Massiv kritik af DJ-formanden

Forbundsformanden blev heglet igennem af sine hovedbestyrelses-medlemmer for at forære medlemmernes goder til arbejdsgiverne. Han svarer igen med, at det er utroligt vigtigt at indgå overenskomster. Det er meget alvorligt at have arbejdspladser uden.

 

Fronterne er trukket skarpt op. Kampen udspiller sig om medlemmernes løn og de tilkæmpede goder – om overenskomster. På den ene side står formanden for Dansk Journalistforbund, Mogens Blicher Bjerregård. Han taler om nye tider og behovet for fleksible overenskomster. På den anden side står Uffe Gardel, medlem af hovedbestyrelsens forretningsudvalg samt fællestillidsmand i Det Berlingske Officin. Han taler om, at Dansk Journalistforbund er i færd med at undergrave de eksisterende overenskomster.

Konflikten brød ud, da Dansk Journalistforbund forsøgte at lave en ny medieoverenskomst med DDFF. Den skulle også gælde for Berlingskes netudgave, Metropol Online, samt Berlingskes seneste afkom, gratisavisen Urban. Sammenstødet kulminerede på hovedbestyrelsesmødet i december, da Uffe Gardel i uhørt vrede og klare vendinger beskyldte Mogens Blicher Bjerregård for at være gået alt for langt i sin iver efter at få en overenskomst. De fleste bakkede Uffe Gardel op, få tav.

Det begyndte helt almindeligt: Efter et indledende møde den 14. november skulle både Journalistforbundet og Danske Dagblades Forenings Forhandlingsorganisation, DDFF, komme med et udspil den 19. november. Uffe Gardel var blandt dem, der havde presset på for at gennemføre nogen hurtige forhandlinger.

Det udspil, Mogens Blicher Bjerregård afleverede, adskilte sig fra de traditionelle overenskomster ved at lægge op til en overenskomst med fleksibel arbejdstid, nyt lønsystem og arbejdsgiverindflydelse på efteruddannelse. Desuden gav den arbejdsgiverindflydelse på medarbejdernes efteruddannelse.

Til Mogens Blicher Bjerregårds store forundring kastede DDFF den af bordet med en bemærkning om, at Journalistforbundet ikke havde rykket nok. Forskellene mellem DJs og DDFFs udkast var små, men handlede om ophavsret, 1,5 procent på pensionen og om, hvorvidt overarbejde skulle afspadseres 1:1 eller 1:1,5.

Journalistforbundets udspil og strategi var godkendt af forhandlernes baggrundsgruppe, hvor blandt andre Uffe Gardel sad, men først efter udspillet var lagt over på arbejdsgivernes bord, di-skuterede Uffe Gardel udspillet med tillidsfolkene i Det Berlingske Officin. Det skete den 27. november, og det var efter det møde, at Uffe Gardel beskyldte Mogens Blicher Bjerregård for at være gået alt for langt.

 

Tæsk
Mogens Blicher Bjerregard fastholdt, at han nøje havde fulgt det mandat, baggrundsgruppen havde givet ham.

"Jeg er ikke på noget tidspunkt gået ud over mandatet. Det kunne jeg ikke drømme om at gøre," siger Mogens Blicher Bjerregård og henviser til, at Uffe Gardel har haft nøjagtigt de samme papirer som de andre i gruppen.

"Mogens har vist en grundlæggende mangel på forståelse for vigtigheden af at have sit bagland med. Han vader af sted uden at se sig over skulderen. Han lægger udspillet på bordet uden at tjekke, om jeg bakker det op, og jeg repræsenterer dog huset," siger Uffe Gardel et par uger efter sit raserianfald på hovedbestyrelsesmødet den 10. december.

"Mogens kunne have undgået at få så mange tæsk, hvis han havde haft baglandet med," siger Uffe Gardel og tilføjer:

"Den måde, Mogens har forhandlet denne her overenskomst på, har svækket vores muligheder for at få gode overenskomster fremover."

Mogens Blicher Bjerregård fastholder, at han har fulgt mandatet, og at Uffe Gardel har haft nøjagtigt de samme papirer som den øvrige baggrundsgruppe, men han siger, at Uffe Gardel ikke var med til det indledende møde med DDFF, fordi han havde et andet møde i Orkla, Oslo.

"Det er hans valg, men både Uffe og resten af forhandlingsgruppen var den 19. november enige om, at vi gerne ville tage den risiko, det var at fremlægge vores udspil for DDFF," siger Mogens Blicher Bjerregård.
Det har været vigtigt både for ham og forhandlingsgruppen at fremlægge et forslag til overenskomst, der adskiller sig fra de store overenskomster på dagbladsområdet. Det forklarer Mogens Blicher Bjerregård således:

"Det, der er vigtigt, er, at vi er i stand til at lave aftaler på de områder, hvor vi ikke har aftaler. Det er medlemmernes altoverskyggende krav. Det er vigtigt, at vi som organisation kan lave overenskomster, som svarer til arbejdspladsernes behov. Situationen lige nu er, at vi ikke har nogen overenskomst, og det er alvorligt, meget alvorligt."

Han tager den skriftlige beretning fra april 2001 frem og peger på afsnittet, hvor hovedbestyrelsen har skrevet, at der er et behov for at modernisere overenskomsterne.

"Jeg ved godt, der ikke var meget at give køb på i det udspil, men det var en aftale med DDFF, at det skulle være kortvarige forhandlinger, og at vi skulle levere realistiske udspil, hvilket DJ levede op til. Det var derfor utroligt vigtigt, at DDFF flyttede sig, netop fordi der ikke var lagt op til en forhandling af den slags, hvor man står i hver sin ende af et tov og trækker. Jeg vil dog gerne sige, at jeg er utroligt skuffet over, at DDFF ikke tog imod vores udspil. Der kom ikke den dynamik i forhandlingerne, som jeg havde ventet. Havde den været der, kunne vi have fået en overenskomst."

 

Faglig kamp
Mogens Blicher Bjerregård siger, at man skal passe på med at tro, at forhandlinger bare er indrømmelser. Forhandlinger er også kreativitet.

Uffe Gardel synes, at Mogens Blicher Bjerregård lagde alt for åbent ud:

"Det handler grundlæggende om forskellig vurdering af, hvor langt man kan gå, og hvor meget man skal modernisere overenskomsten," siger han og tilføjer:

"Jeg synes, det er fint at modernisere, hvis overenskomsterne bliver bedre. Her har Mogens tilbudt arbejdsgiverne en overenskomst, der er ringere end de øvrige. Det er ganske vist på et lille område, men man er naiv, hvis man ikke forestiller sig, at den vil sprede sig som ukrudt og ødelægge andre overenskomster."

Uffe Gardel siger, at arbejdsgiverne havde set rødt, hvis Journalistforbundet var kommet med et udspil, der havde lignet overenskomsten på Berlingske Tidende. Han siger også, at Mogens Blicher Bjerregård ikke har villet slås for de krav, der er på overenskomsten – blandt andet en uges ek-stra ferie i forhold til det udspil, DDFF blev præsenteret for.

"Han har vel ikke ment, det var rimeligt. Han har vel syntes, det er vigtigt, vi forringede vores overenskomst," skælder Uffe Gardel og fortsætter i samme tone:

"Han har vel ment af et ærligt hjerte, at vores overenskomster er for gode, og at vi forhindrer arbejdsgiverne i at oprette nye arbejdspladser, hvis de skal følge vores overenskomster."

Mogens Blicher Bjerregård er langt fra enig i Uffes påstand om, at udspillet vil forringe de øvrige overenskomster.

"Det er vigtigt at få overenskomst på de områder, hvor vi ikke har nogle. Jeg har svært ved at se, hvordan vores udspil skulle kunne underminere de andre overenskomster. Vi har mange, mange forskellige overenskomster. Noget af det, Uffe argumenterer med, er, at vi forringer overenskomsten på efteruddannelses-området, men prøv at læs den. Det er en bestemmelse, der forpligter arbejdsgiver på en helt anden måde end nu," siger en vred Mogens Blicher Bjerregård.

"Jeg er enig med ham langt hen, men vi skal forandre, ikke forringe. Vi skal ikke give indrømmelser uden at få noget igen," siger Uffe Gardel.

Han mener, at der i DDFFs modvilje mod at indgå en overenskomst med DJ på Metropol Online og Urban ligger en klassisk arbejdsmarkeds-konflikt af den slags, hvor man tidligere har set, at blokader og arbejdsnedlæggelser kan være effektive våben.

"Vi har forsøgt at få en overenskomst, nu må vi prøve andre midler. Jeg mener, vi står i en enestående position.

Selv om han harcelerer over Journalistforbundets udspil til DDFF, så vil Uffe Gardel også gerne være med til at modernisere overenskomsterne.

"Jeg er ikke fuldstændig uenig i, at vores overenskomster er for stive og for gammeldags. Vi skal ikke behandle overenskomsterne, som fundamentalistiske muslimer behandler Koranen. Vi skal indrette os og opføre os fornuftigt. På det område er der ikke problemer med de ting, som DDFF og Mogens Blicher Bjerregård siger. Det er også fint med bløde overenskomster, der giver folk mulighed for lidt mindre i løn og en uges ekstra ferie," siger Uffe Gardel og tilføjer:

"Jeg synes, den måde, Mogens Blicher Bjerregård og faglig afdeling har håndteret denne her forhandling på, er dybt kritisabel. Den bør give anledning til overvejelse."

 

DEN LANGSIGTEDE PLAN

[DELEGERETMØDE]

Dansk Journalistforbunds øverste myndighed, delegeretmødet, besluttede i april 2001, at forbundet inden for de næste par år skal forhandle både en reform af de fastansattes lønsystem og vilkårene for freelancerne.

De nye medier, det stigende antal freelancere og andre løse ansættelser skaber et behov for modernisering af overenskomsterne, mener DJ. Såvel arbejdsgiverne som DJs medlemmer presser på for at få gjort overenskomsterne mere fleksible. Delegeretmødet besluttede også, at den ugentlige arbejdstid ikke skal være længere, men at den skal være mere fleksibel.

FLEKSIBLE OVERENSKOMSTER

[UDSPILLET]

Journalistforbundets forslag til en moderne overenskomst, som arbejdsgiverne forkastede den 4. december:
Udgangspunktet er én grundløn – ikke en traditionel skalaløn, som stiger automatisk i takt med ancienniteten.
Det personlige tillæg skal være udtryk for den enkelte medarbejders indsats, kvalifikationer, dygtighed, fleksibilitet, uddannelse, stillingens indhold og ansvar. Det lønsystem bliver kaldt Ny Løn.
Den ugentlige arbejdstid er 37 timer og må maksimalt nå op på 45 timer. Arbejdstid ud over 37 timer skal afspadseres den efterfølgende måned i forholdet 1:1,5.
Medarbejder og virksomhed kan aftale en fast månedlig kompensation for arbejde mellem klokken 18 og 06 og i weekenderne.
Der er mulighed for at blive ansat på deltid.
Arbejdsgiver betaler otte procent af pensionen, medarbejder fire procent.
Efteruddannelsen skal være relevant såvel for den enkelte medarbejder som for virksomheden.

DET SKETE SÅLEDES

14. november
1. møde mellem Dansk Journalistforbund, DJ, og Danske Dagblades Forenings Forhandlingsorganisation, DDFF.
Fællestillidsmanden i Det Berlingske Hus, Uffe Gardel, deltog ikke, idet han var til møde i Oslo.

19. november
2. møde mellem DJ og DDFF. Parterne præsenterede hver deres forslag til en overenskomst.

27. november
Uffe Gardel holdt møde med tillidsfolkene i Det Berlingske Officin om den nye medieoverenskomst, der også skulle gælde for Urban og Metropol Online.

30. november
Uffe Gardel skriver til Joachim Malling, administrerende direktør i Det Berlingske Officin, at det er utilfredsstillende, at DDFF vil have en overenskomst for Urban og Metropol Online, der er klart dårligere end den, kollegerne på Berlingske Tidende har. Han skriver videre:
"Vi er åbne over for, at man på den enkelte arbejdsplads lokalt kan aftale andre måder at indrette sig på end dem, som overenskomsten foreskriver, for eksempel hvad angår arbejdstid og aflønningsformer.

4. december
3. møde mellem DJ og DDFF
Uffe Gardel skældte ud over DJs udspil fra 19. november.

6. december
Joachim Malling skriver til Uffe Gardel, at vi må gøre op med nogle af de stivnede overenskomster, vi lever under i dag, og som vi under ingen omstændigheder ønsker overført til nye datterselskaber. Han kalder overenskomsten på Berlingske Tidende for en Rolls Royce-model.

10. december
4. møde mellem DJ og DDFF. DDFF forlangte nye indrømmelser fra DJ, som sagde nej. Forhandlingerne brød sammen.

11. december
Uffe Gardel nedsablede Mogens Blicher Bjerregård på hovedbestyrelsesmødet for at være gået for langt i forsøget på at få en medie-overenskomst med DDFF.

Læs også: Opbakning til formanden og Frygter forringelser

 

0 Kommentarer