Dokumenation: Langers analyse af Rigsrevisionens arbejde

ANALYSE ved Morten W. Langer:

ANALYSE ved Morten W. Langer:

Meget tyder på, at Rigsrevisionens beretning om TV2's økonomi er et stykke politisk bestillingsarbejde, som især har til formål at miskreditere den tidligere direktion og bestyrelse for TV2, samt at give politikerne et alibi og retfærdiggøre det politisk godkendte statslån til TV2, selvom det skete på et tvivlsomt og misvisende grundlag.

Nyhedsbrev for Bestyrelsers gennemgang af TV2's regnskaber for 2007 og første halvår 2008 viser, at hovedparten af investeringerne i denne periode har været med til at skabe et stærkt økonomisk fundament for TV2's fremadrettede forretning. Det såkaldte kabelvederlag fra TV2 Sport, TV2 News, TV2 Charlie og de øvrige kabeltv-kanaler i dag er en ren guldgrube for selskabet. Eneste økonomiske katastrofe var TV2 Radio, som gav anledning til betydelige nedskrivninger (uden likviditetseffekt) på grund af en delvis lukning og videresalg med tab.

Rigsrevisionens gennemgang indeholder ingen forretningsmæssige vurderinger af de betydelige investeringer i 2006 og 2007, hverken i form af analyser af rentabilitet eller cash flow over en periode. Faktum er, at investeringerne i dag holder TV2 oven vand, da selve TV2's hovedkanal og reklameindtægterne er faldet sammen. Uden de gennemførte investeringer, havde TV2's økonomi i dag været katastrofal.

Omkring den påståede anstrengte likviditet i 2007 er det værd at bemærke, at der i "katastrofeåret" var positivt cash flow fra driften på 153 mio. kr. – og plus 133 mio. kr. efter nettorenteudgifter på 20 mio. kr. Allerede i 2007 kunne ledelsen se, at 2008 ville blive betydeligt bedre rent økonomisk.
Alligevel udmeldte man forventningen om et betydeligt likviditetsunderskud.

Blandt andet var der i 2007 ekstraomkostninger til fratrædelser på 41 mio.
kr. Der ville fra 2008 blive sparet 103 mio. kr. ved at lukke TV2 Radio. TV2 News havde i 2008 udsigt til overskud efter 56 mio. kr. i underskud i 2007. Alt andet lige ville dette betyde et positivt cash flow i 2008 på 333 mio. kr.

Ekspansionen i kabeltv-kanalerne og TV2 Radio udløste í 2007 større investeringer. Det oplyses, at den rentebærende gæld i årets løb er steget fra 232 mio. kr. til 564 mio. kr. I realiteten steg den samlede bankgæld kun til 466 mio. kr. fra 411 mio. kr. – altså med 55 mio. kr. Oplysningen om den samlede stigning i den nettorentebærende gæld er baseret på, at den likvide beholdning er reduceret fra 302 mio. kr. til 5 mio. kr.

Efter først at have omlagt 200 mio. kr. i lang gæld til kortfristet gæld, oplyser den nye TV2-ledelse, at der var en afdragsforpligtelse på eksisterende gæld og behov for at" skabe en mere langsigtet kapitalstruktur." TV2s ledelse har senere antydet, at omlægningen skete efter krav fra bankerne, men dette fremgår ikke af Rigsrevisionens beretning. Af beretningen fremgår heller ikke, at det skulle være et krav fra bankerne, at TV2 betalte et ekstraordinært afdrag på 200 mio. kr. på bankgælden. I det hele taget virker det besynderligt at Rigsrevisionen ikke forholder sig nærmere til dette forhold, da det har afgørende betydning, hvis man vurderer, at TV2 skulle være røget ud i uhensigtsmæssige likviditetsproblemer.

Det oplyses heller ikke i beretningen, hvorfor TV2 ikke har søgt låneoptagelse med sikkerhed i TV2's hovedsæde i Odense, eller søgt frasalg af andre aktiver eller salg af lageret med TV-rettigheder, som faktisk blev øget markant i perioden gennem nye opkøb. Med en soliditet på ca. 30 procent var TV2 er særdeles velkonsolideret virksomhed.

I en regnskabsanalyse, Nyhedsbrev for Bestyrelser tidligere har udarbejdet for fagbladet Journalisten om TV2's 2008 regnskab hedder det:

"Årsregnskabets ledelsesberetning giver et fordrejet billede af den underliggende indtjening i hovedforretningen. Det formelle underskud skyldes stort set alene engangsposteringer i form af nedskrivninger, engangsomkostninger til fratrædelser og flytning samt opstartsomkostninger på kanalerne TV 2 Sport og TV 2 News. Realiteten er, at begge stationer allerede i 2008 ventes at give overskud, hvilket skyldes den lukrative ordning med kabelvederlag. Ganske betydelige investeringer i 2007 har tømt TV 2's pengekasse, og bankgælden blev derfor øget moderat. Bankgælden er ikke øget på grund af underskud på driften, da der var et positivt cash flow fra driften. Bortses fra de store engangsomkostninger, hvoraf hovedparten ikke har likviditetseffekt, burde 2008 alt andet lige give et betydeligt overskud. Det i regnskabet forventede underskud i 2008 forklares ikke nærmere, og det virker ikke sandsynligt."

Senere viste det sig, at 2008 gav et betydeligt overskud. Og at politikerne havde ydet statslånet på et mangelfuldt grundlag.

0 Kommentarer