Kandidaterne til Delegeretmøde 2011

Mød de 15 kandidater, der kan vælges til hovedbestyrelsen 2011-2013 og find ud af, hvad der er deres mærkesager. (opdateret 12. april)

Mød de 15 kandidater, der kan vælges til hovedbestyrelsen 2011-2013 og find ud af, hvad der er deres mærkesager. (opdateret 12. april)

Nedenstående oversigt er fra fagbladet Journalisten (martsudgaven) – og skrevet inden Fred Jacobsen trak sig som kandidat til næstformandsposten, som følge af, at Lars Werge har valgt at gå efter selvsamme post. Desuden har Didde Elnif genovervejet sin situation og valgt at genopstille. På DJ i Dialog kan man se og læse den aktuelle liste over kandidater til hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund. 

*******************************************************************************************

Foto: Nana Reimers
Mogens Blicher Bjerregård

Formandskandidat
53 år, formand for DJ siden 1999

Løn og arbejdsvilkår
DJ er og skal fortsat være en stærk organisation, der kan indgå aftaler, og som lægger stor vægt på den personlige rådgivning. I de næste to år skal der yderligere fokus på medlemmernes ophavsret, freelancernes vilkår, på DJ's lønpolitik for de fastansatte samt på kommunikatørernes forhold. DJ's beskæftigelsespolitik skal give det enkelte medlem bedre mulighed for at blive eller komme i job.

Mediepolitik
DJ skal gennem blandt andet mediestøtteudvalget arbejde for en dansk mediepolitik, der sikrer et mangfoldigt medielandskab. Alle skal bygge på den grundlæggende og selvregulerende pressefrihed, som DJ også arbejder for globalt. DJ skal også arbejde for en større forståelse for værdien af de informationer, offentlige og private kommunikationsafdelinger formidler. Vi skal styrke sammenhængskraften i DJ.

Der er kun overskud i DJ's økonomi på grund af afkast på værdipapirer. Bruger DJ for mange penge?
Nej, det gør DJ ikke. Vi vidste, at arbejdsløsheden ville stige, og vi har haft økonomien til at håndtere det. Det et vigtigt, at vi også i fremtiden har en sund og stærk økonomi, så vi fortsat har de mange tilbud, som er afgørende for, at vi kan gøre en forskel for medlemmerne.

Foto: Peter Mørk
Villy Dall
HB-kandidat
56 år, Hurup Thy & Ørholm, journalist, Thisted Dagblad/Nordjyske Medier
tillidsrepræsentant, formand for Kreds 6

Demokratisk fagforening
Medlemmerne skal føle sig velkomne, når de henvender sig til forbundet og a-kassen.
De forskellige grupper af medlemmer skal kunne genkende sig selv i forbundets arbejde, præsentationer og politik.
DJ skal have en rekrutteringsstrategi både for nye fagligt aktive på alle planer og for bevarelse af faglig ekspertise og erfaring til gavn for alle medlemmer.

DJ's formål
Forbundets formål er at varetage medlemmernes faglige interesser, særligt at fremme fagets uddannelsesforhold, økonomiske og sociale vilkår.
At arbejde aktivt for fagets interesser og en udvidelse af presse- og ytringsfriheden over for arbejdsgiverne, lovgivningsmagten og myndighederne.

Der er kun overskud i DJ's økonomi på grund af afkast på værdipapirer. Bruger DJ for mange penge?
Det synes jeg ikke, at DJ gør. Men den primære drift skal gå i nul, og det tror jeg er muligt med almin-delig omhu og rationaliseringer. Så er spørgsmålet, hvad der er almindelig drift. Det er aktuelt i forbindelse med den forestående beslutning om, hvorvidt efteruddannelsespuljen skal gøres permanent. Det er jeg tilhænger af, at den bliver. Det kan komme på tale at tage pengene fra egenkapitalen, men det kræver en længere diskussion i HB.

Foto: Mikael Hjuler
Iben Danielsen
HB-kandidat
54 år, skrivende freelancer til magasiner, aviser, web og bøger.

Næstformand i FreelanceGruppen. Har været med i HB siden oktober 2010. Medlem af K&O-udvalget og ligestillingsudvalget. Initiativtager til DJ's deltagelse i Bogforum, Bøger i Dialog

Åbenhed og netværk
DJ skal være basis og lægge en høj standard for alle mediearbejdere på et omskifteligt arbejdsmarked. Åbenhed om løn, tilbud om kurser og efteruddannelse. En aktiv indsats for arbejdsløse og kolleger med problemer. DJ skal understøtte de netværk, der opstår, og vi skal finde flere måder at holde medlemmerne ajour med faget, hinanden, arbejdsvilkår og arbejdsmiljø på.

Synligt fagforbund
DJ skal konkurrere på synlighed og kvalitet, frem for på hvilket kronebeløb der står på girokortet. En årlig fagfestival ville fungere som et åbent, givende balkort fra Danmarks medieforbund til medlemmerne.

Der er kun overskud i DJ's økonomi på grund af afkast på værdipapirer. Bruger DJ for mange penge?
De penge, DJ har, skal bruges på medlemsaktiviteter og ikke unødvendig administration. Jeg tror bestemt, at der er ting, man kan flytte rundt på, så man har råd til flere udadvendte aktivi-teter. Jeg foreslår blandt andet, at man dropper Fagligt Forum og kører Fagfestival hvert år. Det er en bedre måde at komme ud til folk og rekruttere til det faglige arbejde.

Foto: Privat
Troels Gadegaard Frølich
HB-kandidat
25 år, studerende ved DJH,
bestyrelsesarbejde i KaJ, bl.a. som formand, HB-observatør og i samarbejdsudvalget i DJStud. Studerenderepræsentant i Danmarks Medie- og Journalisthøjskolens bestyrelse. Praktik hos MediaWatch og Weekendavisen

Mediepolitisk indflydelse
Jeg vil arbejde for, at DJ har størst mulig indflydelse på de mediepolitiske beslutninger, der er afgørende for at kunne lave ordentlig journalistik. Det gælder både i den offentlige debat, og når mediestøtten skal fordeles, og lovrammerne for vores arbejde ændres.

Faglig kvalitet
Et højt fagligt niveau er nødvendigt, hvis vi skal leve op til vores egne og samfundets idealer for god journalistik. DJ markerer sig allerede godt på efteruddannelse, og grunduddannelsernes praktiktid bør være i kikkerten. Det skal være uddannelse og ikke bare billig arbejdskraft.

Der er kun overskud i DJ's økonomi på grund af afkast på værdipapirer. Bruger DJ for mange penge?
Hvis driften ikke balancerer, bliver det før eller siden nødvendigt at spare eller øge indtægterne. Den nemme løsning er at hæve kontingentet, men det risikerer at skræmme folk væk, så måske er det en mulighed at øge indtægterne ved at hverve flere medlemmer. Det er en diskussion, vi må tage, for vi kan ikke satse på, at investeringerne altid redder os.

Foto: Nana Reimers
Fred Jacobsen
Næstformandskandidat
54 år, næstformand for DJ siden 2002

Aftaler og løn
DJ's kerneydelse er og bliver aftaler for vore medlemmer. Aftalerne skal være gode og tidssvarende, for faste og freelancere. Udformningen af fremtidens aftaler bliver en central opgave. Jeg ser en væsentlig opgave i at sørge for, at DJ går foran i kampen om åbenhed i lønspørgsmål. Fuld åbenhed er det bedste middel mod ulige og uretfærdig løn. Pensionsaftalerne for DJ's medlemmer skal være bedre og billigere. Gruppeforsikringen skal derfor i nyt udbud.

Uddannelse
DJ skal være en stærkere aktør i bestræbelserne på at løfte uddannelsernes niveau og kvalitet. Efteruddannelse skal være så mangfoldig, at endnu flere faggrupper dækkes ind. Jeg vil kæmpe for at stoppe praktikforlængelser for journaliststude-rende.

Der er kun overskud i DJ's økonomi på grund af afkast på værdipapirer. Bruger DJ for mange penge?
Ja, det kan man sige, når driften ikke går i nul. Jeg synes, vi har været omkostningsbevidste, men vi har samlet set ikke været gode nok til at prioritere. Det ansvar tager jeg gerne på mig. DJ er ikke fattig. Men kernebutikken skal ses efter i sømmene, og når vi satser på nye projekter, skal vi beslutte, hvor længe de kører – og hvis de skal gøres permanente, skal vi vide, hvor vi henter pengene fra.

Foto: Linda Henriksen
Frederik M. Juel
HB-kandidat
46 år, journalist, Berlingske, tillidsrepræsentant og formand for Berlingske Medarbejderforening, bestyrelsen for Kreds 1, med i fagligt udvalg

Arbejdsmiljøet skal sikres
Som tillidsrepræsentant på Berlingske har jeg sammen med mine kolleger oplevet mange forandringer på arbejdspladsen. Det er helt afgørende, at den slags tiltag sker, uden at det rammer de ansattes arbejdsmiljø. Jeg vil i HB bruge mine erfaringer til at sikre, at forbundet får en politik, så vi kan håndtere udfordringen med det stigende arbejdspres.
 
Bedre efteruddannelse
Alt for mange af vores kolleger forsømmer at tage den efteruddannelse, der vil kunne klæde dem på til at kunne klare fremtidens udfordringer. Det skal forbundet arbejde på at ændre.

Der er kun overskud i DJ's økonomi på grund af afkast på værdipapirer. Bruger DJ for mange penge?
På langt sigt er det ikke optimalt med underskud på driften. Men det er klart, at det koster at have en stærk organisation, der kan servicere medlemmerne. Man skal ikke sætte kontingentet op, men løbende kigge kritisk på de ydelser, der går ud over kerneopgaven at sikre medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår.

Foto: Sonja Iskov
Karen Hedegaard
HB-kandidat
51 år, layouter – grafisk designer, selvstændig freelancer. Formand for Visuelt Forum siden 2002, medlem af beskæftigelses- og uddannelsesudvalget, Fagrådet for UPDATE og rekrutteringsudvalget

Efteruddannelse
Jeg vil arbejde for flere relevante efteruddannelsestilbud, især nu mens ledigheden er høj. Fastansatte bliver fyret, freelancere mister kunder, og mange nyuddannede har svært ved at finde jobs. De skal kunne bruge ledighedsperioden på at dygtiggøre sig og styrke deres kvalifikationer. DJUK skal blive et endnu bedre redskab for ledige medlemmer og for andre, der har brug for hjælp til karriereskift.

Demokratisk fagforening
Jeg vil arbejde for en bredere rekruttering til faglige poster i DJ og en styrkelse af medlemsdemokratiet. Flere unge, flere kvinder og flere medlemmer fra etniske mindretal skal med i det faglige arbejde.

Der er kun overskud i DJ's økonomi på grund af afkast på værdipapirer. Bruger DJ for mange penge?
Vi skal holde øje med, at pengene bliver brugt rigtigt. Men det er vigtigt, at DJ har mange varer på hylderne – grundfunktionerne om løn og ansættelse, karriereudvikling, mentorordningen og medlemsarrangementerne.
Tilsammen gør det, at DJ bliver synlig for medlemmerne, og "kuponhæfte- fagforeningerne" kommer ikke til at virke så billige alligevel.

Foto: Lars Lindskov
Lars Lindskov
HB-kandidat
53 år, freelance pressefotograf, HB-medlem, sidder blandt andet i FU, mediepolitisk udvalg, freelanceudvalget, Ophavsretsfonden, Pressenævnet, Mediemuseets bestyrelse, Carsten Nielsen-legatet. Deltaget i flere arbejdsgrupper om DJ's fremtid, flerfunktionalitet, ophavsret m.v. Formand for Pressefotografforbundet

Stærk aftalestrategi
En endnu stærkere aftalestrategi med fokus på alle ansættelsesformer i vores brogede medieverden. Freelancere skal sikres via aftaler, ellers bliver vores overenskomster udhulet på sigt. Vi skal gennem aftaler sikre ophavsretten, og vi skal skabe større forståelse for ophavsrettens betydning. Fokus på efteruddannelse og arbejdsmiljø gennem aftaler.

Organisering
DJ skal fortsat udvikles, og vi skal have organiseret endnu flere, der arbejder inden for vores områder. Organisering er vigtig for at sikre vores aftalestrategi.

Der er kun overskud i DJ's økonomi på grund af afkast på værdipapirer. Bruger DJ for mange penge?
Driften skal helst hænge sammen. Men der er mange udfordringer for eksempel med ledighed, og derfor er det i orden, at DJ i en årrække bruger forrentningen til faglige aktiviteter.  Det holder ikke på langt sigt, men DJ har stadig en sund økonomi. Der er ingen faretendenser, og kontingentet skal holdes i ro.

Foto: Hanne Fuglbjerg
Pernille Nørregaard
HB-kandidat
35 år, forfatter og ghostwriter, Bogskriveriet, medlem af FreelanceGruppens bestyrelse og Fagligt Udvalg

Styrke medlemmerne i individuelle forhandlinger
Medierne med de store overens-komster skærer ned og fyrer medarbejdere, hvilket tvinger mange DJ-medlemmer til selv at forhandle deres kontrakter og løn på plads – det gælder både fastansatte og freelancere. DJ skal forberede og styrke sine medlemmer bedre til de individuelle forhandlinger.

Fokus på vilkårene for forfattere og andre, der arbejder med bøger
Flere og flere DJ-medlemmer laver bøger. Alligevel er det et område, som DJ som forbund ikke interesserer sig for. Man accepterer, at forlagene udstikker urimelige kontrakter, der kræver alle rettigheder til materialet og aflønner på stadig ringere vilkår. Vi skal ind i kampen og sikre bedre vilkår for medlemmerne.

Der er kun overskud i DJ's økonomi på grund af afkast på værdipapirer. Bruger DJ for mange penge?
Spørgsmålet er, om DJ bruger pengene på det rigtige. Hvis det kommer medlemmerne til gode, og det i øvrigt balancerer, er det ikke nødvendigvis et problem. Men hvis pengene bliver brugt på ting, der ikke er til gavn for medlemmerne, skal der kigges på det.

Foto: Privat
Per Roholt Pedersen
HB-kandidat
49 år, kommunikationsrådgiver, Bureau4 Odense, medlem af HB, formand for beskæftigelses- & uddannelsesudvalget samt næstformand i K-Gruppen

Løn- og arbejdsvilkår
DJ's vigtigste opgave er at sikre alle vores medlemmer uanset uddannelsesmæssig baggrund de bedst mulige løn- og arbejdsvilkår. Det sker gennem indgåelse af fleksible overenskomster og ved at udvide aftaledækningen, ikke mindst på kommunikationsområdet.

Uddannelse og efteruddannelse
DJ skal sikre, at de grunduddannelser, der uddanner professionelle til medie- og kommunikationsbranchen, er ajourførte med branchens udfordringer og fagets metoder og værktøjer.
På tilsvarende vis er efteruddannelse en afgørende forudsætning for, at medlemmerne af DJ kan bevare deres mobilitet og værdi på et arbejdsmarked i hastig forandring. Derfor er retten til betalt efteruddannelse for alle medlemmer et afgørende krav for DJ.

Der er kun overskud i DJ's økonomi på grund af afkast på værdipapirer. Bruger DJ for mange penge?
DJ er ikke en pengemaskine, der skal spare op. Omvendt skal vi fremadrettet være skarpere på at prioritere, så tingene bliver bragt i balance. DJ bliver presset fra de gule fagforeninger, og en mulighed kunne være, at man som medlem kan vælge mellem et billigt basismedlemskab og et lidt dyrere medlemskab med flere tilbud.

Foto: William Husted
Rasmus Mark Pedersen
HB-kandidat
24 år, fagligt aktiv i snart fem af dem, har forhandlet overenskomst med DR og aviserne. Nu: Barselsvikar, Newspaq, København. April/maj: Freelancer, DR Syd, Aabenraa

Jeg vil have et effektivt og billigt forbund, som vågner op og forbereder sig på de ekstreme forandringer i branchen, vi står over for de næste 10 år – i stedet for kun at se frem til næste overenskomstforhandling.

Flere jobs
Særligt på det individualiserede arbejdsmarked, der buldrer frem. Lige nu vil DJ hellere bevare et traditionelt job end skabe to nye.

Ét DJ
HB er blevet en krigsplads for snævre egeninteresser. Fokus på de store linjer nu.

Der er kun overskud i DJ's økonomi på grund af afkast på værdipapirer. Bruger DJ for mange penge?
Ja, der er lidt for meget fløde-skum, der sagtens kunne skæres væk, så man kunne nedsætte kontingentet med 50 kroner og gøre forbundet mere attraktivt. Fagligt Forum får man ikke nok ud af, jeg kan ikke se, hvorfor DJ skal udgive et kommunikationsmagasin som Magasin K, og bidraget til Sikringsfonden kan sagtens nedsættes med 25 procent de kommende år. Derudover kan man trimme organisationen med et par procent.

Foto: Thomas Tolstrup
Jens Rossen
HB-kandidat
52 år, journalist, forfatter og kommunikationsrådgiver, Rossen Reportage, HB-medlem, formand for freelanceudvalget og medlem af fagligt udvalg

Ligeværd
Forbundet skal kunne forhandle for alle medlemmer, uanset om de er fastansatte, arbejder på kontrakt eller er freelancere. Medlemmer og faget skal beskyttes mod "skriv under eller forsvind"-kontrakter, hvor den enkelte mister kontrollen med eget materiale. Kontrakterne begrænser den enkeltes handlefrihed, og det skader fagets troværdighed, når kilderne ikke længere ved, hvor deres oplysninger bliver brugt.

Rummelighed
Forbundet skal favne alle, der arbejder med medier og kommunikation, og vi skal lære at yde en særlig service for den sårbare gruppe, der er ved at blive marginaliseret helt eller delvist ud af faget.

Der er kun overskud i DJ's økonomi på grund af afkast på værdipapirer. Bruger DJ for mange penge?
Nej, det mener jeg ikke. Men vi skal være opmærksomme på at udvise rettighed omhu. Vi har i en årrække oplevet en positiv medlemsudvikling, og så længe vi har den nødvendige formue, kan vi godt tåle et underskud et par år. Vi skal være opmærksomme på, at kontingentet ikke stiger, og det har vi været gode til.

Foto: Thomas Tolstrup
Peter Thornvig
HB-kandidat
51 år, fotograf, bestyrelsesmedlem: HB, Dansk Kunstnerråd, DJ Feriefond, formand for: DJ:Fotograferne, Copydan Billedkunst, DJ's K&O-udvalg

Et DJ – så bukserne ikke revner
Medlemsfremgang er uinteressant, hvis kampen for de fælles værdier ikke forankres i et stærkt tværgående fællesskab om aftaler, uddannelser og ophavsret. Ændringerne på arbejdsmarkedet gør det tvingende nødvendigt, at DJ sammen med medlemmerne øger fokus på betydningen af sammenhængen mellem vilkår for fastansatte og freelancere, på tværs af kompetencerne i DJ.

Ophavsret er ophavsmandens!
Indholdets troværdighed bygger på ophavsmandens ret til eget stof! Medlemmernes indholdsmæssige og økonomiske interesser skal fastholdes gennem enkle aftalemodeller, med balance mellem ophavsmænd og brugernes interesser.

Der er kun overskud i DJ's økonomi på grund af afkast på værdipapirer. Bruger DJ for mange penge?
Jeg synes ikke, man kan sige, at medlemmerne får for meget for pengene. Som balancen i økonomien ser ud nu, er det ikke uforsvarligt, men det er en løftet pegefinger, fordi medlemstilgangen nu ikke er helt så eksplosiv, som den har været tidligere. Vi skal tænke os godt om, hvordan vi bruger pengene de kommende år.

Foto: Privat
Allan Boye Thulstrup
HB-kandidat
31 år, journalist på Herning Folkeblad, arbejdsmiljø-repræsentant og praktikantvejleder

Bedre sabbatordninger
Med den stigende pensionsalder skal vi i fremtiden arbejde, til vi fylder 70, og sandsynligvis endnu længere. Derfor skal DJ arbejde for bedre muligheder for pauser i løbet af arbejdslivet, så vi kan imødegå den psykiske nedslid-ning, som flere og flere allerede nu bliver ramt af.
Indførelse af eksempelvis sabbat-orlov vil også have den positive sideeffekt, at de efterfølgende vikariater vil give vore arbejdsløse kolleger en mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Bedre praktik
Endnu bedre praktikanter kræver bedre praktikantvejledere. Jeg vil arbejde for, at DJ laver træf og efteruddannelse for praktikantvejledere. Det vedtog delegeretmødet i øvrigt tilbage i 2009, uden at det endnu er sket.

Der er kun overskud i DJ's økonomi på grund af afkast på værdipapirer. Bruger DJ for mange penge?
Ja, så længe der er underskud, skal medlemmerne betale for det. Vi har været heldige med renteindtægter, og det kan vi ikke regne med i fremtiden. Jeg tror, der ligger en udfordring i, at man spreder sig over for mange områder. Organisationsgraden på nogle områder bliver meget lille, og man starter fra nul, hver gang man skal have en ny gruppe overbevist.

Foto: Privat
Lars Werge
HB-kandidat
44 år, journalist og tillidsmand, Ekstra Bladet, medlem af DJ's hovedbestyrelse siden 2009

Styrke faglige netværk
DJ's stærke, faglige netværk skal styrkes og udbygges i de kommende år. Via endnu bedre tr-uddannelse, coaching og øget politisk fokus fra toppen skal rødderne i den faglige kamp have endnu mere næring i de kommende år.
Det er helt klassisk: DJ skal være garanten for de bedst mulige løn- og arbejdsvilkår for vore medlemmer – alle vore medlemmer.

Kvalitet
Mens arbejdsgivere taler om platforme, freelance og flermedialitet som en uomgængelig ting i fremtidens medielandskab, bør DJ have modet til at diskutere kvalitet. For den enkelte, såvel som for faget.

Der er kun overskud i DJ's økonomi på grund af afkast på værdipapirer. Bruger DJ for mange penge?
Vi forfølger den strategi, som hovedbestyrelsen har udstukket. Jeg kan ikke se mange steder, hvor vi kan spare. Og jeg tror heller ikke, DJ skal blive større ved at fusionere med andre. Selv om det måske ikke er et populært synspunkt, er det ikke et must for mig, at vi holder kontingentet i ro, hvis det betyder, at vi kan nå medlemmerne, hvor de er.

0 Kommentarer