Mediestøtte – aftaletekst ligner udspillet fra december

Med få, men afgørende, ændringer ligner den mediestøtte-aftale, regeringen har indgået med Enhedslisten, det udspil, der blev lækket i december

Her er teksten til regeringens mediestøtte-aftale med Enhedslisten. Indsat med fed er teksten fra det notat om mediestøtteforhandlingerne, der blev lækket i december sidste år. Notatet er dateret 12. december 2012.

Afgørende ændringer:

Det er skrevet ind i aftalen, at der skal flyttes midler fra produktionsstøtteordningen til en supplementspulje for at sikre, at de små landsdækkende dagblade kan holde deres nuværende støtteniveau under overgangen til deres fremtidige produktionsstøtte.

Der er sat loft over "redningsplanken", dvs. den innovationspulje, der skal bruges til at etablere nye medier og give saneringsstøtte i forbindelse med akutte økonomiske problemer. Beløbet i puljen fastsættes til 20 mio. kr.

STEMMEAFTALE

18. januar 2013

Fremtidig model for fordeling af mediestøtte

Der er enighed mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Enhedslisten om en ny støtteordning til trykte og internetbaserede medier samt ideelle foreningsblade, som skal afløse de nuværende distributions- og projektstøtteordninger til dagblade og dagbladslignende publikationer mv. Den fremtidige direkte mediestøtte udgør 403,6 mio. kr. Nedenfor beskrives hovedelementerne i mediestøtteordningen, når ordningen er fuldt implementeret efter en 3-årig overgangsperiode:

Regeringen ønsker at skabe et grundlag for en ny støtteordning til trykte og internetbaserede medier, som skal afløse de nuværende distributions- og projektstøtteordninger til dagblade og dagbladslignende publikationer samt ideelle foreningsblade. Nedenfor beskrives hovedelementerne i en fremtidig mediestøtteordning, som i det væsentlige baseres på Mediestøtteudvalgets rapport.

– Den nuværende distributionsstøtte til trykte medier erstattes af en produktionsstøtteordning til dagblade, dagbladslignende publikationer og internetbaserede medier. Beløbet til fordeling i produktionsstøtteordningen fastsættes til 363,6 mio. kr.

– Den nuværende distributionsstøtte til trykte medier erstattes af en produktionsstøtteordning til dagblade, dagbladslignende publikationer og internetbaserede medier.

– For at et medie kan få støtte, skal det leve op til et krav om minimum tre redaktionelle årsværk. Ved opgørelsen af redaktionelle årsværk kan der – hvis særlige hensyn taler for det – gives dispensation til at medregne ulønnede medarbejdere, som jævnligt er i kontakt med redaktionen, og som jævnligt producerer indhold til mediet i årsværksopgørelsen.

– For at et medie kan få støtte, skal det leve op til et krav om minimum tre redaktionelle årsværk. Ved opgørelsen af redaktionelle årsværk kan – hvis særlige hensyn taler for det – medregnes ulønnede medarbejdere, som jævnligt er i kontakt med redaktionen, og som jævnligt producerer indhold til mediet.

– Der opereres med kriterier om, at halvdelen af indholdet skal bestå af redaktionelt stof, hvoraf 1/3 er egenproduceret, samt at mindst halvdelen af det redaktionelle stof desuden skal behandle politiske og samfundsrelaterede emner.

Der opereres med kriterier om, at halvdelen af indholdet skal bestå af redaktionelt stof hvoraf 1/3 er egenproduceret, samt at mindst halvdelen af det redaktionelle stof desuden skal behandle politiske og samfundsrelaterede emner.

– Støtte kan ikke ydes til medier, som helt eller delvist ejes af offentlige institutioner, eller til medier, som udgives af arbejdsgiver-, arbejdstager- og brancheorganisationer, hvis disse ejer 2/3 eller mere heraf.

Støtte kan ikke ydes til medier, som helt eller delvist ejes af offentlige institutioner, eller til medier, som udgives af arbejdsgiver-, arbejdstager- og brancheorganisationer, hvis disse ejer 2/3 eller mere heraf.

– Produktionsstøtte udmåles på baggrund af de samlede redaktionelle omkostninger. Der indlægges støttelofter, der skal sikre en omfordeling af støtte fra store til mindre medier. Der er et titelloft på 17,5 mio. kr. om året og et loft på maks. 35 pct. af de redaktionelle omkostninger pr. titel. Der indføres ikke et koncernloft.

– Produktionsstøtte udmåles på baggrund af de samlede redaktionelle omkostninger. Der indlægges støttelofter, der skal sikre en omfordeling af støtte fra store til minder medier. Der er et titelloft 17,5 mio. kr. om året, og et loft på maks 35 pct. Af de redaktionelle omkostninger pr. titel. Der indføres ikke et koncernloft.

– I sammenhæng med produktionsstøtteordningen oprettes en supplementsordning, hvorfra der kan ydes støtte til små, landsdækkende dagblade, der i særlig grad har indhold af betydning for samfundet og den demokratiske debat. Årligt afsættes midler fra produktionsstøtteordningen til supplementspuljen mhp. at dække differencen mellem de små, landsdækkende dagblades nuværende støtteniveau og deres fremtidige produktionsstøtte.

– I sammenhæng med produktionsstøtteordningen oprettes en supplementsordning, hvorfra der kan ydes støtte til små, landsdækkende dagblade, der i særlig grad har indhold af betydning for samfundet og den demokratiske debat.

– Med henblik på at sikre et bedre grundlag for fritstående internetbaserede medier oprettes en supplementspulje til kommercielle internetmedier, der ikke ejes af virksomheder, der modtager direkte eller indirekte støtte til andre medier. Af midlerne til produktionsstøtteordningen anvendes årligt 6 mio. kr. til supplementspuljen til internetmedier. Uforbrugte midler tilbageføres til produktionsstøtteordningen.

­- Med henblik på at sikre et bedre grundlag for fritstående internetbaserede medier oprettes en supplementspulje til kommercielle internetmedier, der ikke ejes af virksomheder, der modtager direkte eller indirekte støtte til andre medier.

– Der oprettes en innovationspulje, hvorfra der tildeles projektstøtte til etablering af nye medier og udvikling af eksisterende medier samt saneringsstøtte i forbindelse med akutte økonomiske problemer. Beløbet i puljen fastsættes til 20 mio. kr.

Der oprettes en innovationspulje, hvorfra der tildeles projektstøtte til etablering af nye medier og udvikling af eksisterende medier samt saneringsstøtte i forbindelse med akutte økonomiske problemer.

– Innovationspuljen skal være risikovillig. For at kunne få støtte til etablering af nye medier samt udvikling af eksisterende medier kræves således kun, at mediet har mindst ét redaktionelt årsværk.

Innovationspuljen skal være risikovillig. For at kunne få støtte til etablering af nye medier og udvikling af eksisterende medier kræves således kun, at mediet har mindst ét redaktionelt årsværk.

– Den nuværende pulje til ideelle foreningsblade (Bladpuljen) nedsættes over en 3-årig periode til 20 mio. kr. Der indføres et titelloft på 750.000 kr. og en titelbundgrænse på 5.000 kr.

Den nuværende pulje til ideelle foreningsblade (Bladpuljen) udfases. Puljen aftrappes over en 5-årig periode. Der afsættes midler til at understøtte ideelle foreningsblades konvertering til digital distribution. Midlerne anvendes til konsulentbistand, rådgivning, kurser mv.

– Der afsættes 1 mio. kr. om året af midlerne til ideelle foreningsblade i en 3-årig periode til at understøtte ideelle foreningsblades konvertering til digital distribution. Midlerne anvendes til konsulentbistand, rådgivning, kurser mv.

– Der afsættes 1. mio. kr. om året af midlerne til ideelle foreningsblade mhp. disse blades konvertering til digital distribution.

– Der indføres en revisionsbestemmelse i den nye mediestøttelovgivning, således at der senest efter tre år tages stilling til, om der er behov for at revidere ordningen.

0 Kommentarer