Ringere forsikring

 

 

En gruppelivsordning for alle – uden hensyn til helbred – er som at tegne forsikring for en ulåst cykel, siger forbundets næstformand og forsikringsansvarlige. Han kalder forbundets gruppelivsordning god og solidarisk.

Flere medlemmer af Dansk Journalistforbund end forudset er blevet invalide eller ramt af kritisk sygdom.

Det betyder, at den kollektive forsikringspulje, kaldet »gruppeliv«, er skrumpet ind. For at gruppelivs-ordningen fortsat kan løbe rundt, får de syge fremover færre penge, og medlemmerne skal betale mere.

Invalidesummen bliver skåret ned fra 225.000 kroner til 100.000 kroner, og bliver man ramt af kritisk sygdom, får man fremover ikke 225.000 kroner, men 100.000 kroner.

Samtidig bliver det beløb, medlemmerne skal indbetale, hævet fra 559 kroner til 678 kroner om måneden. Dog 'kun' 624 kroner, hvis man ikke er ansat et sted med arbejdsgiverbetalt pension.

Medlemmer af Journalistforbundets hovedbestyrelse kunne alle berette om særdeles vrede medlemmer:

»Der er sure miner hos mine kolleger. En var hvidglødende af raseri,« sagde Morten Uhrenholdt, DR.

Hovedbestyrelsens medlemmer var enige om, at de ikke kunne have forudset, at medlemmerne ville blive mere syge end beregnet.

Der er tale om et sammentræf af uheldige omstændigheder, og der er ikke noget at gøre ved det, slog flere fast.

Det er kun et år siden, at Journalistforbundet skiftede det hidtidige forsikringsselskab, PFA, ud med Danica. Dengang steg præmien med 120 kroner. Det var prisen for at få alle med – uanset helbred.

Gruppelivs-ordningen i Danica er etableret uden en startkapital, der kan fungere som buffer i et år med mange skader. I PFA står der omkring seks millioner kroner i en reservepulje, men de bliver først opgjort og overflyttet i år 2006.

Dansk Journalistforbunds gruppelivsordning er dyrere end mange andre. Det skyldes dels, at alle har ret til at være med, dels at gruppeliv ikke kun udbetaler et beløb, hvis et medlem bliver invalid, men udbetaler invaliderente frem til pensionsalderen. Endelig koster det, at det fra år 2000 blev muligt at få penge ved kritisk sygdom. Et gode, der blev indført, uden at præmien blev forhøjet.

Faktisk har præmierne ifølge Fred Jacobsen, næstformand i Journalistforbundet, været holdt kunstigt nede gennem flere år, idet man har trukket på præmiereguleringskontoen.

Hovedbestyrelsen var uforberedt, mente nogle af hovedbestyrelsens egne medlemmer. De mente, at det ikke var blevet gjort klart nok, at PFA ville holde på reservepuljen. Omvendt sagde Uffe Gardel, medlem af Journalistforbundets forretningsudvalg, at selv om man havde vidst, at PFA ville holde på sin pulje, så ville man alligevel have handlet på samme måde.

»Der er ikke andre ansvarlige end medlemmerne. Hvis de ikke var arbejdsløse, blev syge eller døde, så ville det se bedre ud. Det er ingens skyld, det er bare sket, og det er ærgerligt,« sagde Uffe Gardel.

I præmissen for forsikringen gik Journalistforbundet og Danica ud fra, at de medlemmer, der statistisk set ville blive invalide, ville blive det i en grad på 70 procent, hvilket er et stykke over gennemsnittet for de seneste 14 år. Det har dog vist sig, at de invaliderede i gennemsnit er blevet 84 procent invalide i 2002. I 1991 og 1993 har tallet været over 90 procent.

Arbejdsløse medlemmer og medlemmer på supplerende dagpenge har hidtil fået deres forsikringspræmie betalt, men på delegeretmødet sidste år besluttede de delegerede, at folk på supplerende dagpenge fra 1. januar 2004 selv skal betale til gruppeliv. Kun arbejdsløse bliver friholdt.

Som arbejdsløs må man tjene 2.000 kroner om måneden over understøttelsen, inden man skal betale kontingent.

Det betyder, at hvis man i en måned sælger en opgave til en pris af 2.100 kroner før skat, skal man betale kontingent på cirka 400 kroner – afhængig af hvilken kreds og specialgruppe, man er medlem af. Dertil gruppeliv på 624 kroner.

»Delegeretmødet har besluttet, at ordningen skal omfatte alle, og det er et godt solidarisk princip, synes jeg,« siger Fred Jacobsen og tilføjer:

»Jeg har aldrig troet, at vi havde den billigste forsikringsordning.«

Han hører dog flere og flere medlemmer, der er utilfredse med den solidariske ordning.

»Vi skal måske ind og diskutere, om gruppelivsordningen skal være mere fleksibel – om der skal være flere ting, medlemmerne kan vælge til eller fra.

Personligt vil jeg gerne betale for, at alle kan være med, men man kan da godt groft sammenligne vores forsikring med en forsikring for ulåste cykler mod en for låste cykler.«

Læs mere om gruppelivs-ordningen på www.journalistforbundet.dk.

 

Gruppelivsordninger

Dansk Journalistforbund per 1. januar 2004

Kritisk sygdom: 100.000 kroner
Invalidepension ved 100 % invaliditet: 125.000 kroner/år
Invalidesum: 100.000 kroner
Dødsfald: 450.000 kroner
Helbredserklæring: Nej
Pris: 677,75 kroner/måned

Erhvervssprogligt Forbund

Dødsfald: 100.000 kroner
Pris: 30 kroner/måned

Dansk Magisterforening

Invalidesum: under 31 år: 340.000 kroner
Falder med 20.000 kroner hvert år, ophører ved det 47. år
Dødsfald:
Under 45 år: 650.000 kroner
45-55: 540.000 kroner
55-60: 430.000 kroner
Over 60 år: Ingen præmie.
Helbredserklæring: Ja
Pris: 160 kroner/måned

Ingeniørforeningen

Kritisk sygdom: 102.000 kroner
Dødsfald:
Under 41 år – 765.000 kroner
49-53 år: 475.000 kroner
54-59 år: 313.000 kroner
60-67 år: 120.000 kroner
Invalidesum:
Under 41 år: 383.000 kroner
Falder cirka 17.000 kroner hvert år
59-60 år: 77.000 kroner
Helbredserklæring: Ja
Pris: 97 kroner/måned

DJØF

Gruppelivsordningen er stoppet.
Der kommer ikke flere ind i ordningen.

 

0 Kommentarer