Alle forsvarere kræver frifindelse i Se og Hør-sagen

Alle forsvarere kræver frifindelse i Se og Hør-sagen. Qvortrups advokat finder det "tragikomisk", at to mellemledere er idømt et halvt års betinget fængsel, når anklageren kræver Qvortrup fængslet ubetinget i op til to år

Spørgsmålet om forældelse af Se og Hør-sagen lå højt i de forskellige indlæg, da forsvarerne for fem af de tiltalte fredag forsøgte at overbevise retten i Glostrup om, at frifindelser er den rigtige afgørelse.

Datasikkerheden bragte forsvarerne også på bane som et direkte svar på anklagemyndighedens procedure torsdag, hvor anklagerens krav om lange straffe blandt andet blev begrundet med, at sagen har ført til mistillid til kreditkort. Ansvaret for data-sikkerhed lå hos Nets og ikke på Se og Hør, som forsvarer Kåre Pihlmann sagde det på vegne af tidligere chefredaktør Kim Henningsen.

Casper Andreasen, forsvarer for journalist Kasper Kopping, gjorde gældende, at anklagemyndigheden ikke har dokumenteret, at Se og Hør-sagen har haft betydning for befolkningens tillid til kreditkort, og anklagemyndighedens fornemmelser for tillid bør ifølge forsvareren ikke bære et højt strafniveau.

Advokat Niels Ulrik Heine, forsvarer for chefredaktør-vikaren Per Ingdal, kritiserede anklagemyndigheden for, at ”have ladet sig påvirke af den mediestorm”, der har holdt medieverdenen i kog og opgivet enhver tanke om at virke på ovbjektivt grundlag, som loven ellers foreskriver.

Forsvaret angreb de centrale paragraffer

Juridisk blev der rettet angreb mod begge de centrale paragraffer, der er i spil. Især blev det fremhævet, at bestikkelsesparagraffen taler om bestikkelse af en person, der varetager et formueanliggende for en anden (Straffelovens §299).

Det var der ingen af forsvarerne, der mente, at tys tys-kilden PBH gjorde i sin ansættelse hos Nets/IBM. Og når det gjaldt de tiltaltes medvirken til, at PBH uberettiget skaffede sig adgang til kreditkortoplysninger i arbejdsgiverens databaser, blev det bestridt, at de tiltalte burde have indset, at han handlede ulovligt. Forsæt til kriminelle handlinger havde ingen af de tiltalte ifølge forsvarerkollegiet.

Stor uenighed om strafniveauet

Anklagemyndighedens påstand om fængselsstraffe omkring de to år blev kritiseret for at være ude af trit med den spinkle praksis. Forsvarerne kritiserede også, at anklageren ønsker så meget strengere straffe for de tiltalte nu, end der blev nedlagt i de to tilståelsessager mod Lise Bondesen og Kim Bretov, som blev afgjort i august. Her krævede anklageren fire måneders (betinget) fængsel til nyhedschef Lise Bondesen og redaktionschef Kim Breitov, og dommeren gik op til seks måneders betinget.

Advokat Kåre Pihlmann inddrog som den eneste en afgørelse fra Den europæiske Menneskerettighedsdomstol, Cumpana-dommen, hvorfra han hentede støtte til den opfattelse, at frihedsstraf i sager mod journalister er betænkelig, ikke mindst fordi der er en samfundsmæssig interesse i, at journalister kan samarbejde med kilder.

Som Journalisten skrev i går, har anklagemyndigheden krævet fængsel til alle de tiltalte.

Anklageren krævede Kasper Kopping fængslet i 8-10 måneder, heraf noget eller det hele betinget. Hans forsvarer Casper Andreasen svarede i dag frifindelse og ellers rettens mildeste dom. Han talte om mildhed, fordi tiltalen gælder forhold, der ligger langt tilbage og har været belastende længe undervejs. Kasper Kopping var journalist uden ledelsesansvar – til forskel fra de to chefer, som er blevet idømt seks måneders betinget fængsel. Desuden lød det, at lovgiverne med ny lov i 2015 har ønsket udvidet brug af samfundstjeneste for ikke tidligere straffede personer.

Som forsvarer for Ken B. Rasmussen sagde advokat Christian Kirk Zøllner også frifindelse og rettens mildeste dom på samme grundlag. Han fremhævede, at Ken B. Rasmussen ved sagens begyndelse var praktikant. Han så et maksim for Rasmussen på 40 dages betinget fængsel, hvis det ikke blev frifindelse eller strafbortfald.

Advokat Niels Ulrik Heine begrundede påstanden om frifindelse af Per Ingdal med, at anklagemyndigheden kun havde en skrøbelig forklaring fra redaktionschef Kim Bretov om, at han havde fortalt Ingdal om kreditkortkilden. Det var ikke på nogen måde understøttet; til gengæld havde Bretov under afhøringen 36 gange indledt sine svar med: "Jeg husker ikke…". Forsvareren lagde også vægt på, at Bretov har forklaret, at Ingdal ikke vidste, hvor eller hvordan kreditkortkilden arbejdede, da Ingdal fungerede af navn men ikke af gavn. Advokat Heines konklusion var, at Ingdal aldrig havde været den faktiske chefredaktør, og aldrig var blevet orienteret om tys tys-kilden; Bretovs udsagn var ikke støttet af andre og måtte tilsidesættes som utroværdigt, lød det.

Advokat Kåre Pihlmann sagde også frifindelse for Kim Henningsen. Han var forundret over anklagemyndighedens høje strafkrav og inddrog den britiske News of the World-sag med telefonaflytninger. Der var for de fleste tale om 3-5 måneders betinget fængsel – kun hovedmanden lå på 1,5 års fængsel. Kåre Pihlmann afviste anklagemyndighedens tale om, at den skadede tillid til betalingskort gjorde dette til en særligt alvorlig sag, for ifølge forsvareren er tilliden til NETS' systemer i forvejen hullet, og det er ikke Se og Hør-folkenes ansvar. Forsvareren så i Henningsens sag to poler for strafudmålingen: Enten samme niveau som Bondesen-Bretov, altså seks måneders betinget – eller samme niveau som i News of the World, altså 6-12 måneders betinget fængsel.

Tidligere chefredaktør Henrik Qvortrups advokat Anders Nemeth påstod også frifindelse. Han bibragte den fortolkning, at den paragraf, som tiltalen gælder, kræver at der er foretaget hacking. Det betyder ifølge forsvareren, at systemoperatøren skulle være gået videre ind i systemet, end han havde adgang til. Og hverken Henrik Qvortrup eller de øvrige kunne vide, at han gik et skridt videre, så de medvirkede ikke, og der var med sikkerhed ikke det nødvendige forsæt. Tragikomisk, sagde Anders Nemeth, om forskellen på anklagerens krav om fire måneders betinget fængsel til Lise Bodesen og Kim Bretov, og kravet om op til to års ubetinget fængsel til Henrik Qvortrup. Ifølge Anders Nemeth var de to mellemlederes medvirken gennem fire år værre end Qvortrups rolle i et halvt år. Derfor mente forsvareren, at Qvortrup måtte nøjes med få måneders betinget fængsel. Advokat Nemeth gjorde en sjælden henvisning til straffelovens paragraf 1 – en grundpille i retssikkerheden, der kræver, at ingen kan dømmes uden hjemmel i lov.

Kan dele af sagen være forældet?

Det var advokat Casper Andreasen, der åbnede temaet forældelse. Det gjorde han på en ny måde i forhold til den hidtidige omtale. Det har længe været en del af omtalen, at Se og Hør-medarbejdernes brug af kreditkortkilden, der var ansat hos NETS/IBM, skulle være sket på en så langvarig og systematisk måde, at der har været tale om særligt skærpende omstændigheder. Hvis vi er i afdelingen for særligt skærpende omstændigheder, er sagen på så højt strafniveau, at den ikke er forældet.

Men Casper Andreasen mente, at dele af sagen faktisk er forældet, fordi politi og anklagemyndighed skulle have en anmeldelse for at gå ind i sagen.

Anklagemyndighedens replik gjaldt udelukkende en tilbagevisning af påstanden om, at bestikkelsesparagraffen ikke kan bruges i denne sag. Det kan den ifølge anklageren, fordi tys tys-kilden pligtstridigt har modtaget betalingen fra Se og Hør, lød det.

Nu venter dommen i Se og Hør-sagen. Den forventes at blive afsagt torsdag den 24. november klokken 12.

3 Kommentarer

Ida Sønderby Rosgaard
8. NOVEMBER 2016
Den oprindelige sætning:

Den oprindelige sætning:

"Kasper Kopping krævede anklageren fængslet i 8-10 måneder, heraf noget eller det hele betinget."

er ikke grammatisk forkert. Man kan sagtens flytte en sætnings objekt frem forrest, hvis man som måske i det her tilfælde ønsker at fremhæve Kasper Kopping frem for anklageren.

Det kan selvfølgelig misforstås, men det er en helt anden sag.

Hvis man ønsker at fremhæve og ikke vil misforstås, kan man f.eks. skrive:

"Kasper Kopping ville anklageren have fængslet i 8-10 måneder, heraf noget eller det hele betinget."
Christine Elisabeth Møller
8. NOVEMBER 2016
Kære Kasper Denager Kopping

Kære Kasper Denager Kopping

Tak for din kommentar. Du har helt ret, det er nu rettet i teksten.

Mvh.
Kasper Denager Kopping
7. NOVEMBER 2016
Et glimrende eksempel på,
Et glimrende eksempel på, hvordan forkert benyttet ordstilling kan give en helt anden mening end den tilsigtede. Jeg har skam ikke krævet, at anklageren skulle 8-10 måneder i spjældet. Det ville som tiltalt være lige frækt nok. /K