Mød din kandidat: Sus Falch

I april skal Dansk Journalistforbund vælge sin hovedbestyrelse. Journalisten interviewer kandidaterne og spørger, hvordan det er gået med deres mærkesager. I dag Sus Falch

Hvilken beslutning i HB i den forgangne periode er du gladest for? [

"Den øgede indsats på kommunikationsområdet. Det, at der er blevet nedsat et kommunikationspolitisk udvalg under HB, som har fokus på kommunikationsområdet og medlemmer, der laver kommunikation. Og også den øgede indsats i forhold til K-forum og arbejdet med at forsøge at aftaledække kommunikationsområdet."

Hvad tror du vil give mest debat på årets delegeretmøde?

"Jeg håber, at det bliver væsentlige ting, som DJ’s handlingsprogram for den kommende periode, og forslag som sikrer alle medlemmer stor indflydelse."

Er det nogle bestemte punkter, du håber vil blive debatteret?

"Det har jeg ikke lige taget endelig stilling til, da ikke alle forslag er kendte endnu.”

(Sus Falch blev interviewet før hele dagosrdenen lå klar. Red.)

Hvad er dine mærkesager, som adskiller dig fra de øvrige kandidater?

[factbox:0]

"Jeg er freelancer og selvstændig og har et enormt kendskab til både fastansatte og freelanceres forhold. Det, jeg vil arbejde for, er udvidet og forbedret organisering af freelancere og selvstændige. Jeg vil også arbejde for et tættere og bedre samarbejde mellem fastansatte og freelancere, så begge parters vilkår sikres og forbedres. Og så vil jeg arbejde for, at det bliver endnu tydeligere for både medlemmer, der arbejder med kommunikation og medlemmer, som er selvstændige og studerende, at DJ er deres forbund."

Er det ikke klart nok i dag?

[quote:1]

"Ikke altid. Det halter blandt andet på tydeligheden og brandingen af forbundet som et forbund for folk, der laver kommunikation. Kigger man på DJ's webside, så er der kommunikationsfolk, der siger ”Er det her et forbund for mig?” Det er et godt forbund i dag, men vi skal sikre os, at det bliver ved med at være det."

Hvordan skal organisering af freelancere og selvstændige udvides og forbedres?

"Jeg håber på, at delegeretmødet vil træffe beslutning om, at DJ skal udforme en organiserings- og rekrutteringsstrategi, så man kan få lagt nogle rammer og mål: Hvordan får vi flere freelancere og selvstændige til at være medlem af DJ? Hvordan sikrer vi, at dem, der er medlemmer, er sluttet sammen i klubber og freelancenetværk i forbindelse med de store mediearbejdspladser, så de ikke underbyder de fastansattes vilkår, og så freelancernes vilkår kan blive bedre?"

I 2015 var din mærkesag ”Jeg vil arbejde for bedre vilkår for freelancere og selvstændige på områder som rådgivning, aftaler og organisering i faglige klubber, netværk og faglige fællesskaber.” Hvordan er det gået?

"Det er faktisk gået ret godt – men DJ skal øge indsatsen for at understøtte organiseringen af freelancere. Vi har for eksempel i Freelancegruppen formået at skabe rigtig mange netværk og faglige klubber for freelancere, så det er ude over stepperne. Vi har formået at organisere freelancere i forbindelse med vidtrækkende, urimelige aftaler på Egmont. Hvad aftaler angår, har DJ udarbejdet en freelanceaftale i forbindelse med DMA-forhandlingerne og andre vigtige aftaler som O-aftalerne bliver fornyet og udvidet i talende stund."

Hvad indeholder DMA-freelanceaftalen?

"Det er meget vidtrækkende. Den aftale er rammen for, hvad der skal aftales, når man samarbejder med freelancere på DMA-området: Rammer for videreudnyttelse, og at der skal aftales en pris for arbejdet, som står i forhold til det." [quote:0]

"Den kom desværre ikke igennem forhandlingerne, men vi formåede også at komme til at sidde med ved forhandlingsbordet i den centrale forhandlingsdelegation på DMA-området. Det er aldrig sket før. Men det er ikke kun vores fortjeneste, det er i høj grad også tillidsrepræsentanternes. Der er opbakning fra dem til, at det er vigtigt at prioritere freelancernes krav."

Jævnfør handlingsprogrammet 2015-2017 skulle der indgås nye overenskomster på kommunikationsområdet. Hvor mange nye har I fået vedtaget?

"På stående fod har jeg ikke været inde og se den opdaterede liste. Men jeg har fulgt det tæt i kommunikationspolitisk udvalg. Vi har forsøgt at indgå nogle nye aftaler på kommunikationsområdet, men det er ikke lykkedes godt nok, fordi de ansatte faktisk ikke har været interesserede i det. Så måske skal man finde en anden måde at tilgå det på."

Hvordan kan man så tilgå det?

"Det kan være, at man laver andre aftalemodeller og i højere grad prøver at kontakte arbejdsgiverne på området. Det er min oplevelse, at der kan være arbejdsgivere, som tænker, at de gerne vil lave aftaler på nogle af de sociale kapitler som barsel, ferie, efteruddannelse osv. Det er jo ikke ligefrem ringe lønninger, der gør sig gældende på området, men der er nogle udfordringer, fx arbejdstid."

Hvis det er så svært at lave overenskomster og måske også aftaler, kan DJ så gøre nok for gruppen?

"Ja, det kan vi helt klart. Man kan for eksempel rådgive individuelt. Man kan markere sig i den offentlige debat på emner, der vedrører kommunikation. Man kan også være med til at anskueliggøre kommunikationsområdets værdiskabelse i samfundet."

Gør DJ nok for kommunikatørerne i dag?

"Det er vel de færreste, der siger, at ens forbund gør nok. Man kan altid gøre mere."

Der skulle oprettes et kommunikationsetisk råd. Du sidder i kommunikationspolitisk udvalg. Hvordan er det gået?

"Vi har diskuteret meget, hvordan sådan et kommunikationsetisk råd skulle være: Hvad skal det rådgive om – hvis det skal rådgive – og hvem skal sidde i det? Det er en lidt svær nød at knække. Ideen er ikke opgivet, men der skal arbejdes videre med det i den kommende periode. Det er en opgave, der stadig ligger i det kommunikationspolitiske udvalg, som jeg også mener skal være der i den nye periode."

Er der stadig brug for et kommunikationsetisk råd?

"Ja, i en eller anden form."

Der skulle være fokus på ligestilling, herunder ligeløn mellem kønnene. Mændene tjener fortsat 5,1% mere end kvinderne ifølge seneste lønstatistik. Er det et problem?

"Ja, det er altid et problem, når der ikke er lige løn mellem kønnene for lige opgaver."

Hvad vil I gøre for at udligne det?

"Blandt andet er en af udfordringerne at få kvinder, som er på barsel, til at tage deres lønforhandlinger, selvom de har været på barsel eller er på barsel."

Tror du nogensinde, der bliver ligeløn?

"Det skal jeg da tro på. Så svaret er ja"

Et flertal i hovedbestyrelsen har sendt et forslag om ledere i DJ til høring blandt medlemmerne. Og flere i hovedbestyrelsen støtter et forslag om ledere i DJ, hvor det blandt andet hedder: Ledere med formelle beføjelser til at kunne afskedige DJ-kolleger kan ikke optages. Sagen blev også drøftet i bl.a. 2015.

Ledere i DJ: Skal ledere, der kan hyre og fyre DJ-medlemmer kunne være medlem af DJ?

"Nej, det synes jeg ikke, når jeg tager afsæt i det forslag, der blev behandlet på HB-mødet først i marts. Vores fastansatte lønmodtagermedlemmer skal ikke risikere at stå i skranken i velkomstcenteret i DJ side om side med en chef, der har hyre/fyre-ret over dem. Det er en udfordring."

Kan de så blive placeret i en specialgruppe for ledere med færre rettigheder?

"Sagen er ude i medlemshøring lige nu, og jeg er en af dem, der virkelig afventer den høring. Jeg vil rigtig gerne vide, hvad medlemmerne siger. Det er vigtigt, at man får defineret det lederbegreb: Hvad er det, der ligger i det, og hvor er det, vi skiller?"

Hvor skiller du? Hvornår er man for meget leder til at være med i DJ i din optik?

"På nuværende tidspunkt, før jeg kender resultatet af høringen: Hvis man kan hyre og fyre fastansatte, så har jeg den holdning, at man ikke skal være medlem af DJ."

”Men der kan være forskel på ledere og chefer, der kan hyre og fyre. Vi har nogle ledere, der ikke har hyre/fyre-ret."

Flere i hovedbestyrelsen mener at sponseret indhold, der spreder sig i medierne, kan være en potentiel trussel mod den journalistiske troværdighed. Er du enig?

"Ja, det kan det være, hvis det ikke er tydeligt nok mærket. Jeg har den holdning, at sponseret indhold skal være mærket så tydeligt, at der ikke hersker nogen tvivl om, hvilket indhold i medierne, der er sponseret."

Hvornår er det tydeligt nok?

"Det er tydeligt, når det er mærket. Det skal fremgå tydeligt og med begreber, som almindelige mediebrugere kender. Som vi kender det allerede nu, at der står "annonce" eller på anden måde "sponseret indhold", "betalt" osv. Så er det tydeligt nok."

Da fusionen med forbundet Kommunikation & Sprog faldt, vedtog delegeretmødet, at DJ skulle have et udvidet samarbejde KS. Er samarbejdet med KS i dag samlet stærkere end i 2015?

"Ja, det mener jeg helt afgjort, at det er. Vi har blandt andet flere fælles arrangementer, for eksempel var der for nylig Karrierebar, som var et samarbejde mellem KS og DJ. Det blev en kæmpe succes. Samarbejdet er stærkere, og vi har stort fokus på det. DJ kigger på nyt domicil, hvor der også kan være plads til KS, og det gør da alting nemmere, hvis man også sidder i samme hus."

Hvad er det vigtigste konkrete resultat af det udvidede samarbejde, synes du?

"Der er mange ting. Vi lægger rammerne, men meget af samarbejdet med KS ligger hos forbundets ansatte, og så foregår det også på formandsplan."

Er du for en fusion med KS i dag?

"Ja."

Der har tidligere været en del snak om mødekultur i HB. Du har siddet i HB i to år, og tidligere været observatør for Freelancegruppen i flere år. Hvordan synes du, mødekulturen har været i den her periode?

"Jeg synes, vi taler ordentligt til hinanden, hvis det er, hvad du mener. Men jeg synes også, at man kan blive bedre til at give udtryk for det, hvis nogen føler, at vi ikke taler ordentligt til hinanden." 

2 Kommentarer

Maria Brus Pedersen
12. APRIL 2017
Hej Ida,

Hej Ida,

Du har helt ret - fotografen hedder Per Daugaard og ikke Peter. Det er rettet nu.

God weekend,
Maria Brus Pedersen
Moderator på journaliste.dk
Ida Sønderby Rosgaard
12. APRIL 2017
Hedder fotografen virkelig
Hedder fotografen virkelig Peter Daugaard? Er det mon ikke Per Daugaard?