Kredsene går enstemmigt imod journalistforbundet

Balladen om Offentlighedskommissionen fortsætter. Nu har samtlige kredse i DJ - undtagen Grønlands-kredsen - lavet en samlet udtalelse, der går imod hovedbestyrelsens høringssvar. (opdateret 11:25)

Balladen om Offentlighedskommissionen fortsætter. Nu har samtlige kredse i DJ – undtagen Grønlands-kredsen – lavet en samlet udtalelse, der går imod hovedbestyrelsens høringssvar. (opdateret 11:25)

Kredsformændene i Dansk Journalistforbund mødtes i weekenden for blandt andet at diskutere offentlighedsloven. Og her var meldingen fra samtlige tilstedeværende, at man ikke er enige i det høringssvar, som hovedbestyrelsen afgav i sin tid.

I en fælles udtalelse gør man blandt andet opmærksom på, at lovudkastet til den ny offentlighedslov "på afgørende punkter indskrænker åbenheden i det danske samfund".

Grønlands-kredsen var ikke til stede på mødet, men udtalelsen er underskrevet af alle øvrige kredsformænd, som kritiserer de paragraffer, der vil medføre øget lukkethed i forvaltningen, hvis de bliver vedtaget.

»Vi accepterer ikke de forringelser af de grundlæggende journalistiske arbejdsbetingelser, som Offentlighedskommissionens lovudkast lægger op til, og vi vil til stadighed kæmpe for størst mulig åbenhed i det danske samfund,« skriver formændene i udtalelsen.

Striden bunder i paragrafferne 23-26 i Offentlighedskommissionens betænkning, der blev færdig i efteråret efter syv års arbejde.

Lovforslaget betyder, at man fjerner den nuværende §5, som automatisk har givet borgere og journalister ret til aktindsigt i dokumenter, der er udarbejdet og udsendt af offentlige myndigheder.

"Denne ret har været afgørende for, at borgere og journalister har kunnet få indsigt i væsentlige beslutninger i det danske samfund," hedder det i udtalelsen hvor landets kredsformænd, der understreger, at informationsfriehden er en afgørende forudsætning for ytringsfriheden.

"Og enhver begrænsning af aktindsigten og informationsfriheden må vi derfor afvise. Det er en afgørende forudsætning for demokratiet, at alle væsentlige beslutninger i samfundet kan underkastes en grundig belysning."

De syv underskriver af udtalelsen er kredsformændene: Kenni Leth (Kreds 1), Jette Hvidtfeldt (Kreds 2), Sven Rørbæk Madsen (Kreds 3), Jon Lykkegaard (Kreds 4), Morten Bergholt (Kreds 5), Villy Dall (Kreds 6) og Claus Falkenby (Kreds Fyn).

Ifølge de forsamlede kredsformænd vil den foreslåede lov, som den ser ud nu, blandt andet lukke for adgangen til indsigt i dokumenter afsendt mellem ministerier og styrelser, som der i dag automatisk er aktindsigt i.

"Det vil reelt betyde, at store dele af den offentlige sektor vil ende som ministerielle forkontorer uden åbenhed," hedder det og samtidig viderebringes en direkte opfordring til hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund om at ændre standpunkt og "at afvise alle indskrænkninger i åbenheden, når det endelige lovforslag fremsættes for Folketinget".

Kredsene anerkender, at betænkningen også indeholder visse ændringsforslag, der vil medføre mere åbenhed i forvaltningen. Afslutningsvis hedder det således:

"Vi anerkender, at der i øvrigt er enkelte forbedringer i lovudkastet, men vi tager afstand fra alle de dele af udkastet, der forringer den nuværende åbenhed."

Hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund vedtog et høringssvar til Offentlighedskommissionens betænkning, hvor der ikke bliver taget afstand fra paragrafferne. Dermed er kredsformændenes udtalelse i opposition til hovedbestyrelsens flertal.

Læs mere om Offentlighedskommissionens betænkning her: Historierne der forsvinder

9 Kommentarer

Finn Arne Hansen
26. MARTS 2010
Re: Kredsene går enstemmigt imod journalistforbundet

Sære Sven og Claus.

Jo, jeg mener, I har dannet et skyggekabinet, kaffeklub, fraktion - kald det, hvad I vil. Og det er dybt splittende i et fagforbund eller et parti, dens slags. Og det er helt forkert, at kredsenes medlemmer betaler et femcifret beløb for dette splittelsesarbejde. Vi har alle de demokratiske instanser, vi har brug for i DJ. Debatterne må tages før, beslutningerne tages. Og er man uenig i en meget væsentlig beslutning, må man prøve at få indkaldt til et ekstraordinært delegeretmøde.

Jeg vil nu overveje at stille et lovforslag på næste delegeretmøde, der stopper den slags.

VH

Finn Arne

 

 

 

Claus Falkenby
25. MARTS 2010
Re: Kredsene går enstemmigt imod journalistforbundet

Jeg er 100 procent enig med Sven Rørbæk og kan bekræfte hans udlægning af kredsseminaret. Selvfølgelig har vi som kredsformænd og medlemmer af journalistforbundet ret og lov til at blande os i debatten på demokratisk vis. Al snak om skyggekabinet er noget vrøvl.

Venlig hilsen

Claus Falkenby, formand for Kreds Fyn

Sven Rørbæk Madsen
24. MARTS 2010
Re: Kredsene går enstemmigt imod journalistforbundet

Kære Finn Arne

Det er forfriskende at se, at du har bevaret den kampgejst, der til tider gjorde det underholdende at overvære HB-møderne, dengang du sad der, men det er selvfølgelig ikke ensbetydende med, at du altid har ret - og det har du ikke i dette tilfælde.

Der er selvfølgelig ikke tale om noget skyggekabinet - eller noget som helst i den retning, når syv kredsformænd vælger at underskrive en fælles udtalelse.

Der er tale om en udtalelse, som alle deltagere i det netop overståede kredsbestyrelsesseminar var enige om, og som forsamlingen herefter - af praktiske grunde - besluttede, at kredsformændene skulle skrive under.

Det årlige kredsbestyrelsesseminar holdes primært med henblik på at udveksle ideer og erfaringer til kredsarbejdet, men da vi jo alle er folkevalgte, er det indlysende, at også aktuelle fagpolitiske emner finder vej til dagsordenen.

Det har intet med et skyggekabinet at gøre. Det er derimod en (stor!) gruppe af lokale politikere, som - ligesom HB - er valgt til bl.a. at varetage deres medlemmers interesser. Og det tager vi skam alvorligt.

Hilsen Sven Rørbæk, formand for Kreds 3

Finn Arne Hansen
24. MARTS 2010
Re: Kredsene går enstemmigt imod journalistforbundet

Kære Villy

 Jeg taler principper. Det dur ikke, at en forsamling kredsformænd - flere af dem uden rygdækning fra deres generalforsamlinger - går ind og leger skyggekabinet. Hele ideen med et "kredsudvalg" er syg. Vi skal kun have én hovedbestyrelse.

VH

Finn Arne

Villy Dall
23. MARTS 2010
Re: Kredsene går enstemmigt imod journalistforbundet

Kære Finn Arne!

Nu var der ikke mulighed for mellem HB-mødet 21. februar og høringsfristen 28. februar at få indkaldt til og afholdt noget delegeretmøde.

Så løbet er kørt, når det gælder DJ's officielle høringssvar til offentlighedskommissionens lovforslag. Jeg er dog bekendt med, at en række enkeltmedlemmer af DJ plus altså nogle kredse har afgivet selvstændige høringssvar.

Nu handler det så om DJ's holdning til det lovforslag, regeringen forventes at fremlægge i oktober eller november som et led i lovkataloget for folketingsåret 2010-11.

Er der til den tid fortsat lige så stor uenighed i DJ - altså spændende fra total afvisning af indskrænkninger i adgangen til aktindsigt og til total accept af offentlighedskommissionens forslag til indskrænkninger - ja, så er jeg enig med dig i, at sagen bør afgøres på et delegeretmøde. Det være sig det ordinære i april 2011 eller et ekstraordinært.

Med venlig hilsen

VILLY DALL

HB-medlem og formand for DJ Kreds 6 Nordjylland

Flere