Medlemmerne skal bidrage til høringssvar

»Vi har og skal have en meget bedre offentlighedslov, fordi alle borgere nemmere skal kunne få aktindsigt.«

»Vi har og skal have en meget bedre offentlighedslov, fordi alle borgere nemmere skal kunne få aktindsigt.«

Adgangen til aktindsigt er et af de vigtige redskaber, journalister har, når historierne skal skrives, når virkeligheden skal afdækkes, når der for alvor skal graves dybt. Derfor er især graverjournalisterne meget optaget af, hvordan den kommende offentlighedslov bliver skruet sammen. Forhåbentlig kan vi nemlig se frem til, at regeringen til efteråret fremlægger et forslag til en ny offentlighedslov, som kommer til at betyde et stort fremskridt for gennemsigtigheden i det danske samfund.

En af de journalister, der alligevel er bekymret for den endelige offentlighedslov, er den netop kårede Cavlingpris-modtager, Jesper Tynell. Han har gentagne gange forklaret, at han ikke kunne producere sine radioindslag med den tyngde, de har, uden en offentlighedslov, der giver adgang til de dokumenter, der har været så afgørende for hans produktioner.

Det er især ét kapitel, nemlig kapitlet om ministerbetjening, paragraf 24, der generer Cavlingpris-modtageren med flere, fordi de finder, at betænkningen lægger op til en så stor udvidelse af begrebet ministerbetjening, at det reelt vil føre til mere lukkethed på det område.

Det store spørgsmål i forbindelse med paragraf 24 er nu, hvor stor eller hvor lille betydning, formuleringerne får. Er frygten for større lukkethed omkring en minister ubegrundet eller med rette frygtet. Ikke bare for DJ's skyld, men for hele samfundets skyld er det vigtigt at få dette afdækket. Måske er der brug for ændringer, måske blot præciseringer, men vigtigst er det, at den endelige udformning af paragraf 24 om ministerbetjening ikke kommer til at forhindre, at vi får den nye offentlighedslov, der i Danmark er så hårdt tiltrængt.

I DJ skal vi tage bekymringerne alvorlig, og jeg vil derfor tage initiativ til, at vi samler en gruppe af de journalister, for hvem paragraf 24 får særlig betydning. Vi skal i løbet af årets første kvartal aflevere vores høringssvar i forbindelse med betænkningen, og derfor skal vi være forberedt bedst muligt.

I mere end 30 år har vi nemlig ventet på en ny lov, som også er tidssvarende. Det skulle for eksempel gerne blive en lov, der bygger på den kendsgerning, at det offentlige danner selskaber og udliciterer. I dag betyder en selskabsdannelse, at det medfører stop for enhver form for aktindsigt. A/S Storebæltsforbindelsen for eksempel, eller hvad med Øresundsselskabet. Det kan kun gå for langsomt med at få aktindsigt i sådanne selskaber.

Kommunernes Landsforening vil blive omfattet af aktindsigt, og det skal være meget nemmere at bede om aktindsigt, fordi man ikke længere behøver at være så præcis i, hvad man ønsker aktindsigt i. Jo, der er masser af forbedringer, og det ville da være tåbeligt og nærmest en katastrofe for ønsket om transparens at sige nej tak til disse.

Der er rigtig mange forbedringer, som vi har ventet på i mange år. Hertil kommer, at et meget stort mindretal af offentlighedskommissionen ikke vil være med til at øge undtagelsesbestemmelserne, når det gælder dokumenter, der cirkulerer mellem ministerier og Folketingsmedlemmer i den lovforberedende fase. Vi kan naturligvis ikke have en offentlighedslov, der lukker af for aktindsigt i postgangen mellem to statsmagter. Det vil være at sætte magtens tredeling på spil.

Det er også kritisabelt, at hovsaløsningen med at lukke ministrenes kalendere ser ud til at kunne blive udvidet og omfatte flere. Her håber jeg nu, politikerne har modet til at gå den rigtige vej, nemlig at åbne for deres kalendere igen.
At vi skal have endnu et forsøg med åbne postlister virker også noget tungt, men her bliver der efter forsøget mulighed for også at få den åbenhed helt og holdent med i en senere revideret offentlighedslov.

Endelig skal vi alle sammen huske, at offentlighedsloven ikke kun skal vedtages af hensyn til de kolleger, der producerer dybdeborende journalistik. Vi har og skal have en meget bedre offentlighedslov, fordi alle borgere nemmere skal kunne få aktindsigt, og det er på vegne af borgerne, at også journalisterne kan udnytte aktindsigten. Vi skal give politikerne et oplæg, så det indlysende rigtige valg til sidst bliver truffet.

1 Kommentar

Jesper Tynell
31. JANUAR 2010
DJ med til at fratage journalister ret til aktindsigt

Kære Mogens Blicher Bjerregård

Som du allerede ved, er jeg ganske uenig i din positive udlægning af Offentlighedskommissionens forslag til en ny offentlighedslov. Hvorfor, kan du og alle andre læse i en tekstnær gennemgang af den 1200 sider lange betænknking, jeg har skrevet og som kan downloades her:

http://www.aabenhedstinget.dk/wp-content/uploads/offentlighedsloven-under-pres.pdf

Som du ved, er jeg også ganske uenig i din udlægning af forbundets arbejde i kommissionen. Forbundet har godkendt og blåstemplet den grunlæggende indskrænkning i retten til aktindsigt, som forslagets paragraf 24 byder på. Dansk Journalistforbund har end ikke valgt at afgive dissens mod denne meget omfattende begrænsning af journalisters ret til offentlighed i forvaltningen.

Det er for mig at se en falsk modsætning, når du i nu flere indlæg på journalisten.dk gør gældende, at det eneste alternativ til denne blåstempling fra forbundets side var at forlade kommissionsarbejdet. Ulrik Dahlin har på hjemmesiden her https://journalisten.dk/sov-forbundet-i-timen siden begyndelsen af december spurgt dig, men vi har stadig til gode at få svar på, hvordan du kan mene, at Dansk Journalistforbund var blevet smidt ud af Offentlighedskommissionen, hvis forbundet havde valgt at afgive dissens på dette punkt? Det er i modstrid med både kommissoriet og med de udtalelser, kommissionens formand, Ombudsmanden, er kommet med, bl.a. i Orientering på P1.

Jeg håber, du får ret i, at Dansk Journalistforbund nu vil markere sig og rette op på fejltagelsen ved i høringssvaret klart og tydeligt at sige fra overfor de helt grundlæggende indskrænkninger i retten til aktindsigt, som er i direkte modstrid med medlemmernes interessser, men som forbundet indtil nu i betænkningen ligefrem har været med til at foreslå og anbefale.

De bedste hilsner Jesper Tynell, medlem af Dansk Journalistforbund

PS: Hvis nogen har problemer med at downloade min gennemgang og analyse af forslaget til en ny offentlighedslov, vil jeg meget gerne maile den til interesserede. Skriv i givet fald til mig på adressen: jesper@tynell.dk