Nye i toppen

  Dansk Journalistforbunds (DJ) formand, Mogens Blicher Bjerregård, er på valg på dette års delegeretmøde den 19. og 20. april. Det samme er otte af hovedbestyrelsens (HB) pladser. Kandidaterne præsenterer her sig selv.  

Dansk Journalistforbunds (DJ) formand, Mogens Blicher Bjerregård, er på valg på dette års delegeretmøde den 19. og 20. april. Det samme er otte af hovedbestyrelsens (HB) pladser. Kandidaterne præsenterer her sig selv.

VALG. Der er ved redaktionens slutning ingen, der udfordrer Mogens Blicher Bjerregård på formandsposten. Det ser foreløbig heller ikke ud, som om der vil blive kamp om hovedbestyrelsens otte pladser. I hvert fald passer antallet af pladser med antallet af kandidater.

Det er dog ikke ensbetydende med fredsvalg.

Kandidater til såvel formandsposten som hovedbestyrelsen kan nemlig stadig nå at melde sig. Kandidater skal blot inden klokken ti på delegeretmødets andendag, den 20. april, aflevere en stillerliste med underskrifter fra mindst 15 og højst 20 medlemmer af DJ.

Formandskandidat

Mogens Blicher Bjerregård 

47 år, forbundsformand siden 1999.

DJ står over for meget store udfordringer, som jeg gerne vil stå i spidsen for.

Identifikation: DJ skal være samlingspunkt for alle kreative ansatte og freelancere inden for medier og kommunikation. Vi skal fortsat sikre, at den enkelte kan identificere sig i forhold til sit fag og opleve at være en del af det fællesskab, vores forbund står for.

Inspiration: Udvikling & Kompetence skal som en ny og central afdeling i DJ give inspiration og hjælp til en fortsat udvikling af det enkelte medlems værdi på mediearbejdsmarkedet. Både som ansat og freelancer. Det er den sikreste vej til øget beskæftigelse.

Information: Nyhedsbrevet fra DJ har øget fokus på information fra DJ direkte til medlemmerne. Det skal vi gøre mere i, og DJs synlighed skal øges. Vi skal blandt andet markere os gennem dagsordensættende konferencer.

Internationalisering: I takt med at medie-ejerskaber i voksende omfang krydser grænserne, skal journalistforbundene arbejde tættere sammen. DJ skal derfor have større fokus på det europæiske samarbejde.

Valg til hovedbestyrelsen


Villy Dall
50 år, tillidsrepræsentant på Thisted Dagblad, stedfortrædende fælles-tillidsrepræsentant på De Bergske Blade og medlem af bestyrelsen i Kreds 5.

Jeg stiller op til HB, fordi jeg synes, at DJ står over for nogle store udfordringer omkring den fremtidige struktur, der skal bringe en udbygning af demokratiet internt samtidig med en effektivisering af arbejdet og økonomisering med midlerne.

Vi skal på én gang fastholde fundamentale solidariske og faglige dyder – og så alligevel forandre os med den medieverden, der som arbejdsplads forandrer sig stort set hver dag, og med det omgivende samfund, der også er vores arbejdsplads.

Konkurrencen om at organisere mediernes medarbejdere vil tage til, og dér skal DJ kunne stå distancen, for ellers ryger netop de fundamentale dyder. Hvad må det koste af »hellige køer« og »velerhvervede rettigheder«?

Den diskussion vil jeg gerne kaste mig ud i – og tage ansvar for beslutningerne. Min erfaring med det faglige arbejde er kun et par år, men jeg har været involveret i uddannelsesmæssige, politiske og kulturelle foreninger og organisationer gennem 35 år – lokalt, regionalt, nationalt, nordisk og internationalt.


Didde Elnif
24 år, journaliststuderende, praktik på Storyhouse i Kolding, formand for KaJ.

Når medierne lægger strategi, er kodeordene i dag nærhed og øjenhøjde. De to ord mener jeg, at DJ skal huske og uden tøven overføre til kontakten med medlemmerne. Et fagforbund, der er tæt på sine medlemmer. Som jeg ser det, er det den eneste måde, man kan holde sammen på det DJ, hvor medlemmerne har så vidt forskellige kompetencer og vilkår.

Jeg har siden oktober siddet som formand for KaJ og går på fjerde semester på DJH. Jeg stiller ikke kun op som studerende, men som ny i faget. Som et medlem af DJ, der glæder sig til rigtig mange år i branchen.

Jeg stiller op, fordi jeg håber at kunne tilføre HB en vis naiv glæde over faget, og måske indimellem være den, der påpeger, at kejseren ikke har noget tøj på.

Uddannelsespolitikken ligger mig selvfølgelig nær, da uddannelsen er min hverdag, men jeg ser også DJ som en helhed, hvor uddannelsen kun er en enkelt facet. Jeg ser det som et vigtigt mål at skærpe den faglige bevidsthed og organisering hos de studerende, fordi det i sidste ende vil højne tilhørsforholdet til DJ og dermed fremtidssikre forbundet i et komplekst og forgrenet mediearbejdsmarked.


Lars Lindskov
47 år, freelance-pressefotograf og formand for Pressefotografforbundet. Medlem af DJs hovedbestyrelse og desuden medlem af Medieudvalget, Internationalt Udvalg og Carsten Nielsen Legatet.

Jeg synes, at medieforbundet DJ står over for mange store og spændende udfordringer.

Der skal fortsat arbejdes med integration af de nye fagområder, medlemmerne har, og skabes en forståelse for, at DJ ikke længere ’kun’ er et journalistforbund, men en levende organisme på vej mod et bredt medieforbund.

Der skal arbejdes videre med begrebet flerfunktionalitet i respekt for nuværende og kommende medlemmers kompetencer, og der skal skabes endnu bedre muligheder for efteruddannelse, så alle medlemmer er rustet til tider i en turbulent branche.

Der skal arbejdes for, at fastansatte og freelancere får endnu større forståelse for hinandens vilkår, da fremtidens mediearbejdsmarked uden tvivl bliver endnu mere broget. Derfor skal DJ også have ’modet’ til at sige nej fra tid til anden – altså ikke nye overenskomster for enhver pris.

Kristian Melgaard
55 år, freelancejournalist i Kreds 5. I FreelanceGruppens bestyrelse siden 1992 (pause på to år), medlem af DJs hovedbestyrelse siden 2000 (tre måneders pause sidste år).

Dansk Journalistforbund har gennem de seneste 10-15 år udviklet sig til et forbund, der består af enkeltstående søjler – medarbejderforeninger og specialgrupper – uden de tværgående bånd, der skal gøre søjlerne til et stærkt hus.

Vi har derfor flere gange oplevet, at enkeltgrupper har handlet til gavn for sig selv, men til skade for andre DJ-medlemmer.

Der duer ikke i længden. Derfor skal vi:

 • Definere og fastlægge de fælles værdier, visioner og mål, der gælder for hele DJ.
 • Definere de opgaver, der skal løses, og beslutte, hvordan de skal løses.
 • Genskabe det kit, der binder alle de mange forskellige faggrupper under mange forskellige ansættelsesformer sammen.

Hvis vi ikke kan løse de opgaver, bliver DJ et rent servicebureau for den enkelte medarbejderforening eller specialgruppe.

Tre områder er vigtige i den kommende valgperiode:

 • Ophavsretten, special-regler for den digitale kopiering af trykt materiale.
 • Freelance-strategien, som skal være et fælles projekt.
 • Strukturen i Dansk Journalistforbund.

Det er de opgaver, jeg vil vægte i en kommende valgperiode.

Per Roholt
43 år, kommunikationsrådgiver i Odense, medlem af Kommunikationsgruppens bestyrelse og DJs Fagligt Udvalg.

Kommunikationsgruppen er den hurtigst voksende specialgruppe i DJ og på mange måder bindeled mellem mediejournalister og informationsmedarbejdere, offentligt og privat ansatte, selvstændige og freelancere, traditionelle journalister og multimediearbejdere.

Jeg vil bygge bro mellem de mange spændende kompetencer i DJ, så vi fortsat kan være alle mediearbejderes forbund med en fremadrettet profil og en effektiv organisa-tion.

Selv har jeg en bred baggrund med ansættelser, der spænder fra Danmarks Radio over B.T. og Grønlands Radio til Fyns Amt og iværksætter med egen kommunikationsvirksomhed. Derfor har jeg en god fornemmelse for, hvad mine kolleger mener, når de taler om udfordringer i jobbet.

Og udfordringer er der nok af. Vi skal fortsætte arbejdet med at udvikle og vedligeholde fleksible overenskomster, så vi kan sikre lønniveauet på vores arbejdspladser. Men vi skal også kigge indad og være med til at styrke de uddannelser, der kan sikre etikken og fremtiden for vores fag.

Jeg håber, at jeg nu også kan vinde en plads i HB, hvor jeg vil gøre mit til at sikre vores medlemmer gode arbejdsvilkår og et levende forbund.

Morten Uhrenholdt
54 år, DR-journalist, p.t. på Radioavisen. Medlem af DJs hovedbestyrelse, formand for Medieudvalget, medlem af Uddannelses-udvalget og Pressens Uddannelsesfond.

Det kan synes dristigt, at en moden herre som jeg genopstiller i en tid, hvor trenden hedder fornyelse. Men netop nu, hvor størstedelen af de erfarne HB-medlemmer går på én gang, er det efter min mening nødvendigt med erfaring, hvis ikke HB skal blive mere eller mindre historieløst.

Derfor har jeg besluttet at genopstille.

»Hva’ er meningen med foreningen,« vil fortsat være mit kampråb. Det kan – synes jeg – nogen gange fortabe sig, når bølgerne i DJ-debatten går højt.

For mig er meningen med vores fælles fagforening at gøre mest muligt for, at medlemmerne ikke blot kan matche et foranderligt arbejdsmarked, men fortsat skal være det bedste bud til medie-arbejdspladserne. Til det formål skal vi blandt:

 • Sikre aftaler og overenskomster – selv om det jævnligt kan se broget ud.
 • Styrke og udbygge DJs nye kompetence-center.
 • Arbejde for en forenkling og forbedring af medieuddannelserne, så de fører ud til job på de mange nye arbejdspladser, der i dag rekrutterer folk uden medieuddannelse.

Endelig skal vi ikke være bange for at holde fanen højt: Frie, uafhængige medier med kvalitetsindhold er en forudsætning for en velfungerende, demokratisk samfund.

Steen Vedersø
47 år, journalist og tillidsrepræsentant på TV 2/FYN.

Jeg vil i den kommende periode primært lægge min indsats på tre felter:

 • Bekæmpelsen af den alt for store ledighed.
 • Klare og forbedrede aftaler for freelancere.
 • Øget fokus på arbejdsmiljø, både det fysiske og det psykiske.

For at tage det sidste først: Jeg vil følge CASA-undersøgelsen af nyhedsmediernes arbejdsmiljø meget tæt. Nu skal vi have ordentlig dokumentation for de menneskelige og faglige følger af nedskæringer, multimedialitet og dalende kvalitetskriterier hos vores arbejdsgivere.

Freelancere på min arbejdsplads har ingen rettigheder – heller ikke i forhold til ophavsretten. De forhandler personligt med direktøren og får – for det meste – en løn, der er undergravende for overenskomsten. Vi skal nu have ordentlige overenskomster for freelancere på alle arbejdspladser.

Det alt for høje ledighedstal skal ned. Det kan kun ske gennem stædigt, langsigtet arbejde i DJ for at udvikle kompetencerne hos alle medlemmer. Uddannelse, efteruddannelse og nytænkning i forhold til mulighederne på grænserne til det traditionelle mediearbejdsmarked.

Tim Visti
25 år, studerende fra Syddansk Universitet, i praktik på Fyens Stiftstidende, medlem af KaJO-bestyrelsen siden efteråret 2002 samt KaJOs repræsentant i DJs Uddannelsesudvalg.

Pressekortets troværdighed er truet. Dets funktion som partoutkort i alverdens billet-luger skader journalisternes ry. Når Tivoli begynder at sænke bommene for pressefolk, er det udtryk for, at kortets kreditværdighed er i frit fald. Vi skal leve af troværdighed. Derfor skal pressekortet på hovedbestyrelsens dagsorden.

Praktikforlængelserne skal stoppes. Alt for mange studerende fra SDU og RUC tvinges til at acceptere 18 måneders praktik – i strid med uddannelsernes regler. Årsagen er svage overenskomster. Der skal lægges kræfter i at skrive »praktikforlængelser forbudt« ind i overenskomsterne.

Praktikant-look-alikes skal organiseres. Især på tv-produktionsselskaberne er der eksempler på, at journalistpraktikanter arbejder side om side med praktikanter fra andre medieuddannelser. Forskellen er, at journalistpraktikanterne får løn – de andre er på SU. Lige løn for lige arbejde, tak.

To gange om året er der panik i Århus. Både blandt studerende og dem, der skal ansætte. Desuden truer ufine metoder fra alle parter med at få praktiksystemet til at bryde sammen. DJ skal på banen.

0 Kommentarer