search

DJ lukker debat om fusion

Ledelsen i DJ har besluttet, at der ikke må refereres fra hovedbestyrelsens diskussion om en mulig fusion med Kommunikation og Sprog. »For at få den bedst mulige debat lukker vi den for offentligheden,« forklarer næstformand Lars Werge

Hvis alt går som Dansk Journalistforbunds ledelse ønsker det, godkender medlemmerne senest i foråret 2015 en fusion med en anden fagforening, Kommunikation og Sprog.

Planerne skal drøftes på DJ’s hovedbestyrelses møde torsdag og fredag i denne uge, men DJ’s Forretningsudvalg – formandsskabet og tre HB-medlemmer – har besluttet, at disse drøftelser skal ske uden for referat.

»Det kan lyde dumt, men beslutningen giver mening. Vi kan komme længere med nogle ting, hvis vi holder dørene lukkede i en fase,« siger Lars Werge, næstformand i DJ.

Det betyder blandt andet, at Journalisten ikke må referere noget af det, der bliver sagt i debatten, selvom vi godt må være til stede.

Fra flere sider lyder der forståelse for referatforbuddet, imens andre er mere skeptiske.

»Det undrer mig, fordi jeg mener, at der skal være så meget åbenhed omkring fusionen med KS som muligt,« siger Henrik Friis Vilmar, journalist på DR Syd og et af medlemmerne af hovedbestyrelsen.

Han understreger, at han ikke har læst dagsordenen for mødet endnu.

Også HB-medlem Maria Becher Trier, Folkeskolen, er skeptisk:

»Jeg synes, vi burde lægge så meget information ud som muligt,« siger hun.

Werge: Ligesom overenskomster

Lars Werge udtrykker forståelse for det demokratiske aspekt. Men:

»Jeg kan synes, at man i politiske sammenhænge og administrationer kan være for lukkede. Men jeg må også anerkende, at det er lettere at fortælle andre, at de skal være åbne, end selv at være det.«

Hvorfor vælger DJ at lukke debatten på HB-mødet?

»Vi er midt i en proces, som vi ser på samme måde, som når vi diskuterer overenskomster. Vi sidder i nogle overvejelser, som folk ikke nødvendigvis skal vide. Så for at få den bedst mulige debat, lukker vi den for offentligheden. Det betyder selvfølgelig ikke, at alle punkter og debatter om fusionen med KS for fremtiden skal være lukkede,« siger Lars Werge.

Hvad er det helt konkret, I er bange for kan ske, hvis punktet er åbent?

»Det har jeg ikke gjort mig nogle tanker om. Folk kan med god ret være kritiske over, at dørene er lukkede. Men på det punkt, hvor vi er i fusionsprocessen lige nu, synes jeg, det er vigtigt, at vi vælger at gøre det på denne her måde.«

Delegeretmødet ændrede mandatet

Dansk Journalistforbund fik på Delegeretmødet i april 2013 et stort ja til at undersøge mulighederne for en fusion med KS. Flere talte dog imod undervejs i debatten.

Journalist Jens Ringberg mente ikke, man skulle give mandatet til fusion.
»Min klare fornemmelse er, at forslaget ikke er forankret på nogen som helst måde i vores medlemsskare. Det er opstået i toppen af forbundet, og det er ikke sivet ned,« sagde han fra talerstolen.

Der blev vedtaget ændringsforslag til forslaget til fusionsmandatet, så det blandt andet stod klart, at fusionen ikke var vedtaget med selve mandatet.

På DJ’s hjemmeside understreges ønsket om medlemsinddragelse.

"DJs delegeretmøde har i dag stemt for et mandat til at hovedbestyrelsen kan starte en konkret undersøgelse af, om DJ skal fusionere med Forbundet Kommunikation og Sprog. Nu begynder det videre arbejde med at forberede et beslutningsgrundlag. Her er medlemmernes holdninger afgørende."

Kritiker: Det er ikke problematisk

Journalist Lars Rugaard var en af kritikerne på delegeretmødet. Referatforbuddet får ham ikke op af stolen.

»Jeg kender ikke til indholdet på mødet, så jeg ved ikke, om det er problematisk. Generelt synes jeg dog, at det er nødvendigt, at man kan nedlægge referatforbud, hvis der er vigtige ting på dagsordenen,« siger Lars Rugaard.

Også journalist Jytte Laden Nielsen har været skeptisk omkring fusionsforløbet. Hun forklarer, at delegeretmødet vedtog, at der i forbindelse med fusionen skal ske et udredningsarbejde, som bliver fremlagt for de kompetente forsamlinger i DJ og KS.

»I den forbindelse ser jeg ikke noget problematisk i, at hovedbestyrelsen drøfter sagerne bag lukkede døre. Det sikrer, at medlemmerne af bestyrelsen kan tale ærligt, og ingen løber med halve vinde.«

Hun fortsætter:                                                                          

»Jeg forventer naturligvis, at HB løbende orienterer os medlemmer om, hvordan afdækningen skrider frem, f.eks. i Journalisten eller på forbundets hjemmeside, så vi får mulighed for debat, inden konklusionen forelægges for Fagligt Forum til april.«

Alle grupper og kredse i DJ vil få tilbudt debatter om fusionen i forbindelse med deres generalforsamlinger i 2014.

Det vedtagne mandat lyder således:

DJ’s hovedbestyrelse anmoder Delegeretmødet 2013 om mandat til:

•       At hovedbestyrelsen kan gennemføre et opklarende arbejde med henblik på en eventuel fusion af de to forbund, Dansk Journalistforbund og Forbundet Kommunikation & Sprog.

•       At arbejdet gennemføres således, at de to respektive forbunds kompetente organer, kan tage stilling til resultatet af forhandlingerne senest pr. 15. maj 2015.

•       At der udarbejdes en midtvejsredegørelse i 1. halvår 2014 om fordele og ulemper. Redegørelsen forelægges bl.a. på næste Fagligt Forum.

•       Arbejdet skal ledes af en styregruppe, der sammensættes paritetisk af de to hovedbestyrelser. Styregruppen:

•       kommer med forslag til styrkelse af identiteten for medlemmerne i de to nuværende forbund

•       giver bud på den politiske struktur

•       giver bud på den administrative struktur

•       kommer med bud på tiltag, der sikrer medlemsinvolvering

•       udarbejder en plan for de økonomiske konsekvenser ved sammenlægningen

•       At evt. beslutninger vedrørende ovenstående proces undervejs altid træffes af hovedbestyrelsen.  

En eventuel fusion kan først træde i kraft efter en eventuel beslutning i begge organisationers øverste politiske myndigheder.

Kommentarer
16
Jens Ringberg
30.10.13 19:49
Jeg har vældig respekt for
Jeg har vældig respekt for næstformand Lars Werge.

Derfor ser jeg ingen grund til at modsige ham, når han ovenfor siger: "Det kan se dumt ud" at Hovedbestyrelsen ikke vil refereres for sine drøftelser om vores forbunds fremtid. Helt enig.

Sammenligningen med overenskomstforhandlinger holder vel ikke rigtigt. Mig bekendt er vi kun nået til en opklarende fase i spillet om vores forbunds fremtid - ikke til en konkret forhandlingssituation, hvor det kan være nødvendigt at spille med lukkede kort over for modparten (undskyld udtrykket). Eller er HB igen ved at løbe fra medlemmerne?
Fremhævet af Journalisten
Michael Jensen
30.10.13 20:54
Hvorfor er det, at vi
Hvorfor er det, at vi journalister skal være i samme fagforening som kommunikationsfolk og salgs- og marketingsfolk. Jeg har virkelig svært ved at se, hvordan et stort fællesforbund kan varetage vores interesser. Men det er måske mig.
Fremhævet af Journalisten
Mikkel Munck
30.10.13 23:42
Dansk Journalistforbunds
Dansk Journalistforbunds ledelse har vist brug for et fortroligt rum
Fremhævet af Journalisten
Bodil Rohde
31.10.13 10:03
Forhåbentlig er der en
Forhåbentlig er der en whistleblower i HB.

Bodil Rohde
Fremhævet af Journalisten
Ulla Gunge
31.10.13 10:51
DJ's næstformand har ifølge
DJ's næstformand har ifølge Journalisten "ikke gjort sig nogle tanker om", hvad hovedbestyrelsen konkret er bange for, at der ville ske, hvis man ikke lukkede dørene til forbundets diskussioner om en potentiel fusion med Kommunikation og Sprog.

Jeg kan godt komme med et par hints til hvad hovedbestyrelsen kunne frygte, hvis diskussionerne foregik for åbne døre:

Det vil nok falde mange for brystet at høre, hvor rystende lidt vi, der er medlemmer i DJ i dag, har til fælles med dem, der hører under KS, hvis medlemmer i mange tilfælde lige så godt kunne være organiseret i HK og arbejder i sekretærstillinger.

Mange vil nok finde det vanskeligt at se sig selv i fagforening med eksempelvis HR-ansatte - der jo som bekendt er dem, der har tjansen med at udfærdige fratrædelsespapirer for dem af os, der mister vores job i en fyringsrunde.

Nogle vil nok også være bekymrede over, hvordan en kommende hovedbestyrelse kommer til at se ud. Hvad er det for interesser, der vil blive varetaget?

I forvejen har forbundet nogle udfordringer i forhold til at bevare sin sammenhængskraft, da den allerede i dag spænder over mange forskellige medlemmers interesser. Journalisterne, som jo var de "oprindelige medlemmer" føler sig sat ud på et sidespor i deres eget forbund, fordi vi fylder en stadig mindre del af den samlede medlemsskare. Indrømmet - vi har nok ikke været vakse nok ved havelågen og sikret, at også vi fik vores egen specialgruppe (som i øvrigt fint kunne erstatte kredsene).

Bør man ikke fokusere på at få løst de udfordringer, vi allerede har med vores mange forskellige interesser, før man øger diversiteten yderligere i medlemsskaren ved en fusion?

Jeg kan godt forstå, hovedbestyrelsen lukker dørene. Men jeg støtter det ikke.
Fremhævet af Journalisten
Villy Dall
31.10.13 11:01
Spørgsmålet blev diskuteret
Spørgsmålet blev diskuteret ved HB-mødets åbning i dag som en forretningsordenssag. Der var desværre ikke flertal for at hæve referatforbuddet.
Fremhævet af Journalisten
Rasmus Mark Pedersen, tillidsmand Radio24syv
31.10.13 12:05
Jeg forstår ikke, hvorfor der
Jeg forstår ikke, hvorfor der er dette hemmelighedskræmmeri i hovedbestyrelsen. Fortæl dog hvad der sker, og hvad I overvejer. Så får vi bedre forståelse for jeres synspunkter.

Hvordan vil man i fremtiden kunne argumentere overfor Bødskov? Nej, vi mener naturligvis, at vi skal have indsigt i det meste af jeres lovforberedende arbejde, men vores eget forberedende arbejde skal der bestemt ikke kigges i.

Der er i forvejen små udvalg og seminarer, hvor referaterne og drøftelserne ikke ser dagens lys. Så der er fortrolige rum, hvor forbundsskadelige emner kan tage op. Men at lukke punktet på hovedbestyrelsesmødet vidner i mine øjne om, at man er bange for medlemmerne.

Vi sagde ja til en transparent proces på delegeretmødet. Det er meget langt fra, hvad vi har fået.
Fremhævet af Journalisten
Uffe Gardel
31.10.13 14:24
Jeg kan ikke se noget problem
Jeg kan ikke se noget problem i at HB gerne vil kunne tale sammen, uden at vores mulige fusionspartner kan læse med. Jeg synes det er et større problem, at DJ næsten intet fortæller om selve arbejdet med fusionen.

DJ har oprettet et undersite med adressen http://journalistforbundet.dk/fusion. Her lover DJ at lægge "alt relevant materiale" ud".
Der er åbenbart ikke meget, DJ mener er relevant for medlemmerne: En klumme af forbundsformanden. En artikelserie om "faglig identitet" for kommunikationsfolk. Det er sådan set det hele. Og jo, vi får også at vide at man har nedsat et par arbejdsgrupper, men ikke mere; ikke engang hvem der er medlemmer af arbejdsgrupperne er det relevant at fortælle.
Det er ikke meget, der er blevet af den medlemsinvolvering, vi blev lovet på delegeretmødet. På mig virker det snarere som om DJs ledelse simpelt hen er ved at fortryde fusionsplanerne, og det er måske det, som HB gerne vil kunne tale om i fred. Det er fint med mig.
I foråret støttede jeg fusionstanken, men det er jeg ikke sikker på at jeg gør i dag. Radiotavsheden fra DJs top bekymrer mig i hvert fald, for når man ikke endnu har mere at fortælle medlemmerne om fusionsplanen, så er det måske fordi der bare ikke ER så meget godt at fortælle os om fordelene ved et fælles forbund.
Skal DJ og K&S så bare gå hver til sit? Nej, det er der ingen grund til. I stedet kunne man gå i gang med nogle konkrete samarbejdsprojekter mellem de to forbund . Vi kunne have fælles administration, fælles kurser, fælles juridisk ekspertise - og sikkert meget andet. De samarbejdprojekter kan blive til flere, og efterhånden kan vi måske lære hinanden så godt at kende, at en fusion vil virke som det naturlige næste skridt, også for os menige medlemmer af DJ.
Så det vil være mit forslag til noget, vi medlemmer kunne diskutere - når nu DJs ledelse ikke rigtig har noget "relevant materiale"til os.
Fremhævet af Journalisten
Villy Dall, HB-medlem
31.10.13 17:17
Jeg ærgrer mig over den
Jeg ærgrer mig over den beslutning, et flertal på HB-mødet i formiddag traf om at fastholde referatforbuddet fra HB’s behandling i morgen af fusionen med KS. Journalisten må ikke referere fra mødet, og det må deltagerne heller ikke, bortset fra hvad man selv har sagt, men der må heller ikke refereres fra det skriftlige materiale, der foreligger.

Når jeg ærgrer mig, skyldes det først og fremmest, at jeg er en stærk tilhænger af fusionen, som jeg ser som den oplagte, men også den eneste, mulighed for, at vi kan få afgørende indflydelse på, hvilket fagforbund der i fremtiden bliver det, der dækker størsteparten af kommunikationsarbejdspladserne.

Der har siden delegeretmødet i april blandt nogle DJ-medlemmer været et stort ønske om at komme med i diskussionerne om faglige identiteter i et fusioneret forbund, den demokratiske beslutningsstruktur, kontingentspørgsmål og sikring af aktivitetstilbud m.v.

Det var tillige min opfattelse, at når vi på delegeretmødet lovede en åben og inddragende proces, hvor man gennemgår både fordele og ulemper, så betød den, at den diskussion skulle være åben for alle medlemmer, før vi begynder at træffe de snævrere beslutninger, der i sidste ende skal føre frem til et konkret forslag på delegeretmødet i 2015.

Vi er nu blevet lovet, at alle relevante materialer bliver offentliggjort, når der i morgen eftermiddag, fredag, har været et koordinationsudvalgsmøde med KS, efter at HB-mødet er slut.

Det satser jeg nu på. Fra og med i morgen må diskussionerne en rum tid føres i åbenhed i kredse, specialgrupper og på arbejdspladser m.v. frem til Fagligt Forum til april.

Fremhævet af Journalisten
Cathrine Reinert
31.10.13 19:13
HB bestyrelsen skal have lov
HB bestyrelsen skal have lov til at diskutere en eventuel fusion. Jeg synes, det er ok med referat forbud, vi har brug for at de ærligt og frit kan diskutere deres holdninger. Men det er vigtigt, at vi som medlemmer orienteres, når de har fundet ud af, hvad de egentlig mener. Jeg forventer, at der snart kommer tre gode argumenter for, hvorfor vi skal fusionere? Jeg har brug for DJ som et fagligt fællesskab med ligesindede, ikke en hyggeklub med HK sekretærer og HR ansatte, som synes, vi er spændende mennesker.
Fremhævet af Journalisten
Torsten Raagaard
01.11.13 06:32
Jeg savner ord. Referatforbud
Jeg savner ord. Referatforbud fra en afgørende debat i HB gi'r ingen mening i et forbund som DJ, der slås for åbenhed for eksempel hos genboerne på Christiandborg.
Fremhævet af Journalisten
Erik Henriksen
01.11.13 14:41
Har vi medlemmer noget at
Har vi medlemmer noget at skulle have sagt omkring en fusion eller er det ledelsen af forbundet, der kan afgøre det?

Jeg er nemlig ret sikker på, at der ikke er særlig mange journalister, der vil dele fagforening med sekretærer og marketingsfolk.

Så kan man jo lige så godt melde sig ind i en af de gule fagforeninger og så tilmed spare nogle penge.
Fremhævet af Journalisten
Villy Dall, HB-medlem
01.11.13 15:37
Kig med her fra og med mandag
Kig med her fra og med mandag: http://journalistforbundet.dk/fusion
Fremhævet af Journalisten
Maria Trier
04.11.13 12:09
Så er det nu - der er
Så er det nu - der er virkelig noget at debattere. Kig på journalistforbundet.dk/fusion - her er papirerne fra de første arbejdsgrupper lagt frem. Jeg ser umiddelbart mange udfordringer - og har skrevet dette indlæg på fusionsportalen under oplægget fra arbejdsgruppen, der har set på aktiviteter i de to forbund.

KNASTER I FUSIONSFORHANDLINGERNE

En fusion skal helst ikke gøre det dyrere at være medlem af et fagforbund. Derfor er jeg ikke sikker på, at vi i en fusion skal gå efter at øge antallet af aktiviteter i et fælles forbund betydeligt. I hvert fald i København har både forbund og kreds 1 mange tilbud til medlemmerne.
Et fuldtidskontingent i DJ koster omkring 510 kroner afhængig af prisen for medlemskab af medarbejderforening og/eller specialgruppe, kreds m.m. Mens et fuldtidskontingent i KS koster 482 kroner om måneden.
Der er tydelige knaster her i forhandlingerne - for mens KS opkræver alle kronerne centralt, bliver DJ's medlemmers kontingent bestemt flere steder fra. Det er de enkelte grupper, medarbejderforeninger og kredse, der selv bestemmer kontingentet og selv bestemmer, hvad pengene skal bruges til. Kan man forestille sig, at DJ fremover opkræver et centralt fastsat kontingent, og de enkelte grupper og medarbejderforeninger får tildelt penge efter en speciel fordelingsnøgle, som de så autonomt administrerer? Det hælder jeg umiddelbart til kunne være en løsning. Men jeg lytter gerne og bliver klogere.
En anden og større knast for mig er, at medlemmer i KS ikke indbetaler til en strejkekasse. Her er min umiddelbare holdning, at alle medlemmer af et fusioneret forbund skal indbetale til en strejkekasse. I tilfælde af strejke eller lockout skal vi solidarisk hjælpe de medlemmer, der måtte rammes.
Dermed ser det ud til, at KS medlemmer kommer til at betale mere for at være med i et fusioneret forbund, med mindre DJ-kontingentet nedsættes betydeligt - men så går det ud over aktiviteterne.
Jeg glæder mig til at høre bud på, hvordan vi løser disse udfordringer.
Fremhævet af Journalisten
Ida Sønderby Rosgaard
04.11.13 14:48
Jeg vil håbe, at de personer,
Jeg vil håbe, at de personer, der bruger vores kontingentkroner på at opklare dette store mysterium, også vil dele ikke bare alle - dvs. samtlige i sandhedens navn - ulemper og fordele ved en eventuel fusion, men også deres tanker med os andre til fulde!

Her tænker jeg især også på, at jeg mangler konkrete og troværdige faktuelle oplysninger om, hvem medlemmerne af KS rent faktisk er, og ikke om, hvem nogen synes, at de skal være!

Ligesom jeg også gerne vil vide, om det er en fusion af lyst eller nød. Og i givet fald af nød for hvem!

Samtidig bemærker jeg, at DJ har indgået en samarbejdsaftale med Bibliotekarforbundet, som ikke ønsker at fusionere med DJ, fordi de ønsker at bevare deres faglige grundsubstans.

Så hvorfor er det lige, at DJ skal fusionere med et andet forbund, når vi formentlig er bedre tjent med en samarbejdsaftale?

Er det, fordi vi skal købe katten i sækken? Eller katten uden en sæk? Eller sækken uden en kat? Eller er det måske et helt andet dyr i en helt anden indpakning? Eller en helt anden indpakning uden et dyr? Eller...?

For mig handler det ikke alene om at få et fremtidigt forbund til billigere penge og/eller med flere kursustilbud/aktiviteter. Det handler mindst lige så meget - om ikke mere - om at have et forbund, der erkender og tager ansvar for, at rollen som 4. statsmagt ikke bliver mindre vigtig fremover! Og selvfølgelig arbejder for de bedste arbejdsvilkår for medlemmerne.

Og hvad angår især de sidste to punkter, har jeg svært ved at se, at det kan være en fordel, at DJ fremover skal rumme så mange yderligere, meget anderledes job og overenskomster, som en fusion med KS vil indebære!
Fremhævet af Journalisten
Ida Sønderby Rosgaard
04.11.13 15:11
Korrektion: Der er endnu ikke
Korrektion: Der er endnu ikke indgået en aftale mellem DJ og Bibliotekarforbundet - der arbejdes "blot" på det:

https://journalisten.dk/planer-om-administrativt-samarbejde-med-bibliotekarforbundet

https://www.bf.dk/PolitikOgPresse/Nyheder/2013/MuligePlanerOmAdministrativt

Men her bliver jeg så nødt til at spørge uvidende:

Skal DJ ikke søge om mandat til administrative samarbejder på et delegeretmøde i DJ?
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen