ONDT I ØKONOMIEN

Hovedbestyrelsen foreslår, at kontingentet stiger med 40 kr.

Hovedbestyrelsen foreslår, at kontingentet stiger med
40 kr.

Journalistforbundet kom ud af 1999 med ridser i økonomien. Det blev til et underskud på 1,1 mio. kr. Og allerede nu skønner hovedbestyrelen, at underskuddet næste år bliver endnu større – nemlig 2,7 mio. kr.
Underskuddet på budgettet for år 2000 kan kun holdes på de 2,7 mio. kr., hvis delegeretmødet siger ja til hovedbestyrelsens forslag om at hæve kontingentet med 20 kr. fra den 1. juli i år. Derudover foreslår HB, at kontingentet stiger yderligere 20 kr. ved årsskiftet.
Sidste gang DJ hævede forbundskontingentet var i 1995, hvor kontingentet steg med 15 kr. om måneden.
“Vi er nødt til at hæve kontingentet. Det er et skridt, jeg gerne havde undgået, men alternativet er uacceptabelt. Det ville betyde, at vi skulle forringe den faglige service og droppe at opbygge Sik-ringsfonden. Hvis vi drosler ned, vil det på længere sigt kunne få alvorlige konsekvenser for DJs placering på ar-bejdsmarkedet,” sagde næstformand Christian Kierke-gaard, da han fremlagde budgettet for hovedbestyrelsen.
99-regnskabet fik mange kritiske ord med på vejen af hovedbestyrelsen.
“Der er tale om betragtelige overskridelser i blandt andet informationsafdelingen. Der bør søges om tillægsbevillinger undervejs, så vi i hovedbestyrelsen i tide kan stramme op. Og det hele havde set me-get værre ud uden JOURNA-LISTENs budgetforbedring,” sagde Jens Utoft.
JOURNALISTENs resultat i 1999 var knap en million bed-re end budgetteret, på grund af øgede annonceindtægter og et mindre forbrug.
Uffe Gardel mente, at overskridelserne var “fuldstændigt uacceptable”, og var i især kritisk overfor forbundets forbrug af edb-konsulenter.
Udgiften til edb-konsulenter er mere end dobbelt så stor som budgetteret. Forbun-det har brugt 658.000 kr. på edb-konsulenter i 1999, året før var udgiften 173.000 kr.
“Det er konsulenter til over 1.000 kr. timen, spørgsmålet er om, det er en fornuftig måde at gøre det arbejde på,” sagde Uffe Gardel.
Han efterlyste, at forbundsledelsen i højere grad gik ef-ter at finde besparelser i ad-ministrationen.
Men Christian Kierkegaard afviste på mødet, at der kun-ne findes besparelser:
“Vi har i de seneste år presset de administrative afdelin-ger fuldt ud, og det vil – med den medlemsvækst vi har haft og de mange faglige ak-tiviteter, administrationen understøtter – være uforsvarligt med besparelser i administrationen,” sagde Kierke-gaard.
Han oplyste samtidigt, at DJ er i gang med at se på, om der kan spares penge på trykopgaver og på telefonregnin-gen. DJs telefonregning nåede sidste år op på 561.000 kr. mod 371.000 kr. året før.

0 Kommentarer