Notat om selskaberne bag Nyhedsavisen

KonklusionDet er åbenbart, at Dagsbrún ikke er i stand til at tilføre 365 Media Scandinavia A/S sådanne finansielle ressourcer, at selskabet vil kunne stå ved sit engagement i

Konklusion

Det er åbenbart, at Dagsbrún ikke er i stand til at tilføre 365 Media Scandinavia A/S sådanne finansielle ressourcer, at selskabet vil kunne stå ved sit engagement i Nyhedsavisen. For en umiddelbar betragtning synes der imidlertid ikke at kunne være tvivl om, at Dagsbrúns hovedaktionær, Baugur Group, inden for den horisont, man med rimelighed kan gøre sig forestillinger om, vil være i stand til at tilføre projektet den fornødne finansielle styrke.

Men det er for udenforstående meget svært at vurdere Baugurs reelle formåen. Og selskabet synes at have gjort det til en dyd ikke at give sådanne oplysninger, som gør det muligt for eksterne iagttagere at danne sig et kvalificeret billede af koncernen.

Baugur er en integreret del af det finansielle system på Island. Dels i kraft at en meget betydelig låntagning, som i vidt omfang må antages at være tilvejebragt gennem de islandske banker, dels i kraft at sine vidt forgrenede ejerinteresser i de finansielle konglomerater. En krise i det finansielle system på Island vil kunne udløse en dominoeffekt i kraft af den massive gældsætning og det meget udbredte krydsejerskab. En sådan dominoeffekt vil også ramme Baugur. Men næppe i et kritisk omfang. Det vil imidlertid være endog meget stærkt generende for de store islandske konglomerater, heriblandt Baugur, såfremt de islandske banker for alvor får problemer med at refinansiere sig i de internationale penge- og kapitalmarkeder.

Der er for øjeblikket ikke grund til at tro, at det skulle gå så galt. De islandske banker er ikke ensidigt afhængige af udviklingen på Island, de har fortsat været i stand til at refinansiere sig, og de havde ikke blot i 1. men også i 2. kvartal af 2006 en meget tilfredsstillende indtjening.

365 Media Scandinavia A/S

365 Media Scandinavia A/S, der står bag planerne om udgivelsen af en husstandsomdelt gratisavis, Nyhedsavisen, er et dansk aktieselskab med en indbetalt aktiekapital på 1 mio. kr. Selskabet er stiftet den 15. marts 2006 af Dagsbrún – et børsnoteret islandsk aktieselskab. Direktør for 365 Media Scandinavia A/S er Svenn Dam, medens Gunnar Smári Egilsson, Dagsbrúns direktør, er formand for bestyrelsen.

Dagsbrún

Dagsbrún har ikke kræfter til at deltage i en dyr og langstrakt aviskrig uden hjælp fra sine aktionærer eller medinvestorer. Dagsbrún, en vidt forgrenet koncern kontrolleret af Baugur (Jón Ásgeir Jóhannesson), er et resultat af en stribe opkøb og fusioner. Koncernen, hvis egenkapital dækker blot en tredjedel af den bogførte goodwill på overtagne selskaber, har ikke overskud på driften. Koncernen har en anstrengt likviditet.

Dagsbrún, der siden 2001 har været noteret på den islandske aktiebørs, er et holdingselskab med interesser inden for telekommunikation samt media- og underholdningsindustrien. Blandt datterselskaberne kan nævnes telefonselskaberne Vodafone og Kall, mediaselskabet Sena og vagtselskabet Securitas, der begge er erhvervet med virkning fra den 1. februar 2006, samt Wyndeham Press Group Plc og it-selskabet Kögun, der begge er erhvervet i 2. kvartal 2006. Det er imidlertid datterselskabet 365 Media, der på Island udgiver gratisavisen Fréttablaðið, som i Danmark har påkaldt sig særlig interesse.

Ifølge de seneste oplysninger dateret den 27. juli 2006 ejes aktiekapitalen i Dagsbrún af godt 1.000 aktionærer. De to største aktionærer i Dagsbrún er henholdsvis Baugur med 25,1 procent og Runnur, der er kendt for at arbejde tæt sammen med Baugur, med 10,8 procent. De 10 største aktionærer i Dagsbrún ejer i alt 81 procent af selskabets aktiekapital.

Landsbanki Íslands, der er husbank for Dagsbrún, og Landsbanki Luxembourg ejer henholdsvis 10 procent og 4,1 procent af aktiekapitalen i Dagsbrún., mens investeringsbanken Straumur-Burðarás, der kontrolleres af de samme interesser som Landsbankin, ejer 7,9 procent. Der er grund til at tro, at bankerne i vidt omfang holder aktierne på vegne af Baugur, som ved et salg og et samtidigt tilbagekøb af aktierne på termin blot har belånt aktierne i banken. Dagsbrún ejer selv 1,7 procent af aktiekapitalen. Uden for al rimelig tvivl kan det således konstateres, at Baugur sammen med Runnur kontrollerer aktiemajoriteten i Dagsbrún.

Gunnar Smári Egilsson er administrerende direktør i Dagsbrún, mens Þórdís (Thordis) J. Sigurðardóttir, der er ansvarlig for Baugurs nye division Media & New Ventures, er formand for bestyrelsen.

Der er hyppige ændringer i Dagsbrún-koncernen, og det er således ikke meningsfuldt at sammenligne koncernens regnskabstal over tiden. Af samme grund vil alene halvårsregnskabet for 2006 blive omtalt her. Overalt i det følgende er islandske kroner (ISK) omregnet til danske kroner (DKK) ved kursen 8,36.

I første halvår 2006 omsatte Dagsbrún på koncernbasis 1,7 mia. kr. mod 0,6 mia. kr. i samme periode i fjor. Det er en omsætningsfremgang på ikke mindre end 188 procent; omsætningsfremgangen kan imidlertid i det væsentlige tilskrives erhvervelsen af nye virksomheder.

Det ordinære driftsoverskud faldt med 11 procent til blot 56 mio. kr. Efter finansielle omkostninger på ikke mindre end 211 mio. kr. havde Dagsbrún i 1. halvår 2006 et underskud på 155 mio. kr. før skat.

Dagsbrún opgjorde ved udgangen af 1. halvår 2006 sin egenkapital til 1,5 mia. kr. Egenkapitalen er i vidt omfang tilvejebragt ved indskud af andre aktiver (navnlig selskaber). Aktie­kapitalen andrager 494 mio. kr., mens 1.028 mio. kr. er bogført som overkurs. Driften har derimod ikke bidraget til den bogførte egenkapital, og koncernen havde ved udgangen af halvåret oparbejdet et samlet underskud på 118 mio. kr. Minoritetsinteresser er opgjort til 74 mio. kr.

Koncernen holdt ved udgangen af 1. halvår 2006 samlede aktiver til en bogført værdi af 7,7 mia. kr. Heraf finansierede den bogførte egenkapital blot 19,3 procent. I aktiverne indgår imidlertid immaterielle aktiver – navnlig goodwill og varemærker – til en bogført værdi af ikke mindre end 4,3 mia. kr. Egenkapitalen finansierer således blot en tredjedel af den bogførte goodwill. Sammenholdt med den svage indtjening er omfanget af aktiveret goodwill overraskende. Dagsbrún har en meget svag balance.

Dagsbrún er gældsat i et massivt omfang. Den samlede gæld, 6,2 mia. kr., beløber sig til 187 procent af koncernens materielle aktiver, og kortfristede omsætningsaktiver beløb sig ved udgangen af 1. halvår 2006 til blot 49 procent af de kortfristede forpligtelser. Koncernen har en svag likviditet.

Så sent som i juni 2006 anslog Dagsbrúns ledelse den forventede omsætning i 2006 til 4,5-4,7 mia. kr. Koncernen forventer i 2006 et resultat før renter og afskrivninger mv. (EBITDA) på 565-580 mio. kr.

Dagsbrúns aktier noteres til en kurs af 4,95 ISK (18.08.06), hvilket indebærer en børsværdi af Dagsbrún på 2,5 mia. kr. Det forekommer at være en ganske dristig vurdering, når beskaffenheden af de bogførte aktiver i koncernen lægges til grund. Børskursen på Dagsbrún-aktien er givetvis en væsentlig medvirkende forklaring på selskabets stærke ekspansionsiver, så meget desto mere som selskabet i vidt omfang har erhvervet de opkøbte selskaber ved udstedelse af egne aktier. Dagsbrún synes at have betalt med overvurderede aktier. Men måske var de erhvervede selskaber også overvurderede!

Den 28. juni 2006 nægtede de islandske monopolmyndigheder Dagsbrún tilladelse til erhvervelsen af Sena. Myndighederne henviste bl.a. til komplikationer som følge af hovedaktionærens position på det islandske en gros- og detailmarked. Myndighederne gjorde således gældende, at Dagsbrún kontrolleres af Baugur. Noget overraskende bestrider Baugur denne opfattelse, der synes at være alment gældende i Reykjavík. Og ikke bare på gaden.

Baugur

Baugur er et familieaktieselskab kontrolleret af den administrerende direktør Jón Ásgeir Jóhannesson og hans familie. Baugur har med en stribe spektakulære opkøb navnlig i UK og Danmark ekspanderet meget voldsomt siden 2003. I 2004 og 2005 har Baugur ikke haft overskud på driften. Baugur, der forekommer at værdiansætte sine aktiver optimistisk, bogførte ved udgangen af 2005 en egenkapital på godt 5 mia. kr. Baugur har foretaget flere heldige investeringer, navnlig i UK, og der er næppe tvivl om, at egenkapitalen er betydelig – også ved en konservativ værdiansættelse. Selv om likviditeten for en umiddelbar betragtning kan forekomme begrænset, må det antages, at Baugur vil være i stand til at tilføre Dagsbrún betydelige finansielle ressourcer.

Begyndelsen til Baugur blev taget i 1989, da Jóhannes Jónsson (far) og Jón Ásgeir Jóhannesson (søn) etablerede den første Bónus-forretning, som siden udviklede sig til en landsdækkende kæde af discountbutikker. I 1998 fusionerede Bónus med supermarkedskæden Haugkaup under navnet Baugur og med Jón Ásgeir Jóhannesson som administrerende direktør.

I 2001 indledte Baugur (fra 2002 Baugur Group) med erhvervelsen af Bill's Dollar Stores og Bonus Dollar Stores et mislykket engagement på det amerikanske marked. Engagementet er siden afviklet.

Baugur var i mellemtiden blevet noteret på den islandske børs, men i 2003 erhvervede et holdingselskab, Mundur, hele aktiekapitalen i Baugur, som efterfølgende blev afnoteret. Blandt aktionærerne i Mundur er Jóhannes Jónsson (far), Kristin Jóhannesdóttir (datter), Jón Ásgeir Jóhannesson (søn), Ingibjörg Pálmadóttir (svigerdatter) og Hreinn Loftsson. Alle fem har i dag sæde i bestyrelsen for Baugur; Hreinn Loftsson er formand for bestyrelsen.

Samme år, i 2003, erhvervede Baugur en ejerandel i anpartsselskabet Frétt, der stod bag udgivelsen af gratisavisen Fréttablaðið. Ligeledes i 2003 indledte Baugur en serie af investeringer på det britiske marked. Året efter kom turen til Danmark med erhvervelsen af Th. Wessel & Vett.

En stribe andre investeringer er fortaget siden 2003, navnlig i Storbritannien og Danmark. Nogle investeringer har Baugur foretaget alene; andre, eksempelvis Th. Wessel & Vett samt Illum, er foretaget sammen med medinvestorer, medens atter andre er foretaget gennem selskaber med Baugur som den – sædvanligvis – største aktionær blandt flere. Det gælder eksempelvis Atlas Ejendomme A/S, der er erhvervet i 2006 af Stodir, som Baugur ejer sammen med bl.a. to af de islandske banker.

Driften foregår i helt eller delvist ejede datterselskaber. Baugur er således et holdingselskab eller et investeringsselskab. Det ses af balancen. Baugur er – overvejende – et familieejet selskab. Det ses af karakteren af de – meget sparsomme – oplysninger, som selskabet giver til offentligheden.

Baugur, hvis regnskabpraksis er svær at gennemskue for udenforstående, har de seneste par år bogført et underskud på driften – i 2005 således 212 mio. kroner. Men Baugur har et ganske betydeligt overskud af sine finansielle dispositioner: 2,1 mia. kr. i 2005. Efter indregning af ikke-realiserede kursgevinster på 603 mio. kr. havde Baugur i 2005 et overskud på 2,3 mia. kr.

Baugur flotter sig ikke med oplysninger. Baugur oplyser ikke tal for omsætningen. Om den helt afgørende post i resultatopgørelsen, finansielle indtægter på 2,1 mia. kr., er der ingen oplysninger i noterne. Når man ser, hvor hastigt ejerskabet til de store islandske selskaber ændres, og når man studerer omfanget af krydsejerskaber blandt islandske selskaber, kan man imidlertid nok sidde tilbage med en oplevelse af, at en del af de realiserede kursgevinster er realiseret ved byttehandler mellem gode venner snarere end ved egentlige salg.

I byttehandler kan man vel ikke helt se bort fra risikoen for, at de to parter kan have en sammenfaldende interesse i at sætte værdien af ydelsen og modydelsen for højt snarere end for lavt. I hvert fald fremkommer der herved realiserede kursgevinster. Til begge parter. Et eksempel på en transaktion af denne karakter er Fons' (Palmi Haraldsson) salg i januar 2006 af et nyerhvervet, underskudsgivende Sterling/Maersk Air til FL Group for 1,5 mia. kr.

Baugur har gjort en lignende transaktion med FL Group. Baugur, der i 2003 erhvervede en aktiepost på 21 procent i Icelandair, indskød efterfølgende denne aktiepost i FL Group, hvor Baugur med 17,9 procent af aktiekapitalen nu er næststørste aktionær (08.08.06). FL Group, der ejer Icelandair, er i Danmark navnlig kendt som ejer af Sterling (og Maersk Air) samt store aktieposter i Bang & Olufsen (11,3 procent) og Royal Unibrew (22,1 procent). Jón Ásgeir Jóhannesson, Baugurs administrerende direktør, har sæde i FL Groups bestyrelse, og Skarphéðinn B. Steinarsson, Jóhannessons nære medarbejder, er formand for bestyrelsen.


Baugur Gruppens statusbalance ved udgangen af 2005 ser ud som følger (mia. kr.):

Aktiebeholdninger 10,4
Immaterielle aktiver 0,1
Omsætningsaktiver 1,4
Aktiver i alt 11,9
Kortfristet gæld 3,8
Langfristet gæld 2,3
Udskudt skat 0,5
Gæld i alt 6,6
Aktiekapital 0,1
Indbetalt overkurs 0,9
Tilbageholdt overskud 2,5
Urealiserede aktiekursgevinster 1,8
Egenkapital i alt 5,3

 

Baugur har overvejende finansieret sig i fremmed valuta. Ved udgangen af 2005 var således blot 4 procent af gælden i islandske kroner. Baugur opgør sit regnskab i ISK, og med den senere tids udvikling i kursværdien af ISK vil gælden selvsagt påføre Baugur et ikke ubetydeligt kurstab. Aktuelt (august 2006) kunne kurstabet meget vel andrage 1 mia. kr. Men der er grund til at tro, at kurstabet på gælden i det væsentlige opvejes af kursgevinster på aktiver i fremmed valuta. Det er med de oplysninger, der er tilgængelige, ikke muligt at afgøre, hvor vel Baugur har matchet sine aktiver og passiver. Men eksempelvis Baugurs investeringer i Dagsbrún og FL Group på formentlig 40 mia. ISK (3,3 mia. DKK) ses ikke at være opvejet af en tilsvarende forpligtelse i ISK.

Baugur oplyser, at aktier til en bogført værdi af 8,1 mia. kr. er pantsat til sikkerhed for lån på 5,7 mia. kr. (ultimo 2005). Selskabet, der kategoriserer sine aktier i strategiske investeringer og porteføljeinvesteringer, opfatter principielt ikke sine aktier som langfristede investeringer. Ved en vurdering af selskabets likviditet, som umiddelbart kunne forekomme anstrengt, skal det således haves i erindring, at der i aktieporteføljen ultimo 2005 indgik børsnoterede aktier til en bogført værdi af 6,6 mia. kr.

Alligevel må man nok mene, at Baugur har et sådant finansieringsbehov, at koncernen er afhængig af meget tætte bankforbindelser. Men sådanne forbindelser har Baugur også. Sammen med Hannes Smárason, der er administrerende direktør i FL Group, og Kevin Stanford (som Baugur har et tæt samarbejde med) kontrollerer Baugur en aktiemajoritet i FL Group.

FL Group på sin side er med 24,4 procent af aktiekapitalen største aktionær i Islands næststørste bank, Glitnir. FL Group er repræsenteret i bankens bestyrelse ved sin administrerende direktør og Skarphéðinn Berg Steinarsson (Baugur). I Glitnirs bestyrelse mødes Steinarsson med Karl Wernersson, der er næstformand i bankens bestyrelse. Wernersson ejer investeringsselskabet Milestone, der med 14,7 procent af aktiekapitalen er næststørste aktionær i Glitnir. Det må antages, at FL Group og Milestone sammen har bestemmende indflydelse på banken, der ikke har andre storaktionærer.

FL Group har netop erhvervet (byttet sig til) en ejerandel på 26,6 procent i investeringsbanken Straumur-Burðarás (der medvirkede ved Baugurs erhvervelse af Th. Wessel & Vett). Hannes Smárason og Jón Ásgeir Jóhannesson (Baugur) er efterfølgende indtrådt i bestyrelsen for investeringsbanken. FL Group er næststørste aktionær i Straumur-Burðarás.

Majoritetsaktionær og bestyrelsesformand i Straumur-Burðarás er Björgólfur Thor Björgólfsson, der sammen med bl.a. sin far grundlagde Islands største formue ved bryggerivirksomhed i Skt. Petersborg. Faderen, Björgólfur Guðmundsson, er bestyrelsesformand og majoritetsaktionær i Landsbankin, Dagsbrúns husbank.

0 Kommentarer