 2 havde bestilt for at afdække sager om seksuelle krænkelser på stationen.

Det var på baggrund af de voldsomme anklager mod Jes Dorph-Petersen, der kom frem i undersøgelsen, at værten blev fyret.

Jes Dorph-Petersen indsendte efterfølgende en klage over Norrbom Vindings proces, hvor han får medhold i et af sine tre klagepunkter.

Advokatnævnet vurderer, at Norrbom Vinding tilsidesatte god advokatskik, da advokaten ved procesbeskrivelsen havde tilkendegivet, at der ville komme en vurdering af, om der var udført krænkende handlinger i strid med lovgivningen.

I den forbindelse blev Jes Dorph-Petersen ikke tilstrækkeligt oplyst om, hvilken lovgivning og hvilke bestemmelser advokaten mente skulle være overtrådt, og at advokaten ikke behandlede spørgsmålet om forældelse i relation til lovgivningen, står der i kendelsen:

”Hvilket skal ses i lyset af, at [advokaten] specifikt og skriftligt havde oplyst, at der var indtrådt strafferetlig forældelse, og at [advokaten], når [advokaten] på vegne [klienten] påtog sig mundtligt at videreformidle undersøgelsesforløbets vurdering og konklusion, måtte fortage den formidling inden for de rammer, som ved den angivne procesbeskrivelse var kommunikeret til [klager].”

To punkter blev ikke behandlet

Jes Dorph-Petersen får ikke medhold i sine to andre klagepunkter. Det ene gik på, at bevisvurderingen var kritisabel, mens den anden gik på, at Jes Dorph-Petersen mener, at der er foregået uberettiget indhentning af personlige oplysninger. Nævnet mener, at de to spørgsmål ligger uden for deres mandat.

Alligevel er Jes Dorph-Petersen glad for afgørelsen, som han siger bekræfter, hvad han har påstået i snart et år:

”Den proces, TV 2 og Norrbom Vinding udsatte mig for, var ikke i orden. Som det fremgår af Advokatnævnets afgørelse, var dele af den faktisk ulovlig,” skriver Jes Dorph Petersen i en skriftlig kommentar til Journalisten.

Han påpeger samtidig, at kendelsen understreger, hvad han har sagt hele tiden.

”Norrbom Vindings fremfærd både før, under og efter advokatundersøgelsen var ensidig og unfair. Derfor straffes advokaten for at have overtrådt loven. Det anser jeg som ekstra alvorligt, fordi der er tale om en advokat, der har gennemført en ensidig proces mod mig, som har kostet mig mit job og min anseelse – og belastet min familie,” udtaler Jes Dorph-Petersen.

Han venter nu på afgørelsen i en anden klagesag, som behandles af Datatilsynet. Her har Jes Dorph-Petersen klaget over, at advokatundersøgelsen brød loven om GDPR – altså persondatabeskyttelse. Her forventes der meget snart en afgørelse.

Advokat overvejer at gå til domstolene

Advokat Yvonne Frederiksen fra Norrbom Vinding siger i en skriftlig kommentar, at hun er overrasket over afgørelsen og overvejer at gå til domstolene. Det skal i så fald ske inden for fire uger efter afgørelsen.

”Jeg vil nu – efter at have nærlæst kendelsen – overveje, om kendelsen skal indbringes for domstolene. Jeg har derfor heller ikke yderligere kommentarer til sagen på nuværende tidspunkt.”

Hun lægger vægt på, at Advokatrådet kun udtrykker kritik i et af tre punkter.

”Det er væsentligt at notere sig, at der ikke i Advokatnævnets kendelse er kritik af selve det forhold, at undersøgelsen er gennemført, af den proces, der helt generelt blev fulgt i forbindelse med undersøgelsen, eller af den vurdering, der er foretaget som led i undersøgelsen.”

TV 2’s kommunikationsafdeling oplyser i en skriftlig kommentar til Journalisten, at tv-stationen ”hæfter sig ved, at et flertal i Advokatnævnet mener, at der i forbindelse med den afsluttende afrapportering skulle have været medtaget nogle flere oplysninger om den lovgivning, som knyttede sig til den vurdering, som blev foretaget.” 

”Vi er tilfredse med, at Advokatnævnet ikke finder anledning til at rejse kritik af selve det forhold, at undersøgelsen blev gennemført, af den proces, der generelt blev fulgt i forbindelse med undersøgelsen, eller af den vurdering, som blev foretaget i forbindelse med undersøgelsen,” skriver TV 2. 

De peger desuden på, at Norrbom Vinding overvejer at bringe sagen videre til retten.

Rettet klokken 18.12: Det fremgik af en tidligere version, at Norrbom Vinding fik kritik for at tilsidesætte god advokatskik ved ikke at oplyse Jes Dorph-Petersen om, hvordan han kunne forholde sig ved en samtale med advokaterne, og hvilke konsekvenser der ville være af ikke at møde op. Det var en fejl.

0 Kommentarer