DJ vil flytte sammen med KS i 2018

Dansk Journalistforbund vil efter planen næste år flytte sammen med Kommunikation og Sprog i nye og større lokaler. Det er et farvel til forbundshuset på Gammel Strand og goddag til en huslejestigning, der ifølge DJ-formand Lars Werge ”er til at tage og føle på”

Dansk Journalistforbunds (DJ) medlemmer og ansatte kan se frem til et nyt forbundshus i 2018. Her skal DJ efter planen flytte sammen med forbundet Kommunikation & Sprog i nye, større og dyrere lokaler. Flytteplanerne blev godkendt af DJ’s hovedbestyrelse i sidste uge. Punktet var lukket for referat. 

Netop nu pågår der forhandlinger om et konkret lejemål centralt i København. Det bliver et farvel til det nuværende forbundshus 'Journalisternes Hus' på Gammel Strand, der har været DJ’s hovedsæde, lige siden forbundet blev stiftet i 1961.
”Vi satser på at kunne blive i indre by. Måske ikke lige over for Christiansborg, men stadig meget centralt i København,” siger DJ-formand Lars Werge til Journalisten. 
”Vi har nogle fine rammer på Gammel Strand i dag, men man kan også roligt kalde dem for bedagede og meget ufleksible. Vi skal skabe nogle bedre rammer for vores nu 18.000 medlemmer, så der bliver bedre plads til, at de kan komme i vores hus i forbindelse med møder, kurser, kaffe og konferencer. Derfor har vi besluttet os for at flytte,” siger Lars Werge. 

Udsigt til stor huslejestigning
Beslutningen om at flytte til nye lokaler har været undervejs i flere år. Og den betyder en væsentligt højere husleje end i dag.
”Det bliver en huslejestigning, der er til at tage og føle på. Men det har hovedbestyrelsen sagt ja til, og nu forsøger vi at få så god en aftale som muligt. Vi kommer til at betale mere i husleje, end vi gør i dag på grund af udviklingen i København, og fordi det, vi betaler i dag, er langt under markedsvilkår. Derfor kommer det til at se ud som en stor stigning, men prisen er ikke endeligt forhandlet på plads,” siger Lars Werge.

Hvorfor er det udelukket at blive boende til den nuværende meget billige husleje? 

”Vi har sagt, at vi vil finde noget andet, så vi kan få flere mødelokaler og nogle mere fleksible rammer til gavn for medlemmerne, når de skal bruge huset. Og måske også et mere indbydende hus. Det er i al fald det, vi går efter,” siger Lars Werge. 

Hos KS oplyser formand Per Lindegaard Hjorth, at KS har besluttet, at huslejen ikke må blive mere end 25 procent højere end den husleje, som KS betaler i dag for deres lokaler på Hauser Plads.

”Det er også en forudsætning for os, at de løbende driftsomkostninger ikke bliver højere end dem, vi kender fra vores nuværende lejemål. Endelig er det vigtigt for os, at der, inden vi skriver under på en lejekontrakt, er enighed om blandt andet indretningsomkostningerne samt adgangen til fælles mødelokaler og andre fælles faciliteter,” skriver Per Lindegaard Hjorth i en mail til Journalisten. 

KS tager først endelig stilling til flytteplanerne i september på et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde.

”Det skulle gerne betale sig”
DJ’s næstformand, Tine Johansen, har over for Journalisten tidligere givet udtryk for, at der kunne være en økonomisk fordel ved at flytte sammen med KS.
”Det skulle gerne bunde i noget økonomi. Det skulle gerne betale sig, ellers er der ikke nogen pointe i det,” sagde hun til Journalisten i 2015.
Det var få måneder efter, at DJ’s delegeretmøde havde nedstemt hovedbestyrelsens forslag om en direkte fusion med KS. En fusion, som Tine Johansen også var modstander af.

Hvorfor er I nu parat til at bruge flere medlemskroner på DJ’s lokaler? 

”Hvis vi kunne finde noget, der var billigere eller lige så billigt, som det vi betaler i dag, så ville vi have gjort det. Men det har været helt urealistisk for os, når der står i vores love, at vi skal bo i København. Derfor er vi nået frem til, at vi må betale mere, så vi har nogle faciliteter, der svarer til forventningerne til fremtidens forbundshus,” siger Lars Werge. 

For dyrt at købe nye lokaler
Han understreger, at beslutningen om at leje nye lokaler i stedet for at købe netop er sket af økonomiske hensyn. 
”Vi ville i princippet gerne købe, for vi har haft gode erfaringer med at eje vores eget forbundshus. Men det har simpelthen vist sig at være urealistisk på grund af de voldsomt stigende ejendomspriser i København. Vi skal bo pænt og ordentligt, men det må ikke ende med at koste en fordobling af vores nuværende husleje, for det er immervæk medlemmernes penge, vi vil bruge på det. Derfor har vi besluttet os for at leje,” siger Lars Werge. 
Det er endnu uvist, hvad der skal ske med det nuværende forbundshus på Gammel Strand. 
”Det er både en mulighed at beholde huset og leje det ud, eller det kan komme på tale at sælge huset, der naturligt nok har oplevet en markant værdiforøgelse siden starten af 1960´erne,” skriver DJ på sin hjemmeside.

Werge afviser fusion med KS ad bagvejen
De afsluttende forhandlinger om lejemålet af det nye forbundshus er endnu ikke afsluttet. Desuden mangler der at blive lagt hånd på en samarbejdsaftale med KS om bofællesskabet.

Fusionsskeptikere vil sige, at DJ og KS nu vil erstatte en organisatorisk fusion – som ikke blev gennemført – med en fysisk. Er det her en fusion ad bagvejen? 

”Nej, overhovedet ikke. Der er lagt op til, at vi laver en fælles indgang med KS og a-kassen AJKS, som vi ejer i fællesskab. Men ellers bliver det meget tydeligt adskilt inde i bygningen, hvem der bor hvor,” siger Lars Werge.  

Hvorfor vil I flytte sammen med KS?

”Vi har et samarbejde på en række områder i dag, og vi har en beslutning fra DJ’s hovedbestyrelse og delegeretmøde om, at vi skal finde nye områder at samarbejde på. Og så har vi frem for alt en fælles a-kasse, som gør, at KS også ønsker, at vi finder fælles lokaler. Der er også nogle stordriftsfordele ved at flytte sammen med KS, så vi eksempelvis kan dele adgangen til mødelokaler,” siger Lars Werge.

DJ og KS konkurrerer om at rekruttere nogle af de samme medlemmer. Risikerer det ikke at give nogle problemer, at to konkurrerende fagforeninger flytter sammen? 

”Nej, det tror jeg sådan set ikke. Det har man set mange andre faglige organisationer gøre både hos LO og AC. Selve rekrutteringen foregår jo ikke i forbundshuset, men ude på arbejdspladserne og uddannelsesstederne,” siger Lars Werge.  
Han oplyser dog, at der i samarbejdsaftalen med KS skal laves nogle klare aftaler om konkurrencesituationen mellem de to organisationer. 

15 Kommentarer

Martin Hjort
29. AUGUST 2017
Jeg kan umiddelbart godt
Jeg kan umiddelbart godt forestille mig, at det giver god mening, at man ønsker at samle forbundet og optimere mødefaciliteterne, og at det derfor kan være nødvendigt at flytte. Problemet er blot, at vi - der ikke sidder i HB - ikke har nogen oplyst grundlag at vurderer det på, fordi punktet var lukket. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor HB ikke har ønsket åbenhed omkring beslutningen. Det eneste, lukkethed skaber, er grobund for sladder og mytedannelser.
At vi så skal flytte sammen med KS... Umiddelbart virker det jo lige til, når man tænker på det samarbejde vi i forvejen har med dem. Men når man tænker på, at vi lige har haft en stor (og for mange meget følelsesladet) diskussion om en fusion af de to forbund, der blev forkastet, så kan man ikke undgå at tænke på, at det - uagtet hvad formanden siger - er et forsøg på at snige en de facto fusion ind af bagvejen. At flytningen så oveni besluttes uden at medlemmerne må få indblik, der er helt sort.
Lars Werge
29. AUGUST 2017
Kære alle, der er engageret i
Kære alle, der er engageret i denne debat,
Det er en meget stor beslutning at flytte DJ’s hovedsæde væk fra Gammel Strand, og det er en beslutning, som forbundsledelse og hovedbestyrelse er gået rundt om meget længe.
Det skyldes flere ting, blandt andet:
- Vi har haft til huse på Gammel Strand i mere end 55 år, siden 1961 – og rent ud sagt elsker vi miljøet på Gammel Strand og den historie, der er i huset
- Det er en stor logistisk opgave at overkomme en flytning, og vi har masser af andre opgaver, der dagligt presser sig på
- Flytningen vil koste DJ penge – både til selve flytningen, og til en højere husleje
Men vi har valgt at flytte, fordi DJ som medlemmernes forbund har udviklet sig til et niveau, hvor vi i dag har svært ved at få enderne til at nå sammen i forbundshuset. Eksempelvis lejer vi os – og har gjort det gennem en årrække – ind på tre andre adresser på Gammel Strand, og vi lejer i alt kontorplads og lager fordelt på 8 forskellige etager hen ad gaden.
Dette har vi løbende besluttet, fordi DJ havde brug for mere kontorplads og mødefaciliteter til medlemmerne. Det er begrænset, hvor mange flere mødelokaler, vi har kunnet få fingre i, og derfor bruger forbundet og a-kassen i dag ganske mange ressourcer på at leje mødelokaler ude i byen.
For der er ganske enkelt ikke plads til flere arrangementer på Gammel Strand, og der er desuden tydelige begrænsninger på, hvor store medlemsmøder vi kan afvikle.
Og blot for at få det slået fast: På en almindelig dag på Gl. Strand er der både eksterne og interne møder af vidt forskellig karakter fra tidlig morgen til sen aften. Det er blandt andet udvalgsmøder, hovedbestyrelsen, medlemsmøder, generalforsamlinger, receptioner, rådgivningsmøder og forhandlinger.
Men der er behov for flere mødefaciliteter. Kredse (særligt Kreds 1) og vore specialgrupper og -foreninger lægger i dag kostbare arrangementer udenfor forbundshuset, fordi der med de ovennævnte begrænsninger simpelt hen ikke er plads til dem.
Samtidig lægger vi i DJ for eksempel vores tillidsmands-uddannelser, arbejdsmiljø- og praktikvejleder-kurser ude af huset. Planen er, at disse skal hentes hjem – og det vil finansiere en del af den ventede huslejeforhøjelse.
Det er nogle af de konkrete bud på, hvordan et nyt forbundshus vil kunne blive medlemmernes hus i endnu højere grad end Gammel Strand er i dag.
I de igangværende forhandlinger fokuserer vi desuden på tilgængelighed. Et nyt forbundshus skal ligge centralt og lettilgængeligt for medlemmerne, så de kan komme dertil med S-tog, bus og metro. Også på denne måde er det ambitionen og håbet, at flere medlemmer vil komme forbi og benytte sig af deres forbund. Vi skal have et åbent og tilgængeligt forbundshus.
Men det er helt grundlæggende også planen, at vi skal inddrage medlemmerne i den forestående proces. HB har taget ansvaret for at beslutte dette på sig, men det er i allerhøjeste grad medlemmerne, der skal være med til at udforme rammerne for det ny forbundshus. Det vil både inkludere direkte medlemsmøder, og det vil inddrage kredse, grupper og foreninger.
--
Flere af jer taler – her og på de sociale medier – om, at dette kan føre til kontingentstigning. Det sker ikke. Tværtimod synes jeg, man skal lægge mærke til tendenser og målsætning om at gå i den modsatte retning:
På seneste delegeretmøde vedtog vi at forhøje og tydeliggøre, hvornår vore medlemmer med lav indkomst kan gå på halvt eller 1/6 kontingent. Vi har med andre ord nedsat kontingentet – og det skete også for 3 år siden, da forbundets hovedbestyrelse valgte at indgå i et samarbejde med de studerende og efter aftale kunne sænke dette kontingent fra cirka 100 kroner om måneden til 77 kroner.
DJ’s kontingent har i øvrigt ligget fast på 460 kroner siden 2003. Jeg har ingen forventning om, at det skal blive højere, så længe jeg er forbundsformand.
--
Et gennemgående spørgsmål eller tema er også: Er der tale om en fusion ad bagdøren?
Nej, det er der ikke. DJ’s hovedbestyrelse besluttede i november 2014 at stoppe den igangværende proces. Det er med andre ord ikke en delegeretmøde-beslutning, at det skulle opgives, men ved at godkende beretningen på delegeretmøde 2015 bakkede DJ’s folkevalgte op om beslutningen.
Samme forum samme år vedtog et handlingsprogram, der indeholdt endog ret detaljerede beskrivelser af, hvordan samarbejdet med KS skulle fortsættes og udbygges. I 2017 var der igen opbakning til hovedbestyrelsens beretning herom, og vi vedtog på ny, at samarbejdet skulle udvikles. Der er steder, hvor det – som nævnt i beretningerne – er gået bedre end andre.
DJ har i dag ingen punkter på den politiske agenda, der handler om fusion. Hverken med KS eller med andre forbund. Det vil altid være en delegeretmøde-beslutning, hvis en fusion skal indgås, fordi delegeretmødet er den højeste myndighed i vores forbund.
At flytte ind på samme adresse er, som jeg udtalte til fagbladet, noget, vi har set talrige eksempler på i alle tre hovedorganisationer. Et for os nærliggende eksempel er, hvordan Akademikerhuset på Frederiksberg rummer et fælles domicil med blandt andet bibliotekarerne, arkitekterne og dyrlægerne under samme tag.
I dette tilfælde er der tale om til dels konkurrerende organisationer, men den fælles adresse har bestemt ikke mindsket konkurrencen mellem de relevante organisationer.
Og DJ deler jo i øvrigt adresse i Aarhus med såvel KS som med Dansk Psykologforening og a-kassen AJKS; her har vi indgået en samarbejdsaftale, der i klare formuleringer afstemmer forventningerne både på det praktiske, det økonomiske og det konkurrencemæssige felt.
Denne aftale ligger til grund for forhandlingerne med AJKS og KS i København, og det er en bunden forudsætning for DJ’s hovedbestyrelse, at denne skal falde på plads til HB’s tilfredshed, før flytningen bliver ført ud i livet.
--
Afslutningsvis: Én af forbundets tidligere konsulenter har ovenfor udtrykt en forventning om, at flytningen vil skabe total mistrivsel blandt DJ’s medarbejdere.
Det står naturligvis enhver frit for at mene noget om trivslen blandt DJ’s ansatte. Det gode og trygge arbejdsmiljø står højt på DJ’s politiske dagsorden, og derfor skal vi selvfølgelig ”spise vores egen medicin”.
Netop derfor har flytteplanerne også gennem længere tid været et tema i det organisatoriske samarbejdsudvalg, hvor husets arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter sidder ved samme bord som ledelsen. Og vi har lige så længe været enige om, at når flytningen er besluttet, vil medarbejderne blive inddraget omkring den fysiske indretning og omkring forventningerne til samarbejdet i de nye rammer.

En flytning af DJ’s hovedsæde er et skridt ind i fremtiden for DJ, og jeg glæder mig til at kunne få input fra medlemmerne, så vi skaber et moderne medlemshus, hvor de fysiske rammer tilpasse medlemmernes behov.


Jesper Bech Pedersen
29. AUGUST 2017
Ifølge Lars Werge, så er det
Ifølge Lars Werge, så er det umuligt at finde et sted at bo til rimelige penge, da forbundet ifølge vedtægterne skal bo i København.

Der står da også ganske rigtigt allerede under paragraf 1, at Dansk Journalistforbund er en forening med hjemsted i Københavns
Kommune.

Københavns kommune består af følgende bydele:

Amager Vest, Amager Øst, Nordvestkvarteret-Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave og Østerbro.

Jeg kender ikke priserne i københavn, så spørger helt åbent, hvis nogen ved det - Er alle de områder inficeret af den farlige bacille populært kaldet Københavnerpriser?

Hvis ja - ville der så være noget til hinder for at tage en afstemning blandt medlemmerne om, hvorvidt ordlyden kunne ændres til eksempelvis "hovedstadsområdet" i stedet for Københavns Kommune?
Gitte Stæhr Hansen
29. AUGUST 2017
Historisk trist at rykke ud
Historisk trist at rykke ud af Journalisterned Hus. Hvor tit er der behov for de mødelokaler? Har været Journalist siden 1971 og måske været til møde der to gange. Det må alt andet lige være billigere at leje et lokale ude i byen de gange, der er brug for det. For mig ligner det også en fusion på sigt ind ad bagdøren.
Stig Jonstrup Pedersen
29. AUGUST 2017
Inden man forhaster sig og
Inden man forhaster sig og tvinges til at hæve kontingentet som følge af markante huslejestigninger, kunne man jo lave DJ's love om, så man ikke er tvunget til at bo i København så snævert geografisk fortolket som formanden udtrykker det.
Og mon ikke man overlever og lever med trange kår den periode, hvor lovene ændres, hvilket naturligvis skal ske efter gældende regler.

Flere