Morten W. Langers notat om TV2’s økonomi

Her følger redaktør på Økonomisk Ugebrev, Morten W. Langers fuldstændige notat om TV 2's økonomi i henhold til TV2's årsregnskab 2007 og halvårsregnskab 2008. Det er også vedhæftet i wordformat

Her følger redaktør på Økonomisk Ugebrev, Morten W. Langers fuldstændige notat om TV 2's økonomi i henhold til TV2's årsregnskab 2007 og halvårsregnskab 2008. Det er også vedhæftet i wordformat

NOTAT

Bemærk, at denne regnskabsanalyse alene forholder sig til de oplysninger, som fremgår af de to regnskaber.

Analyse af årsregnskab 2007:

Generelt:
Forordet (side 5) tegner et billede af et "underskud på 213 mio. kr.", fordi forventningerne til indtægter ikke blev indfriet, og fordi omsætningen i 2. halvår blev "markant dårligere".

Der oplyses (side 19) om underskud og nedskrivning på TV2 Radio A/S – underskud før skat 103 mio. kr., nedskrivning af programtilladelse på 138 mio. kr. og herudover nedskrivning af radioaktiver til radiodrift i moderselskab med 24 mio. kr. I alt resultateffekt på minus 265 mio. kr.

Det oplyses, at ledelsen ikke finder, at "indtjeningen kan understøtte værdien af programtilladelsen". Det giver et minus på 28 mio. kr. årligt, og værdien nedskrives derfor.

Det oplyses (s. 65), at ledelsen blot har gennemført en traditionel nedskrivningstest for aktiver og vurderet, at de fremtidige pengestrømme ville blive nul. I regnskabet vurderes ikke, om sendetilladelsen kan sælges eller på anden måde udnyttes. Til gengæld vurderes værdien af materielle aktiver i radiovirksomheden til at kunne sælges for 13 mio. kr.

(Kommentar: Der er ingen vurderinger af, om tilladelsen kan sælges til tredjepart, om dette er undersøgt, eller om der forhandles samarbejder med andre parter, som kunne bevare noget af værdien.)

Det fremgår (side 19), at TV 2 News i 2007 gav underskud på 52 mio. kr., og at der bliver forventet overskud i 2008 som følge af øget penetration og stram omkostningsstyring.

Regnskabsberetning:
Det følgende oplyses (side 26) om regnskabsforhold bag underskud på minus 213 mio. kr. mod forventning ved årets start på +100 mio. kr.:
• nedskrivning af programtilladelse og radioaktiver 162 mio. kr. (Kommentar: engangskarakter)
• vækst i reklameomsætning er lavere end forventet (Kommentar: men stadig positiv vækst)
• TV 2 New Bizz leverer lavere overskud end forventet (Kommentar: men stadig overskud)
• overskudsandel lavere end forventet, bl.a. TV 2 Sport
• ekstraomkostninger til fratrædelser samt udskydelse af indflytning til Teglholm Allé på 41 mio. kr. (Kommentar: engangskarakter).

Omkostninger er i året steget 21 % til 369 mio. kr.

TV 2 Sport gav underskud på 56 mio. kr.

2008: Forventninger (s. 26-27)
TV 2 Radios økonomiske situation fortsat kritisk
TV 2 News og TV 2 Sport ventes at give overskud

Drift
Det oplyses i pengestrømsopgørelse (s. 41), at cash flow fra driften (dvs. renset for alle afskrivninger og nedskrivninger uden likviditetseffekt) var +153 mio. kr. Efter nettorenteudgifter på ca. 20 mio. kr. var der en positiv likviditet tilbage på 130 mio. kr.

Det oplyses (s. 28), at kabelvederlagsindtægter udgør 422 mio. kr. – en stigning på 171 mio. kr., hovedsageligt fra TV 2 News.

Andre indtægter er steget 23 mio. kr. til 104 mio. kr. fra videresalg af sportsrettigheder og egenproduktioner.

Det oplyses (s. 29), at lokaleomkostninger er steget til 71 mio. kr. – med 27 mio. kr. på grund af to lokationer i København – den ene midlertidig (Kommentar: Ekstrahuslejen har karakter af engangspost, ca. 30 mio. kr.).

Likviditet
Det fremgår (s. 27), at der forventes "stort likviditetstræk" i 2008.

Der forventes underskud på 120-140 mio. kr. (Kommentar: men kun 120-140 mio. kr. minus 90 mio. kr. i afskrivninger, altså 30-50 mio. kr. i negativ likviditetseffekt. Det oplyses i øvrigt ikke, hvorfor 2008 giver underskud, da det på ingen måde kan forklares ud fra 2007-regnskabet.) Eksklusiv engangsomkostninger og ekstraordinære nedskrivninger er 2007 næsten lige så godt som 2006, der var positivt påvirket af avance ved salg af ejendomme på Sortedams Dossering).

Det oplyses, at der er "afdragsforpligtelse på eksisterende gæld" – kortfristet gæld på 254 mio. kr. (Kommentar: Det oplyses ikke, om ledelsen har forsøgt at omlægge kort gæld til langsigtet gæld. Det burde ikke have været svært, da det giver banken en højere renteindtægt – faktisk har man gjort det modsatte, jf. nedenfor.)

Af pengestrømsopgørelsen fremgår det (s. 41), at bankgælden er øget, alene fordi der er investeret meget store beløb i 2007 (køb af aktiver på 336 mio. kr. samt kapitalindskud i andre virksomheder 90 mio. kr.) – i alt 426 mio. kr.

(Kommentar: Dvs. at gælden ikke er øget på grund af underskuddet, men på grund af voldsomme investeringer.)

Det oplyses (s. 30), at investeringerne er sendenet, digitalt udstyr, studier til TV 2 News og TV 2 Radio, ombygning af Teglholmen og byggeriet i Odense.

(Kommentar: Investeringer af denne størrelsesorden må antages at have engangskarakter, dvs. at de kommende års mulige frie cash flow i højere grad kan anvendes til at betale af på bankgæld.)

Bankgælden (s. 39) er øget til (194+254 =) 450 mio. kr. i 2007 fra 394 mio. kr. – dvs. med 56 mio. kr.

Det oplyses (s. 38), at TV 2 fra 2006 til 2007 har øget pengebinding i forudbetalte programmer fra 266 mio. kr. til 321 mio.kr.(+55 mio. kr.) Tilgodehavender fra kunder er øget fra 316 mio. kr. til 387 mio. kr.(+71 mio. kr.).

(Kommentar: Det virker ikke, som om TV2 har forsøgt at nedbringe kapitalbindingen i den løbende forretning, den såkaldte arbejdskapital.)

Afskrivninger/ nedskrivninger
Det oplyses, at der er "ordinære afskrivninger" på ca. 90 mio. kr. (s. 90).

Af en oversigt over afskrivninger (s. 54) ses det, at de samlede afskrivninger i 2007 var på 293 mio. kr.

(Kommentar: Der er afskrivninger på 200 mio. kr. mere end i et normalår. Det betyder, at bundlinien er belastet med ekstra 200 mio. kr., som må antages at have engangskarakter, og som ikke har likviditetseffekt på den måde, at selskabet skal have penge op af kassen.)

Egenkapital/ kapitalforhold:
Det oplyses, at den rentebærende gæld i årets løb er steget fra 232 mio. kr. til 564 mio. kr. (s.26).

(Kommentar: Denne oplysning kan forklares ud fra balancen (s. 39), hvoraf det fremgår, at den samlede bankgæld er steget til 466 mio. kr. I 2006 var den samlede bankgæld 411 mio. kr. – altså en samlet stigning på bankgælden på 55 mio. kr. Oplysningen om den samlede stigning i den nettorentebærende gæld er baseret på, at den likvide beholdning er reduceret fra 302 mio. kr. til 5 mio. kr.)

Reduktionen i den likvide beholdning skyldes, at man har afdraget 200 mio. kr. på den langsigtede bankgæld (jf. pengestrømsopgørelsen på s. 41). I stedet har TV 2 optaget et kortfristet banklån på 254 mio. kr. Det oplyses (s. 31), at afdrag er sket efter aftale med banken, men ikke hvorfor.

(Kommentar: Det oplyses ikke, hvorfor man har fundet det hensigtsmæssigt at afdrage den langsigtede bankgæld – for i stedet at optage mere usikker, kortfristet bankgæld (kortfristet= under ét års løbetid, medmindre det forlænges efter aftale med banken). Ombytningen er oplagt, hvis man over for omgivelserne ønsker at afspejle usikre finansieringsforhold. Noget andet er, at banken måske har krævet omlægning til kortfristet gæld, hvilket næppe er tilfældet. Ret beset er omlægning kun forsvarlig, hvis banken har "krævet" denne omlægning. I så fald burde ledelsen have søgt langfristet bankfinansiering i en anden bank, og det ville givetvis være muligt at finde en sådan finansiering, da staten som ejer ville antages at garantere herfor.)

Det oplyses, at selskabet fortsat har et langsigtet banklån på 194 mio. kr. (s. 68), og at dette lån er afdragsfrit og forfalder til betaling 17.11.2014. Lånet forrentes med 3. mdr. CIBOR + 0,65 %, hvilket er rimelig attraktive vilkår for et langsigtet lån.

(Kommentar: Det virker besynderligt, at TV2 ikke har søgt at få hele sin bankgæld finansieret på disse vilkår. Alternativt burde virksomheden være interesseret i at sikre langsigtet finansiering via betaling af et lidt højere rentetillæg til CIBOR).

Det oplyses (s. 27), at "der forventes store likviditetstræk i 2008", blandt andet:
– "likviditetseffekt fra driftsmæssigt underskud" (Kommentar: Efter afskrivninger bliver det 30-50 mio. kr.)
– "afdragsforpligtelser på eksisterende gæld" (Kommentar: Ja, efter at man har omlagt langfristet gæld til kortfristet gæld.)
– Der er behov for at" skabe en mere langsigtet kapitalstruktur", oplyses det

Det fremgår (s. 38-39), at den samlede balance er 1,77 mia. kr. Med den samlede bankgæld på 468 mio. kr. er bankgældsandelen af den samlede balance 27 %. Soliditeten (egenkapitalens andel af alle koncernens aktiver) er 34 %.

(Kommentar: En soliditet på 34 % er meget robust. Ikke mindst efter de meget store nedskrivninger, som må antages at være for hårdhændede, da der er tale om aktiver, som langt hen ad vejen kan sælges eller anvendes i et joint venture). Bankerne ville altså ikke skulle være nervøse for sit udestående, som kunne sikres gennem konkrete panter, eksempelvis ved optagelse af realkreditlån i nogle af TV 2's ejendomme.)

Udgangspunktet:
Positivt cash flow fra driften 2007: 153
Nettorenteudgifter – 20
Cash flow efter finans 133

Korrektioner med likviditetseffekt:
Engangsomk. Til fratrædelser, flytning + 41
Underskud TV2 Radio(sparet ved lukning) + 103
Underskud TV2 News (forv. Overskud 08) + 56
Cash flow efter korrektioner + 333 mio. kr.

(Som associeret virksomhed indgår TV 2 Sport ikke i driftsresultatet, men indgår i resultatopgørelsen (s. 37) efter "resultat før finansiering". Årets underskud var 52 mio. kr. Det oplyses, at TV 2 Sport ventes at give overskud i 2008.)

(Kommentar: Alt andet lige ville TV2's cash flow fra driften være +330 mio. kr. med de nævnte korrektioner. Med dette cash flow ville TV 2 kunne betale hele bankgælden af på under to år, hvis nyinvesteringer blev stillet i bero. På grundlag heraf er det meget vanskeligt at se, hvordan TV 2 skulle kunne få et større underskud i 2008, medmindre TV 2's reklamemarked ville falde helt sammen.)

Konklusion:
Årsregnskabet overholder årsregnskabslovens krav, men den verbale ledelsesberetning giver et fordrejet billede af den underliggende indtjening i hovedforretningen.
Det formelle underskud skyldes stort set alene engangsposteringer i form af nedskrivninger, engangsomkostninger til fratrædelser og flytning samt opstartsomkostninger på kanalerne TV 2 Sport og TV 2 News. Realiteten er, at begge stationer allerede i 2008 ventes at give overskud, hvilket skyldes den lukrative ordning med kabelvederlag. Ganske betydelige investeringer i 2007 har tømt TV 2's pengekasse, og bankgælden er derfor øget moderat. Bankgælden er ikke øget på grund af det officielle underskud, da der var et positivt cash flow fra driften.
Bortses fra de store engangsomkostninger, hvoraf hovedparten ikke har likviditetseffekt, burde 2008 alt andet lige give et betydeligt overskud.
Det i regnskabet forventede underskud i 2008 forklares ikke nærmere, og det virker ikke sandsynligt.

Analyse af regnskab 1. halvår 2008:

Det oplyses (s. 2 – resultatopgørelsen), at der er driftsoverskud før omstruktureringsomkostninger på 101 mio. kr. Pengestrømme fra driftsaktiviteten er på 107 mio. kr., oplyses det. De 101 mio. kr. er betydeligt bedre end driftsoverskuddet i 1. halvår 2007 på 38 mio. kr.

Fratrækkes omstruktureringsomkostninger (engangskarakter) og afskrivninger på 77 mio. kr., bliver driftsresultatet minus 11 mio. kr.

TV 2 Radio angives som ikke-fortsættende aktivitet med et isoleret underskud på 56 mio. kr.

Det oplyses, at TV 2 har fået bevilliget et midlertidigt statslån til at dække anlægsinvesteringer.

Årsforventningen fastholdes til minus 120-140 mio. kr.

I starten af ledelsesberetningen (s. 3) fremhæves et finansieringsbehov på 300 mio. kr.

Det oplyses, at "det har vist sig vanskeligt at fastholde og fremskaffe yderligere fremmed finansering."

Om årsagerne oplyses:
• uvished omkring retssager
• høj rentebærende gæld i forhold til driftsindtjening
• usikkerhed om bæredygtighed i hovedkanalens forretningsmodel.

(Kommentar: Den rentebærende gæld kan ikke siges at være høj i forhold til driftsoverskuddet før engangsomkostninger = +100 mio. kr. i 1. halvår. Med TV 2's fokus på kapitalforhold virker det forunderligt, at man storinvesterer – alene næsten 500 mio. kr. i 2007 og 1. halvår 2008 – og at man ikke udskyder investeringer. Hovedkanalen TV 2 giver et mindre driftsunderskud før engangsomkostninger. Men de øvrige forretninger udvikler sig positivt. Det er vanskeligt at se, at TV 2 skulle være truet. Samtidig må der forventes en positiv effekt af besparelser af 200 stillinger i 2. halvår 2008. Hertil kommer, at samarbejdet med SBS Radio pr. 1. juli vil fjerne kassedrænet fra TV 2 Radio.)

Det oplyses (s. 7), at det nye fælles selskab, Radio 2 AS, skal drive den femte jordbaserede FM-kanal. Det oplyses (s. 8), at SBS har ansvaret for driften og overholdelsen af programtilladelsen, og at SBS skal tilføre de nødvendige midler til at finansiering af driftsaktiviteterne. Det oplyses også, at TV 2 betaler koncessionsafgiften.

(Kommentar: Det oplyses ikke, om programtilladelsen, som er nedskrevet til nul, nu kan delvist reaktiveres, fordi der forventes et langsigtet overskud. I så fald vil TV2 kunne indtægtsføre den tidligere nedskrivning på 138 mio. kr. helt eller delvist.)

Konklusion:
På den ene side signalerer TV 2, at det er et selskab i finansiel krise. På den anden side er den underliggende drift i koncernen som helhed sund. Sidekanaler som TV 2 Sport vil antageligt øge overskuddet markant fremadrettet. Driftsomkostningerne er kun nedbragt med fem procent i forhold til 1. halvår 2007. Investeringerne fortsætter på fuldt tryk, og der er forskel på den finansielle krisestemning, ledelsen forsøger at tegne, og den faktiske udvikling i forretningen. Kabelvederlaget har gjort TV 2 News og TV 2 Sport til overskudsforretninger (med +15 millioner kroner i 1. halvår). Når de to kanaler bliver yderligere indarbejdet, vil de antageligt kunne styrke indtjeningen markant. Samtidig gav TV 2 Networks – Zulu, Charlie og Film – et overskud på 84 millioner kroner i 1. halvår.

0 Kommentarer