DJ-top uenig om fælles holdning til offentlighedsloven

Medlemmer af DJs medieudvalg har krævet hovedbestyrelsen indkaldt for at diskutere forbundets syn på offentlighedsloven. Dermed kan HB ende med at undsige sin egen repræsentant i kommissionsarbejdet.

Medlemmer af DJs medieudvalg har krævet hovedbestyrelsen indkaldt for at diskutere forbundets syn på offentlighedsloven. Dermed kan HB ende med at undsige sin egen repræsentant i kommissionsarbejdet.

Skal dokumenter til brug ved 'ministerbetjening' kunne holdes fri af offentlighedens søgelys? Det spørgsmål har skabt stor debat blandt journalister, og er nu også ved at udvikle sig til en varm kartoffel i DJs hovedbestyrelse.

Hidtil har der officielt været fuld opbakning til DJs repræsentant i det kommissorium, der har arbejdet med betænkningen om en ny offentlighedslov. Men efter skarp kritik, blandt andet fra Cavling-vinderen Jesper Tynell, er der nu opstået kritiske røster blandt DJs egne politikere.

Således har 3 ud af 6 medlemmer af medieudvalget krævet, at DJs høringssvar til betænkningen bliver diskuteret på et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde.

»Der er en reel uenighed i medieudvalget, og det har gjort at jeg sammen med Karin Mette Petersen og Jette Hvidtfeldt har bedt om at få indkaldt hovedbestyrelsen,« fortæller Villy Dall.

Han deler personligt det kritiske syn på betænkningen, som gravende journalister som Jesper Tynell og Ulrik Dahlin har fremført, især omkring §24, der omhandler 'ministerbetjening'.

Situationen er imidlertid, at DJ hele vejen har været deltagere i arbejdet med betænkningen, repræsenteret ved det tidligere HB-medlem Kate Bluhme. Men Villy Dall mener ikke, det vil være at gå imod sine egne udmeldinger, hvis DJ kritiserer betænkningen.

»Det eneste, DJ har accepteret, er at udpege et medlem i kommisionen. Men hun har ikke haft mandat til at indgå nogle handler på vegne af DJ. I kommissionsarbejder er der indgået en masse kompromisser, og det kan DJ ikke stå bag. DJ må sige, hvad vi selv mener,« siger Villy Dall.

Men den udlægning er Kate Bluhme bestemt ikke enig i.

»Villy Dall er først for nyligt komme med i medieudvalget, men jeg har deltaget i kommissionsarbejdet i 7 år og hele tiden løbende refereret til DJs medieudvalg, hvor alt, hvad jeg har sagt og gjort er blevet godkendt, og hvor jeg har fået mandat til at arbejde videre,« fortæller Kate Bluhme.

I det lys synes hun, det vil virke mærkeligt, hvis hovedbestyrelsen i DJ nu vælger at ændre holdning og indtage et kritisk standpunkt til kommissionens betænkning.

Kritikken fra blandt andet Jesper Tynell har lydt, at DJ godt kunne have frasagt sig medansvaret for den del af betænkningen, der handler om §24. Det mener Kate Bluhme imidlertid ville have været direkte skadeligt for DJs troværdighed.

»Man kan ikke trække sig ud og sige, der er dele, vi ikke vil behandle. Hvis DJ siger fra over for dele af lovudkastet, meddeler vi samtidig, at vi går med i kommisionsarbejdet, men vi tager det ikke alvorligt. Så bliver vi da ikke taget med en anden gang. Det tror jeg ikke,« siger Kate Bluhme.

Det ekstraordinære HB-møde skal afholdes søndag den 21. februar, og mødet indledes med en sceance, hvor kritikeren Jesper Tynell og forsvarerne Kate Bluhme og Oluf Jørgensen får lov at fremføre deres synspunkter.

HB-medlem Lars Werge håber på en politisk løsning.

»Det nytter ikke noget, at hovedbestyrelsen står splittet i det her. DJ må for søren kunne stå samlet om det, vi mener. Så jeg forventer, at vi diskuterer os frem til en linje, der både kan forene de praktiske hensyn til journalister som tynell og dahlin, men samtidig ikke svækker vores mandat og underkender Kate Bluhmes arbejde, som hun jo også har fået meget anerkendelse for,« siger Lars Werge.

Læs også Mogens Blicher Bjerregårs blog, hvor blandt andet Jesper Tynell rejser kritikken af kommissionsbetænkningen.

4 Kommentarer

Karin Mette Petersen
9. FEBRUAR 2010
Re: DJ-top uenig om fælles holdning til offentlighedsloven

Det eneste hensyn, der bør drive Dansk Journalistforbund, bør efter min mening være:

Gavner de nye paragraffer informationsfriheden og demokratiet - eller gør de ikke? Det er dette hensyn, DJs høringssvar bør afspejle- og intet andet.

Som medlem af DJs hovedbestyrelse kan jeg ikke gå med til at UNDLADE at protestere mod nye lovparagraffer, som vil gøre det sværere at få adgang til oplysninger. F.eks § 23, 24 og 25 som DJ p.t. IKKE har afgivet dissens imod.

§ 23 vil holde endnu flere interne dokumenter uden for offentlighedens søgelys.

§ 24 er en ny undtagelse i retten til aktindsigt, som vedrører dokumenter til ministerbetjening. Paragraffen vil hemmeligholde en stor del af dokumenterne i det lovforberedende arbejde.

§ 25 er en ny undtagelse, som gælder dokumenter udvekslet mellem kommuner og regioner på den ene side og staten på den anden. Disse dokumenter handler blandt andet om noget så centralt som de penge, staten vil tildele kommunerne til veje, skoler etc.

Skulle et medieforbund se passivt til, mens en regering spreder større røgslør end i dag ud over beslutningsprocessen?

Lovudkastet har mange andre bagdele, for eksempel en omdefinering af dokumentbegrebet, så sms'er og emails i visse tilfælde kan undtages fra aktindsigt. Om de kan undtages, skal bero på "en konkret vurdering". Og hvem skal mon foretage denne "konkrete vurdering"? De bliver nok embedsmændene, hvis ikke politikerne selv.

Også et klart tilbageskridt for åbenheden.

Den eneste troværdighed, DJ bør bekymre sig om, er troværdigheden over for medlemmer, som dagligt kæmper for at få vredet oplysninger ud af diverse offentlige myndigheder. Vi skal afvise alle nye tiltag, der gør forvaltningen mere lukket. DJ skal tværtimod kæmpe for maksimal åbenhed.

Vi skal ikke vurdere den nye offentlighedslov med en jurists briller. Vi skal varetage offentlighedens interesse i at få størst mulig indsigt i vigtige sager; heriblandt hvad der ligger bag en ny lovs tilblivelse.

Disse muligheder vedrører ikke blot gravende journalister, men i princippet enhver journalist i dette land.

Venlig hilsen

Karin Mette Petersen, medlem af HB, DJ. 

 

Villy Dall
8. FEBRUAR 2010
Re: DJ-top uenig om fælles holdning til offentlighedsloven

Jeg har ikke haft noget ønske om, at DJ skulle trække sig fra offentlighedskommissionen.

Jeg kan også tilslutte mig accepten af, at der indføres - i hvert fald når disse begrænses i tid - undtagelser vedrørende ministerbetjening og lovforberedelse.

Men det er graden, det handler om her.

Og jeg fastholder, at jeg ikke føler mig forpligtet - som HB-medlem eller medlem af mediepolitisk udvalg - af de kompromiser, Kate Bluhme har måttet indgå undervejs i arbejdet. De har IKKE været til forhandling og afstemning i HB. Og dermed kan DJ ikke være bundet af dem.

Med venlig hilsen

VILLY DALL 

 

kate bluhme
8. FEBRUAR 2010
Re: DJ-top uenig om fælles holdning til offentlighedsloven

Til opklaring vedr. Villy Dalls indlæg -

Jeg har, som alle, der ønsker at vide det, også ved, ikke siddet i Hovedbestyrelsen siden 2001. Så jeg ved ikke, hvad HB har fået forelagt siden da.

At et DJ-medlem af eksterne fora refererer til det relevante HB-udvalg, har været en normal arbejdsform i den tid, jeg kan huske. Og det var også den model, jeg fik beskrevet, da jeg accepterede pladsen i Offentlighedskommissionen. Således var det Medieudvalget, som jeg over for Offentlighedskommissionen beskrev som det bagland, som jeg agtede at dele fortrolige oplysninger med.

For det er ikke rigtigt, som Villy Dall skriver, at fortrolighedskravet til Offentlighedskommissionens medlemmer har forhindret mig i at orientere Medieudvalget løbende om, hvad der skete i kommissionen. Jeg prøvede at forklare journalisten.dk, at jeg - i lighed med andre kommissionsmedlemmer - havde den øvrige kommissions fulde accept til at orientere et bagland, men at det naturligvis måtte ske under en slags 'udvidet fortrolighed', så mine referater til Medieudvalget ikke kunne udbredes til en videre kreds. Derfor har jeg, når jeg i Medieudvalget refererede andres konkrete udtalelser og overvejelser, bedt om, at det ikke blev taget til referat.

 Der har tilsyneladende ikke været medlemmer af Medieudvalget inden Villy Dalls indtræden, som har fundet anledning til at foreslå, at DJ trak mit mandat til videre ageren i Kommissionen tilbage. I så fald ville det - efter min erfaring fra HB-arbejde - omgående være blevet et tema for hovedbestyrelsen.

 Med velig hilsen

 Kate Bluhme

Villy Dall
8. FEBRUAR 2010
Re: DJ kan ændre holdning til offentlighedsloven

Jeg skal blot gøre opmærksom på, at kommissionsarbejdet har været undergivet tavshedspligt. Alene af den grund har Kate Blume naturligvis ikke kunnet handle synspunkter og forslag af med de øvrige kommissionsmedlemmer på DJ's vegne.

DJ er ikke bundet af de kompromiser, Kate Bluhme har været nødt til at indgå i kommissionen. Mindretallets forslag er naturligvis stemt af på den sådan måde, at de burde kunne accepteres af flertallet.

Det er rigtigt, at DJ i sin tid acceptere at gå ind i kommissionen, selv om det var en forudsætning, at der kom undtagelser for ministerbetjening og lovforberedelse. Men det resultatet, der nu foreligger som hhv. kommissionsflertallets og -mindretallets forslag kan jo godt - begge - ligge milevidt fra, hvad DJ som organisation står for.

Offentlighedskommissionens arbejde svarer jo på ingen måde til f.eks. en overenskomstforhandling. Det er et lovforberedende arbejde, og et eventuelt lovforslag fra regeringen kan tidligst ventes første tirsdag i oktober.

Altså er der en lang, lang diskussion at føre endnu - ikke i kommissionen, men i samfundet. Det er den, også DJ må bidrage til. Ud fra et ståsted, der tilgodeser borgernes og ikke mindst kollegernes mulighed for at kontrollere politikerne.

Og så lige den med erfaringen, Kate Bluhme. Ja, jeg kom først i mediepolitisk udvalg efter delegeretmødet i april 2009, men jeg har siddet i HB siden november 2005 . Og ikke én eneste gang har HB, som dog er det næsthøjeste organ i forbundet og det organ, der lægger den politiske linje, haft kommissionens forhandlinger og forslag til behandling.

 

Med venlig hilsen

VILLY DALL