Politiet: Derfor blev pressen bortvist fra motorvejen

Her kan du læse politiets fulde redegørelse for, hvorfor pressen blev bortvist fra motorvejen med de vandrende flygtninge. Hovedargumentet er, at politiets dialog med flygtningene ”blev alvorligt forstyrret af tilstedeværelsen af andre personer”

Journalisten bringer her Syd- og Sønderjyllands Politis fulde redegørelse for forløbet og beslutningen om at bortvise pressen fra motorvejen den 9. september, mens flygtningene fik lov at vandre videre.

Journalisten har tidligere ad flere omgange anmodet om et interview med Syd- og Sønderjyllands Politis politidirektør, Jørgen Meyer, om baggrunden for beslutningen.

Interviewanmodningerne er dog blevet afvist med henvisning til, at politiet ikke vil kommentere på en igangværende klagesag.

I stedet har Syd- og Sønderjyllands Politi sendt en skriftlig redegørelse til Journalisten. Den kan du læse herunder:  

 

”Syd- og Sønderjyllands Politi kan i den anledning oplyse, at en gruppe på ca. 300 migranter og flygtninge om formiddagen den 9. september 2015 valgte at forlade Frøslev Skole, hvor de var indkvarteret efter deres indrejse i Danmark.

Gruppen af migranter og flygtninge søgte meget hurtigt ud mod den sønderjyske motorvej, hvor politiet forgæves forsøgte at hindre gruppen i at gå ned på motorvejen. Indledningsvist bevægede gruppen sig ned ad motorvejen i sydlig retning, men da nogle i gruppen vendte om og begyndte at gå mod nord, løb hele gruppen pludselig tværs over motorvejen og fortsatte i det nordgående spor. Politiet afspærrede derfor kl. 10.37 Sønderjyske Motorvej i begge retninger frem til næste afkørsel. 

Henset til persongruppens særlige forhold blev der truffet en overordnet beslutning om, at situationen så vidt muligt skulle løses ved dialog, hvorfor politipersonalet valgte at følge med gruppen op ad motorvejen. Flere repræsentanter fra pressen fulgte ligeledes med gruppen og blandede sig i mængden for at lave interviews og fotografere. 

I takt med, at gruppen bevægede sig op ad motorvejen, strømmede herboende til motorvejsbroerne, hvor de med tilråb og andre tilkendegivelser vanskeliggjorde politiets forsøg på ved dialog at overtale gruppen til at forlade motorvejen. Samtidig skabte menneskemængden på broerne faresituationer for personerne på motorvejen, idet mange kastede madvarer, drikkevarer mv. ned på motorvejen.

Politiet besluttede derfor at rydde motorvejsbroerne, inden gruppen nede på motorvejen passerede. På broen ved Rødekro motorvejsafkørslen stod imidlertid så mange mennesker, at det tilstedeværende politipersonale vurderede, at det ville kræve væsentlig magtanvendelse, hvis politiet skulle rydde motorvejsbroen for mennesker.

Sideløbende hermed blandede stadig flere udefrakommende sig med gruppen på motorvejen, hvilket til sidst bevirkede, at gruppen mistede motivationen for dialog med politiet, og situationen blev tiltagende anspændt.

Den samlede situation på motorvejsbroerne og selve motorvejen bevirkede, at politiet kort før kl. 13.00 besluttede, at alle gående skulle væk fra motorvejen hurtigst muligt.  Politiets beslutning var således begrundet i hensynet til den offentlige fred og orden og for at afværge fare for personers sikkerhed.

I beslutningen indgik også det faktum, at politiets forsøg på ved dialog at få gruppen af flygtninge og migranter til at forlade motorvejen, så den kunne genåbnes for den almindelige trafik, blev alvorligt forstyrret af tilstedeværelsen af andre personer end gruppen af migranter og flygtninge, herunder også pressens repræsentanter.

På baggrund af beslutningen om, at motorvejen skulle ryddes, udsendte Syd- og Sønderjyllands Politi kl. 12.56 en pressemeddelelse og tweet om, at ”Ophold på motorvejen er ulovligt – også for medierne”. Dette blev politipersonalet på motorvejen informeret om via radiokommunikation, og på politiets påbud forlod flere journalister i fronten af den gående menneskemængde straks motorvejen.

Da ikke alle repræsentanter for pressen efterkom politiets påbud om at forlade motorvejen, blev deres redaktioner kontaktet af politiets kommunikationsafdeling, hvorefter de pågældende journalister forlod stedet. Politiets kommunikationsafdeling vejledte på forespørgsel pressen om, at påbuddet kun omfattede ophold på selve motorvejen. Hvis journalister og fotografer befandt sig på markerne langs motorvejen, ville politiet ikke skride ind over for dette.

Den senere anholdte pressefotograf blev på lige fod med flere andre journalister gjort bekendt med, at de skulle forlade motorvejen ved næste afkørsel, hvilket de efterkom. Kort tid efter observerede tilstedeværende politipersonale imidlertid, at pressefotografen bevægede sig ned ad skråningen på vej mod motorvejen igen.

Politiet råbte til ham, at han ikke skulle komme ned på motorvejen igen, da han ellers ville blive sigtet og anholdt. Fotografen svarede hertil, at han var fra pressen og dermed havde lov til at følge gruppen af flygtninge. Han blev derfor igen af politiet gjort opmærksom på, at han ville blive anholdt, hvis han gik ned på motorvejen.

Uagtet dette fortsatte pressefotografen ned på motorvejen og viste sit pressekort til politiet. Han fik igen at vide, at han skulle forlade motorvejen, da han ellers ville blive anholdt. Heller ikke dette fjerde påbud fra politiet efterkom han. Fotografen blev derfor anholdt kl. 16.50 og sigtet for ikke at efterkomme politiets påbud.

Efter flere timers dialog valgte gruppen af migranter og flygtninge kl. 20.13 at forlade motorvejen, hvorefter vejen blev genåbnet for almindelig trafik. 

Som det fremgår, blev beslutningen om, at alle skulle forlade motorvejen, ikke truffet for at forhindre pressen i at dække den helt ekstraordinære situation, men udelukkende ud fra hensynet til den offentlige fred og orden og for at afværge fare for personers sikkerhed. Politiet ville ikke hindre pressen i at dække situationen.

Pressen blev derfor også på forespørgsel vejledt om, at de uden problemer kunne følge situationen fra marker og grønne områder langs motorvejen, hvilket flere medier faktisk valgte at gøre. Politiets beslutninger var således på ingen måde udtryk for, at politiet ville gøre indgreb i pressefriheden.”

1 Kommentar

Svend Jensen
1. OKTOBER 2015
Jeg forstår sådan set godt
Jeg forstår sådan set godt fotografens argumenter,men det bliver en glidebane hvis man ikke efterkommer politiets henstillinger.
Vi kan vist godt blive enige om,at det går ad H til,i lande hvor der bliver set stort på regler. Det grimme fjæs er desværre også ved at stikke snuden frem herhjemme. I et velfungerende samfund,er det nødvendigt at tage diskussionen bagefter,i stedet for at trodse politiet.
Det kan politiet også lære noget af,hvis de har truffet forkerte beslutninger.
Det vil jo også være smartest,at vise flygtninge hvordan et samfund bør fungere