search

»Der blev råbt og hamret i bordet, så kaffekopperne dansede«

FreelanceGruppens bestyrelse fik hele syv nye medlemmer i 2014, og denne nye bestyrelse modtog kritik på generalforsamlingen i weekenden. Nu vil den hyre professionel hjælp til at strukturere sit arbejde. Formand Sus Falch blev genvalgt

»Vi stemmer nu om en nedlæggelse af FreelanceGruppen!«

Denne fortalelse fra dirigent Linda Garlov, direktør i DJ, udløste en forløsende latter fra de mange forsamlede til FreelanceGruppens generalforsamling i weekenden på Hotel Comwell i Kolding.

Forløbet, indtil Linda Garlov sagde ”FreelanceGruppen” i stedet for ”Freelanceprisen”, var præget af stærke følelser.

Formand Sus Falch forklarede i sin beretning, at bestyrelsen med syv nye medlemmer valgt ind i 2014 lige skulle finde sine ben at stå på.

»Vi har siden sidste generalforsamling arbejdet intensivt på at strukturere bestyrelsesarbejdet, at opfylde arbejdsprogrammet og samtidig have fokus på de nye udfordringer for medlemmerne, der har vist sig hen ad vejen. Jeg stiller op igen, og jeg stiller op til HB.«

Kritik af bestyrelsen

Efter beretningen gik Teddy Gehrke på talerstolen med kritiske ord.

»Formanden snakker om samarbejde og fællesskab. Det kniber det med på de indre linjer i bestyrelsen. Jeg var blevet opfordret til at stille op til bestyrelsen, og derfor valgte jeg at deltage i det seneste bestyrelsesmøde. Der blev råbt og hamret i bordet, så kaffekopperne dansede,« lød det blandt andet fra Teddy Gehrke, der gerne så, at formanden blev skiftet ud.

Det første svar til Teddy Gehrke kom fra bestyrelsesmedlem Marianne Bækbøl.

»Jeg er da ked af, at du lige havde valgt dette bestyrelsesmøde, hvor der var mange diskussioner. Vi er mange nye, vi laver fejl, det gør jeg også,« sagde hun blandt andet – med fortsættelsen:

»Vi har nået meget på et år, og jeg opfordrer til, at man stemmer på Sus som formand.«

Så kom Ida Sønderby Rosgaard på talerstolen, og hun var tydeligt berørt.

»Jeg er nyt bestyrelsesmedlem, og jeg mødte søde mennesker til at begynde med i bestyrelsen. Men da jeg spurgte ind til nogle tal vedrørende tabt arbejdsfortjeneste, kunne jeg ikke få dem.«

Og senere supplerede hun:

»Jeg elsker FreelanceGruppen, og jeg vil bare sikre mig, at der ikke er noget at komme efter, da jeg bad om de tal. Det er der sikkert ikke, men hvorfor må jeg så ikke få dem at se?«

Sus Falch svarede:

»Listen over tabt arbejdsfortjeneste skal gøres tilgængelig for bestyrelsen. Det ved Ida også godt, for hun har selv været med til at beslutte det. Vi er i bestyrelsen meget påpasselige med, at der er styr på netop disse udbetalinger.«

Ida Sønderby Rosgaard svarede ikke igen på Sus Falchs udtalelse.

Sus Falch har efterfølgende oplyst til Journalisten, at den nye bestyrelse vil få listen over tabt arbejdsfortjeneste på et kommende bestyrelsesmøde.

Anita Corpas kom med en henstilling til bestyrelsen.

»De tal, som Ida efterlyser, de skal være tilgængelige.«

Kritikken af bestyrelsen blev hørt.

»Vi har stukket hovederne sammen i bestyrelsen i pausen og besluttet at afsætte en halv dag, hvor vi henter en professionel ind udefra, som kan hjælpe os med at tage hånd om de udfordringer, vi har,« sagde Marianne Bækbøl.

Tre nye medlemmer i bestyrelsen

FreelanceGruppen bidrager til DJ's Safety-arbejde til gavn for verdens udsatte journalister og fotografer med 10 kr. pr. medlem, i alt 1.803 medlemmer. Beløbet på 18.030 kr. blev rundet op til 20.000 kr. Et forslag fra Lars Møller om at sætte beløbet op til 120.000 kroner blev vedtaget.

Budgettet blev vedtaget. Regnskabet blev godkendt.

Sus Falch blev genvalgt, uden modkandidater, som formand for FreelanceGruppen.

Der meldte sig 60 delegerede til DJ's delegeretmøde i april. FreelanceGruppen har 63 pladser.

Sus Falch oplyste, at hun stiller op til HB, og at FreelanceGruppen er indgået i et valgforbund med medarbejderforeningen i Region Midtjylland, DJ:Fotograferne og DJ Kommunikation.

»Det er til vores fordel. Sammen får vi flere delegerede. Der er ikke lavet en aftale om, at vi skal stemme det samme.«

Marie Bille og Morten Bergholdt fik genvalg til bestyrelsen. Nye i bestyrelsen blev Lene Theil, Dorte Hoffmann og Martin Hammer.

Kommentarer
11
Ida Sønderby Rosgaard
03.03.15 23:24
Kære Journalisten.dk

Kære Journalisten.dk

Jeg har følgende kommentarer, som I er mere end velkomne til at inkorporere i jeres artikel:

»Listen over tabt arbejdsfortjeneste skal gøres tilgængelig for bestyrelsen. Det ved Ida også godt, for hun har selv været med til at beslutte det. Vi er i bestyrelsen meget påpasselige med, at der er styr på netop disse udbetalinger.«
Ida Sønderby Rosgaard svarede ikke igen på Sus Falchs udtalelse.

1.
Grunden til, at jeg ikke svarede igen, var, at jeg jo ikke kunne gå på talerstolen, hver gang der blev sagt noget forkert.

Jeg har ikke bare været med til at beslutte, at listen over tabt arbejdsfortjeneste skal gøres tilgængelig for bestyrelsen. Jeg foreslog selv, at den skulle gøres tilgængelig for generalforsamlingen, efter at jeg ved et tilfælde havde set en mail fra et medlem, der gjorde opmærksom på, at der forelå en generalforsamlingsbeslutning herom. Jeg kunne desværre kun få igennem, at den skulle gøres tilgængelig for bestyrelsen. Jeg mener i øvrigt, at al fagligt frikøb og tabt arbejdsfortjeneste skal gøres tilgængeligt, hvis man skal give et retvisende billede, men det er andre ikke helt enige i. Jeg håber, at der bliver enighed om det fremadrettet, nu hvor generalforsamlingen har besluttet, at alle bilag skal vendes.

»Vi har stukket hovederne sammen i bestyrelsen i pausen og besluttet at afsætte en halv dag, hvor vi henter en professionel ind udefra, som kan hjælpe os med at tage hånd om de udfordringer, vi har,« sagde Marianne Bækbøl.

2.
Jeg kender ikke til, at bestyrelsen har stukket hovederne sammen i pausen på generalforsamlingen. Vi besluttede på bestyrelsesmødet inden generalforsamlingen at få en konsulent fra DJ til at fortælle os noget om arbejdet i en bestyrelse, herunder forventningsafstemning. Det forsøgte jeg i øvrigt selv at få igennem allerede i april sidste år uden held.
Fremhævet af Journalisten
Sus Falch
04.03.15 06:07
Kære Ida.

Kære Ida.
I referatet fra FreelanceGruppens bestyrelsesmøde d. 2.2.2015, hvor du deltog, står der under beslutningspunkt B5; En endelig oversigt over fagligt frikøb fordelt på bestyrelsesmedlemmer gøres tilgængelig for bestyrelsen.
Den oversigt, der blev fremlagt på generalforsamlingen, er lavet ud fra den beslutning, der blev taget på generalforsamlingen 2007. De beslutninger skal bestyrelsen følge, indtil nye beslutninger tages. Og ja, det er rigtigt, at du foreslog et oplæg om, hvordan man arbejder i en bestyrelse, men det vurderede bl.a. jeg ikke var nødvendigt. Når jeg ser på, hvor meget arbejde vi har fået fra hånden i det forgangne år og samtidig tænker på den anerkendelse du gav mig for mit formandsarbejde i søndags på tomandshånd, mener jeg, at den beslutning var korrekt. Nu har vi så besluttet, at en introduktion til bestyrelsesarbejdet vil være gavnligt for en ny bestyrelse, så den får vi naturligvis, hvilket er fint. Og så vil jeg gerne opfordre til, at vi drøfter bestyrelsens arbejde og samarbejde der, hvor det er mest gavnligt og hensigtsmæssigt - nemlig i bestyrelsen. Venligst Sus, formand for FreelanceGruppen
Fremhævet af Journalisten
Morten Terp
04.03.15 08:36
Jeg skal lige forstå det
Jeg skal lige forstå det korrekt. En bestyrelse/kasserer ønsker ikke at uddybe regnskabstal over for (bestyrelses)medlemmer, der spørger ind til konkrete oplysninger. Seriøst? Kommet tidligere regnskabsuvæsen i DJ-grupper i hu, bør der da alt andet lige være fuldstændig gennemsigtighed.
Fremhævet af Journalisten
Ida Sønderby Rosgaard
04.03.15 08:56
Kære Morten Terp

Kære Morten Terp

Du har fuldstændig ret.

Kære Sus

Jeg er meget enig i, at vi skal drøfte problemerne internt. Men når du nævner mit navn specifikt i en artikel på journalisten.dk og i den forbindelse siger noget, der ikke er korrekt og derved sætter spørgsmålstegn ved min troværdighed, så bliver jeg nødt til at skrive ud i det åbne.

Og husk lige, at jeg har rigtig meget dokumentation for, hvad der rent faktisk er foregået!
Fremhævet af Journalisten
Ota Tiefenböck
04.03.15 13:57
Må man her fra Budapest, hvor
Må man her fra Budapest, hvor jeg helt tilfældigt ser denne diskussion: hvad er egentlig problemet med at gøre listen og udbetalt TA tilgængelig? Den slags skal være frit tilgængelig for alle, ikke kun bestyrelsen.

Eller, sagt med klassikerens ord, er det et bevis på:

"There is something rotten in the state of Denmark"
Fremhævet af Journalisten
Kristian melgaard
04.03.15 20:29
Vi har altid lagt listen med
Vi har altid lagt listen med tabt arbejdsfortjeneste frem for generalforsamlingen som en naturlig del af kassererens regnskabsaflæggelse. Sådan har det været i rigtigt mange år, og jeg kan slet ikke forstå, at det er et problem.
Tidl. FLG-formand
Fremhævet af Journalisten
Ota Tiefenböck
04.03.15 22:05
Vil blot supplere min hurtige
Vil blot supplere min hurtige bemærkning tidligere i dag. Jeg kan slet ikke få en mørklægning af de nævnte oplysninger til at harmonere med, at vi som journalister forlanger gennemsigtighed og åbenhed når det gælder det offentlige. Det kan vel ikke passe, at vi ikke kan leve op til den åbenhed, vi forlanger af andre? Hvad er så farligt ved at lægge oplysningerne frit frem? Det er vores alle sammens penge, og vi har ret til at vide, hvad vores penge bliver brugt til.
Fremhævet af Journalisten
Lasse Lindquist
05.03.15 08:43
Jeg vil i al stilfærdighed
Jeg vil i al stilfærdighed tilslutte mig koret af stemmer, der undrer sig over, hvordan TA-regnskabet overhovedet skulle være noget andet end fuldt tilgængelige for alle.
Er der nogen, der vil forklare rationalet bag?
Fremhævet af Journalisten
Sus Falch
05.03.15 10:20
Kære alle.

Kære alle.
Der er ingen mørklægning. Men TA og FF udbetales i både timer og hele dage til alle medlemmer af bestyrelsen, og det kræver tid at regne det sammen - det er en del posteringer. Posteringerne fremgår af en råbalance eller posteringsoversigt, som alle i bestyrelsen har haft og stadig har adgang til. Så man kan lave regnestykket selv, hvis man vil bruge tid på at gøre det, eller man kan bede vores økonomiansvarlige om at gøre det. Det blev besluttet på bestyrelsesmødet primo februar, at vores økonomiansvarlige skulle lave den.
Der er ikke sat tidsfrist på, ergo er der ingen, der kan klandre nogen for, at den ikke laves til et bestemt tidspunkt. Hvis man har et ønske om det, må det fremføres på mødet og føres til referat.
Siden da har alle i bestyrelsen haft meget travlt med at færdiggøre dokumenter til generalforsamlingen samt passe det arbejde, de skal leve af - nemlig deres eget - og ikke tidsfastsatte opgaver er blevet passet ind efter det. Og sådan er det med meget af det arbejde vi laver - da det er meste er ulønnet og frivilligt.
Jvf. en generalforsamlingsbeslutning fra 2007 blev der på generalforsamlingen fremlagt en liste over FF og TA, udformet i hel og fuld overensstemmelse med den beslutning. Den beslutning og skabelonen har jeg heldigvis kunnet indhente hos gruppens tidligere mangeårige kasserer, da referatet fra dengang ikke eksisterer pga. manglende server-backup i fortiden.
FreelanceGruppen har i 2014 for første gang haft DJ til at administrere vores regnskab, og vi har hvert kvartal få statusoversigter for de forskellige konti, som har været fremlagt af vores økonomiansvarlige og drøftet på bestyrelsesmøderne.
Som det blev sagt på generalforsamlingen vil vi evaluere administrationen med DJ, når den nye bestyrelse har konstitueret en ny økonomiansvarlig. Her vil vi naturligvis have fokus på bl.a. hvor detaljerede posterings-oversigter, vi skal have (og kan få) hvor tit.
Afslutningsvis vil jeg rigtig gerne opfordre alle til at læse vores bestyrlsesmødereferater, som ligger på freelancegruppen.dk, for så vil man se, hvor stor fokus vi har haft. bl.a. på det pekuniære. Sus, formand for FreelanceGruppen
Fremhævet af Journalisten
Bodil Rohde
05.03.15 18:37
Som medlemmmer af
Som medlemmmer af FreelanceGruppen har vi et problem.

Det er fordi, at der ikke er indsigt i, for hvad, til hvem og for hvilke arbejdsopgaver, pengene til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, TA, til bestyrelsens medlemmer er udbetalt.

Der er åbenhed om fagligt frikøb, som det hedder i FreelanceGruppens regnskab, og det kan man se man på freelancegruppen.dk.

I 2014 var der der tale om et beløb på omkring 450.000 kr..

Det er klart, at der skal dækkes for tabt arbejdsfortjeneste i FLG og efter de regler, der er for TA-dækningen.

Men det er også klart, at vi skal have fuldstændig åbenhed om, hvem der har fået penge for hvad.

Det kan man lægge frem på FreelanceGruppens hjemmeside. Vi har ikke aldrig haft lukkethed. Det er ikke en kultur i FreelanceGruppen.


Venlig hilsen
Bodil RohdeFremhævet af Journalisten
Kurt Johansen
05.03.15 22:20
Til orientering: tabt
Til orientering: tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med bestyrelsesmøder i specialgrupper, møder ved medlemsskab i udvalg mm. under/i DJ;
- hæves og udgiftsføres i DJ´s regnskab.
- hæves ikke og udgiftsføres ikke i specialgruppernes regnskaber.

Mvh

Kurt Johansen

M
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen