»Der blev råbt og hamret i bordet, så kaffekopperne dansede«

FreelanceGruppens bestyrelse fik hele syv nye medlemmer i 2014, og denne nye bestyrelse modtog kritik på generalforsamlingen i weekenden. Nu vil den hyre professionel hjælp til at strukturere sit arbejde. Formand Sus Falch blev genvalgt

»Vi stemmer nu om en nedlæggelse af FreelanceGruppen!«

Denne fortalelse fra dirigent Linda Garlov, direktør i DJ, udløste en forløsende latter fra de mange forsamlede til FreelanceGruppens generalforsamling i weekenden på Hotel Comwell i Kolding.

Forløbet, indtil Linda Garlov sagde ”FreelanceGruppen” i stedet for ”Freelanceprisen”, var præget af stærke følelser.

Formand Sus Falch forklarede i sin beretning, at bestyrelsen med syv nye medlemmer valgt ind i 2014 lige skulle finde sine ben at stå på.

»Vi har siden sidste generalforsamling arbejdet intensivt på at strukturere bestyrelsesarbejdet, at opfylde arbejdsprogrammet og samtidig have fokus på de nye udfordringer for medlemmerne, der har vist sig hen ad vejen. Jeg stiller op igen, og jeg stiller op til HB.«

Kritik af bestyrelsen

Efter beretningen gik Teddy Gehrke på talerstolen med kritiske ord.

»Formanden snakker om samarbejde og fællesskab. Det kniber det med på de indre linjer i bestyrelsen. Jeg var blevet opfordret til at stille op til bestyrelsen, og derfor valgte jeg at deltage i det seneste bestyrelsesmøde. Der blev råbt og hamret i bordet, så kaffekopperne dansede,« lød det blandt andet fra Teddy Gehrke, der gerne så, at formanden blev skiftet ud.

Det første svar til Teddy Gehrke kom fra bestyrelsesmedlem Marianne Bækbøl.

»Jeg er da ked af, at du lige havde valgt dette bestyrelsesmøde, hvor der var mange diskussioner. Vi er mange nye, vi laver fejl, det gør jeg også,« sagde hun blandt andet – med fortsættelsen:

»Vi har nået meget på et år, og jeg opfordrer til, at man stemmer på Sus som formand.«

Så kom Ida Sønderby Rosgaard på talerstolen, og hun var tydeligt berørt.

»Jeg er nyt bestyrelsesmedlem, og jeg mødte søde mennesker til at begynde med i bestyrelsen. Men da jeg spurgte ind til nogle tal vedrørende tabt arbejdsfortjeneste, kunne jeg ikke få dem.«

Og senere supplerede hun:

»Jeg elsker FreelanceGruppen, og jeg vil bare sikre mig, at der ikke er noget at komme efter, da jeg bad om de tal. Det er der sikkert ikke, men hvorfor må jeg så ikke få dem at se?«

Sus Falch svarede:

»Listen over tabt arbejdsfortjeneste skal gøres tilgængelig for bestyrelsen. Det ved Ida også godt, for hun har selv været med til at beslutte det. Vi er i bestyrelsen meget påpasselige med, at der er styr på netop disse udbetalinger.«

Ida Sønderby Rosgaard svarede ikke igen på Sus Falchs udtalelse.

Sus Falch har efterfølgende oplyst til Journalisten, at den nye bestyrelse vil få listen over tabt arbejdsfortjeneste på et kommende bestyrelsesmøde.

Anita Corpas kom med en henstilling til bestyrelsen.

»De tal, som Ida efterlyser, de skal være tilgængelige.«

Kritikken af bestyrelsen blev hørt.

»Vi har stukket hovederne sammen i bestyrelsen i pausen og besluttet at afsætte en halv dag, hvor vi henter en professionel ind udefra, som kan hjælpe os med at tage hånd om de udfordringer, vi har,« sagde Marianne Bækbøl.

Tre nye medlemmer i bestyrelsen

FreelanceGruppen bidrager til DJ's Safety-arbejde til gavn for verdens udsatte journalister og fotografer med 10 kr. pr. medlem, i alt 1.803 medlemmer. Beløbet på 18.030 kr. blev rundet op til 20.000 kr. Et forslag fra Lars Møller om at sætte beløbet op til 120.000 kroner blev vedtaget.

Budgettet blev vedtaget. Regnskabet blev godkendt.

Sus Falch blev genvalgt, uden modkandidater, som formand for FreelanceGruppen.

Der meldte sig 60 delegerede til DJ's delegeretmøde i april. FreelanceGruppen har 63 pladser.

Sus Falch oplyste, at hun stiller op til HB, og at FreelanceGruppen er indgået i et valgforbund med medarbejderforeningen i Region Midtjylland, DJ:Fotograferne og DJ Kommunikation.

»Det er til vores fordel. Sammen får vi flere delegerede. Der er ikke lavet en aftale om, at vi skal stemme det samme.«

Marie Bille og Morten Bergholdt fik genvalg til bestyrelsen. Nye i bestyrelsen blev Lene Theil, Dorte Hoffmann og Martin Hammer.

11 Kommentarer

Kurt Johansen
5. MARTS 2015
Til orientering: tabt
Til orientering: tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med bestyrelsesmøder i specialgrupper, møder ved medlemsskab i udvalg mm. under/i DJ;
- hæves og udgiftsføres i DJ´s regnskab.
- hæves ikke og udgiftsføres ikke i specialgruppernes regnskaber.

Mvh

Kurt Johansen

M
Bodil Rohde
5. MARTS 2015
Som medlemmmer af
Som medlemmmer af FreelanceGruppen har vi et problem.

Det er fordi, at der ikke er indsigt i, for hvad, til hvem og for hvilke arbejdsopgaver, pengene til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, TA, til bestyrelsens medlemmer er udbetalt.

Der er åbenhed om fagligt frikøb, som det hedder i FreelanceGruppens regnskab, og det kan man se man på freelancegruppen.dk.

I 2014 var der der tale om et beløb på omkring 450.000 kr..

Det er klart, at der skal dækkes for tabt arbejdsfortjeneste i FLG og efter de regler, der er for TA-dækningen.

Men det er også klart, at vi skal have fuldstændig åbenhed om, hvem der har fået penge for hvad.

Det kan man lægge frem på FreelanceGruppens hjemmeside. Vi har ikke aldrig haft lukkethed. Det er ikke en kultur i FreelanceGruppen.


Venlig hilsen
Bodil RohdeSus Falch
5. MARTS 2015
Kære alle.

Kære alle.
Der er ingen mørklægning. Men TA og FF udbetales i både timer og hele dage til alle medlemmer af bestyrelsen, og det kræver tid at regne det sammen - det er en del posteringer. Posteringerne fremgår af en råbalance eller posteringsoversigt, som alle i bestyrelsen har haft og stadig har adgang til. Så man kan lave regnestykket selv, hvis man vil bruge tid på at gøre det, eller man kan bede vores økonomiansvarlige om at gøre det. Det blev besluttet på bestyrelsesmødet primo februar, at vores økonomiansvarlige skulle lave den.
Der er ikke sat tidsfrist på, ergo er der ingen, der kan klandre nogen for, at den ikke laves til et bestemt tidspunkt. Hvis man har et ønske om det, må det fremføres på mødet og føres til referat.
Siden da har alle i bestyrelsen haft meget travlt med at færdiggøre dokumenter til generalforsamlingen samt passe det arbejde, de skal leve af - nemlig deres eget - og ikke tidsfastsatte opgaver er blevet passet ind efter det. Og sådan er det med meget af det arbejde vi laver - da det er meste er ulønnet og frivilligt.
Jvf. en generalforsamlingsbeslutning fra 2007 blev der på generalforsamlingen fremlagt en liste over FF og TA, udformet i hel og fuld overensstemmelse med den beslutning. Den beslutning og skabelonen har jeg heldigvis kunnet indhente hos gruppens tidligere mangeårige kasserer, da referatet fra dengang ikke eksisterer pga. manglende server-backup i fortiden.
FreelanceGruppen har i 2014 for første gang haft DJ til at administrere vores regnskab, og vi har hvert kvartal få statusoversigter for de forskellige konti, som har været fremlagt af vores økonomiansvarlige og drøftet på bestyrelsesmøderne.
Som det blev sagt på generalforsamlingen vil vi evaluere administrationen med DJ, når den nye bestyrelse har konstitueret en ny økonomiansvarlig. Her vil vi naturligvis have fokus på bl.a. hvor detaljerede posterings-oversigter, vi skal have (og kan få) hvor tit.
Afslutningsvis vil jeg rigtig gerne opfordre alle til at læse vores bestyrlsesmødereferater, som ligger på freelancegruppen.dk, for så vil man se, hvor stor fokus vi har haft. bl.a. på det pekuniære. Sus, formand for FreelanceGruppen
Lasse Lindquist
5. MARTS 2015
Jeg vil i al stilfærdighed
Jeg vil i al stilfærdighed tilslutte mig koret af stemmer, der undrer sig over, hvordan TA-regnskabet overhovedet skulle være noget andet end fuldt tilgængelige for alle.
Er der nogen, der vil forklare rationalet bag?
Ota Tiefenböck
4. MARTS 2015
Vil blot supplere min hurtige
Vil blot supplere min hurtige bemærkning tidligere i dag. Jeg kan slet ikke få en mørklægning af de nævnte oplysninger til at harmonere med, at vi som journalister forlanger gennemsigtighed og åbenhed når det gælder det offentlige. Det kan vel ikke passe, at vi ikke kan leve op til den åbenhed, vi forlanger af andre? Hvad er så farligt ved at lægge oplysningerne frit frem? Det er vores alle sammens penge, og vi har ret til at vide, hvad vores penge bliver brugt til.

Flere