Kritik af FU

Kreds 1's generalforsamling vedtog en udtalelse, der kritiserer, at DJs forretningsudvalg har sået tvivl om JOURNALISTENs redaktionelle frihed. Flere mødedeltagere mente, at punktet optog for megen plads på mødet.

Tvisten mellem DJs forretningsudvalg og JOURNALISTEN, efter at bladet i to artikler har beskrevet problemerne i DJs regnskabsafdeling, var det altoverskyggende emne på generalforsamlingen i Kreds 1.

Kreds 1's formand Rene Simmel karakteriserede i sin mundtlige beretning JOURNALISTENs dækning af problemerne i DJs regnskabsafdeling som "hæderligt, udramatisk og objektivt". Han rettede derpå en hård kritik mod DJs øverste ledelse, der har støttet DJs sekretariatschefs kritik af artiklerne.

"Det kan og skal aldrig være en politisk ledelses opgave at sidde som smagsdommer-komité på artikler i et uafhængigt fagblad," smældede Rene Simmel fra talerstolen i Arbejdermuseets store sal. Han konkluderede:
"Tilkendegivelser, som dem forretningsudvalget kommer med, kan kun opfattes som pression," sagde Rene Simmel.

Kreds 1's bestyrelse fremsatte på mødet et forslag til en udtalelse, hvor FU kritiseres. Derpå fulgte en heftig 40 minutter lang debat, der trak flere af de cirka 60 fremmødte op på talerstolen.

Ulla Bechsgaard, redaktionschef på 'Lederne', mente, at sammenstødet mellem JOURNALISTEN og FU fyldte for meget i beretningen.

"Det er virkelig proportionsforvrængning. Stem imod beretningen – medmindre den udtalelse tages ud!" opfordrede hun.

Rene Simmel erkendte, at kritikken af FU fyldte meget i beretningen. Men:

"De mennesker i FU, der kritiserer bladet, er de samme, som fyrer og ansætter redaktøren. Man trækker en usikkerhed ned over en redaktør," fastslog Rene Simmel.

Journalist Carl Otto Brix støttede udtalelsen og den megen tid, punktet optog.

"Hvis ikke vores formand skulle bruge tid på at tale om ytringsfrihed, hvad skulle han så bruge tid på. Ytringsfriheden er hjerteblodet. Stem for udtalelsen!".

Christian Kierkegaard, næstformand i DJ og medlem af FU, understregede, at FU alene havde ønsket at løfte sit ansvar i forhold til DJs økonomi og administration.

"Det har ikke været et forsøg på indgreb over for JOURNALISTEN. Jeg beklager, at det kan opfattes sådan. Det er lige så vigtigt for os, at fagbladet har uindskrænket redaktionel frihed, som det er for medlemmerne. Den frihed skal vi kæmpe videre for," fastslog Christian Kierkegaard.

Den FU-kritiske udtalelse blev vedtaget med stort flertal. Syv undlod at stemme, mens syv stemte imod, heriblandt formand for Fotograferne Peter Thornvig og informationschef i DJ, Esben Ørberg.
Beretningen blev ligeledes vedtaget med stort flertal. Én stemte imod, og 12 undlod at stemme.

 

Urafstemning fjernet
Generalforsamlingen vedtog også en række ændringer af Kreds 1's vedtægter, så de stort set følger DJs standardvedtægter. På den konto blev urafstemningen fjernet. Fremover er det alene de fremmødte på generalforsamlingen, der afgør bestyrelsesvalg.

Bestyrelsen havde under vedtægtsændringerne også foreslået, at kun medlemmer af DJs hovedbestyrelse kan komme til bestyrelsesmøder i Kreds 1 – ud over bestyrelsen.

Men generalforsamlingen fastholdt, at alle medlemmer i kredsen kan overvære møderne i Kreds 1. Derpå besluttede Kreds 1's bestyrelse, at man på det kommende delegeretmøde i DJ vil foreslå, at denne regel bliver en del af DJs standardvedtægter for kredsene.

Regnskabet blev vedtaget – dog fandt bestyrelsens økonomiansvarlig, Torben Kragh, Fagbladet, anledning til en beklagelse over året, der var gået.

"Vi havde et møde med 40 journalister – og der blev drukket to øl! Hvor er vi henne! Og jeg drak tilmed den ene øl selv," sagde Torben Kragh – der efterfølgende over for JOURNALISTEN endda korrigerede:

"Jeg drak faktisk begge to selv!".

Uffe Gardel blev genvalgt som næstformand. Inge-Margrethe Madsen, Værløse Nyt og Torben Kragh, Fagbladet, blev genvalgt til bestyrelsen. Nye i bestyrelsen er Svend-Erik Hansen, TV 2/Bornholm, og Niels Ole Hansen, B.T.
Bestyrelsen består desuden af Mette Josias, Ritzaus Bureau, Lars-Bo Larsen, Politiken, og Rene Simmel, Ekstra Bladet.

 

Udtalelse fra Kreds 1 og 4

Generalforsamlingen tager afstand fra, at DJs forretningsudvalg med udtalelser om og vurderinger af artikler i fagbladet JOURNALISTEN har skabt usikkerhed omkring bladets uafhængighed.

Det er afgørende for medlemmerne af en faglig organisation, også i Journalistforbundet, at et fagblad har uindskrænket redaktionel frihed. Kun på den måde sikres åbenhed om også interne forhold, som er afgørende for medlemmernes opbakning til forbundet.

 

 

0 Kommentarer