Høringssvar

DJ: Træk forslag til koranlov tilbage

Det fremlagte lovforslag fra regeringen vil efter DJ’s vurdering indskrænke ytringsfriheden i en for vidtgående grad, lyder det i et høringssvar

DJ vil have regeringen til at trække forslaget til en ny koranlov tilbage.

Sådan lyder opfordringen i et høringssvar underskrevet af formand Tine Johansen, som er sendt til Justitsministeriet.

Regeringens lovforslag, der konkret sigter mod at forhindre, at personer offentligt afbrænder koraner med det formål at ville forhåne, nedværdige og eventuelt ophidse muslimer herhjemme og i udlandet, går alt for langt, når det kommer til at indskrænke ytringsfriheden.

”Det fremlagte lovforslag vil efter DJ’s vurdering indskrænke ytringsfriheden i en for vidtgående og unødvendig grad, der går meget længere end den ”juridiske nålestiksoperation”, som regeringen forinden havde bebudet. På den baggrund opfordrer DJ regeringen til at trække sit lovforslag tilbage,” lyder det i høringssvaret.

Sommerens koranafbrændinger

I slutningen af august fremlagde regeringen deres forslag til et lovindgreb, der skal sætte en stopper for koranafbrændinger herhjemme.

Her sagde justitsminister Peter Hummelgaard (S) blandt andet, at koranafbrændingerne ”skader Danmark og danske interesser, og det risikerer at skade sikkerheden for danskere ude i verden og herhjemme”.

Et brud på loven vil kunne straffes med en bøde eller fængsel i op til to år.

Hen over sommeren havde der været flere episoder, hvor koranafbrændinger fandt sted, blandt andet foran udenlandske ambassader. I flere af tilfældene var det gruppen Danske Patrioter, der stod bag afbrændingerne og filmede det, så det nåede ud til hele verden.

Det førte blandt andet til, at flere tusinde irakere i juli protesterede nær den danske ambassade i Bagdad over afbrændinger af koraner i Danmark og Sverige. Også flere ledere fra muslimske lande har i stærke vendinger tordnet mod Danmark og Sverige på grund af koranafbrændingerne.

Tilsyneladende ikke brug for loven

Regeringen foreslår at tilføje et nyt stykke til straffelovens paragraf 110 med et nyt stykke, der straffer den, der ” … offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds gør sig skyldig i utilbørlig behandling af en genstand med væsentlig religiøs betydning for et trossamfund eller en genstand, der fremstår som en sådan”.

Men efter DJ’s opfattelse eksisterer der allerede en hjemmel i straffelovens paragraf 266 b, som kan forhindre afbrændingerne.

”Hvorfor finder man det alligevel nødvendigt at indføre en helt ny bestemmelse med en efter DJ’s opfattelse uvis udstrækning og med nogle uoverskuelige konsekvenser for ikke mindst ytringsfriheden?, lyder det i DJ’s høringssvar.

Hvis lovforslaget alligevel fastholdes, foreslår DJ, at der tages højde for to forhold.

Det ene er, at det i lovforslaget gøres helt klart, at journalister og redaktionelle medier ikke kan omfattes af loven, hvis man formidler optagelser, der kan ”indeholde utilbørlig behandling af religiøse genstande”.

DJ ønsker også, at det gøres helt klart i lovforslaget, at tegninger og fotografier ikke er omfattet af det nye strafbare område. Det mener man ikke står helt klart, som det er formuleret nu.

0 Kommentarer