Ophavsretsfondens formand: ”Først og fremmest en sag for PF”

Pressefotografernes formand har erkendt, at han på 12 måneder har bevilget ophavsretsmidler til otte medlemmer i strid med PF’s egne regler. Pengene kommer fra Ophavsretsfonden, men her har formand Lars Werge ingen holdning til sagen. ”De fastsætter selv reglerne”

I mindst otte tilfælde fra maj 2017 til maj 2018 er der blevet udbetalt ophavsretsmidler til medlemmer af Pressefotografforbundet (PF) imod forbundets egne regler.

Det kunne Journalisten tidligere i dag beskrive i artiklen her.

”Det er jeg faktisk enig i. Der har jeg ikke fulgt reglerne til punkt og prikke,” erkendte Pressefotografforbundets netop genvalgte formand, Lars Lindskov, da han blev præsenteret for de otte tilfælde.

Det er ham, der uddeler ophavsretsmidlerne på baggrund af PF-medlemmernes ansøgninger. Pengene kommer fra Ophavsretsfonden i DJ, der igen modtager rettighedsmidlerne fra forskellige aktører. Formand for Ophavsretsfonden er DJ-formand Lars Werge. Men:

”Jeg har ikke noget med uddelingen i de enkelte kasser at gøre,” siger Lars Werge.

PF beslutter selv reglerne  

I Ophavsretsfondens bestyrelse sidder repræsentanter for de specialgrupper, -foreninger og medarbejderforeninger, der får del i midlerne. De enkelte grupper – eller kasser – har deres egne regler for uddelingen af dem.

 ”Det er først og fremmest en sag for PF og PF’s bestyrelse. Det er dem, der har ansvaret for at uddele penge i henhold til de retningslinjer, de har besluttet,” siger Lars Werge.  

Men som formand for fonden, som pengene kommer fra, har du så ikke en holdning til, at de er uddelt i strid med PF’s regler?

”Nej, det er jo den decentralisering, der er. I Ophavsretsfonden indsamler vi ophavsretsmidler, og så udbetaler vi dem til de enkelte kasser. De har så selv ansvaret for at udbetale til medlemmerne, og de fastsætter selv reglerne for det,” siger han.

Skal pengene betales tilbage?

Det var tidligere bestyrelsesmedlem i Pressefotografforbundet og Ophavsretsfonden Johnny Frederiksen, der første gang fremførte anklager mod Lars Lindskov om urigtige bevillinger af ophavsretsmidler i PF.

Han mener, at de penge fra Ophavsretsfonden, der er bevilget imod PF’s regler, bør betales tilbage.

”I den optimale situation skal pengene da betales tilbage. Og hvis ikke medlemmerne skal, så peger pilen jo på Lars Lindskov,” siger Johnny Frederiksen.

Om de skal det, har fondens formand, Lars Werge, ingen holdning til:

”Det har jeg sådan set ikke nogen umiddelbar holdning til. Det er er igen et spørgsmål, som skal afklares i den kasse – som det hedder – som PF har,” siger Lars Werge.

Har tillid til Lindskov som HB-medlem

Ud over at være formand for Pressefotografforbundet er Lars Lindskov også medlem af DJ’s hovedbestyrelse og forbundets forretningsudvalg.

Lars Werge understreger, at han fortsat har tillid til Lars Lindskovs arbejde i disse to organer.

”Jeg kan ikke se, at han har forbrudt sig mod noget i forhold til det, vi arbejder med i DJ’s hovedbestyrelse og forretningsudvalg. Jeg ved i det hele taget ikke, om han har forbrudt sig mod noget,” siger han.

8 Kommentarer

Niels Åge Skovbo
23. NOVEMBER 2018
Kære Lars,

Kære Lars,
Mange tak for dit input i debatten om roderiet med ophavrestmidlerne i PF.

Os der var til genralforsamling havde dog en ganske bisar og kritisabel oplevelse af hele forløbet, som du naturligvis ikke kender til, da du ikke vat tilstede.

Men sagen er den, at Lars Lindskov ordret sagde citat. " alle udbetalinger er sket til punkt og prikke og efter reglerne". Hvilket det så vidste sig ikke var tilfældet.

Der næst skulle han svare på hvorfor han gennem flere måneder ikke havde efterkommet tre bestyrelsesmedlemmers ønske om aktindsigt i forholdene om udbetalingerne.

Især Johnny Fredriksen, der af generalforsamlingen var valgt ind i "ophavsretsfonden", kunne efter adskillige mails og forespørgsel på bestyrelsesmøder ikke få indsigt.

Hertil sagde Lars Lindskov, igen i strid med sandheden, at Johnny Frederiksen for længst havde modtaget de relevante oplysninger.

Det var en ganske bevidst handling fra Lars Lindskov, idet han til et bestyrelsesmøde sagde, at han var i besidelse af nævnte informationer. Hvorfor så ikke sende dem til bestyrelsen, men disse selv skulle hive info frem ved at kontakte dir. i journalistforbundet. ?

For os medlemmer oplevde vi en ganske uhørt grad af fortielse og løgn fra Lars Lindskov, og det var uden tvivl årsagen til, at han blev genvalgt.

Men tilbage står altså spørgsmålet, hvorfor ville Lars Lindskov IKKE sende disse oplysninger om udbetalingerne, hvor det nu viser sig, at mindst 120.000 kr uretmæssigt er udbetalt til medlemmer af PF, som Lars Lindskov har ment skulle have "særbehandling".

Jeg mener, set i et moralsk perspektiv, at Lars Lindskov kunne have et motiv til, IKKE at efterleve bestyrelsens ønske om indsigt i hvem der havde fået tildelt midler fra ophavsretskassen.

Med andre ord, han viste godt at han ikke havde fulgt reglerne.

Det sidste indrømmer han så selv i artiklen i journalisten.dk, hvor han til citat siger, at reglerne var rigide, og der var derfor han ikke fulgte disse regler...

Spørgsmålet er således, at nu da PF generalforsamlingen har oplevet en ganske uhørt grad af usandheder fra Lars Lindskov, om ikke blot PF, men også hovedbestyrelse og FU kan have tillid til ham ?

Alt det bedste
Niels Åge Skovbo

Kurt Johansen
22. NOVEMBER 2018
Ja undskyld os, der prøver at
Ja undskyld os, der prøver at være lidt saglige, men ..... Åh nej, det kan du jo selvfølgelig ikke forstå.
Geert Mørk
22. NOVEMBER 2018
Kurt - man kunne jo også på
Kurt - man kunne jo også på baggrund af dit indlæg funderer over om du en hugorm, en kvælerslange eller en regnorm.........
Kurt Johansen
22. NOVEMBER 2018
Hej igen Lars :-)

Hej igen Lars :-)

Gracias for dit svar.
Så Ophavsretsfondens forretningsudvalg er ad omveje kommet til at bestå af dig, som “født” DJ-formand, og to HB-medlemmer - selvom `Ophavsretsfondens bestyrelses forretningsorden´ i sine paragraffer gør rimelig meget ud af at dele valget til Ophavsretsfondens tre personers forretningsudvalg op i:

- DJ´s-formand/næstformand
- et HB-medlem (valgt af de fire HB-mdlemmer i Ophavsretsfondens bestyrelse, hvortil de er valgt på delegeretmødet)
- et medlem fra de 9 specialforeninger (valgt af de 9 specialforeningers bestyrelsesmedlemmer i Ophavsretsfondens bestyrelse, hvortil de er valgt på deres specialforenings generalforsamling (anbefaler man) evt. af deres specialforenings bestyrelse).
(Så er der også nogle kringlede omveje, hvis Ophavsretsfondens bestyrelse skulle have valgt en anden til formand end DJ´s formand/næstformand - men `magtværdien´i forretningsudvalget ender samme sted)

Generelt gør `Ophavsretsfondens bestyrelses forretningsorden´ i sine paragraffer meget ud af, at fordele “magten” i bestyrelsen ligeligt mellem DJ/HB-medlemmerne og de 9 specialforeninger:
- DJ-formand/næstformand´s stemme har to i værdi, tre af HB-medlemmernes stemme har hver to i værdi, og det sidste HB-medlem med det dårligste stemmetal på delegeretmødet - har en stemmeværdi på èn. I alt 9 stemmeværdier i bestyrelsen.
- de 9 specialforeningers bestyrelsesmedlemmer har hver èn stemmeværdi. I alt 9 stemmeværdier i bestyrelsen.

Men hvis - (og det er tilfældet) - der sidder et HB-medlem, som repræsentant for sin specialforening i Ophavsretsfondens bestyrelse, og bliver valgt af de 9 specialforeninger til Ophavsretsfondens forretningsudvalg - så sidder der reelt dJ-formand og to HB-medlemmer i forretningsudvalget.
Så `demokrati-ideen´ i paragrafferne mm, kan principielt være væk, hvis der skulle komme uoverensstemmelser mm.
……………………………………………

Spørgsmål/tanker/betragtninger:

A)
Måske skulle paragrafferne én omgang omkring en af juristerne i DJ for et tjék, så der blev en kringlet omvej mere?

B)
Det er jo ikke hemmeligt der pt. er en tvist i PF om ophavsretsmidlerne - og jeg kan ikke forstå, hvad de 9 specialforeningers bestyrelsesmedlemmer ansvar, rolle mm er?
Er det fordeling, bevillinger etc af deres egen specialforenings midler i Ophavsretsfonden - med reference til deres egen bestyrelse - eller …?
Og burde Ophavsretsfondens bestyrelse egentlig ikke kræve en godkendelse af de enkelte specialforeningers årsforbug, af de selv samme specialforeningernes bestyrelse/generalforsamling?

C)
Hvad er egentlig HB-medlemmernes ansvar, rolle i Ophavsretsfonden - er det overordnet kontrol af de 9 specialforeningernes bevillingsproceduer, forbrug, rapporter mm, fondens samlede forrentning, administration, det store overblik etc. overfor delegeretmødet - eller..?

D) Har også kigget i Gennemsigtighedsrapporten 2017 for Ophavsretsfonden, og omkring noten med fondens detaljerede forbrug og formue, ville det være;
- særdeles informativt, hvis de enkelte undergruppers formue og forbrug blev grupperet under sin specialforening!
- informativt, hvis årsforbruget blev lidt mere specificeret, så man kunne se årets forbrug af midler til; kollektive sociale-, kulturelle- og uddannelsesformål samt personlige uddannelsesformål, projekter…
Samt informativt, hvis Ophavsretsfondens forretningsudvalg blev oplyst i samme åndedrag som bestyrelsen.?

E) Årsindtægterne i Ophavsretsfonden er store (tæt på DJ´s), så jeg har lidt svært ved at se og forstå, at referaterne fra både Ophavsretsfondens bestyrelse samt forrretningsudvalg ikke er offentlige. Selvfølgelig kan der være enkelte emner, man vil hemmeligholde - referater i fx kommuner med mucho moneter er jo offentlige med enkelte hemmeligheder - og vi er i DJ kraftige fortalere for offentlig adgang til samfundets egne universer.

F) Efter jeg har kigget lidt i konstitueringslisten kan jeg også se, at en stor del ekstra poster i ophavsretsverdenen er besat af de to HB-medlemmer i det aktuelle forretningsudvalg i Ophavsretsfonden; - Visda - Copydan Fællesforeningen Bestyrelse - Copy Tekst & Node - Danske Billedautorer - Dansk Kunstnerråd.
Og det er fint med ekspertice blandt HB-medlemmerne i dette vigtige og økonomiske store felt , men man skal også være opmærksom på det ikke bliver for indspist - samt opmærksom på et snarligt generationsskifte (er selv 60+, og sønnen fylder mere og mere i familiehæren :-)).

G) Mit bud er: print PF´s forbrugskonti i Ophavsretsfonden for 2017 ud til: - PF-bestyrelsesmedlemmerne, PF´s kritiske revisor og Ophavsretsfondens bestyrelsesmedlemmer.
Find en tidshorisont uden stor diskussion i offentligheden - tænk,tal sammen mm om fortid, nutid, fremtid - og prøv så at nå frem til en afgørelse/redegørelse om de tre tider, især fremtiden - slangen er sluppet ud, og ingen ved om det er en hugorm, en kvælerslange eller en regnorm.

Bedste Hilsner
Kurt
Lars Werge
21. NOVEMBER 2018
Kære Kurt,

Kære Kurt,
Tak for dine spørgsmål. Ja, jeg er formand for DJ’s Ophavsretsfond. De øvrige to medlemmer af Ophavsretsfondens forretningsudvalget er Peter Thornvig og Lars Lindskov.
Det kan man læse i Hovedbestyrelsens konstitueringsliste, som du kan finde her: https://journalistforbundet.dk/hovedbestyrelsen
Du spørger også, om referaterne fra Ophavsretsfondens bestyrelse og forretningsudvalg er offentlige. Og nej, det er de ikke.
Ifølge loven om kollektiv forvaltning af ophavsret er DJ’s Ophavsretsfond forpligtet til at offentliggøre en detaljeret gennemsigtighedsrapport én gang om året (i denne rapport kan man i øvrigt se, hvem der sidder i Ophavsretsfondens bestyrelse).
Men vi offentliggør ikke referaterne for de enkelte møder i Ophavsretsfondens bestyrelse og forretningsudvalg.
På baggrund af dine spørgsmål vil jeg bede Ophavsretsfondens bestyrelse om at overveje, om ikke vi fremover kunne lægge bestyrelsens referater på hjemmesiden.
Allerede i dag får DJ’s hovedbestyrelse og observatører løbende tilsendt referaterne fra forretningsudvalget.
Det sker dog i fortrolighed, for forretningsudvalgsmøderne indeholder blandt andet nogle strategiske emner, som ikke vedkommer andre organisationer mv.
De specialgrupper osv., der er repræsenteret i bestyrelsen, kan få alle referater via deres bestyrelsesrepræsentant.
Med venlig hilsen
Lars

Flere