Karen Hedegaard: »DJ gør rigtig meget for journalisterne. Der er fokus på ytringsfrihed og pressefrihed«

Karen Hedegaard vil arbejde for flere aftaler for freelancere og forsøge at gøre det nemmere for de ledige: »Øget kontrol og mistænkeliggørelse betyder, at mange ledige kommer under et øget pres.«


Karen Hedegaard, 55 år, medstifter af og tidligere formand for Visuelt Forum, hvor hun stadig sidder i bestyrelsen, grafisk designer. Genopstiller til hovedbestyrelsen. »Mange medlemmer af Dansk Journalistforbund er faldet ud af dagpengesystemet, så det vil jeg stadig have fokus på, hvis jeg bliver genvalgt.«
Foto: Jens Otto Emmich

 

Hvad tror du vil give mest debat på årets møde?

»Fusionen, fordi vi har arbejdet meget med det, og vi nu grounder idéen. Der er mange opstillede til posten som næstformand, det tror jeg også, der kommer meget fokus på.«

Sidst havde du blandt andet modstand mod dagpengereformen som mærkesag. Hvordan er det gået med det?

»Det er gået rigtig skidt. Mange medlemmer af Dansk Journalistforbund er faldet ud af dagpengesystemet, så det vil jeg stadig have fokus på, hvis jeg bliver genvalgt. Men jeg synes, at DJ har fået en mere markant beskæftigelsesprofil, der har gjort, at vi har kunnet markere os stærkere. Det vil jeg gerne tage en del af æren for. DJ har også, sammen med repræsentanter fra andre a-kasser, været med til at udforme et krav om at få genoptjeningsperioden sat ned. Vi har særlige krav, fordi vi har så mange freelancere og selvstændige. Vi kan lære andre forbund om at organisere freelancere. Jeg syntes også, at jobrotation ude på arbejdspladserne var en god idé på papiret, men den er ikke slået igennem ude i virkeligheden. Vi havde det oppe på tillidsrepræsentantstævnet, men det gav ikke det store. Nu er ordningen også blevet forringet. Som formand for beskæftigelses- og uddannelsesudvalget i DJ har jeg også arbejdet for praktikløn og mere ordnede forhold. Det arbejde er jeg heller ikke færdig med.«

Mærkesager

Hvad er dine mærkesager, som adskiller dig fra de øvrige kandidater?

»Det er hårdt at være ledig. Frustration over ikke at have et job og bruge sit fag og indtægtsnedgang er ikke noget nyt. Men øget kontrol og mistænkeliggørelse betyder, at mange ledige kommer under et øget pres. DJ må i samarbejde med andre faglige organisationer arbejde for en lovgivning, der viser tillid til de ledige. Og vi skal fortsat stå fast på kravet om at nedsætte genoptjeningsperioden til et halvt år.

Arbejdet med at sikre ordnede forhold og praktikløn for vores studerende skal endnu mere i fokus i den kommende periode. Der er kommet nye uddannelser, for eksempel inden for kommunikation, hvor praktikforholdene skal falde på plads. Vi har uddannelser uden tradition for praktikløn, og vi oplever konkurrence fra universitetsstuderende, der ofte er i ulønnet praktik.«

»En aktuel afgørelse fra SU-styrelsen og Ankenævnet fastslår, at det ikke er lovligt at få SU, hvis man som praktikant samtidig modtager løn fra den virksomhed, man er i praktik hos. Det er et problem, vi kommer til at arbejde meget alvorligt med.«

»Vi skal arbejde for at indgå endnu flere aftaler for freelancere. Ud over de direkte berørte freelancere har aftalerne også betydning for andre, der ligesom jeg ikke altid arbejder for kunder, der er omfattet af en freelanceaftale. Vi kan bruge aftalernes takster, når vi skal forhandle honorar.

Lovgivningen er ikke indrettet til freelancere og selvstændige. Vi skal benytte tiden, indtil Dagpengekommissionen kommer med sin betænkning, til at bombardere politikerne med vores forslag til en lovgivning, der også passer til os på det tredje arbejdsmarked.«

Fusionen med Kommunikation og Sprog

Hvad er din holdning til en fusion med KS.

»Jeg går ind for fusionen, men jeg går også ind for den beslutning, vi har taget i hovedbestyrelsen om at udskyde fusionen.«

Er fusionen med KS død for altid?

»Nej, men fusionen kan godt vente for min skyld, for vi styrker jo samarbejdet med KS på mange områder. Blandt andet med flere aftaler på kommunikationsområdet og forholdene for freelancere, der arbejder med kommunikation.«

Ingen i HB er imod en fusion, men mange medlemmer af DJ er. Hvordan forklarer du det?

»Jeg har mødt mange i mit bagland, der er for en fusion, og det skal vi også have med i baghovedet.«

I har i godt to år arbejdet med en fusion. Nu udskyder I den, selv om det mandat, I har fået, betyder, at den skal til afstemning i 2015. Respekterer I delegeretmødets beslutning fra 2013, synes du?

»Ja, det synes jeg. Vi har undersøgt tingene nærmere. De to ting, vi har fundet ud af, er, at der er mange medlemmer, der ikke synes, at en fusion er en god idé. Og at forhandlinger med KS er vanskeligere, end vi først troede.«

Flere gange har DJ’s ledelse understreget, at fusionen er afgørende for DJ’s udvikling, ellers kan medlemstallet falde drastisk. Er det overhovedet forsvarligt at vente mindst to år mere, KS kan jo finde andre at lege med?

»KS har sagt, at de ikke vil fusionere med andre forbund. Jeg synes, at det, vi gør nu, med at udskyde fusionen er det bedste, vi kan gøre nu.«

Afgørelsen er udskudt. Fornemmer du, at det er, fordi nogen i DJ frygter et nej?

»Det handler ikke om at frygte et nej. Min vurdering er, at vi måske kunne få et snævert flertal, men det er ikke nok. En fusion kræver 2/3 flertal. Der er også mange medlemmer, der hverken er for eller imod en fusion. Jeg synes, det er fint, at vi indser, at det ikke er nu, vi skal lave den fusion.«

DJ vil i de kommende år udvide samarbejdet med KS, men samtidig vil DJ også gerne optage og betjene flere kommunikationsmedlemmer. Er KS lige nu mest en konkurrent eller en samarbejdspartner?

»KS er en samarbejdspartner, og som noget nyt vil vi lægge op til, at DJ og KS skal samarbejde mere om rekruttering af nye medlemmer.«

Journalister og kommunikatører

Siden seneste delegeretmøde er gruppen Journalisterne blevet dannet, blandt andet fordi de ønsker mere fokus på DJ’s oprindelige værdier som demokratiets vogtere. Gør DJ nok for journalisterne i dag?

»Ja, DJ gør rigtig meget for journalisterne. Der er fokus på ytringsfrihed og pressefrihed. Der bruges mange kræfter på at lave overenskomster, som journalister får glæde af. Jeg kommer selv fra en stærk faggruppe, Visuelt Forum, så jeg kan da sagtens forstå, at journalisterne også gerne vil dyrke faget noget mere. Det er der jo også plads til i DJ.«

Gør DJ nok for kommunikatørerne?

»Vi gør i hvert fald mere end før, og det er en gruppe, der er i vækst. KS er skarpe, når det handler om rådgivning om individuelle kontrakter for kommunikatører. Det skal DJ blive skarpere på.«

Hovedbestyrelsen har slået fast, at det er helt afgørende, at mediebrugerne kan sondre mellem uafhængige journalistiske produkter og kommunikation og information. Er den sondring tydelig nok i mediebilledet i dag?

»Vi skal i DJ arbejde med at udbrede den holdning, at man skal kunne sondre mellem journalistik og annoncer.«

Hvordan skal det sikres bedre fremover, synes du?

»Vi skal være med til at sikre, at den debat bliver taget ude på arbejdspladserne.«

Risikerer DJ ikke at overse en masse medlemsgrupper, fordi alting i dag handler om journalistik og kommunikation?

»Jeg er jo selv medlem af Visuelt Forum, og jeg føler mig rigtig godt favnet af DJ. Det vigtige er, om man føler, at DJ har tilbud til alle medlemmer, og det synes jeg, at DJ har.«

Ligestilling

DJ skal vedtage ny ligestillingsstrategi. I dag er der ikke ligeløn. Mandlige medlemmer af DJ tjener ifølge lønstatistikken i dag 2.100 kroner mere om måneden i gennemsnit. I de bedst lønnede jobs tjener mænd 8 procent mere end kvinder i lignende jobs. Mænd får gennemsnitligt 2.400 kroner mere i personlige tillæg. Er forskellene et problem, eller er lønforskel mellem kønnene kommet for at blive?

»Jeg synes, at det er et problem. Men jeg har også hørt, at blandt dimittender ligger kvinder højere end mænd. Så vi må som kvinder også selv gøre noget, og tillidsrepræsentanterne ude på arbejdspladserne må støtte op, og jeg ved, at forbundet bakker op om en højere grad af ligestilling.«

Tror du, at ligestillingsstrategien kan løse problemet?

»En strategi er jo god til at fastlægge nogle holdninger, men jeg ser gerne, at vi får nogle helt konkrete tiltag, som for eksempel lønforhandlingskurser for kvinder, også dem, der er ansat på individuelle kontrakter.«

DJ’s kontingent har i mange år været uforandret, men ligger stadig højt i forhold til andre fagforeninger. Skal det sættes ned?

»Nej, det skal ikke sættes ned, for så skal vi fravælge noget af det, vi får for vores kontingent nu.«

Chefer i DJ

De nye regler, der skal drøftes på delegeretmødet, lægger op til, at selvstændige, der er medlem af DJ, gerne må ansætte andre medlemmer. Er du enig i den formulering?

»Her har jeg ikke ændret mening siden sidst. Jeg er selv selvstændig freelancer, og det sker af og til, at jeg får en opgave, hvor jeg skal bruge kompetencer, jeg ikke har. Der har jeg flere gange hyret en freelancekollega til at hjælpe. Næste måned er der måske en anden freelancer, der ringer og giver mig en opgave. Det skal der være plads til. Der er udarbejdet en samarbejdsaftale af DJ, så samarbejdet bliver på fair vilkår. Men hvis en freelancer ansætter en anden DJ-kollega i en fast og tidsubegrænset stilling, så kan man ikke være medlem af DJ. Man har defineret sig selv som en, der ansætter folk fast og har dem i sit brød.«

Hvilken af de opstillede næstformandskandidater vil du selv stemme på?

»Det er alle fem gode kandidater. Jeg synes dog, at det vil være godt, at kommunikation bliver repræsenteret i formandskabet.«

Skal der være mere end en kandidat til formandsposten?

»Jeg vil gerne have kontinuitet på formandsposten, og jeg støtter Lars Werge.«

 

Journalisten interviewede Karen Hedegaard i 2013, da han stillede op til hovedbestyrelsen. Læs eller genlæs interviewet her.

 

Fagligt CV:

Medlem af hovedbestyrelsen siden april 2011

Formand for Beskæftigelses- og Uddannelsespolitisk Udvalg 2012-

I bestyrelsen for Pressens Uddannelsesfond 2011-

DJ’s repræsentant i det fælles medlemsklagenævn for Bibliotekarforbundet, Kommunikation og Sprog og DJ 2014-

Medlem af Advisory board for Kreativitet og design på DMJX 2013-

I perioden 2002-2012 formand for specialgruppen Visuelt Forum, hvor hun stadig sidder i bestyrelsen.

Læs mere om kandidaten på hendes hjemmeside: www.karenhedegaard.dk

0 Kommentarer