Pia Christmas-Møller: Sælg DRs koncertsal

Løsgænger Pia Christmas-Møller blander sig nu i debatten om DRs økonomi. På sin blog foreslår hun en privatisering af DRs koncertsal.

Løsgænger Pia Christmas-Møller blander sig nu i debatten om DRs økonomi. På sin blog foreslår hun en privatisering af DRs koncertsal.

Det tidligere medlem af de Konservative, som kan få den afgørende indflydelse i spørgsmålet om, hvorvidt DR skal have økonomisk nødhjælp fra staten, udtaler sig nu for første gang om DRs fremtidige muligheder.

På sin blog skriver hun, at man bør overveje at sælge public service-stationens koncertsal og undersøge muligheden for en privatisering.

Her kan du læse hele blogindlægget fra Pia Christmas-Møller:

Stop nedsmeltningen af DR, læg en plan for privatisering af koncertsalen, udred hvad der skal være kerneopgaver for DR og nedsæt en mediekommission

Tirsdag, den 8. januar 2008

Pia Christmas-Møller: Stop nedsmeltningen af DR, læg en plan for privatisering af koncertsalen, udred hvad der skal være kerneopgaver for DR og nedsæt en mediekommission

Danmarks Radio er en vigtig kulturbærer i Danmark og institutionen skal fortsat have muligheder for at opfylde helt basale public service funktioner samt udfylde rollen som central kulturformidler.Det både kan og skal ske uden licensstigninger. Det er først og fremmest et ledelsesmæssigt ansvar at sikre et fornuftigt match mellem vilkår og opgave. DR er i en institution i krise med flere tegn på psykologisk nedsmeltning. Da DR ikke er en privat virksomhed, men en offentlig institution med politisk udpeget ledelse kan man hverken som medlem af regeringen eller af folketinget blot passivt se på uden at pådrage sig en del af ansvaret for de langsigtede konsekvenser. Jeg ser en virksomhed i et skævt udviklingsspor, hvor der er risiko for, at DR som formidler af dansk kultur bliver så svag, at den bliver uinteressant. Det ønsker jeg ikke! Derfor lægger jeg op til politisk handling.

Afklaring om de lansigtede forudsætninger og forventninger spiller i sig selv en stor rolle for arbejdsglæden og derfor også for en kvalitativ produktivitet og innovation. Sammenhæng mellem de økonomiske vilkår og forventningerne til institutionen og dens medarbejdere, er nøglen til at få udviklingen tilbage på rette spor.

Der er forskel på at skulle leve op til almindelig budgetdisciplin og så at være udstyret med både en spændetrøje, når det gælder indtægter og en uforudset tung møllesten, når det gælder udgifter. Det skal være selvfølgeligt, at en offentlig virksomhed som DR skal evne at overholde budgetter igennem en ansvarlig økonomistyring. Hverken skatteyderne eller licensbetalerne skal præsenteres for urimelige efterregninger. Det er et ledelsesmæssigt ansvar. Ligeså oplagt er det, at det er et politisk ansvar at give virksomheden tidssvarende rammer for at kunne leve op til kravene. DR er en institution i krise, hvilket præger mange medarbejdere. Der er i den aktuelle situation behov for at sende et klart politisk signal om, at der bred opbakning om og tillid til, at DR også i fremtiden vil være en vigtig aktør i det danske medie-og kulturlandskab. Og så er der behov for initiativer, der både har et kort, et mellemlangt og et langt sigte:

På helt kort sigt kunne man overveje at give tilsagn om, at man også i år lader de ekstra licenspenge, der måtte indkomme i forbindelse med en mere effektiv opkrævning, tilgå DR. Sidste år gav det 50 mio.kr. ekstra.

Dernæst kunne man overveje at udskille koncertsalen. Da budgetoverskridelserne særligt knytter sig til koncertsalen, og da man kan argumentere for, at behovet for en koncertsal i international klasse måske ikke først og fremmest skal løses af DR, fordi det måske er noget vigtigere, at DR har kræfter til at formidle til hele den danske befolkningen ved f.eks. at transmittere de koncerter, der til sin tid vil blive afholdt i den nye koncertsal, kunne en del af løsningen være at løfte dette projekt af DRs skuldre.

Jeg vil derfor opfordre til, at man lægger en plan for, hvordan koncertsalen kan blive privatiseret og dermed solgt. Men dette er ikke nok.

Der er også behov for en mere langsigtet analyse af udviklingen i hele det danske mediemarked og en til bundsgående analyse af DRs rolle i den sammenhæng. Der er brug for en udredning af DRs kerneopgaver i forhold til de mere perifere. Vægtningen af DRs funktion som leverandør af forsyningssikkerhed på drama og nyhedsområdet i forhold til andre opgaver, som måske mere har en historisk begrundelse, skal drøftes i sammenhæng med en vurdering af det samlede medieudbud. Der er behov for en åben diskussion om, hvilke almene kulturopgaver DR skal løfte indenfor licensmidlerne, ligesom rammerne for eksempelvis indtægtsdækket virksomhed og lign. også trænger til at blive genovervejet. Da mediebilledet i Danmark iøvrigt er under stor forandring, og da der er massive offentlige tilskud bl.a. i form af momsfrihed og portorabbat til store dele af sektoren samtidig med, at mange medievirksomheder har røde tal, er tiden kommet til på ny at gennemgå de mange ordninger i et dansk fremtidsperspektiv. Jeg forslår derfor helt konkret, at der igangsættes et udredningsarbejde, der har fokus på DRs vilkår og opgavesammensætning set i et nationalt og internationalt lys. Dette udredningsarbejde skal indlede og dermed indgå som en selvstændig del af arbejdet i en ny Mediekommission, som iøvrigt skal analysere markeds-og konkurrencevilkårene. Kommissionen bør ledes af en person, der nyder bred faglig respekt. Jeg forestiller mig en køreplan, hvorefter Mediekommisssionen blever nedsat snarest med henblik på at være færdig inden udgangen af 2009. Udredningen om DR burde kunne være klar en del tidligere, så der kan indledes politiske forhandlinger i efteråret 2009.

Det er af stor betydning for en virksomheds medarbejdere og dermed for dens produktion, at ledelsen påtager sig et ansvar for, at forudsætninger, forventninger og leveringer kan hænge sammen. Og så skal der altså vises tillid og skabes begejstring samtidig med at der stilles krav!

 

0 Kommentarer