Politikernes kamp

På Journalistforbundets delegeretmøde 29.-30. april er formanden, Mogens Blicher Bjerregård, samt syv medlemmer af hovedbestyrelsen, HB, på valg.

På Journalistforbundets delegeretmøde 29.-30. april er formanden, Mogens Blicher Bjerregård, samt syv medlemmer af hovedbestyrelsen, HB, på valg.

Mogens Blicher Bjerregård genopstiller, og der havde ved redaktionens afslutning ikke meldt sig nogen modkandidater.

Kandidater til såvel formandsposten som til den øvrige hovedbestyrelse kan dog vente helt frem til delegeretmødets andendag klokken ti med at melde sig.

Foreløbig har to uden for den nuværende hovedbestyrelse valgt at stille op. Det er Mette Cramon fra JydskeVestkysten og Søren R. Thuesen fra Danmarks Amtsrådsforening.

Derudover genopstiller fem af de nuværende HB-medlemmer. Det er Uffe Gardel fra Berlingske Tidende, freelancefotograf Lars Lindskov, Carsten Lorenzen fra DR Nordjylland, Thomas Szlavik fra Ekstra Bladet og Morten Uhrenholt fra DR TV-avisen.

Susanne Larsen, der er journaliststuderende, og Lene Sarup fra Fyens Stiftstidende har valgt ikke at genopstille.

 

MOGENS BLICHER BJERREGÅRD

Formand for DJ siden 1999.

DJ har de sidste fire år oprettet og udviklet Jobservice til gavn for de alt for mange arbejdsløse, skabt en langt bedre forståelse mellem fastansatte og freelancere, udvidet overenskomstdækningen til nye områder blandt andet inden for netmedier, iværksat en medieanalyse for at sikre det bedste grundlag for udviklingen af fagets uddannelser.

Jeg vil fortsætte dette arbejde i de kommende år:

DJ skal have flere aftaler på freelanceområdet, så medlemmerne er godt rustet til de mange nye arbejdsformer.

DJ skal være med til at sikre medieuddannelser, hvor såvel grunduddannelse som efteruddannelse giver medlemmerne det afgørende rygstød i medie-verdenen.

DJ skal fortsætte udviklingen af tilbuddene fra Jobservice til gavn for vores arbejdsløse kolleger.

DJ skal stå i spidsen for en ny debat om kvaliteten i vores medier, så medlemmerne får de bedste vilkår for at kunne levere indhold af høj kvalitet.

DJ skal være i front i kampen for pressefrihed og ytringsfrihed både herhjemme og internationalt.

DJ skal som medieforbund fortsætte arbejdet med at samle de grupper af kolleger, der leverer indhold til de trykte medier, radio, tv, internet og andre medie-typer.

 

 

METTE CRAMON

28 år og HB-kandidat. Jeg vil gøre en forskel i et fagforbund, der skal omstille sig til et arbejdsmarked i heftig forandring.

Forbundets udfordringer bliver set fra min næsetip udviklingen i retning af et løsarbejderfag. En branche, hvor nye krav og dårlig økonomi presser den ansatte på kvalitet og psyke samt min og yngre generationers opfattelse af solidaritet – og nogle gange mangel på samme. Jeg tror ikke på færdigstrikkede løsninger – men er sikker på, at en fagforening ikke kan klare sig med at være en okay overenskomstforhandler. Det er vigtigt, men det er lige så vigtigt at få sat større fokus på psykisk arbejdsmiljø, ordnede forhold for freelancere og muligheder for et fleksibelt arbejdsliv.

En stemme på mig vil derfor være en stemme på at udvikle den del af forbundet – og samtidig holde fast i, at vi har tilkæmpet os nogle værdier, som der under ingen omstændigheder skal gives køb på.

Jeg har været uddannet fra DJH i knap fire år og har siden været ansat på JydskeVestkysten, de seneste to år på samfundsredaktionen – og i halvandet år som stedfortrædende tillidsrepræsentant gennem spareplaner, oprettelse af freelancenetværk og gennemførelse af åbent lønsystem.

Og så har jeg let til smil og kontante meninger.

 

UFFE GARDEL

42 år, journalisternes fællestillidsmand på Berlingske, medlem af HB og Forretningsudvalget.

Konflikten i DR lærte os flere ting – blandt andet at der findes synspunkter, det er værd at slås for. Den var en nyttig påmindelse om, at der er forskel på pragmatisme og principløshed. Hvis vi husker det fremover, så kan vi skabe et forbund, som både medlemmer og modparter har respekt for og tillid til.

Vi skal værne om vores overenskomster. Hvor det er nødvendigt, skal vi tilpasse dem, så både medlemmer og arbejdsgivere kan leve med dem. Og vi skal udbrede dem, så de også kan beskytte freelancere og løstansatte. Det vil jeg fortsætte med at arbejde for, hvis jeg bliver genvalgt til HB.

 

LARS LINDSKOV

Formand for PF, freelance PF-er, HB-medlem, formand for Medie-udvalget, medlem af Internationalt Udvalg, Carsten Nielsen legatet, Arbejdsgruppen om flerfunktionalitet m.v.

Efter 4 år i HB overvejer man naturligt nok, om det er tids- og energiforbruget værd.

Det synes jeg, det er, og er derfor villig til en ny periode.

Jeg synes, Medieforbundet DJ står over for mange store og spændende udfordringer.

Der skal fortsat arbejdes med integration af de nye fagområder, medlemmerne har, og skabes en forståelse for, at DJ ikke længere "kun" er et journalistforbund, men en levende organisme på vej mod et bredt medieforbund. Der skal arbejdes videre med begrebet flerfunktionalitet i respekt for nuværende og kommende medlemmers kompetencer, og der skal skabes endnu bedre muligheder for stadig efteruddannelse, så alle medlemmer er ru-stet til en til tider turbulent branche.

Vores store arbejdsløshed er et kæmpeproblem, og jeg føler, det er et skidt signal at tillade bijobberi i den nuværende situation. Faglig solidaritet lyder efterhånden som noget oldnordisk fra det tidligere årtusinde, men jeg føler nu, en moderne fagforening gerne må have det som en del af det faglige fundament.

 

CARSTEN LORENZEN

Ledigheden er det største problem for mange medlemmer – og den sætter solidaritet og overenskomster under pres. Vi kan ikke vende konjunkturerne. Men vi kan medvirke til, at vores medlemmer er kvalificerede til at besætte stillingerne, når de atter opstår. Derfor bør DJ styrke indsatsen på uddannelsesområdet.

Megen tid er gået med at di-skutere elevernes trods alt begrænsede bijobberi. Den diskussion bør fremover handle mere om en ordentlig løn for arbejdet end om, hvilke medlemmer der udfører det.

Konflikten i DR viste, at vi skal lytte nøje til tillidsfolk og medlemmer. Og med ny løn, fleksible overenskomster, aftaler om videreudnyttelse og om flerfunktionalitet bliver der mange steder stillet større krav til tillidsfolkene. Det kræver uddannelse.

Fyringsrunder og ikke mindst stigende arbejdsløshed presser økonomien. Indsatsen for de ledige og ok-forhandlinger i TV2, DR og på dagbladene i 2004 gør det nødvendigt at hæve kontingentet. Men på sigt må bedre brug af it, større ansvar til tillidsfolkene og måske færre eller mindre møder i DJ være med til at holde stigningerne på et minimum.

 

THOMAS SZLAVIK

TR på Ekstra Bladet siden 92, ok-forhandler siden 93, HB-medlem siden 99.

Jeg genopstiller for at sikre fortsat mangfoldighed i synspunkterne i HB.

Arbejdsløsheden er DJs største problem i disse år. Det rammer hårdt for den enkelte, og det rammer i flæng.

Derfor vil jeg (som den eneste i nuværende HB) ikke være med til at pålægge de ledige ekstra omkostninger ved at fratage dem kontingentfriheden, som er konsekvensen af HB-forslaget om gradueret kontingent. Hensynet til lavtlønnede skal sikres ved at hæve grænsen for halvt kontin-gent.

Jeg vil heller ikke være med til at forringe deres muligheder for at komme tilbage i job, hvilket en ophævelse af bijob-reglen vil medføre. Men da der også er et hensyn til de studerende, har jeg sammen med deres foreninger fremsat et forslag, der beskriver det rum, hvor bijobberi er muligt, uden det skader beskæftigelsen.

Jeg vil fortsat arbejde for, at DJ er en stærk faglig organisation med flere gode overenskomster. Det er en hård og svær kamp i den nuværende situation. Men det er nødvendigt at stå fast, uden at være blind for, at nye veje også kan skabe gode resultater.

 

SØREN R. THUESEN

Nyt journalistisk arbejdsmarked, nyt journalistforbund.

I fremtidens videnssamfund er der et stigende behov for journalistik. Ikke traditionel dagbladsjournalistik, men en større mangfoldighed af journalistiske genrer. Informations- og kommunikationsjournalistik er en af genrerne, og efterhånden arbejder 8-900 af forbundets medlemmer med at løse forskellige kommunikationsopgaver i private og offentlige virksomheder.

Jeg – 52 årig kommunikationsmedarbejder i Amtsrådsforeningen – er én af dem og vil i HB arbejde for:

At DJ skal blive bedre til at udvikle nye typer journalistjob i offentlige og private virksomheder.

Flere job for journalister på informations- og kommunikationsområdet.

En bredere grund- og efteruddannelse: Temaer som organisationsforståelse, it, digital forvaltning og kommunikationsbureauernes metoder bør fylde mere og gerne med akademisk kompetence.

Senest om et år bør et udvalg aflevere ideer til, hvordan DJs organisation bedre kan matche et mediemarked under kraftig forandring.

Jeg har i tre år været medlem af Kommunikationsgruppens bestyrelse, og det sidste år tillige af DJs Job- og Organisations-udvalg.

 

MORTEN UHRENHOLDT

Jeg har været i tvivl om, hvorvidt jeg skulle genopstille til HB. Det er en både ansvarsfuld og arbejdskrævende post, og jeg har grublet over, om jeg kunne finde energien til det. Men jeg har besluttet at gøre det trods al tvivl.

Først og fremmest fordi jeg synes, mit forbund er i en mere og mere tilspidset situation. Mens mediebranchen er ude i de værste omvæltninger og kriser, jeg kan mindes, så er det forbund, jeg i mange år har levet intenst med, mere og mere præget af kævl og bævl og stridigheder uden perspektiv. Jeg synes, det er alt for sjældent, der bliver tænkt på, hvad der bedst tjener vort fælles projekt, DJ. Snævre interesser, kortsigtede frustrationer og lyst til en hurtig sejr får for tit lov til at præge livet i DJ.

Det er trist. Udfordringerne er til at få øje på. og nostalgiske drømme og revolutionsromantik kan ikke styrke – kun true – DJs position og fremtid. Ingen svulstige brandtaler stopper dagbladskrisen eller den amokløbende konkurrence.

Det er helt afgørende, at DJ er forankret i nutiden og finder sine løsninger og udveje dér. Det skylder vi dem under uddannelse, de arbejdsløse og dem, der stadig slider i et job.

I øvrigt mener jeg, at det er absurd at skulle udtrykke sin holdning til sådanne sager på et frimærke!

0 Kommentarer