Et valg mellem flere onder

Jeg forudsagde noget lignende på dette sted allerede i juni. På det tidspunkt havde jeg et håb om, at det kun var præmien, der skulle reguleres på. Nu bliver vi nødt til at justere på to felter: På prisen og på dækningen.

Det er en beslutning, der er taget i bestyrelserne for henholdsvis Provins-pressens Pensionsfond (PPP) og Københavnske Journalisters Pensionsfond (KJP). Bestyrelserne består af lige dele arbejdsgivere og DJ-repræsentanter.

Bestyrelserne havde valget mellem to onder: Enten at hæve præmien urimeligt meget eller at foretage justeringer i selve forsikringsordningens dækning. Vi valgte det sidste, fordi vi på den måde kan holde præmiestigningen nede på et rimeligt niveau.

Der er tre hovedårsager til, at vi har måttet tage dette ubehagelige skridt.

Den væsentligste er, at skadesforløbet er langt værre end forventet. Da pensionsfondene på baggrund af pensionsredegørelsen på delegeretmødet 2002 sendte gruppeordningen i licitation, var udgangspunktet for udbudet en skadesprocent på 70 procent i forbindelse med invalidedækningen.

Virkeligheden siger, at skadesprocenten i 2003 kommer op på 84 procent.

I tørre tal betyder det, at der i stedet for en forventet skadesudgift til invalidedækning på 23,6 millioner kroner forventes udgifter på 28,7 millioner.

Udbetalinger i forbindelse med kritisk sygdom var ved tilbudsgivningen i 2002 beregnet til 3,8 millioner kroner, men bliver i 2003 på 9 millioner.

Ved tilbudsgivningen var der forudsat en præmiereguleringskonto på 25 millioner kroner. Det var en slags »startkapital«, som den ny ordning, der efter udbudsrunden skiftede fra PFA til Danica, skulle begynde på.
Også på dette felt har det negative skadesforløb spillet os et puds: Mens ordningen endnu var i PFA, skrumpede de forventede 25 millioner kroner til godt 11 millioner kroner, da vi nåede 2003.

De penge står fortsat i PFA.

PFA vil ikke overføre pengene til Danica før i 2006, da de vil have midler stående til at dække sig ind mod skader, der måtte komme – skader, der som udgangspunkt er opstået i 2002. Danica vil ikke påtage sig den fulde risiko for skader, der er opstået, før de selv kom ind i billedet.

Det er så den tredje væsentlige årsag til de drastiske ændringer: På grund af det negative skadesforløb i 2003 er der opstået et underskud på præmiereguleringskontoen på knap 6,8 millioner kroner.

Der er udbetalt flere penge til skader end der er kommet ind i præmiepenge. Og da der manglede penge på kistebunden ved start – ja, så er der altså et regulært underskud.

Vi har aftalt, at vi næste år »gnaver« ca. 2,6 millioner kroner af på gælden. Og håber så på, at det igen går den anden vej, og at vi kan komme i en situation som i 2000, hvor kritisk sygdom blev optaget i ordningen uden præmieregulering.

Set over en årrække har der været endog meget store udsving på skadesprocenterne.

Her og nu ændrer vi på tre dækninger: Invalidepension, sum ved kritisk sygdom og invalidesum. I alle tre tilfælde er der fremover tale om dækninger, som er på højde med lignende ordninger.

Jeg finder det derfor forsvarligt med de ændringer, der er foretaget.

Som nævnt blev gruppeordningen sendt i udbud på baggrund af en beslutning på delegeretmødet 2002. Det var med den klare besked, at ordningen også skulle kunne optage de såkaldt dårlige liv. Den skulle være mere solidarisk.

Dette er der ikke ændret ved – og bliver skadesforløbet bedre i de kommende år, kan vi forhåbentligt diskutere ændringer i en mere positiv retning.

 

0 Kommentarer