Knæfald for Højesteret

 DJØF Bladet skal have ny chef efter klager fra to vrede dommere.PRES. Ytringsfriheden siges at være ubøjelig.Alligevel har det kostet redaktøren på DJØF Bladet stillingen, at hun i november lod en medarbejder ytre en spids bemærkning om dommerne ved Højesteret og deres velkendte, velbetalte bijob, som Folketinget nu vil begrænse ved lov.

 
DJØF Bladet skal have ny chef efter klager fra to vrede dommere.

PRES. Ytringsfriheden siges at være ubøjelig.

Alligevel har det kostet redaktøren på DJØF Bladet stillingen, at hun i november lod en medarbejder ytre en spids bemærkning om dommerne ved Højesteret og deres velkendte, velbetalte bijob, som Folketinget nu vil begrænse ved lov.

DJØF Bladet er fagblad for medlemmerne af Dansk Jurist- og Økonomforbund og har – ligesom Journalisten – formel redaktionel frihed i forhold til forbundets politiske ledelse.

Alligevel blev den 50-årige ansvarshavende redaktør, Lis Issa, i november sat under administration af forbundets ledelse og står fra februar uden arbejde.

Redaktørens afgang kan direkte knyttes til en klage fra to ældre højesteretsdommere, der følte sig krænket over en kommentar i bladet.

DJØF er et forbund med knap 45.000 medlemmer, der organiserer alt fra menige medarbejdere til mellemledere og topchefer. Medlemskredsen spænder fra unge fuldmægtige til politimestre, kommunaldirektører og departementschefer.

Og altså også dommerne i Højesteret.

Den famøse notits stod i bladet den 18. november og handlede om professor Jens Peter Christensen, der om kort tid starter som yngste mand i Højesteret. Her noterede DJØF Bladets journalist Eva Bøgelund, at det i Højesteret er praksis, at de yngste dommere trækker det store læs, mens de ældste har bedre tid til opgaver og bijob uden for domstolen.

Selv om denne oplysning dokumenteres i højesteretsdommernes egne offentlige indberetninger til Domstolsstyrelsen, fik det alvorlige konsekvenser for bladets redaktør.

Den 66-årige Poul Sørensen, der har været højesteretsdommer i 16 år, klagede til sit forbunds øverste ledelse:

»At der i, hvad der for mig fremstår som en redaktionel kommentar i vores medlemsblad, fremsættes en så grov og krænkende beskyldning mod et lille mindretal af forbundets medlemmer, må jeg som medlem af dette mindretal dybt beklage og gøre indsigelse imod,« meddelte han blandt andet.

Poul Sørensen trak sig samtidig fra to private voldgiftssager, hvor DJØF var part.

Også højesteretsdommer Per Sørensen, 65, klagede over artiklen.

Reaktionen fra forbundet kom få dage efter. DJØF-formand Finn Borch Andersen – der i sit civile job er politimester – skrev sammen med forbundets direktør, Mogens Kring Rasmussen, et følelsesladet brev til samtlige dommere i Højesteret.

I brevet lægger forbundets ledelse sig fladt ned. Man undskylder formuleringerne om dommernes bijob og kalder dem både 'utilstedelige', 'grove og krænkende' samt 'stridende mod både DJØFs holdninger på området og almindelig anstændighed'.

Brevets centrale punkt handler om, at sagen kan få redaktionelle konsekvenser – selv om DJØF Bladet har redaktionel frihed:

»Hændelsen giver naturligvis anledning til overvejelser om den fremtidige redaktion af bladet,« skriver forbundsformand Finn Borch Andersen og direktør Mogens Kring Rasmussen.

Deres skrivelse slutter med en uforbeholden undskyldning til samtlige dommere i landets højeste domstol.

Ifølge Journalistens oplysninger foregår alt dette, før bladets redaktør, Lis Issa, selv bliver orienteret om, at der er ugler i mosen. Men den ansvarshavende redaktør gennem fire år bliver efterfølgende kaldt ind til direktør Mogens Kring Rasmussen og får besked om, at hun fremover er sat under administration.

At hun er frataget det egentlige ansvar for bladet, og at alle artikler i fremtiden skal godkendes af forbundets kommunikationschef.

Lis Issa har netop forhandlet en fratrædelsesordning med DJØF og forlader nu forbundet.

Hverken hun selv eller DJØF Bladets medarbejdere ønsker at udtale sig om sagen.

»Der er ingen sag«

DJØFs direktør, Mogens Kring Rasmussen, mener, at Journalisten krænker brevhemmeligheden ved at kende DJØFs private skrivelse til Højesterets dommere.

AFVISNING. »Der er ingen sag. Vi har været uenige, men Lis Issa ønskede selv at fratræde, fordi vi ændrede organisationen, så hun ikke længere refererede til mig, men til vores kommunikationsafdeling. Vi opfordrede hende til at blive.«

– Der har været turbulens omkring Højesteret?

»Det skal nok passe. Det sker jævnligt, at nogen har indvendinger, og sådan må det være. Længere er den ikke.«

– I har skrevet til samtlige medlemmer af Højesteret, hvor I giver dem en uforbeholden undskyldning?

»Hvor ved du det fra?«

– I brevet lover I, at sagen vil give anledning til overvejelser om den fremtidige redaktion af DJØF Bladet.

»Ja, overvejelser! Men jeg kan ikke kommentere et privat brev, som du ikke har ret til at være i besiddelse af.«

– Hvad var fejlene i den artikel, som I kalder grov, krænkende og stridende mod almindelig anstændighed? Oplysningerne bekræftes i dommernes egne indberetninger, som findes på Domstolsstyrelsens hjemmeside?

»Jeg kan ikke kommentere et privat brev, der er sendt til 15 personer på deres privatadresse. Der gælder den almindelige brevhemmelighed.«

– Men hvad er fejlene?

»Det ønsker jeg ikke at kommentere,« siger DJØFs administrerende direktør, Mogens Kring Rasmussen.

»Jeg blev rasende«

SVADA. Højesteretsdommer Poul Sørensen har aldrig før i sin karriere klaget over en journalistisk artikel:

»Men jeg blev rasende, da jeg så den tekst, hvor en ny kollega blev forherliget, mens vi andre fik en svada. Det var et illoyalt angreb på mig fra mit eget fagblad, og derfor meddelte jeg DJØF, at jeg trak mig som opmand i alle sager, hvor de var involveret. De skal ikke anklage mig for noget, som de selv beder mig om at gøre. Jeg ved ikke, hvilke konsekvenser det har fået for redaktøren. Jeg har ikke krævet noget, og ingen har orienteret mig om noget.«

 

* Hvad DJØF Bladet skrev:

»Det er præcedens ved Højesteret for, at de yngste dommere voterer først. Det har den fordel for retssikkerhedens gang, at de unge ikke bare sidder og plaprer efter, hvad deres ældre, mere erfarne dommerkolleger kommer frem til. Så – sagt helt for denne signaturs egen regning – de unge dommere trækker det store læs, mens de ældre dommere har bedre tid til at påtage sig opgaver og bijob uden for domstolen.« (DJØF Bladet den 18. november 2005) 

* Hvad DJØFs ledelse skrev til højesteretsdommer Poul Sørensen:

Kære Poul Sørensen

Tak for dit brev af 23. november 2005 hvor du henledte vores opmærksomhed på nyhedsrubrikken i DJØFbladet nr. 20.

Efter læsning af de redaktionelle bemærkninger i anledning af Jens Peter Christensens udnævnelse må vi desværre erklære os helt enige i, at formuleringerne er både grove og krænkende, samt stridende mod både DJØFs holdninger på området og almindelig anstændighed.

Når du og andre alligevel har kunnet læse de omtalte bemærkninger i bladet, skyldes det, at DJØFbladet, inden for rammerne af DJØFs formål og politik, har redaktionel frihed. Indholdet af bladet kontrolleres derfor ikke forudgående af DJØFs ledelse. Det ændrer naturligvis ikke ved, at undertegnede bærer det fulde ansvar for DJØFbladet og dermed den helt utilstedelige omtale i nr. 20.

Hændelsen giver naturligvis anledning til overvejelser om den fremtidige redaktion af bladet; men det ophæver jo desværre ikke det passerede. Vi bringer gerne en berigtigelse, samt en uforbeholden undskyldning i det kommende blad; men som bekendt giver en sådan berigtigelse ofte blot anledning til, at flere bliver opmærksomme på den krænkende omtale. Vi vil derfor være glade for en melding om din holdning til dette spørgsmål.

Vi beklager dybt, og sender vores uforbeholdne undskyldning til dig og de øvrige dommere i Højesteret.

Med venlig hilsen

Finn Borch Andersen, forbundsformand.
Mogens Kring Rasmussen, adm. direktør.

 

 

3 Kommentarer

jenni christensen
16. JANUAR 2012
Re: Knæfald for Højesteret

Tove Lsygaards hjemmeside: Kammeradvokaten kørte selvfølgelig det svære skyts frem, og i begge tilfælde favoriserede Thomas Rørdam min modpart.

Hvad kan man forvente andet af Thomas Rørdam?

Han var forsvarsadvokaten for landets værste tiltalte. Har han nogensinde haft saglig forståelse for en forurettet?

jenni christensen
16. JANUAR 2012
Re: Knæfald for Højesteret

Der kan da ikke være private breve til højesteretsdommerstanden.

De skal da være helt offentlige.

Tove Lysgaard
13. JANUAR 2012
Re: Knæfald for Højesteret

Efter en højesteretsdom, som jeg modtog den 22. december 2011, er jeg i gang med en større beskrivelse af, hvad der sker en fejlopereret, der bliver et sagsnummer i systemet. Højesteretdommerne, 5 stk., kom med an afgørelse og begrundelse, som absolut intet har med sandheden at gøre. De 5 dommere er et udpluk af brodne kar i offentlig regi. Det er ikke injurier, men den skinbarlige sandhed om 5 højesteretsdommere, som bortdømte mig på et helt forkert grundlag, manipulerede med akterne, så der fremkom en afgørelse, der frikendte Patientskadeankenævnet for deres erstatningspligt. Ikke engang loven om stationærtidspunktet overholdt de. Retslægerådets udvalgte læger var inkompetente og deres usande postulater  tog de 5 dommere ukritisk til sig. At nogen kan miste sin stilling på det, der er oplyst i ovenstående emne er højst mærkværdigt. Jeg bruger min ytringsfrihed til at kritisere systemet. Det er der i høj grad brug for, når Danmarks højeste retsinstans udviser forsømmelighed i forbindelse med deres hverv. Det ser ud til, at der er behov for en 4. instans.

 Se sagen på min hjemmeside www.to-lys.dk  "Fejloperation på OUH". Den er lang!