Delegeretmødedebat der forpligter

Fagligt talt: DJ’s delegeretmøde er på mange måder et fagpolitisk kraftcenter og i år særdeles tydeligt. Ud over delegeretmødets konkrete beslutninger, som vi nu skal følge op på, så skal vi i hovedbestyrelsen også følge op på de krav og forventninger, som tydeligt kom frem fra talerstolen.  

En af de tydelige markeringer var aftaler og overenskomster. Jeg nævnte det også i min mundtlige beretning, men når flere delegerede har så stort et behov for at understrege deres forventninger til deres faglige organisation på netop aftaleområdet, så er det et signal, vi skal tage meget alvorligt. Det vil derfor også indgå i arbejdet i den tænketank, der er nedsat for at komme med bud på, hvordan vi i fremtiden kan fastholde og udbygge vores aftalesæt.

Aftalespørgsmålet kommer også frem i freelancestrategien. Det kan bare ikke stå alene, for strategiens mange punkter om jobskabelse og iværksættere er i en lang række situationer et væsentligt svar på udfordringerne her. Det er nemlig vigtigt for at forstå det arbejdsmarked, der i stigende omfang favner freelancere i alle former, lige fra lønmodtager-freelanceren til iværksætteren. Begge gruppere – ansatte og freelancere – er en del af det arbejdsmarked, DJ organiserer. Derfor giver det mening at løfte opgaverne for begge grupper, for vi kan kun gøre en forskel, hvis vi er til stede på hele det fælles arbejdsmarked.

Kunststykket er, at vi er i stand til at samle vores organisationsområde i stedet for at splitte det. Og når vi har mange forskellige grupper, foreninger og kredse, er de organiseret sådan for at gøre plads til forskellene på en måde, så de gavner fællesskabet. Det er lykkes godt hidtil.

Jeg synes, at delegeretmødet på mange måder tog ansvar for fællesskabet for eksempel gennem de store flertal for de nye etiske regelsæt, både kommunikationsetikken og de vejledende regler for god presseskik. Det er et godt rygstød for de enkelte grupper, ja det enkelte medlem i hverdagen.

Fællesskabet og solidariteten gør i den sidste ende forskellen for den enkelte. Derfor skal vi også samle det fælles arbejdsmarked, der er inden for journalistik og kommunikation. Jo mere fælles dette arbejdsmarked bliver, jo vanskeligere er det at skille ad. Tværtimod skal vi her som mange gange tidligere tage konsekvensen af, at arbejdsmarkedet er under løbende forandring.

Ja, det giver indimellem udfordringer, men dem skal vi tage op og ikke løbe væk fra. Derfor har det også afgørende betydning, at delegeretmødet med et stort flertal gav den nye hovedbestyrelse mandat til at arbejde videre med tankerne om en eventuel fusion med Forbundet Kommunikation og Sprog. Hermed får vi mulighed for på langt bedre måde at løfte opgaven for kommunikatørerne og dermed også for de stadig flere medlemmer, der pendler mellem journalistik og kommunikation.

Forud for afstemningen om fusionsplanerne havde der været en rigtig god debat, som i den grad forpligter den nye hovedbestyrelse til på den ene side at levere resultater, der kan sætte et kommende delegeretmøde i stand til på kvalificeret vis at sige ja eller nej til en fusion, og på den anden side finde formlen til at styrke den klassiske journalistdel i forbundet.

Dette skal hovedbestyrelsen ikke alene drøfte med sig selv. Nej, jeg forventer, at vi hen over det næste år holder medlemsmøder, hvor denne debat fortsætter, og hvor meninger brydes, så vi på den bredest mulige baggrund når frem til de bedste løsninger.

0 Kommentarer