DJ går videre med KS-fusionsarbejde

DJ’s delegeretmøde vedtog onsdag, at hovedbestyrelsen kan arbejde videre med planerne om en fusion med Kommunikation og Sprog

Pilen peger stadig i retning af en samling af Dansk Journalistforbund og forbundet Kommunikation og Sprog. Efter en lang debat vedtog delegeretmødet at give hovedbestyrelsen mandat til at fortsætte det arbejde, der kan føre til en eventuel beslutning om fusion senest i maj 2015.

Mandatet blev givet med et markant flertal, med blot omkring 25 stemmer imod.

Det var dog ikke den oprindelige mandat-tekst, der blev vedtaget. Undervejs i debatten var der mange støtter, men også mange bekymrede røster, der blandt andet lagde vægt på, at det videre arbejde skal være en objektiv undersøgelse af fordele og ulemper, der ikke peger frem mod en given fusion.

Det førte til et ændringsforslag, der ændrede ordlyden, således at ”forberede arbejde med henblik på en fusion” blev ændret til at hedde ”opklarende arbejde med henblik på en eventuel fusion”, ligesom det blev fastslået, at der skal udarbejdes en midtvejsredegørelse i 1. halvår 2014.

Således kom hovedbestyrelsen til at bøje af for en kritik af formuleringen, der i marts blev rejst internt af Troels Gadegaard Frølich, men som dengang blev afvist.

En af skeptikerne omkring forslaget var Ida Sønderby Rosgaard, der har en fortid som medlem af KS, men som forlod forbundet, fordi hun ikke var tilfreds.

»Jeg ved, at kulturen er meget, meget anderledes, og at der er tale om meget forskellige jobs. Og jeg mener, de er for forskellige til at slå forbundene sammen,« sagde Rosgaard.

Tilsvarende skepsis hørte man fra Jens Ringberg, der ikke mente, man skulle give mandatet.

»Min klare fornemmelse er, at forslaget ikke er forankret på nogen som helst måde i vores medlemsskare. Det er opstået i toppen af forbundet, og det er ikke sivet ned,« sagde han.

Flertallet af talerne var dog positive – i hvert fald i forhold til at gå videre med at undersøge, hvordan en fusion kan finde sted.

»Bekymringerne, man hører her, er ligesom angsten for, hvad der er bag den lukkede dør. Det, I skal gøre, er at sige ja eller nej til, om I vil åbne døren og kigge ind i en anden fremtid,« sagde hb-medlem Peter Thornvig og mindede om, at fotograferne også er blevet fusioneret ind i DJ, men føler sig udmærket tilpas.«

Fra flere kredsformænd blev det også fremhævet, hvordan en fusion vil give dem flere medlemmer i kredsene, og dermed også bedre muligheder for at organisere.

»Jeg er klassisk journalist, det bliver jeg ved med at være. Jeg taler for, at DJ skal være et fagforbund. Men et stærkt fagforbund bliver man kun, hvis man kan organisere hele området,« sagde Per Schultz Jørgensen fra Kreds 4.

Han responderede også på bekymringer om, at journalister kan ende med at være et fagligt mindretal i et fusioneret forbund.

»Kære venner, der er ikke noget flertal i dette forbund længere, vi er et forbund af mindretal. Og det gør os stærke.«

Det videre arbejde omkring fusionen er dog stadig betinget af, at Kommunikation og Sprogs repræsentantskab giver et tilsvarende mandat. Den beslutning skal tages ved et møde den 4. maj.

Mandatet, som delegeretmødet vedtog, lyder:

  • At hovedbestyrelsen kan gennemføre et opklarende arbejde med henblik på en eventuel fusion af de to forbund, Dansk Journalistforbund og Forbundet Kommunikation & Sprog.
  • At arbejdet gennemføres således, at de to respektive forbunds kompetente organer kan tage stilling til resultatet af forhandlingerne senest pr. 15. maj 2015.
  • At der udarbejdes en midtvejsredegørelse i 1. halvår 2014 om fordele og ulemper. Redegørelsen forelægges bl.a. på næste Fagligt Forum.
  • Arbejdet skal ledes af en styregruppe, der sammensættes paritetisk af de to hovedbestyrelser. Styregruppen:
  1. kommer med forslag til styrkelse af identiteten for medlemmerne i de to nuværende forbund
  2. giver bud på den politiske struktur
  3. giver bud på den administrative struktur
  4. kommer med bud på tiltag, der sikrer medlemsinvolvering
  5. udarbejder en plan for de økonomiske konsekvenser ved sammenlægningen
  • At evt. beslutninger vedrørende ovenstående proces undervejs altid træffes af hovedbestyrelsen. 

 

0 Kommentarer