Mads Brügger: EU forpurrer journalisters arbejde

Mads Brügger tager bladet fra munden og kritiserer EU for at vildlede pressen, true kilderne og karaktermyrde whistleblowers. Han kritiserer også journalisterne for »selv-sindelagskontrol«. Og så løfter han sløret for en ny Quatraro-dokumentar.

Mads Brügger tager bladet fra munden og kritiserer EU for at vildlede pressen, true kilderne og karaktermyrde whistleblowers. Han kritiserer også journalisterne for »selv-sindelagskontrol«. Og så løfter han sløret for en ny Quatraro-dokumentar.
Der var ualmindeligt mange mennesker, og aldersgrænsen var ualmindeligt lav – i forhold til, at emnet var EU. Men det var heller ikke en sædvanlig EU-debat, Oplysningsforbundet Demokrati i Europa havde stablet på benene torsdag aften. De havde overtalt journalist, forfatter og instruktør Mads Brügger til at komme og tale om EU-journalistik.

Mads Brügger tog udgangspunkt i dokumentarserien Quatraro-mysteriet, som han lavede sammen med blandt andre Mikael Bertelsen. Den blev sendt på DR2 i 2009 og handlede om EU-embedsmanden Antonio Quatraros død. I serien rejser Bertelsen og Brügger til flere lande for at opklare, om EU-embedsmanden Quatraro begik selvmord eller blev myrdet.

Mads Brügger understregede, at det havde været et klokkeklart sigte med dokumentaren at oplyse danskerne om EU. Også selvom det foregik på en lidt alternativ måde.

Han fortalte, at en af årsagerne til, at de valgte at grave i netop Antonio Quatraros død, var at sagen rummede gode muligheder for at fortælle om EU.

»Her kunne vi tage en sag, der foregik på et vigtigt tidspunkt for EU, og som inddrager de fleste af EU's institutioner, parlamentet, kommissionen, Revisionsretten, anti-svindelenheden OLAF. Så kunne vi besjæle EU på godt og ondt,« sagde Mads Brügger.

Han fremhævede også, at sagen var så gammel, at tv-holdet regnede med, at de kunne få folk til at fortælle om den.

EU er »byzantinsk«

Men efter cirka 100 dage i Bruxelles var det ikke mestendels pæne ord, Mads Brügger havde at sige om sit møde med EU-systemet som journalist. Han kaldte EU for »byzantinsk« og kritiserede især Europa-Kommissionen for at spænde ben for kritiske journalister.

»Kommissionens mange pressetalsmænd siger hele tiden og igen og igen "vi vil gerne hjælpe", "der er ikke noget, der er vigtigere for os" og "vi elsker journalister". Men når man så begynder at spørge ind til ting, så er det så som så med åbenheden,« sagde Mads Brügger.

Han nævnte flere eksempler på, at han og hans kolleger havde haft et hyr med at få adgang til rapporter fra Kommissionen, hvorimod de oplevede at blive bombarderet med dokumenter, som de ikke kunne bruge.

Brügger: Kommissionen truede kilderne 

Kommissionens ansatte forsøgte flere gange at overtale tv-holdet til at droppe hele projektet. Og da det ikke lykkedes, advarede de folk rundt omkring i EU-systemet om, at de ikke måtte snakke med DR-holdet, fortalte Mads Brügger.

»Det mest urovækkende var, at de ringede til tidligere embedsmænd og gav dem mundkurv på. Det var skræmmende, at de fik at vide, at hvis de fortalte os ting og sager, så ville man tage deres pension fra dem. Det sagde flere til os, at de turde ikke tale med os, for så mistede de deres pension,« sagde Mads Brügger.

Han understregede dog, at Europa-Kommissionen blankt har afvist at have blandet sig i deres arbejde og for eksempel givet tidligere ansatte mundkurv på.

Mads Brügger mener også, det er beskæmmende, hvordan EU behandler whistleblowers – altså ansatte, der offentligt råber vagt i gevær, fordi der er noget galt i systemet.

Han nævnte tre eksempler på whistleblowers, som efter hans mening var blevet behandlet uretfærdigt af kommissionen: Paul van BuitenenMarta Andreasen og Douglas Watt. Sidstnævnte talte Brügger selv med i forbindelse med researchen til Quatraro-serien.

»Det er et system, hvor det står på side 1 i manualen, at man skal karaktermyrde whistleblowers. Bagvaske dem og bagefter fyre dem,« sagde han.

Pressen er blevet dårligere til at dække EU 

Men Mads Brügger vendte også skytset mod os, pressen. Både de journalister, der skriver om EU, og de redaktører, der vælger det fra.

»Journalisterne har været og er blevet gradvist dårligere til at formidle EU. Men hvis de forventer, at redaktionssekretæren derhjemme ikke gider have det, og læserne ikke gider læse det, så er det måske også svært at finde livsnerven,« sagde han.

Han mener, der er brug for flere og meget mere forskellige journalister til at dække og videreformidle EU-stoffet.

»Det er lidt regneark-drengenes vagtparade, der bliver EU-journalister i dag. Det tiltrækker bare en speciel form for journalister,« sagde han.

Mads Brügger sagde også, at han havde fået indtryk af, at de journalister, der satser på at dække EU og har gjort det i årevis, er »tilbøjelige til at udøve selv-sindelagskontrol« – for at undgå at forholde sig så kritisk, at de bliver frosset ude af Bruxelles-systemet.

»Det er svært at forholde sig kritisk til EU uden at blive stemplet som EU-modstander. Hvis du som journalist skriver noget kritisk om EU, så er du enten en EU-kritisk højrefløjstossebold eller en venstrefløjstossebold,« sagde han.

Ny dokumentar på vej 

Mads Brügger afslørede også til foredraget, at han er i gang med at forberede en ny dokumentar om Quatraro-mysteriet. Den nye dokumentar skal følge op på den tidligere og er planlagt til efteråret 2011, fortalte han.

Han mener, det grundlæggende problem er, at de danske borgere ikke oplever EU som en del af den forvaltning, de betaler til og derfor skal interessere sig for.

»Der mangler en bedre forståelse for, at Quatraro for eksempel ikke bare var en embedsmand i EU, han var en embedsmand, der arbejdede for danske skatteborgere. Hvis det var sket på Slotsholmen, at en embedsmand var drattet ud af vinduet, så ville det tiltrække stor opmærksomhed, og danske journalister ville undersøge det grundigt,« sagde han.

4 Kommentarer

Niels Christiansen
15. FEBRUAR 2011
Re: Mads Brügger: EU forpurrer journalisters arbejde

Jeg er en af de tidligere EU tjenestemænd som DR2 medarbejderne kontaktede. Jeg kan blankt afvise at have modtaget henvendelser i form af trusler eller påmindelser om reglerne for omgang af fortrolige oplysninger eller oplysninger, der ikke allerede var offentliggjorte. Jeg har heller ikke fået bekræftet at andre tidligere EU tjenestemænd skulle have modtaget sådanne trusler eller henvendelser.

 Jeg har imidlertid allerede i 2009 gjort DR2 medarbejderne opmærksom på de afsnit i ”vedtægten for tjenestemænd”, der regulerer disse forhold.

 ”Vedtægtens” formelle navn er: FORORDNING Nr. 31 (EØF), 11 (EURATOM),om vedtægten for tjenestemænd og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Det europæiskeøkonomiske Fællesskab og Det europæiske Atomenergifællesskab(EFT 45 af 14.6.1962, s. 1385)

 Den relevante artikel i vedtægten er følgende:

 Artikel 17. "En tjenestemand skal afholde sig fra enhver uberettiget afsløring af oplysninger,som han har fået kendskab til i forbindelse med udøvelsen af sit arbejde,medmindre disse oplysninger allerede er offentliggjort, eller offentligheden harfået adgang hertil.2. Tjenestemanden er fortsat pålagt denne forpligtelse efter udtrædelse aftjenesten."

 I samme anledning har jeg gjort DR2 medarbejderne opmærksom på de disciplinære sanktioner de tidligere tjenestemænd kan idømmes, hvis de følger DR2 medarbejdernes opfordring og pres for ikke at overholde bestemmelserne i artikel 17.

 Den relevante artikel i vedtægten er følgende:

 Disciplinære sanktionerArtikel 9 2. "Hvis tjenestemanden modtager en alderspension eller en invaliditetsydelse,kan ansættelsesmyndigheden beslutte at fradrage et beløb i hans pension ellerinvaliditetsydelse i en bestemt periode, dog således at denne sanktion ikke fårvirkninger for tjenestemandens ydelsesberettigede pårørende. Den pågældendetjenestemands indtægt kan dog ikke ligge under det eksistensminimum, der erfastsat i artikel 6 i bilag VIII, i givet fald forhøjet med familietillæg.3. Der kan kun iværksættes en enkelt sanktion for en og samme fejl."

 Desværre har de faktuelt korrekte oplysninger nok ikke samme underholdningsværdi som de udokumenterede påstande, der er fremsat af DR2 medarbejderne i TV-serien og pressen.

Mindy Sneider
14. FEBRUAR 2011
Re: Mads Brügger: EU forpurrer journalisters arbejde

Jeg er enig i, at det kunne være rart at få lidt konkret at vide om pensionstruslerne.

Bortset fra det, så er det jo rigtigt, det han siger. Det er altså ærgerligt, at der ikke er en mere nuanceret dækning af EU. Jeg ved ikke om  Quatraro-mysteriet er den rigtige måde at formidle EU på, men det var i den mindste en anderledes måde at gøre det på.

Rasmus Nørlem Sørensen
13. FEBRUAR 2011
Re: Mads Brügger: EU forpurrer journalisters arbejde

Kan man true tidligere ansatte på pensionen?

Det er et interessant spørgsmål, Otto Barreth. Jeg giver dig ret i, at det ikke burde være muligt, at fratage embedsmænd eller tidligere kommissærer deres pension - uden stærke grunde hertil. På den anden side kan man godt forestille sig, at de pågældene personer har modtaget en opringning om, at hvis de overtræder de interne regler for tavshedspligt i personsager, så risikerer de at miste retten til deres pension. Tavshedspligten er ikke noget man kan sætte sig ud over ved pensionsalderen. Det er altså ikke juridisk udelukket, at det kan lade sig gøre.

Hvis dette ses i sammenhæng med, at de tidligere embedsmænd er blevet "gjort opmærksom på" dette forhold i forbindelse med en orientering om, at der var journalister, der gerne ville tale med dem om en personsag... Jamen så kan det da godt udgøre en oplevet trussel. 

Otto Barreth
13. FEBRUAR 2011
Re: Mads Brügger: EU forpurrer journalisters arbejde

Mads Brugger, det lyder utroligt, at man skulle have truet med at fratage nogle tidligere embedsmænd deres pension.

En pensions ordning er ikke noget som "nogen" pludselig kan fratage een. Det ville være rart med noget substans eller kendsgerninger, det er jo let at slynge sådan en uhyrlig påstand ud.

Anti svindel -enheden  vil vi gerne høre noget mere om, det forekommer at være meget kritisabelt her.