Kampen om toppen

 På delegeretmøde 16. - 17. april skal de delegerede vælge, hvem der skal sidde i hovedbestyrelsen.

 

På delegeretmøde 16. – 17. april skal de delegerede vælge, hvem der skal sidde i hovedbestyrelsen.

I år er Christian Kierkegaard, Kristian Melgaard, Per Hansen, Peter Thornvig, Helle-Karin Helstrand og Kirstine Baloti samt Steffen Lilmöes på valg. Alle genopstiller undtagen Steffen Lilmöes. Traditionen tro har kandidaterne til det kommende valg fået mulighed for at præsentere sig selv her i bladet i dette nummer.

Det er dog muligt at opstille kandidater til hovedbestyrelses-valget helt frem til delegeretmødets anden dag kl. 10.00.

 

CHRISTIAN KIERKEGAARD
Næstformand i DJ, 51 år, genopstiller til HB
DJ skal arbejde for, at det enkelte medlem kommer i centrum i organisationen.
Det skal ske ved:
– En fortsat udvikling af Jobservice. Vores arbejdsløse medlemmer skal tilbydes relevant uddannelse og rådgivning tilpasset den enkeltes behov.
– En målrettet efteruddannelseskampagne, der motiverer hvert enkelt medlem til at efter- og videreuddanne sig. Målet er, at DJs medlemmer skal være kvalificerede til fremtidens job.
– Alle grunduddannelser til medierne skal udvikles, så vi uddanner til fremtidens job – og ikke til arbejdsløshed.
– En fortsat kamp for at aftaledække det hastigt voksende mediearbejdsmarked for freelancere og for at fjerne de politiske hindringer for freelanceres virke.
– En fortsat kamp for at fastholde vores ophavsret gennem politisk påvirkning og indgåelse af aftaler, som sikrer det enkelte medlems ophavsret og virksomhedernes muligheder for at udvikle sig.
– Et fortsat arbejde med at tilpasse DJs organisation, så organiseringen sker efter det enkelte medlems ønsker.
– En fortsat indsats for at øge DJs organisering på mediearbejdsmarkedet.

 

KRISTIAN MELGAARD
Freelancejournalist i Kreds 5, 52 år, genopstiller til HB
Som medlem af hovedbestyrelsens Forretningsudvalg og Ophavsretsfondens ditto fører man en lidt tilbagetrukket tilværelse, fordybet i tal, skemaer og organisation.
Men derfor kan man jo godt have nogle holdninger til, hvordan DJ skal
udvikle sig.
Jeg er freelancer af stor lyst med udgangspunkt i Danmarks egentlige hovedstad, Viborg.
Freelance-begrebet har altid været en naturlig del af journalisters hverdag, men desværre har udviklingen de seneste år været, at mange ufrivilligt bliver kastet ud i tilværelsen som freelancer.
Det stiller enorme krav til DJs organisation, det faglige apparat, og især JobService.
Derfor har jeg i min tid som FU-medlem i forbund og fond arbejdet for at skabe flere ressourcer til efteruddannelse, videreuddannelse, opgradering af JobService m.v. Det arbejde skal fortsætte samtidig med, at vi skal skære vores organisation til, så vi ikke henter flere kontingentkroner hjem fra medlemmerne end højst nødvendigt. Af samme grund er jeg stolt af at være en af arkitekterne bag forslaget om et nyt regnskabssystem, som delegeretmødet skal tage stilling til.
Jeg har været fagligt aktiv hele mit voksne liv – i medarbejderforening, kreds, freelancegruppe og hovedbestyrelse, men mener stadig, jeg har en del at give af.

 

PETER THORNVIG
Freelancefotograf, 50 år, genopstiller til HB
Man kan dyrke forskellighed alene for at understrege den. Man kan også lade accepten af forskelligheden være platformen, der kitter medieområdet sammen i en stærk og relevant organisation for alle arbejdsfunktioner.
Flere medlemmer og en større bredde giver en latent fare for, at størrelse og bredde fragmenterer organisationen.
Med en plads i HB vil jeg fortsat arbejde for, at afstanden mellem det enkelte medlem, grupperne og forbundets ledelse udvikler sig i en retning, hvor målet er, at bredden giver en større fælles faglig styrke til gavn for alle medlemmer på medieområdet.
Det skal være DJs kvaliteter, der skaber medlemsgrundlaget! Ikke kun på de traditionelle fagforeningsområder. DJ skal også stå for kvalitet på et fag-fagligt niveau.
Individualisme er ikke det samme som egoisme, og DJ har plads til at kunne sætte medlemmet i centrum.
Flere freelance- og kontraktmæssige ansættelsesforhold og krav til alle om flerfunktionalitet og levering til flere medier, vil gøre ophavsretten til et større indtægtsgrundlag. Men også et værn mod krænkende misbrug af medlemmernes rettigheder. DJs position på ophavsretsområdet skal fortsat styrkes med aftaler.

FINN ARNE HANSEN
Journalist på Fyns Amts Avis, 43 år
Ny Løn var emnet, der fik mig til at synes, at jeg burde blande mig i forbundets faglige politik. Flertallet i forbunds-ledelsen er vældig opsat på at opfylde arbejdsgivernes hede ønske om at indføre Ny Løn uden anciennitetstrin, hvilket især vil skade de modne medarbejdere og kvinderne.
I det offentlige er de unge løver og mellemlederne rendt med sækken. Det vil også ske hos os, hvis arbejdsgiverne får rådighed over hele den lønsum, vores anciennitetsbetaling udgør. Det virker ikke, som om der overhovedet er kræfter i hovedbestyrelsen, der kæmper imod, så det vil jeg.
Flertallets holdning om, at journali-ster på Fællesoverenskomsten skal kunne fotografere løs uden betaling, er jeg også betænkelig ved. Jeg tror ikke, vi med den digitale teknik undgår, at journalister kommer til at fotografere mere, men der skal være en stærk snor i det.
Kort sagt melder jeg mig på holdet, der ønsker en strammere faglig profil.
Min faglige baggrund er en post som formand for kredselevudvalget i kreds 4 i 1985, en kredskassererpost i Kreds Fyn i 1987-88 og siden oktober 2000 tillidsrepræsentant på Fyns Amts Avis.

KIRSTINE C. BALOTI
Freelance billedmedieoversætter, 34 år, genopstiller til HB
Jeg genopstiller til HB, fordi jeg synes, der bør være en repræsentant fra de uorganiserede, forholdsvist lavtlønnede områder, DJ også opererer i. Hovedbestyrelsen bør afspejle den bredde, der i dag er i medlemsskaren.

SØREN R. THUESEN
Informationsmedarbejder i Amtsrådsforeningen, 51 år, med I Kommunikationsgruppens bestyrelse
Jeg opstiller til hovedbestyrelsen for at gøre kommunikationsjournalistik mere synlig i forbundet og for at kvalificere og udvikle denne gren af journalistikken. Det sker bl.a. på baggrund af en række udtalelser, indlæg og artikler i JOURNALISTEN, som vidner om et manglende kendskab til, hvad ca. 700 DJ-medlemmer beskæftiger sig med, og hvad kommunikations- og informationsjournalistik er for noget.
Jeg vil arbejde for bedre efteruddannelsestilbud inden for journalistik, organisation, digitalisering og måling af kommunikation. Både indhold og finansiering af efteruddannelsestilbuddene trænger til en grundig revision.
En stigende del af nyhederne fra organisationer og virksomheder passerer på deres vej til pressen en kommunikations- eller informationsmedarbejder. Jeg finder det vigtigt at sætte til debat, hvad der er spindoktor-arbejde, og hvad der er en nyttig udvidelse af journalistikkens muligheder for at kunne bruges på andre områder i samfundet end på de skrantende dagblade.

 

PER HANSEN
Journalist, TV/MIDT-VEST, 55 år, genopstiller til HB
1100 kolleger uden arbejde. Det er en barsk kendsgerning og det største problem – efter min mening – som Dansk Journalistforbund må slås med lige nu og et godt stykke tid ind i fremtiden. Her er jeg med på at gøre en indsats. Vi skal ikke gå i panik, men arbejde hårdt og kreativt på, at der bliver job til alle.
Der er også brug for en velfungerende hovedbestyrelse, som kan arbejde for kollegerne, når det blandt andet gælder: De mange nyuddannede, adskillige flere freelancere i fremtiden, nye mediemedarbejdere og funktioner, uddannelse og efteruddannelse, projektansatte og timelønnede.
Fælles for al arbejdet vil der – som aldrig tidligere – opfordres til sammenhold. Så når vi langt. Det vil kræve styrke, nytænkning og en god portion faglig erfaring og ballast.
Det er med det i rygsækken, jeg gerne tager en tørn mere i hovedbestyrelsen.

HELLE-KARIN HELSTRAND
Freelancejournalist i kreds 4, 43 år, genopstiller til HB
Mediearbejdsmarkedet ændrer sig hastigt i øjeblikket. Arbejdspladser bliver nedlagt, mens nye opstår. Arbejdet på de gamle arbejdspladser ændrer karakter. Det stiller store krav til arbejdskraftens kompetence.
De seneste to af mine fire år i hovedbestyrelsen har jeg været formand for uddannelsesudvalget, der står over for store udfordringer.
Jeg vil gerne bruge to år mere på at præge grundudddannelserne, så nyuddannede er velkvalificerede til hele mediearbejdsmarkedet, og arbejde for, at relevant efteruddannelse bliver en mulighed for alle DJs medlemmer.
Samtidig skal vi sikre kvaliteten på alle fagets praktikpladser.
Arbejdsløshedskurven skal vendes. En regulering af optaget på grunduddannelserne kan blive nødvendig, men endnu vigtigere er det at arbejde for at overenskomstdække flere af vores arbejdspladser, og dermed være med til at hindre, at uorganiseret arbejdskraft arbejder gratis eller alt for billigt på nogle mediearbejdspladser.
Andre vigtige fokusområder: Ophavsretten, betaling for videreudnyttelse, arbejdsmiljø og freelancevilkår.

 

0 Kommentarer