Ombudsmand skal vurdere offentlighedslov

Forslaget om ny offentlighedslov bliver revideret og det bliver skrevet ind, at ombudsmanden skal vurdere loven, når den har været i funktion i tre år, erfarer DR. "Total afværgemanøvre", siger en af lovforslagets kritikere, Enhedslistens Pernille Skipper (Opdateret 16.02 med ordførerkommentarer. Opdateret 22.29 med kommentarer fra ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård og Ebbe Dal)

DR oplyser, at justitsminister Morten Bødskov (S) vil ændre forslaget til offentlighedslov, så ombudsmanden skal vurdere loven, når den har virket i tre år.

Det er et forsøg på at imødekomme kritikken af lovforslaget. Efter planen skal loven vedtages inden Folketingets sommerferie, der indledes den 29. maj.

Bag lovforslaget står Regeringen og de to oppositionspartier Venstre og De Konservative.

Det er især undtagelsesparagrafferne 24 om ministerbetjening og 27.2 om kommunikation mellem ministerier og folketingsmedlemmer, der er blevet kritiseret.

"I lyset af den senere tids debat er regeringen, Venstre og Konservative blevet enige om at etablere en evalueringsordning af myndighedernes praktiske brug af ministerbetjeningsreglen og folketingspolitikerreglen, når loven har været i kraft i tre år. Evalueringsordningen skal sikre, at de to bestemmelser – som forudsat i regeringens lovforslag – bliver brugt snævert," skriver justitsministeriet i pressemeddelelsen om den indbyggede evaluering.

Ombudsmandens vurdering vil dog ikke have direkte indflydelse på udformningen og anvendelsen af offentlighedsloven. Det fremgår af samme pressemeddelelse. Ombudsmandens vurdering vil udløse en tretrinsraket af overvejelser med indbyggede forbehold:

"Folketingets Ombudsmand vil, når loven har været i kraft i tre år, blive anmodet om at redegøre for myndighedernes anvendelse af de to regler."

"Ombudsmandens udtalelse vil danne baggrund for, at Justitsministeriet udarbejder en redegørelse, som vil kunne sættes til debat i Folketinget."

"Hvis dette giver anledning til ændringer, vil regeringen tage initiativ til at drøfte dette i forligskredsen."

I pressemeddelelsen citeres justitsminister Morten Bødskov for følgende:

”For mig er det naturligvis vigtigt, at ministerbetjeningsreglen og folketingspolitikerreglen ikke bliver misbrugt i praksis. De skal begge anvendes snævert. Derfor er jeg glad for, at vi nu har indgået en aftale, som betyder, at Folketingets Ombudsmand bliver en del af evalueringen af de to bestemmelser. Regeringen vil lytte til de synspunkter, der kommer frem i forbindelse med evalueringen.”

”Jeg mener, at evalueringsordningen sikrer et godt og solidt grundlag for, at Folketinget og offentligheden kan følge med i, at ministerbetjeningsreglen og folketingspolitikerreglen ikke bliver det tagselvbord for lukkethed som kritikere af lovforslaget har fremført.”

Forslaget tilfredsstiller ikke kritikerne af den nye offentlighedslov. Enhedslistens Pernille Skipper skriver til Journalisten, at der er tale om en skinmanøvre:

"Det er en ren afværgemanøvre. Hvis han reelt havde forstået, hvor udemokratisk og problematisk hans forslag er, ville han indse, at det er ok at tage fejl og ændre holdning. Han burde have modet til at annullere indskrænkningerne af aktindsigten," skriver Pernille Skipper i en sms.

"Han lægger op til en teknisk evaluering af anvendelsen, ikke en evaluering af substansen. Så jeg giver ikke en tøddel for det her forslag."

Enhedslistens retsordfører henviser til, at det fremgår af justitsministeriets og forligskredsens nye forslag, at ombudsmanden skal vurdere anvendelsen af den nye offentlighedslov, altså "myndighedernes praktiske brug af ministerbetjeningsreglen og folketingspolitikerreglen", sådan som det er formuleret i ministeriets pressemeddelelse.

Til Ritzau siger Liberal Alliances retsordfører, Simon Emil Ammitzbøll:

"Det er en pinlig skinmanøvre fra justitsminister Morten Bødskovs side. Han har en dårlig sag, og så siger han: Lad os tale om det om tre år, og så skulle det pludselig gøre alting bedre. Morten Bødskov er ved at lukke ned for, hvad der foregår i ministerierne, og det skal han ikke have lov til bare ved at sætte en tilføjelse om en undersøgelse til."

Det fremgår af forslagets "tretrinsraket", at regeringen efter ombudsmandens vurdering og en mulig efterfølgende debat i Folketinget "i forligskredsen" vil kunne tage initiativ til at drøfte eventuelle ændringer af loven. Dermed er de tre kritiker-partier Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Enhedslisten sat uden for døren i 2017.

Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen har efter justitsministeriets pressemeddelelse præciseret, at aftalen ikke er, at ombudsmanden skal evaluere den nye offentlighedslov:

”Jeg har noteret mig den supplerende aftale, som i dag er offentliggjort. Det har i den forbindelse i pressen været fremme, at ombudsmanden skal evaluere den nye offentlighedslov. Efter aftalen skal ombudsmanden imidlertid alene redegøre for, om myndighedernes praksis er i overensstemmelse med visse bestemmelser i den nye lov (den såkaldte ministerbetjeningsregel og den såkaldte folketingspolitikerregel). Redegørelsen skal afgives på baggrund af de sager, som ombudsmanden har behandlet i de første tre år efter den nye lovs ikrafttræden. Aftalen lægger således efter min opfattelse ikke op til, at ombudsmanden skal evaluere loven, herunder dens hensigtsmæssighed. Dette finder jeg anledning til at understrege,” skriver ombudsmand Jørgen Steen Sørensen i en pressemeddelelse tirsdag.

DJ's formand Mogens Blicher Bjerregård er skeptisk overfor regeringens og forligskredsens udspil om en ombudsmandsvurdering:

"Jeg noterer mig, at Justitsministeren og forligspartierne med tillægsaftalen i realiteten anerkender, at såvel ministerbetjeningsparagraffen som politikerparagraffen er problematiske. Derfor vil den eneste rigtige løsning være at fjerne de to regler fra offentlighedsloven nu", skriver Mogens Blicher Bjerregård i en mail til Journalisten.

 "Det undrer mig, at aftalen tilsyneladende ikke er afstemt mellem forligspartierne og ombudsmanden, som i sin udtalelse ikke mener at skulle evaluere loven. Jeg tvivler derfor på den reelle værdi af tillægsaftalen. Hvis en sådan evaluering eller redegørelse overhovedet skal give mening, må der være en klar konsekvens med mulighed for lovændring."

”Hvis loven bliver vedtaget vil vi i Dansk Journalistforbund nøje følge konsekvenserne af loven. Jeg noterer mig således, at DJ i tillægsaftalen er nævnt som høringspart i forbindelse med en evaluering.”

Også Danske Medier er reserverede i begejstringen over det nye udspil:

"Danske Medier finder, at aftalepartiernes beslutning om at evaluere de kritiserede bestemmelser i den nye offentlighedslov ikke rokker ved, at det foreliggende forslag rummer alvorlige demokratiske problemer. Vi vil anbefale, at forligspartierne udsætter vedtagelsen af loven – og bruger tiden til at undersøge, om der er et behov for ændring af bestemmelserne om den politiske beslutningsproces," skriver Danske Mediers adm. direktør Ebbe Dal.

"Det er ikke lykkedes for justitsministeren eller nogle af ordførerne for forligspartierne at komme med blot et enkelt konkret eksempel på, at de nuværende regler om aktindsigt har været til gene for den politiske beslutningsproces. Derfor har vi endnu ikke set dokumentation for, at der skal gennemføres så vidtrækkende indgreb i åbenheden om den demokratiske proces, som der lægges op til," skriver Ebbe Dal.

Danske Medier opfordrer forligspartierne til at lytte til den meget stærke folkelige manifestation, som bl.a. er kommet til udtryk ved, at over 70.000 har skrevet under på, at offentlighedsloven skal stoppes.

"Politikerne kan ikke overse en sådan manifestation," skriver Ebbe Dal.

 

Opdateret 22.29 med kommentarer.

5 Kommentarer

Leif Hermann, fhv. MF
3. MAJ 2013
Det må være en meget presset
Det må være en meget presset justitsminister, der finder på sådan noget pjat. Han (og hans ministerium, der har skrevet aftalen og pressemeddelelsen) ved jo udmærket, at ombudsmanden alene skal se på om lovgivningen og forskellige forvaltningsretlige grundsætningfer er overholdt. Og det skal ministeren nok sørge for.
Problemstillingen er med andre ord ikke om loven overholdes, men at den overholdes.
Bjørn Bennike
3. MAJ 2013
Så længe der ikke søges om
Så længe der ikke søges om aktindsigt kan Ombudsmanden ikke tjekke noget som helst.
Spørgsmålet er også om de borgere og journalister der søger om aktindsigt i en betændt sag overhovedet vil opdage, hvad man skjuler for dem.
Oppositionen eller offentligheden kan heller ikke se omfanget af de hemmelige dokumenter der benyttes til at påvirke udvalgte grupper i folketinget (§27 stk2) eller tjekke deres indhold.
Hemmeligholdelse skaber skjult styring af folketinget der ikke ses.
Og dermed risiko for magtmisbrug fordi man bruger falske argumenter eller manipulerede tal.
Bjørn Bennike
3. MAJ 2013
Der er forskel på de to
Der er forskel på de to kritiserede paragraffer.
§24 muliggør kommunikation i regeringen med et falsk indhold, der ikke opdages.
§27 stk.2 åbner for skjult styring af folketinget gennem hemmelige dokumenter fra regeringen, som hverken oppositionen eller offentligheden kan tjekke.
Indholdet i begge paragraffer er elastisk. Lukkethed bygger på et subjektivt skøn. Og det kan opmuntre til manipulation med data for at opnå politiske formål.
Eller "magtmisbrug" som Forskningsstyrelsens tidligere chef Jens Morten Hansen har påpeget i Jyllands-Posten d.18 april 2013.
rikke jakobsen
2. MAJ 2013
hvorfor ikke bare evaluere på
hvorfor ikke bare evaluere på det som ikke er offenligt i dag. Der er jo tale om en harmonisering af lukketheden.
Mikkel Munck
30. APRIL 2013
Også ombudsmanden har
Også ombudsmanden har tilsyneladende følt sig kaldet til at præcisere indholdet i justitsministeriets pressemeddelelse.

...........

I anledning af det supplement til politisk aftale af 3. oktober 2012 mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov, som i dag er offentliggjort, udtaler Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen:

”Jeg har noteret mig den supplerende aftale, som i dag er offentliggjort.

Det har i den forbindelse i pressen været fremme, at ombudsmanden skal evaluere den nye offentlighedslov.

Efter aftalen skal ombudsmanden imidlertid alene redegøre for, om myndighedernes praksis er i overensstemmelse med visse bestemmelser i den nye lov (den såkaldte ministerbetjeningsregel og den såkaldte folketingspolitikerregel). Redegørelsen skal afgives på baggrund af de sager, som ombudsmanden har behandlet i de første tre år efter den nye lovs ikrafttræden.

Aftalen lægger således efter min opfattelse ikke op til, at ombudsmanden skal evaluere loven, herunder dens hensigtsmæssighed. Dette finder jeg anledning til at understrege.”

http://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/nyofl/

Flere