Journalistik skal da være kritisk

SKILLELINJE. Et hurtigt vue ud over medielandskabet viser, at det meste journalistik ikke er spor kritisk. Normen er derimod, at partskilder for eksempel sjældent svarer på de ofte lukkede spørgsmål, journalister stiller. Samtidig reduceres journalistik ofte til ren underholdning. Spørgsmålet er derfor, om det ikke snart er på tide at sondre mellem underholdning og journalistik?

SKILLELINJE. Et hurtigt vue ud over medielandskabet viser, at det meste journalistik ikke er spor kritisk. Normen er derimod, at partskilder for eksempel sjældent svarer på de ofte lukkede spørgsmål, journalister stiller. Samtidig reduceres journalistik ofte til ren underholdning. Spørgsmålet er derfor, om det ikke snart er på tide at sondre mellem underholdning og journalistik?
I mit journalistikspeciale skelner jeg netop mellem underholdning og journalistisk formidling. Med underholdning må man sjældent mene noget – og slet ikke noget kontroversielt, for den slags skræmmer kunderne væk. Kritisk journalistik formidler derimod indhold, der udfordrer læseren/lytteren/seeren, hvilket er hele forudsætningen for at lære noget nyt.
Hvis vi som journalister reelt skal være en del af den ofte hyldede fjerde statsmagt, er der nogle krav, vi skal efterleve. I mit speciale har jeg derfor opstillet et katalog herover. Blandt andet gør jeg op med nyhedskriteriernes nærmest urokkelige krav om sensation og konflikt. I stedet anbefaler jeg tematisk dækning af brede samfundsrelevante emner samt relevans, relevans og relevans. Desuden må vi insistere på tid til grundig research, at kilderne svarer på de stillede spørgsmål, samt at vi vitterlig er kritiske over for magten.
Alt det og mere til forudsætter, at journalistikken styrkes videns- og ressourcemæssigt, samt at den sikres reel uafhængighed af kommercielle og snævre politiske interesser.
Når kritisk journalistik er så afgørende, er det, fordi den er en forudsætning for danskernes aktive deltagelse i demokratiet. Demokrati forudsætter jo netop, at vi som borgere er oplyste og vidende, så vi kan vælge klogest muligt.
Mediernes kommercielle vilkår betyder, at journalistik mere og mere handler om at få flest mulige kunder i butikken. Hermed flyttes fokus fra indhold til form – fra oplysning til underholdning. At skelne mellem underholdning og journalistik er derfor et spørgsmål om demokrati. Så hvis vi vil noget seriøst med vores fag – det vil sige, at vi vil mere end blot at underholde, er det på tide, at vi spidser pennen! •
Nalle Kirkvåg, journalist

1 Kommentar

Nalle Kirkvåg
14. APRIL 2009
Re: Journalistik skal da være kritisk

Mit debatindlæg om kritisk journalistik er blevet redigeret (af redaktionen), hvorfor det her kommer i sin fulde længde:

Journalistik skal da være kritisk...

Eller skal det?
Den meste journalistik er nemlig ikke spor kritisk. Det viser et hurtigt vue ud over bl.a. det elektroni­ske medielandskab. Her er det oftest normen, at især partskilder ikke svarer på de ofte lukkede spørgsmål, journa­listen stiller. I stedet er meget journali­stik ren underholdning. Nu er der selvfølgelig ikke noget i vejen med underholdning. Spørgsmålet er derfor, om det ikke er på tide at skelne mel­lem netop underholdning og journali­stik?

I mit speciale på Journalistik (RUC) skelner jeg mellem underholdning og journalistisk formid­ling. Mens underholdning mestendels er en sjov, spændende eller forry­gende måde at bruge sin tid på, er journalistik i min optik kritisk og udfor­drende i sin insisteren på at formidle indhold, der gør læseren/lytteren/se-eren klogere.

Med underholdning må man altså ikke mene noget, den slags skræm­mer jo kunderne væk! Men med kritisk journalistik udfordres man derimod, hvilket er forudsætningen for at lære noget nyt.

Vi er tilsyneladende mange journa­lister, der ser os selv som en del af den fjerde statsmagt. Men hvis vi vir­kelig mener det, er der altså nogle krav, vi skal efterleve. I mit speciale har jeg forsøgt at opstille et katalog herfor - bl.a. et opgør med nyhedskri­terierne sensation og konflikt og i ste­det tematisk dækning af brede sam­fundsrelevante emner samt relevans, relevans og relevans. Desuden må vi forlange (af os selv og vores arbejds­plads), at der er tid til grundig re­search, at kilderne svarer på de stil­lede spørgsmål, samt at vi er kritiske overfor magten, også når vi er enige med denne.

Alt det og mere til forudsætter som minimum, at journalistikken styrkes vi­dens- og ressourcemæssigt, samt sik­res mere uafhængighed af kommerci­elle og snævre politiske interesser.

Vi glemmer det sikkert tit i den travle hverdag: Kritisk journalistik er blandt forudsætningerne for, at dan­skerne kan tage aktivt del i demokra­tiet. For hvis man ikke har adgang til en varieret og kritisk viden om virke­ligheden, begrænses vores handlin­ger. Demokrati forudsætter netop, at vi som borgere er oplyste og vidende, så vi kan foretage de klogeste valg. Men med de omsiggribende kommercielle vilkår for medierne, handler det mere om at have så mange kunder som muligt. Hermed flyttes fokus væk fra indhold og på form, væk fra oplysning til underholdning.

At skelne mellem underholdning og journalistik er altså ikke et spørgsmål om, hvem der er bedst, dygtigst eller mest værd. Men hvis vi vil noget med vores fag, dvs. mere end blot under­holde, er det sgu på tide, at vi spidser pennen!