Ændret mandat til fusion vedtaget

De delegerede vedtog flere ændringsforslag til den tekst, der skal bane vejen for en eventuel fusion med forbundet Kommunikation og Sprog. Det er nu tydeligere markeret, at planerne kan ende med et nej.

Næstformand Lars Werge, Per Roholt og formand Mogens Blicher Bjerregård i drøftelser under delegeretmødet. De tre udgør også tre af de fem medlemmer i det nye forretningsudvalg i DJ, der fortsætter uændret. De to øvrige er Lars Lindskov og Iben Danielsen. – foto: Mogens Laier

I må godt gå videre med undersøgelsen – men I må ikke løbe fra os, og I skal gennemføre en åben og grundig proces!

Sådan kan debatten om fusion med KS sammenfattes. Efter en intens debat – hvor dirigenterne flere gange opfordrede debattørerne til at begrænse taletiden, fordi mødet skulle slutte klokken 17.00 – vedtog delegeretmødet som et af de sidste punkter at give hovedbestyrelsen mandat til at fortsætte det arbejde, der kan føre til en historisk beslutning om fusion med forbundet KS i maj 2015. Dermed vil den samlede medlemsgruppe nå op på cirka 24.000.

Undervejs i debatten bakkede mange stemmer op om at lade DJ undersøge en fusion.
»Jeg er klassisk journalist, det bliver jeg ved med at være. Jeg taler for, at DJ skal være et fagforbund. Men et stærkt fagforbund bliver man kun, hvis man kan organisere hele området,« sagde Per Schultz Jørgensen fra Kreds 4.

Han parerede også bekymringer fra salen om, at journalister kan ende med at være et fagligt mindretal i et fusioneret forbund.
»Kære venner, der er ikke noget flertal i dette forbund længere, vi er et forbund af mindretal. Og det gør os stærke.«

Men der var også en del bekymrede røster.
»Min klare fornemmelse er, at forslaget ikke er forankret på nogen som helst måde i vores medlemsskare. Det er opstået i toppen af forbundet, og det er ikke sivet ned,« sagde journalist Jens Ringberg.

En del af den indledende debat handlede om, hvor stort KS og DJ’s faglige fællesskab reelt er.
DJ-delegeret Ida Sønderby Rosgaard, der tidligere har været medlem af KS, mener, at forskellene er større, end det hidtil er blevet beskrevet.
»Jeg ved, at kulturen er meget, meget anderledes, og at der er tale om meget forskellige jobs. Og jeg mener, de er for forskellige til at slå forbundene sammen,« sagde Ida Sønderby Rosgaard.

DJ har beskrevet fællesskabet i et fusioneret forbund med en grafik, der viser, at næsten 40 procent af KS’ færdiguddannede arbejder med kommunikation, som også er DJ’s satsområde. Det tal står umiddelbart i kontrast til, at det ifølge KS’ egen statistik kun er små 300 af de 3.500 medlemmer af KS, der har kommunikationsbeslægtede titler. Til sammenligning er der næsten tre gange så mange, der har titel af sekretær – men de er ikke med i DJ-grafikken. KS har dertil forklaret, at titlerne ikke altid dækker over medlemmernes reelle arbejde.

Den samlede kritik førte til flere ændrings-forslag til hovedbestyrelsens udspil til mandat, så det nu tydeligere understreges, at mandatet i sig selv ikke giver grønt lys til selve fusionen.
Det skete blandet andet efter udspil fra journalisterne Jytte Laden Nielsen og Lars Rugaard.

De to var ikke mindst skeptiske over for denne formulering i mandatet:
”… arbejdet gennemføres således, at en evt. fusion kan godkendes af de to respektive forbunds kompetente organer senest per 15. maj 2015.”
»Når man siger, at noget skal forelægges til godkendelse, så ligger det jo allerede i teksten, at der er noget at godkende. Men det kunne jo være, at man sagde, at det kan vi ikke godkende overhovedet, eller noget skal laves om. Det var det, jeg ville have med i teksten,« fastslog Lars Rugaard efter mødet over for Journalisten.

Teksten blev omformuleret, så det nu i stedet hedder, at kompetente organer ”kan tage stilling til resultatet af forhandlingerne” senest per 15. maj 2015.
Det blev også taget ud af teksten, at HB får mandat til at ”gennemføre det forberedende arbejde med henblik på en fusion”. I stedet understreges det nu, at DJ skal lave et ”opklarende arbejde med henblik på en eventuel fusion”.
»Nu er det tydeligt, at hovedbestyrelsen har fået mandat til at lave et opklarende arbejde, hvor konklusionen ikke er givet på forhånd. Det synes jeg den var i hovedbestyrelsens oprindelige mandat,« siger Jytte Laden Nielsen.

Det blev også understreget i teksten, at der skal udarbejdes en midtvejsredegørelse i 1. halvår 2014 om fordele og ulemper.
»Og så fik jeg det klargjort, at DJ ikke bare skal tilstræbe en midtvejsevaluering, men konkret forpligtes til at lave en midtvejsevaluering, der skal drøftes på Fagligt Forum, der er et kompetent organ,« siger Jytte Laden Nielsen.

Præcis som Lars Rugaard fremhæver hun, at en god proces forudsætter, at ledelsen ikke løber fra medlemmerne.
»Hvis DJ ikke får medlemmerne med i forløbet, så ender en fusion i intriger og frustration.«

Hovedbestyrelsen læste øjeblikkeligt den politiske situation, hvor skepsissen i perioder fyldte meget i salen.
»Jeg var rundt og samle HB’ernes OK, efterhånden som forslagene kom, og de blev indarbejdet i den oprindelige tekst,« forklarer HB-medlem Peter Thornvig.
Kritikken er ikke ny.

På det åbne hovedbestyrelsesmøde i marts, hvor dagsordenen til delegeretmødet blev planlagt, udtrykte Troels Gadegaard Frølich et lignende forbehold over for mandatteksten.
»Jeg synes, at formuleringen i indstillingen til delegeretmøde bærer præg af, at konklusionen er skrevet på forhånd,« sagde Troels Gadegaard Frølich i marts.

Troels Gadegaard Frølich havde som den eneste ikke deltaget i det lukkede HB-møde forinden, hvor det øvrige HB blev enig om mandatteksten.
Kritikken blev dengang skudt ned af den øvrige hovedbestyrelse, der afviste at ændre på formuleringerne i mandatet. Det skete blandt andet med henvisning til, at mandatpapiret var afstemt med KS og derfor ikke kunne ændres.

Efter delegeretmødet udtrykte Troels Gadegaard Frølich tilfredshed.
»Jeg kan godt forstå, at de delegerede syntes, det så ud, som om beslutningen var taget,« siger Troels Gadegaard Frølich.
»I det nye mandat er der understreget en reel mulighed for et nej. Jeg synes, fusionen er værd er overveje, men vi skal have fakta på bordet først: Hvad betyder en fusion rent faktisk?«

Mogens Blicher Bjerregård, formand for DJ, har tidligere sagt til Journalisten, at forløbet kan ende med et nej. Han understreger, at der også i den oprindelige tekst var åbnet for et nej til fusion:
»Der stod jo også ”eventuel” fusion i det oprindelige mandat. Men den samlede hovedbestyrelse havde kort før Troels Gadegaard Frølichs kritik sagt ja til et mandat, og det havde KS også. Hvis Troels’ kritik var kommet på det lukkede møde, så var den indgået i behandlingen af forslaget på det tidspunkt, hvor HB reelt skulle træffe beslutning om mandatets ordlyd.«

Villy Dall, medlem af hovedbestyrelsen, afviste oprindeligt at genbehandle mandatet, da Troels Gadegaard Frølich rejste sin kritik. Nu siger han:
»Der havde forinden været et lukket hovedbestyrelsesmøde, hvor Troels ikke havde deltaget. Derfor var der en vis irritation over, at vi skulle til at genbehandle på det åbne møde. Og det er rigtigt, at vi nu har et andet mandat i DJ end det, der er aftalt med KS. Men det er jo ikke en voldsom ændring,« siger Villy Dall.

I dag har der sneget sig en større eftertænksomhed ind i hovedbestyrelsen efter delegeretmødets markering.
»Den oprindelige tekst var ikke præcis. Under behandlingen på delegeretmødet kunne alle i HB se, at den kunne forstås, som om beslutningen var taget,« siger Peter Thornvig, der mener, at den lange proces med flere lukkede møder i næsten to år har gjort hovedbestyrelsen blind for detaljerne.
»Vi havde måske talt så meget om det, at vi glemte vores egne forbehold i teksten. Nu er det meget mere præcist,« siger Peter Thornvig.

Villy Dall sammenfatter:
»Det er altid sundt med en demokratisk proces. Det er klart, at vi, der har talt om det her på hovedbestyrelsens lukkede møder gennem to år, er længere fremme i vores tankegang. Mange har tænkt, at det går mod en fusion med KS, og det er der så andre, der ikke har tænkt endnu.«

Villy Dall tilføjer, at han ikke tror på, at fusionen vedtages før om to år.
»Jeg har også internt i HB og på andre møder advaret mod, at det ikke i realiteten, men i tanken går for hurtigt. Nogle har sagt, at de tror på, at vi skal have et ekstraordinært delegeretmøde næste år, hvor den endelige fusion så gennemføres. Det tror jeg ikke. Jeg tror på en beslutning på delegeretmødet om to år. Og så kan der endda til den tid blive tale om en overgangsperiode, måske ikke.«

Intet tyder på, at de ændringer, de delegerede fik gennemført, vil skyde processen i sænk.
»Der er jo tale om ændringsforslag, der tager højde for bekymringerne. De er udtryk for respekt for delegeretmødet. Jeg tror ikke, det bliver et problem i forhold til KS. Jeg har bemærket, at deres formand, Per Lindegaard Hjorth, er positiv over for forløbet i DJ,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Og Per Lindegaard Hjorth udtaler sig da også ganske udramatisk om ændringerne i mandatet:
»Debatten er en helt naturlig del af den forandringsproces, som både DJ og vi så småt er i gang med,« citeres han på hjemmesiden hos KS.

Nu går en proces i gang, der skal inddrage medlemmer ”fra alle hjørner af forbundet”. Men først skal det afklares, hvordan forløbet skal være.
»Der er ikke nogen køreplan. Aftalen er, at begge parter først skal have grønt lys til at gå videre med processen. Først bagefter vil der blive lagt konkrete planer. Så sætter politiske repræsentanter fra de to organisationer sig sammen og planlægger processen,« fortæller Per Nielsen, udviklingschef i DJ.

Der skal nedsættes et koordinationsudvalg med lige mange medlemmer fra KS og DJ. Hvem og hvor mange der skal sidde i det koordinationsudvalg, er heller ikke aftalt, ud over at det skal være politiske repræsentanter.
Står det til Per Lindegaard Hjorth, skal det ikke være for mange.
»Jeg ser helst en gruppe, der ikke er for stor. Højst 20 personer, ellers kan det blive meget svært at operere sådan en proces,« siger han.

Forbundet KS har efterfølgende vedtaget mandatet med samme ændrede ordlyd, som DJ har.
Frem til offentliggørelsen af fusionsplanerne i slutningen af februar har hele processen været omgærdet af lukkethed. Således er det i DJ kun hovedbestyrelsen, der har været orienteret om de fusionsforhandlinger, der ifølge Journalistens kilder for alvor tog fart i november/december sidste år.

Per Lindegaard Hjorth fremhæver over for Journalisten, at medlemsinddragelsen er vigtig i det videre forløb.
»Det ville jo være halsløs gerning, hvis vi siger, at vi vil den åbne proces, og så ikke lever op til det. Jeg mener, vi skal forsøge at inddrage medlemmerne så meget som muligt. Men det er ikke fastlagt, at der skal være så og så mange møder i de og de byer,« siger Per Lindegaard Hjorth.

DJ’s næste hovedbestyrelsesmøde er 22. maj, hvor fusionsplanerne vil blive drøftet.

0 Kommentarer