HB-medlemmer holder fast i standpunkt trods kreds-kritik

Skal hovedbestyrelsen ændre standpunkt til offentlighedsloven efter weekendens protest fra kredsene? Spørgsmålet deler vandene - ligesom de hele tiden har været.

Skal hovedbestyrelsen ændre standpunkt til offentlighedsloven efter weekendens protest fra kredsene? Spørgsmålet deler vandene – ligesom de hele tiden har været.

Hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund skal ændre standpunkt og "afvise alle indskrænkninger i åbenheden, når det endelige lovforslag fremsættes for Folketinget".

Sådan lyder den direkte opfordring i den udtalelse, som samtlige tilstedeværende kredse på weekendens kreds-seminar blev enige om.

Og hvor stor betydning har så denne udtalelse? Det er der delte meninger om i hovedbestyrelsen, og meningsforskellene følger umiddelbart det samme mønster som ved spørgsmålet om Offentlighedsloven og DJ's høringssvar.

»Jeg synes da, HB må forholde sig til, at kredsene enstemmigt kommer med en
sådan tilkendegivelse. Det er under alle omstændigheder en svækkelse, når
man sender modsatrettede signaler, og det er vi nødt til at se på,« siger
HB-medlem Jens Rossen, der selv er på nej-siden i forhold til høringssvaret.

Andre HB-medlemmer har derimod sværere ved at betragte udmeldingen fra kreds-seminaret som 'folkets røst' i denne sag.

»Så vidt jeg er orienteret, er der kun fire kredse, der reelt har vedtaget udtalelser på deres generalforsamlinger. Og på Kreds 1-generalforsamlingen, så forstår jeg, at deltagerne kunne være i Politikens Foredragssal, hvor jeg positivt ved, der højst kan være hundrede mennesker. Og det er altså ud af 7.500 medlemer,« siger HB-medlem Lars Werge.

Også HB-medlem Lars Lindskov er skeptisk i forhold til den repræsentativitet, der ligger i de kritiske udtalelser.

»Jeg tror helt klart, at der er nogle enkelte, der har forberedt spørgsmålene og argumentationen op til generalforsamlingerne. Og hvis man så ikke har sat sig så meget ind i det, så er det jo et fornuftigt autosvar, at man selvfølgelig går ind for den størst mulige åbenhed,« siger han.

Både han og Lars Werge – der begge stemte ja til høringssvaret – er forundret over, at kritikken og diskussionen i så høj grad kommer efter det ekstraordinære hb-møde, hvor høringssvaret blev vedtaget, og at kredsformændene ikke deltog mere i debatten på selve mødet.

»Som jeg husker det, var der nogle få indlæg, og så skred vi til afstemning. Og så undrer det mig, at der ikke var større vilje til at skære tingene ud i pap for mig, hvorfor jeg skulle mene noget andet. At man så bagefter sender mig lange mails og giver udtryk for, at jeg overhovedet ikke har forstået, hvad det drejer sig om, det virker ikke befordrende for min lyst til at ændre holdning.

Personligt regner Lars Lindskov ikke med at ændre holdning til spørgsmålet.

»Jeg synes ikke, der er kommet nogen nye argumenter i sagen – ikke for mit eget vedkommende.«

8 Kommentarer

Øjvind Hesselager
25. MARTS 2010
Re: HB-medlemmer holder fast i standpunkt trods kreds-kritik

Det har fra flere sider været antydet, at kredsenes kritiske tilkendegivelser om DJs beslutning omkring offentlighedsloven hviler på enten et for spinkelt grundlag eller er resultatet af stærke kræfters førte hånd.

Men kunne dette citat fra Lars Lindskov ikke lige så godt bruges mod HB som mod kredsene:

»Jeg tror helt klart, at der er nogle enkelte, der har forberedt spørgsmålene og argumentationen ..."

Jeg havde gerne set at DJ havde markeret sit idelle journalistiske standpunkt kraftigere.

Men forklaringen er måske, at DJ også skal varetage andre interesser end de journalistiske. Mindre åbenhed er jo ikke en lige stor ulempe for alle medlemmer.

Mange venlige hilsner

Finn Arne Hansen
25. MARTS 2010
Re: HB-medlemmer holder fast i standpunkt trods kreds-kritik

Jeg siger ikke, man skal holde kæft og rette ind til højre. Debat er godt - før en beslutning. Jeg mener, at enkeltpersoner - kredsdformænd eller ej - må respektere det repræsentative demokrati i Dansk Journalistforbund. Når der har været en grundig debat, og en beslutning er taget, så er det DJ's holdning. Ellers mister vi totalt troværdighed. Det er splittende at have et skyggekabinet som "kredstræffene" eller "kredsseminarerne", der oven i købet koster medlemmerne kontingentkroner. Og jeg mener, at kredsformænd og andre enkeltpersoner må samle underskrifter til et ekstraordinært delegeretmøde, hvis de ønsker en fagpolitisk afgørelse ændret. Det vil selvsagt også betyde, at man må stille med kandidater til samtlige de poster, som ja-sigerne i HB har, også Freds og Mogens'. Sådan er spillet. Man kan ikke regne med, de vil blive siddende efter et evt. nederlag.

Jeg er ikke dybt nok inde i sagen om aktindsigt til at afgøre, hvad der er rigtigt. Men når to erfarne kolleger plus et flertal i hovedbestyrelsen har gennemgået sagen meget, meget grundigere end os andre, og når kredsformændene oven i købet - helt usædvanligt demokratisk for et dansk fagforbund - har kunnet tale imod beslutningen under selve HB-mødet, så er det ikke rimeligt bagefter at piske en stemning op på kredsgeneralforsamlingerne op. Vi ved jo alle, det er de mest hard core beton-DJ'ere (som undertegnede), der møder op der. Ikke hr. og fr. Normaljournalist.

Bente Bjørn
25. MARTS 2010
Re: HB-medlemmer holder fast i standpunkt trods kreds-kritik

Som referent fra generalforsamlingen i kreds 6 - 2. marts 2010 kan jeg oplyse, at der på generalforsamlingen i Aalborg var en god debat om udkastet til ny offentlighedlov, og der var foruden Karin Mette Petersen og Villy Dall mange andre deltager i debatten. Der er på ingen måde grund til at nære tvivl om hverken HB-medlemmets eller kredsformandens opbakning. Kredsens udtalelse blev vedtaget med overvældende flertal (ca. 50) -  en enkelt undlod at stemme og ingen stemte imod.

Desuden er vi mange, der følger debatten på nettet og i "Mennesker og Medier" samt andre steder, og både Karin Mette Petersen og Villy Dall har i debetten om offentlighedslov deres nordjyske bagland i orden.

Venlig hilsen Bente Bjørn, Nordjyske Medier

og ref. ved generalforsamlingen i kreds 6

Morten Bergholt
25. MARTS 2010
Re: HB-medlemmer holder fast i standpunkt trods kreds-kritik

Underholdende er det. Men det ærgrer mig, at en en så vigtig debat om offentlighed i forvaltningen og mulighed for aktindsigt bliver til snigløb, mudderkastning og nedgøring af menings-modstandere.

Når der bliver rejst spørgsmålstegn ved, om kredsbestyrelserne har deres bagland med sig, kunne man med samme ret stille spørgsmålstegn ved, om alle HB-medlemmer havde deres bagland med, da de stemte om høringssvaret. Og om de alle HAR et bagland.

Og når kredsformændene bliver kritiseret for ikke at blande sig mere, da punktet om høringssvar var til debat på HB-mødet, kan man vel med rette også spørge: Hvorfor sagde HB-medlem Lars Lindskov stort set intet behandlingen? Først under afstemningen, afslørede han sin holdning.

På seks ud af syv generalforsamlingerne i kredsene blev Offentlighedskommisionens betænkning diskuteret. Om der kom en udtalelser ud af det, er vel ikke så væsentligt. Men når alle kreds-bestyrelser derefter samles, og på baggrund af debatterne i kredsene vedtager at arbejde for en større mulighed for aktindsigt end den Offentlighedskommisionen lægger op til, så har det forhåbenlig betydning. Og det var såmæn bare det vi vedtog, og skrev i en udtalelse.

Forunderligt er det at opleve, at der tilsyneladende er emner man som tillidsvalgt i DJ ikke må mene noget om. At når HB har talt, så har man bare at rette ind. Og holde sin kæft, hvis man er uenig. At få sin ytringsfrihed beskåret af medlemmer af Dansk Journalistforbund, havde jeg ikke ventet.

Hvorfor skal det beklikkes om kredsbestyrelser og kredsformænd repræsenterer medlemmerne i kredsene ? Hvor mange mødte op til generalforsamlingen på Ekstra Bladet, da Lars Verge blev valgt som tillidsrepræsentant? Skal det nu også have betydning for, med hvilken vægt han repræsenterer DJ-medlemmer ansat på Ekstra Bladet?

Når 300 til 400 medlemmer ud af forbundets omkring 14.000 medlemmer mødes som delegerede på delegetmødet, skal vi så også stille spørgsmålstegn ved, hvem de repræsenterer ? Nej vel skal vi ej !

Kredsene bliver tit og ofte kritiseret for at være hygge-klubber og varmestuer for DJ-medlemmer, der ikke har andet og vigtigere at tage sig til.

Men endnu værre er det åbenbart, hvis vi sætter os grundigt ind i et vigtigt spørgsmål, der fremover vil få stor betydning for offentlighedens muligheder for indsigt i magtapparatets gøren og laden.

Og helt slemt er det, hvis vi danner vores egen mening, og blander os i debatten.

Men det er heldigvis endnu blandt kredsenes opgaver, at bidrage til den politiske debat i Dansk Journalistforbund. Så det gør vi.

Venlig hilsen Morten Bergholt, formand for Kreds 5  

  

   

John Lykkegaard, formand kreds 4
25. MARTS 2010
Re: HB-medlemmer holder fast i standpunkt trods kreds-kritik

Som formand for kreds 4 deltog jeg også i weekendens kredstræf på Mors, og jeg går fuldt og helt ind for den udtalelse, som kredsenes bestyrelser efterfølgende sendte ud.

Der er siden kommet forskellige bemærkninger - lige fra Finn Arne Hansens mening om, at vi skal rette ind til højre, holde kæft og lade HB styre butikken, over Lars Lindskov, der mistænker os for at have forberedt spørgsmål og kommentarer i forbindelse med de forskellige kredsgeneralforsamlinger, til Lars Werge, der lettere ironisk henviser til, at kun en lille del af medlemmerne i kreds 1 mødte frem til deres generalforsamling - og skønt en ikke ringe del af HB hører under kreds 1, glimrede de iflg. Kenni Leth, ved deres fravær. Tænker vi tilbage til delegeretmødet i Nyborg, var der en årsag til, at vi ikke som sædvanligt var i en af de store sale, men kunne mødes under mere intime forhold i en mindre. Mon ikke årsagen findes i  medlemmernes svigtende interesse i medindflydelse og hvad der er forbundets politik.

Det er mit klare indtryk, at Mogens Blicher Bjerregård  mødte velforberdt op til det ekstraordinære HB-møde den 21. februar, hvor høringssvaret var til debat. Jeg må tilføje, at jeg ville være blevet slemt skuffet over min forbundsformand, hvis det ikke have været tilfældet. I den forbindelse kan jeg undre mig over Lars Lindskovs bemærkning om, at spørgsmål og kommentarer til generalforsamlingerne var aftalt spil. Vi har ingen indflydelse på, hvem der kommer til vore generalforsamlinger, og det eneste jeg, som formand i min beretning gjorde opmærksom på, var, at fortælle om min - og efterfølgende ikke så fås - bekymringer over de eventuelle konsekvenser, lovforslaget vil få, hvis det bliver gennemført i sin nuværende form.

Her er jeg enig med  DJ's næstformand, Fred Jacobsen, som så rigtigt og klarsynet dagen efter generalforsamlingen i kreds 4 sagde, at det var hans demokratiske ret og pligt at prøve at påvirke debatten i den, efter hans mening, rigtige retning.

Til slut vil jeg gøre opmærksom på, at vi måske skulle kigge lidt længere end til vore egne næsetippe. Borgere kan kun være interesserede i, at vi i Danmark har et åbent samfund, hvor vi kan følge med i, hvad magthaverne foretager sig. Eller er det noget, jeg har misforstået? 

mvh

John Lykkegaard - Formand kreds 4

 

Flere