HB-kandidater ved delegeretmøde 2007

Formandskandidat: Mogens Blicher Bjerregård. Forbundsformand siden april 1999.

Formandskandidat: Mogens Blicher Bjerregård. Forbundsformand siden april 1999.

Mærkesag 1: I DJ skal vi bruge vores økonomiske og politiske overskud til at investere i fremtiden gennem endnu bedre rådgivning, mere indflydelse på fag- og mediepolitik, fortsat aftaledækning, især for freelancere, samt have særlig fokus på arbejdsmiljøet. Det er samtidig en forudsætning, at vi har en høj organisationsprocent, hvor vi især skal øge medlemstallet blandt freelancere, kommunikationsmedarbejdere og de studerende.

Mærkesag 2: I DJ ved vi, at forbundets udvikling skal ses i et internationalt lys. Derfor skal vores kontakter og forhandlinger med mediekoncer på tværs af grænserne koordineres med forbund i berørte lande. Medlemmernes ophavsret sikres blandt andet internationalt, og for en fremtid med frie medier skal vi styrke vores internationale organisationer og tage et medansvar ved at bistå vores kolleger i nye og potentielle demokratier i opbygningen af faglige organisationer.

Må TV 2 melde sig ud af gruppeliv? I DJ skal vi udvikle pensionsaftaler og ordninger med gruppeliv, der tilgodeser såvel solidariteten som medlemmernes krav om tilpassede løsninger til rimelige priser.

***

Kandidat: Villy Dall, 52 år. Journalist på Thisted Dagblad.

Baggrund: Tillidsrepræsentant, næstformand i Kreds 5, medlem af HB siden 2005.

Mærkesag 1: DJ skal fortsat have stort fokus på arbejdsmiljø – herunder især det psykiske arbejdsmiljø og de mange stressfald på mediearbejdspladserne. Der skal samarbejdes med arbejdsgiverne, og bedre forhold skal søges sikret i overenskomsterne eller tilhørende protokollater.

Mærkesag 2: DJ skal have et forstærket fokus på bedre efter- og videreuddannelsestilbud gennem en dialog med arbejdsgiverne, så langt de fleste DJ-medlemmer kan se muligheder for opkvalificering og faglig udvikling i Update-kataloget plus alternative efteruddannelsesmuligheder. DJ skal søges betalt efter- og videreuddannelse i arbejdstiden sikret i alle overenskomster.

Må TV 2 melde sig ud af gruppeliv? Nej. Delegeretmødet er det organ, der tager stilling til, hvorvidt der skal være en obligatorisk gruppelivsordning. Men jeg er enig i HBs beslutning om at få undersøgt sagen ordentligt og at fremlægge forskellige valgmuligheder for sammensætningen af dækningen.

***

Kandidat: Didde Elnif, 26 år. Studerende, 8. semester på DJH.

Baggrund: Tidligere formand for KaJ. Medlem af HB siden 2005. Formand for Ligestillingsudvalget og medlem af Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Mærkesag 1: Jeg vil arbejde for, at vi får identificeret og nedbrudt de barrierer, der resulterer i, at de kvindelige medlemmers løn og tillæg fortsat ligger lavere end mænds – selv i 2007 – og for at nedbryde de barrierer, der betyder, at kvinder stadig er dårligt repræsenteret i ledelserne og blandt de tillidsvalgte.

Mærkesag 2: Jeg vil arbejde for at sikre de medlemmer, der ikke er dækket af overenskomster, de samme rettigheder som de medlemmer, der er dækket.

Må TV 2 melde sig ud af gruppeliv? DJ tilbyder medlemmerne en af landets bedste gruppeordninger. Der findes stort set ingen steder, hvor man får så god dækning, som vores medlemmer gør. Desværre betaler medlemmerne dyrt for den sikkerhed. Jeg mener derfor, at vi bør gøre alt, hvad der står i vores magt, for at sikre en billigere ordning. Alle muligheder skal udtømmes, før vi begynder at udvande den ordning, vi har, ved at lade enkelte grupper udtræde.

***

Kandidat til næstformand: Fred Jacobsen. 50 år, næstformand siden 2002

Mærkesag 1: At videreudvikle DJ til et moderne fagforbund. Moderne er at fungere godt i krydsfeltet mellem det klassiske fællesskab og den professionelle ramme for alle, der arbejder med journalistik, kommunikation og indhold i medierne. DJ skal være begge dele: Et fællesskab, hvor vi kan lide at være sammen omkring vores fag, og en organisation, der opfattes som uundværlig for dem, der finder den relevant. Vi er på vej, og i de næste år skal vi gøre det endnu bedre for arbejdsmiljøet, kommunikationsfolk og freelancere. Og få en skarpere profil som en organisation, der vil noget på ligestillingsområdet.

Mærkesag 2: At finde en holdbar løsning på pensionsområdet. Svaret er ikke en gruppeordning, som vi kender den i dag. Tiderne skifter. Det gør medlemmernes krav til DJs kerneydelser også. Derfor skal vi tænke nyt, dog på en måde hvor vi ikke glemmer de dårligst stillede.

Må TV 2 melde sig ud af gruppeliv? En enig HB talte et klart sprog og sagde nej. Det betyder dog ikke, at debatten dermed er død. Alle muligheder skal undersøges.

***
Kandidat: John Jakobsen, 50 år. Journalist, Sjællandske Medier.

Baggrund: Tillidsrepræsentant Sjællandske Medier, medlem af HB siden 2004. Formand for Fagligt Udvalg, medlem af Medieudvalget og Ophavsretsfondens bestyrelse. DJs repræsentant i Pressens Uddannelsesfond, Pensionsfondens Bestyrelse og Kulturministeriets Tilgængelighedsudvalg (Arkivloven).

Mærkesag 1: Psykisk arbejdsmiljø er kommet højt på dagsordnen i DJ. Nu gælder det om at holde tempoet. I den kommende periode vil jeg fortsat presse på for at få arbejdsgiverne til at indgå forpligtende aftaler om det psykiske arbejdsmiljø.

Mærkesag 2: DJ er andet end fastansatte klassiske journalister. Det skal i højere grad afspejles i forbundets politik. Gennem gode individuelle tilbud om rådgivning og støtte. Og gennem ordentlige aftaler.

Må TV 2 melde sig ud af gruppeliv? Nej! En solidarisk gruppelivsforsikring er for mig en del af hele meningen med at have et fagligt fællesskab som DJ. Solidaritet koster. Det må gerne blive billigere. Det bliver det ikke ved at lade de fastansatte på store »unge« arbejdspladser køre solo.

***

Kandidat: Antoinette Kordic, 35 år. Tekster på TV 2, cand. mag. i russisk og serbokroatisk.

Baggrund: Fagligt aktiv i tre-fire år. Tidligere kontaktperson for TV 2-freelancerne. Deltog ved Ok-forhandlingerne i 2005.

Mærkesag 1: Ligestillingsdebatten bliver omsider taget op i stadig flere sammenhænge i medierne. Heller ikke i DJ-regi er det en selvfølge, at kvinder og mænd får lige løn for lige arbejde, og det skal der gøres noget ved. Der er mange gode intentioner, men kun få bliver ført ud i livet – det vil jeg arbejde for, at de bliver.

Mærkesag 2: DJs medlemmer kunne få det endnu bedre, hvis vi blev mere opmærksomme på, hvordan vi gør livet lettere for hinanden; de nyuddannede, de ældre, de barselssøgende, freelancerne, folk med anden etnisk baggrund, de ledige og alle andre grupper skal føle, at de bliver hørt og set, og at vi tager deres problemer til os.

Må TV 2 melde sig ud af gruppeliv? Det er problematisk, at et godt fagforbund som DJ oplever, at nye medlemmer ikke vil melde sig ind, eller at gamle medlemmer ligefrem melder sig ud, fordi de synes, de får for lidt ud af en dyr gruppelivsordning.

***

Kandidat: Lars Lindskov, 49 år, freelance pressefotograf.

Baggrund: Medlem af HB i otte år. Sidder blandt andet i FU, Kommunikationsudvalget, Medieudvalget, Ophavsretsfonden, suppleant i Pressenævnet. Har deltaget i diverse arbejdsgrupper om DJs fremtid, flerfunktionalitet og var med til at starte fotojournalistuddannelsen på DJH. Formand for PF.

Mærkesag 1: En endnu stærkere aftalestrategi med lidt mere bid. Freelancerne skal sikres via aftaler, ellers bliver vores overenskomster udhulet på sigt. Vi skal have endnu større fokus på ophavsretten. Efteruddannelse og arbejdsmiljø bliver i den flermediale fremtid meget vigtig.

Mærkesag 2: DJ er blevet et meget bredt forbund, og det fortsatte integrationsarbejde er vigtigt, så alle medlemmer føler, at DJ er deres forbund.

Må TV 2 melde sig ud af gruppeliv? Principielt nej. Men hvis DJ ikke kan matche andre tilbud, må vi på sigt finde andre løsninger. Nuværende oplysninger viser, at en TV 2 medarbejder kan komme til at betale/miste op til 500.000 ved DJs ordning. Det er ikke rimeligt og vil føre til mindre organisering, hvilket vil være katastrofalt.

***

Kandidat: Sisse Sejr-Nørgaard, 24 år. Studerende 7. semester på DJH.

Baggrund: Bestyrelsesmedlem af og arrangementkoordinator for KaJ (og medlemmer af Djstud) siden februar 2006. Praktikant et par måneder på Mid-day, Indien. Halvandet år på Ekstra Bladet.

Mærkesag 1: Jeg vil arbejde for at sikre en bedre etnisk ligestilling på uddannelserne som på arbejdsmarkedet. De danske medier skal i højere grad afspejle samfundet.

Mærkesag 2: Jeg vil gerne sikre bedre barselsvilkår for studerende. At man ønsker børn, skal ikke påvirke valget af praktikplads, og det skal være underordnet om man er mand eller kvinde. Djstuds holdning er derfra, at der skal tages bedre hånd om unge forældre. Studerende eller ej.

Må TV 2 melde sig ud af gruppeliv? Hvis TV 2 trækker sig, følger flere. Det giver problemer for de knap så stærke i forbundet. Men når omkostningerne er så høje, at medlemmerne har svært ved at være med, så skal alle muligheder for en billigere – eventuel mere individuel – ordning undersøges. Jeg mener, at DJ stadig skal kunne tilbyde medlemmerne forsikringer.

***
Kandidat: Per Roholt, 45 år. Kommunikationsrådgiver Bureau4.

Baggrund: Medlem af K-gruppens bestyrelse. Medlem af HB siden 2005. Formand for Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. Medlem af Kommunikationsudvalget.

Mærkesag 1: På få år har DJ udviklet sig fra journalistforbund til et moderne medieforbund for alle, der arbejder professionelt med indhold til medier og kommunikation. Jeg vil derfor arbejde for, at vi sikrer, at DJ til stadighed dækker vores medlemmers behov for bl.a. overenskomst- og aftaledækning, rådgivning, faglig bistand og uddannelse – uanset uddannelse.

Mærkesag 2: Jeg vil arbejde for, at DJ får skabt en ordning, der sikrer alle medlemmer bedre muligheder for økonomisk støtte til efter- og videreuddannelse.

Må TV 2 melde sig ud af gruppeliv? Mange medlemmer ønsker i dag ikke at betale til DJs gruppelivsordning. Med TV 2s klare udmelding om, at de også ønsker frit valg, er spørgsmålet nu, om tiden er løbet fra ordningen. Delegeretmødet må derfor tage stilling til, om vi skal gøre gruppeliv frivillig og i stedet fokusere på at skabe et alternativ til vores svageste medlemmer.

***

Kandidat: Rene Simmel, 49 år. Ansat på Ekstra Bladet siden 1987.

Baggrund: Aktiv siden starten på DJH 1985. Kreds 1-formand 1994-2004.

Mærkesag 1: Jeg vil arbejde for, at det bliver alles mærkesag, at DJ først og fremmest skal arbejde for medlemmernes løn- og arbejdsvilkår, herunder at man har rimelige økonomiske vilkår under uddannelse og efter arbejdslivet. Altså mere fagforening end snakkende medieklub.

Mærkesag 2: I en tid med faldende arbejdsløshed skal vi arbejde for at få de sidste med. Vi må ikke acceptere, at nogle medlemmer er udelukket fra arbejdsmarkedet på livstid. Samtidig skal vi have bedre efteruddannelsesforhold, så vi undgår, at nogen falder af vognen.

Må TV 2 melde sig ud af gruppeliv? Det er et selvskabt problem. Gennem de senere år har nogle af DJs aktiviteter ikke været til at skelne fra brevsprækkens øvrige tilbudsaviser. Når man ændrer organisationen til en indkøbsforening, så ryger solidariteten, og visse medlemmer finder ud af, at hvis vi raske og rige står sammen, kan det blive billigere. TV 2-medarbejdernes krav bør afvises, men inspirere til at arbejde med en ny model.

***

Kandidat: Lars Stadsholt, 42 år. Journalist/skolefotograf.

Baggrund: Formand for Kreds 4 Østjylland siden 2005. Observatør i HB siden 2005. Uddannet på DJH 2002. Tidligere forestillingsleder på Århus Teater.

Mærkesag 1: Jeg vil arbejde for, at vi sikrer medlemmerne et bedre psykisk arbejdsmiljø. Både gennem en meget aktiv rådgivning og vejledning fra DJ og gennem bedre overenskomster.

Mærkesag 2: Jeg vil arbejde for at gøre DJ mere åben i kommunikationen med medlemmerne. Det er en af de kæpheste, som jeg har redet i over to år som HB-observatør. Jeg ønsker en bedre kommunikation, der blandt andet sætter fokus på, hvad det egentlig er, der binder os sammen i et medieforbund.

Må TV 2 melde sig ud af gruppeliv? Hvis store medlemsgrupper melder sig ud af ordningen, risikerer vi, at de resterende ender med en langt dyrere ordning end den nuværende. En løsning kunne være at få lavet en ordning, der er langt mere fleksibel: Så har den enkelte mulighed for at vælge lav dækning til lav præmie eller høj dækning til høj præmie – afhængig af det aktuelle behov.

***

Kandidat: Signe Groot Terkelsen, 30 år, journalist på Holbæk Amts Venstreblad.

Baggrund: Tillidsrepræsentant på Holbæk Amts Venstreblad, medlem af bestyrelsen i Kreds 2.

Mærkesag 1: Kommunikationen fra DJ til medlemmerne skal styrkes. Hvis ikke man styrker kommunikationen omkring DJs mærkesager, så medlemmerne engagerer sig i dem, svækkes forbundets gennemslagskraft. Bedre kommunikation er også med til at styrke medlemmernes tilknytning til forbundet. Det er nødvendigt, hvis man vil bevare solidariske ordninger.

Mærkesag 2: Fagligt arbejde skal være mere attraktivt for yngre medlemmer og for kvinder. Det er et problem, at kun to af HBs kvindelige medlemmer genopstiller, og at der har været så stor udskiftning i HB, at suppleantlisten er tømt.

Må TV 2 melde sig ud af gruppeliv? Nej. Vi skal altid arbejde på at skaffe medlemmerne de bedst mulige tilbud, og vi skal undersøge billigere alternativer, men jeg går ind for en solidarisk ordning. Det er så DJs opgave at styrke sin argumentation over for medlemmerne, så de oplever, at det er attraktivt at være solidarisk.

***

Kandidat: Peter Thornvig, fotograf, 56.

Baggrund: Fmd. for DJ Fotograferne, fmd. for Organisationsudvalget, medlem af HB fra 2001 samt af Uddannelses- og Fagligt Udvalg, FU-medlem i DJs ophavsretsfond og repræsentant for DJ i Billedkunst, Copy-Dan.

Mærkesag 1: At den organisatoriske udvikling i DJ bevarer fokus på det enkelte medlem med vægt på arbejdsforhold og ophavsret.

Mærkesag 2: At de forskellige uddannelser på medieområdet får sammenhæng, kvalitet og fleksibilitet, så alle får nem og billig adgang til nye og nødvendige kompetencer.

Må TV 2 melde sig ud af gruppeliv? Medlemskab af DJ og A-kassen er frivilligt. Gruppelivsordningen er tvungen for ca. halvdelen af medlemmerne, men frivillig for den anden halvdel – der stort set ikke har valgt ordningen. Når kerneopgaver som bl.a. organisering trues, fordi gruppeordning er tvungen og for dyr, er tiden inde til et kritisk eftersyn. Det er ikke usundt at være solidarisk(!), men det er nemmere at få bund i solidaritet, der bygger på et frivilligt og afbalanceret grundlag. Der skal tænkes nyt!

***

Kandidat: Morten Uhrenholdt, 56 år, journalist i DR.

Baggrund: Tidligere formand for Journalistgruppen i DR. Medlem af HB siden 2001. Formand for Medieudvalget, medlem af Beskæftigelses & Uddannelsesudvalget, Pressens Uddannelsesfonds og DJHs bestyrelser.

Jeg genopstiller, fordi jeg synes, at forbundet er inde i en spændende udvikling og modernisering. Fremskridt på aftalestrategi, uddannelses- og efteruddannelsespolitik, kommunikation udadtil og indadtil og en skærpet mediepolitisk profil har været med til at styrke DJ, der i dag står stærkere end nogensinde. Der er for alvor fokus på meningen med foreningen.

Må TV 2 melde sig ud af gruppeliv? Hvis TV 2 melder sig ud, tror jeg, ordningen vil punktere. Det kan godt være, tiden er løbet fra ordningen. Og det kan godt være, solidaritet kan være for dyr, som TV 2-kollegerne har sagt. Men hvis man afliver ordningen, skal man gøre sig klart, at det er et brud med et solidaritetsprincip, som har båret DJ fra start. Det vil jeg personligt være ked af. Men måske er det nødvendigt. Det må ikke blive så dyrt at være med, at vi begynder at miste medlemmer på de lavtlønnede områder.

Læs mere om delegeretmødet 2007:
Solidaritet eller forsikring
Pengene fosser ud af kassen
Gratis for de ledige
DJ klog
Mellemledere og chefer i DJ

 

0 Kommentarer