search

HB-medlemmer holder fast i standpunkt trods kreds-kritik

Skal hovedbestyrelsen ændre standpunkt til offentlighedsloven efter weekendens protest fra kredsene? Spørgsmålet deler vandene - ligesom de hele tiden har været.

Skal hovedbestyrelsen ændre standpunkt til offentlighedsloven efter weekendens protest fra kredsene? Spørgsmålet deler vandene – ligesom de hele tiden har været.

Hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund skal ændre standpunkt og "afvise alle indskrænkninger i åbenheden, når det endelige lovforslag fremsættes for Folketinget".

Sådan lyder den direkte opfordring i den udtalelse, som samtlige tilstedeværende kredse på weekendens kreds-seminar blev enige om.

Og hvor stor betydning har så denne udtalelse? Det er der delte meninger om i hovedbestyrelsen, og meningsforskellene følger umiddelbart det samme mønster som ved spørgsmålet om Offentlighedsloven og DJ's høringssvar.

»Jeg synes da, HB må forholde sig til, at kredsene enstemmigt kommer med en
sådan tilkendegivelse. Det er under alle omstændigheder en svækkelse, når
man sender modsatrettede signaler, og det er vi nødt til at se på,« siger
HB-medlem Jens Rossen, der selv er på nej-siden i forhold til høringssvaret.

Andre HB-medlemmer har derimod sværere ved at betragte udmeldingen fra kreds-seminaret som 'folkets røst' i denne sag.

»Så vidt jeg er orienteret, er der kun fire kredse, der reelt har vedtaget udtalelser på deres generalforsamlinger. Og på Kreds 1-generalforsamlingen, så forstår jeg, at deltagerne kunne være i Politikens Foredragssal, hvor jeg positivt ved, der højst kan være hundrede mennesker. Og det er altså ud af 7.500 medlemer,« siger HB-medlem Lars Werge.

Også HB-medlem Lars Lindskov er skeptisk i forhold til den repræsentativitet, der ligger i de kritiske udtalelser.

»Jeg tror helt klart, at der er nogle enkelte, der har forberedt spørgsmålene og argumentationen op til generalforsamlingerne. Og hvis man så ikke har sat sig så meget ind i det, så er det jo et fornuftigt autosvar, at man selvfølgelig går ind for den størst mulige åbenhed,« siger han.

Både han og Lars Werge – der begge stemte ja til høringssvaret – er forundret over, at kritikken og diskussionen i så høj grad kommer efter det ekstraordinære hb-møde, hvor høringssvaret blev vedtaget, og at kredsformændene ikke deltog mere i debatten på selve mødet.

»Som jeg husker det, var der nogle få indlæg, og så skred vi til afstemning. Og så undrer det mig, at der ikke var større vilje til at skære tingene ud i pap for mig, hvorfor jeg skulle mene noget andet. At man så bagefter sender mig lange mails og giver udtryk for, at jeg overhovedet ikke har forstået, hvad det drejer sig om, det virker ikke befordrende for min lyst til at ændre holdning.

Personligt regner Lars Lindskov ikke med at ændre holdning til spørgsmålet.

»Jeg synes ikke, der er kommet nogen nye argumenter i sagen – ikke for mit eget vedkommende.«

Kommentarer
8
Villy Dall
23.03.10 11:46
Re: HB-medlemmer holder fast i standpunkt trods kreds-kritik

Blot et par kommentarer:

- Kritikken kom og kommer sent, lyder det fra nogle. Ja, men først på mødet i januar i mediepolitisk udvalg stod det klart, at forbundsformandens udkast til høringssvar ville blive meget svagt i forhold til de fra offentlighedskommissionen foreslåede indskrænkninger i adgangen til aktindsigt.

- Der var ikke så meget debat om § 24 på HB-mødet, lydet det fra nogle. Nej, men forud for selve HB-mødet havde der været et seminar på halvanden time, der stort set havde handlet om § 24.

- Jeg har ikke i mit indlæg "Har DJ skiftet journalistisk ideal?" skrevet, at HB-kolleger ikke har forstået, hvad det handler om. Men jeg har skrevet, at nogle af dem ikke har kvalificeret deres stemmeafgivning til fordel for forbundsformandens høringssvar. De sagde ikke noget, de stemte blot.

- Man kan altid diskutere repræsentativitet. Ja, men så må sagen jo afgøres på et delegeretmøde, som det allerede er foreslået flere gange her på journalisten.dk.

- Hvis altså flertallet i HB ikke er til sinds at flytte sig. Der var på HB-mødet 21. februar ganske langt mellem mindretallets forslag om "afvisning" og så flertallets accept. Eksempelvis er FUJ's høringssvar, som flere af HB-kollegerne udtalte sig negativt om, et udtryk for sådanne mellempositioner.

- Forbundsformanden talte på HB-mødet 21. februar om forskellen på mindretallets "alt eller intet"-fundamentalisme og så flertallets realpolitiske pragmatisme, men han var ikke selv indstillet på at flytte sig i forhold til sit forslag. Det havde han allerede gjort, gav han udtryk for, efter møder med f.eks. cavlingprisvinderen Jesper Tynell. Så må man jo blot konstatere, at hans udgangspunkt har været endnu svagere end det, der blev resultatet, altså var fra i udgangspunktet slet ikke indstillet på at kritisere indskrænkningerne - eller hvad?

Med venlig hilsen

VILLY DALL

HB-medlem og formand for DJ Kreds 6 Nordjylland

Fremhævet af Journalisten
Villy Dall
23.03.10 12:59
Re: HB-medlemmer holder fast i standpunkt trods kreds-kritik

 

Og så synes jeg i øvrigt, at Kreds 4's formand, John Lykkegaard, har en meget vigtig pointe her:

http://djkreds4.inforce.dk/sw2954.asp

På kredsens hjemmeside kan man i øvrigt læse i referatet fra kredsgeneralforsamlingen læse referatet af den debat, der dér udspandt sig omkring offentlighedsloven.

Fremhævet af Journalisten
Kenni Leth
24.03.10 21:27
Re: HB-medlemmer holder fast i standpunkt trods kreds-kritik

Jeg vil som formand for Kreds 1, der bliver nævnt i artiklen, også gerne knytte et par kommentarer til de udtalelser, der er omkring repræsentativitet.

 Det er fuldkommen rigtigt, som Lars Werge siger, at der til generalforsamlingen i Kreds 1 maksimalt har været 100 medlemmer til stede. Men det var til gengæld knap 100 meget enige medlemmer. Da udtalelsen om offentlighedsloven blev præsenteret for generalforsamlingen (http://www.kreds1.dk/sw2761.asp) var der efterfølgende en meget grundig debat af spørgsmålet. Adskillige af de fremmødte medlemmer var på talerstolen for at fremføre deres holdning til emnet - og kun én - nemlig forbundsformanden Mogens Blicher Bjerregaard - var på talerstolen for at forsvare Hovedbestyrelsens beslutning. Det var ærgerligt. Det kunne have været rart, hvis flere af Hovedbestyrelsens medlemmer, der geografisk hører hjemme i Kreds 1, var mødt op og havde deltaget i debatten.

 Da udtalelsen efterfølgende blev sendt til afstemning, var der ingen, der stemte imod. Fire medlemmer undlod at stemme, herunder Mogens Blicher Bjerregaard. Resten stemte for. Nu er jeg ikke statistiker, men med så markant en opbakning, ligger jeg i hvert fald ikke vågen om natten i bekymring over, om jeg har medlemmerne bag mig i denne sag. Tværtimod.

 Når det så er sagt, mener jeg, at sagen er alt, alt for vigtig til, at vi fokuserer og bruger kræfter på det bagudrettede forløb op til afstemningen i HB. Høringssvaret til Offentlighedskommissionen er afgivet, og det kan vi ikke ændre ved. Næste pejlemærke for Hovedbestyrelsen bliver det høringssvar, der skal afgives til regeringen, når denne som ventet lancerer sit lovforslag (der sagtens kan afvige væsentligt fra kommissionens) senere i år.

 Så får vi en ny chance til åbent at se på det samlede lovforslag og komme med en klar og entydig holdning fra Journalistforbundets side. Og der kan jeg på egne og mine kredsformands-kollegers vegne love, at vi vil spille særdeles aktivt med ved de kommende HB-møder i dette spørgsmål.

 Bedste hilsner

 Kenni Leth

formand, Kreds 1

Fremhævet af Journalisten
John Lykkegaard, formand kreds 4
25.03.10 08:03
Re: HB-medlemmer holder fast i standpunkt trods kreds-kritik

Som formand for kreds 4 deltog jeg også i weekendens kredstræf på Mors, og jeg går fuldt og helt ind for den udtalelse, som kredsenes bestyrelser efterfølgende sendte ud.

Der er siden kommet forskellige bemærkninger - lige fra Finn Arne Hansens mening om, at vi skal rette ind til højre, holde kæft og lade HB styre butikken, over Lars Lindskov, der mistænker os for at have forberedt spørgsmål og kommentarer i forbindelse med de forskellige kredsgeneralforsamlinger, til Lars Werge, der lettere ironisk henviser til, at kun en lille del af medlemmerne i kreds 1 mødte frem til deres generalforsamling - og skønt en ikke ringe del af HB hører under kreds 1, glimrede de iflg. Kenni Leth, ved deres fravær. Tænker vi tilbage til delegeretmødet i Nyborg, var der en årsag til, at vi ikke som sædvanligt var i en af de store sale, men kunne mødes under mere intime forhold i en mindre. Mon ikke årsagen findes i  medlemmernes svigtende interesse i medindflydelse og hvad der er forbundets politik.

Det er mit klare indtryk, at Mogens Blicher Bjerregård  mødte velforberdt op til det ekstraordinære HB-møde den 21. februar, hvor høringssvaret var til debat. Jeg må tilføje, at jeg ville være blevet slemt skuffet over min forbundsformand, hvis det ikke have været tilfældet. I den forbindelse kan jeg undre mig over Lars Lindskovs bemærkning om, at spørgsmål og kommentarer til generalforsamlingerne var aftalt spil. Vi har ingen indflydelse på, hvem der kommer til vore generalforsamlinger, og det eneste jeg, som formand i min beretning gjorde opmærksom på, var, at fortælle om min - og efterfølgende ikke så fås - bekymringer over de eventuelle konsekvenser, lovforslaget vil få, hvis det bliver gennemført i sin nuværende form.

Her er jeg enig med  DJ's næstformand, Fred Jacobsen, som så rigtigt og klarsynet dagen efter generalforsamlingen i kreds 4 sagde, at det var hans demokratiske ret og pligt at prøve at påvirke debatten i den, efter hans mening, rigtige retning.

Til slut vil jeg gøre opmærksom på, at vi måske skulle kigge lidt længere end til vore egne næsetippe. Borgere kan kun være interesserede i, at vi i Danmark har et åbent samfund, hvor vi kan følge med i, hvad magthaverne foretager sig. Eller er det noget, jeg har misforstået? 

mvh

John Lykkegaard - Formand kreds 4

 

Fremhævet af Journalisten
Morten Bergholt
25.03.10 08:50
Re: HB-medlemmer holder fast i standpunkt trods kreds-kritik

Underholdende er det. Men det ærgrer mig, at en en så vigtig debat om offentlighed i forvaltningen og mulighed for aktindsigt bliver til snigløb, mudderkastning og nedgøring af menings-modstandere.

Når der bliver rejst spørgsmålstegn ved, om kredsbestyrelserne har deres bagland med sig, kunne man med samme ret stille spørgsmålstegn ved, om alle HB-medlemmer havde deres bagland med, da de stemte om høringssvaret. Og om de alle HAR et bagland.

Og når kredsformændene bliver kritiseret for ikke at blande sig mere, da punktet om høringssvar var til debat på HB-mødet, kan man vel med rette også spørge: Hvorfor sagde HB-medlem Lars Lindskov stort set intet behandlingen? Først under afstemningen, afslørede han sin holdning.

På seks ud af syv generalforsamlingerne i kredsene blev Offentlighedskommisionens betænkning diskuteret. Om der kom en udtalelser ud af det, er vel ikke så væsentligt. Men når alle kreds-bestyrelser derefter samles, og på baggrund af debatterne i kredsene vedtager at arbejde for en større mulighed for aktindsigt end den Offentlighedskommisionen lægger op til, så har det forhåbenlig betydning. Og det var såmæn bare det vi vedtog, og skrev i en udtalelse.

Forunderligt er det at opleve, at der tilsyneladende er emner man som tillidsvalgt i DJ ikke må mene noget om. At når HB har talt, så har man bare at rette ind. Og holde sin kæft, hvis man er uenig. At få sin ytringsfrihed beskåret af medlemmer af Dansk Journalistforbund, havde jeg ikke ventet.

Hvorfor skal det beklikkes om kredsbestyrelser og kredsformænd repræsenterer medlemmerne i kredsene ? Hvor mange mødte op til generalforsamlingen på Ekstra Bladet, da Lars Verge blev valgt som tillidsrepræsentant? Skal det nu også have betydning for, med hvilken vægt han repræsenterer DJ-medlemmer ansat på Ekstra Bladet?

Når 300 til 400 medlemmer ud af forbundets omkring 14.000 medlemmer mødes som delegerede på delegetmødet, skal vi så også stille spørgsmålstegn ved, hvem de repræsenterer ? Nej vel skal vi ej !

Kredsene bliver tit og ofte kritiseret for at være hygge-klubber og varmestuer for DJ-medlemmer, der ikke har andet og vigtigere at tage sig til.

Men endnu værre er det åbenbart, hvis vi sætter os grundigt ind i et vigtigt spørgsmål, der fremover vil få stor betydning for offentlighedens muligheder for indsigt i magtapparatets gøren og laden.

Og helt slemt er det, hvis vi danner vores egen mening, og blander os i debatten.

Men det er heldigvis endnu blandt kredsenes opgaver, at bidrage til den politiske debat i Dansk Journalistforbund. Så det gør vi.

Venlig hilsen Morten Bergholt, formand for Kreds 5  

  

   

Fremhævet af Journalisten
Bente Bjørn
25.03.10 09:50
Re: HB-medlemmer holder fast i standpunkt trods kreds-kritik

Som referent fra generalforsamlingen i kreds 6 - 2. marts 2010 kan jeg oplyse, at der på generalforsamlingen i Aalborg var en god debat om udkastet til ny offentlighedlov, og der var foruden Karin Mette Petersen og Villy Dall mange andre deltager i debatten. Der er på ingen måde grund til at nære tvivl om hverken HB-medlemmets eller kredsformandens opbakning. Kredsens udtalelse blev vedtaget med overvældende flertal (ca. 50) -  en enkelt undlod at stemme og ingen stemte imod.

Desuden er vi mange, der følger debatten på nettet og i "Mennesker og Medier" samt andre steder, og både Karin Mette Petersen og Villy Dall har i debetten om offentlighedslov deres nordjyske bagland i orden.

Venlig hilsen Bente Bjørn, Nordjyske Medier

og ref. ved generalforsamlingen i kreds 6

Fremhævet af Journalisten
Finn Arne Hansen
25.03.10 10:12
Re: HB-medlemmer holder fast i standpunkt trods kreds-kritik

Jeg siger ikke, man skal holde kæft og rette ind til højre. Debat er godt - før en beslutning. Jeg mener, at enkeltpersoner - kredsdformænd eller ej - må respektere det repræsentative demokrati i Dansk Journalistforbund. Når der har været en grundig debat, og en beslutning er taget, så er det DJ's holdning. Ellers mister vi totalt troværdighed. Det er splittende at have et skyggekabinet som "kredstræffene" eller "kredsseminarerne", der oven i købet koster medlemmerne kontingentkroner. Og jeg mener, at kredsformænd og andre enkeltpersoner må samle underskrifter til et ekstraordinært delegeretmøde, hvis de ønsker en fagpolitisk afgørelse ændret. Det vil selvsagt også betyde, at man må stille med kandidater til samtlige de poster, som ja-sigerne i HB har, også Freds og Mogens'. Sådan er spillet. Man kan ikke regne med, de vil blive siddende efter et evt. nederlag.

Jeg er ikke dybt nok inde i sagen om aktindsigt til at afgøre, hvad der er rigtigt. Men når to erfarne kolleger plus et flertal i hovedbestyrelsen har gennemgået sagen meget, meget grundigere end os andre, og når kredsformændene oven i købet - helt usædvanligt demokratisk for et dansk fagforbund - har kunnet tale imod beslutningen under selve HB-mødet, så er det ikke rimeligt bagefter at piske en stemning op på kredsgeneralforsamlingerne op. Vi ved jo alle, det er de mest hard core beton-DJ'ere (som undertegnede), der møder op der. Ikke hr. og fr. Normaljournalist.

Fremhævet af Journalisten
Øjvind Hesselager
25.03.10 10:36
Re: HB-medlemmer holder fast i standpunkt trods kreds-kritik

Det har fra flere sider været antydet, at kredsenes kritiske tilkendegivelser om DJs beslutning omkring offentlighedsloven hviler på enten et for spinkelt grundlag eller er resultatet af stærke kræfters førte hånd.

Men kunne dette citat fra Lars Lindskov ikke lige så godt bruges mod HB som mod kredsene:

»Jeg tror helt klart, at der er nogle enkelte, der har forberedt spørgsmålene og argumentationen ..."

Jeg havde gerne set at DJ havde markeret sit idelle journalistiske standpunkt kraftigere.

Men forklaringen er måske, at DJ også skal varetage andre interesser end de journalistiske. Mindre åbenhed er jo ikke en lige stor ulempe for alle medlemmer.

Mange venlige hilsner

Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen